StoryEditor

Vzor dohody o zvýšení kvalifikácie

Chceli by ste uzavrieť so zamestnancom dohodu o zvýšení kvalifikácie ale neviete ako na to?

Chceli by ste uzavrieť so zamestnancom dohodu o zvýšení kvalifikácie ale neviete ako na to? Prinášame vám vzor dohody o zvýšení kvalifikácie. Ďalšie vzory zmlúv a právnych podaní uzavretých podľa, napr. Zákonníka práce nájdete odbornej publikácii Aktuálne vzorové zmluvy a právne podania (Zmluvy a právne podania, číslo: 7/2004).Zamestnanec: .......................................... (meno a priezvisko)
bytom: ..............................................................

a
Zamestnávateľ: .................................................. (obchodné meno)
sídlo: ......................................................................
IČ DPH: .................................................................
zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu
v ....................... v odd. ....................... vo vložke č. ...............
zastúpený: .............................................................


uzatvárajú túto
dohodu o zvýšení kvalifikácie

1. Zamestnávateľ umožní zamestnancovi ......................................................................... (napr. päťročné vysokoškolské štúdium na Ekonomickej univerzite v Bratislave externou formou so začatím štúdia v školskom roku 2004/2005).

2. Zamestnanec sa zaväzuje zotrvať u zamestnávateľa v pracovnom pomere po dobu ....................... (napr. piatich rokov) od skončenia kvalifikačného procesu a v prípade nesplnenia svojho stabilizačného záväzku sa zamestnanec zaväzuje uhradiť zamestnávateľovi skutočne vynaložené náklady na kvalifikačný proces a to aj vtedy, keď zamestnanec skončí pracovný pomer pred zvýšením kvalifikácie.

3. Zamestnávateľ sa zaväzuje poskytovať zamestnancovi pracovné úľavy a hmotné zabezpečenie v rozsahu a štruktúre podľa bodu ............ tejto zmluvy.

4. Druh kvalifikácie a spôsob jej zvýšenia
............................................ (napr. získanie vysokoškolského štúdia externou formou)

5. Študijný odbor a označenie školy
odbor: .............................................. (napr. Medzinárodné vzťahy)
škola: ............................................... (napr. Ekonomická univerzita Bratislava )
fakulta: ............................................. (napr. Fakulta medzinárodných vzťahov)

6. Doba zotrvania zamestnanca v pracovnom pomere
Zamestnanec sa zaväzuje zotrvať v pracovnom pomere u zamestnávateľa .................. (napr. päť rokov) od skončenia kvalifikačného procesu. V prípade, že zamestnanec splní svoj stabilizačný záväzok zotrvať v pracovnom pomere u zamestnávateľa len sčasti, jeho povinnosť nahradiť náklady vynaložené na kvalifikačný proces zo strany zamestnávateľa sa pomerne zníži .............................. (napr. pri odpracovaní polovice doby, v pracovnom pomere, na ktorú sa zamestnanec zaviazal sa znižuje výška náhrady vynaložených nákladov na polovicu).

7. Druhy nákladov a celková najvyššia suma, ktorú bude zamestnanec povinný uhradiť v prípade nesplanenia svojho stabilizačného záväzku
a) náhrada mzdy za poskytnuté dva dni pracovného voľna na prípravu a vykonanie každej skúšky vo výške ...................... Sk (slovom ............................)
b) náhrada mzdy za účasť na vyučovaní za štyri pracovné dni v mesiaci vo výške .................. Sk (slovom ...................................)
c) päť dní na prípravu a vykonanie záverečnej skúšky (len pre stredoškolákov pokiaľ ide o maturitnú skúšku a nejde o vykonanie rigoróznej skúšky po skončení vysokoškolského štúdia)
d) 40 dní na prípravu a vykonanie štátnej skúšky
e) desať dní na vypracovanie a obhajobu záverečnej práce resp. diplomovej práce.
f) cestovné náhrady v sume .................. Sk (slovom ...................................)
g) príspevok na učebnice v sume .................... Sk (slovom .................................)
h) .......................................................

8. Do doby zotrvania zamestnanca v pracovnom pomere sa nezapočítava doba
a) základnej služby, náhradnej služby a civilnej služby,
b) neprítomnosti zamestnanca v práci z dôvodu výkonu nepodmienečného trestu odňatia slobody a väzby, ak došlo k právoplatnému odsúdeniu,
c) ďalšej rodičovskej dovolenky.

9. Povinnosť úhrady vynaložených nákladov zamestnancovi nevznikne z dôvodov uvedených v § 155 ods. 6 Zákonníka práce.

V ..........................., dňa ..............................


....................................... ............................................
zamestnanec zamestnávateľ


Poznámky:
1. Zamestnávateľ môže ísť nad rozsah zákonom stanoveného minima pri poskytnutí pracovného voľna na právnom základe kolektívnej zmluvy, pracovného poriadku alebo pracovnej zmluvy najvyššia celková suma: 120 000 Sk.
2. Zamestnávateľ môže v kolektívnej zmluve, v pracovnom poriadku ale aj v pracovnej zmluve formulovať aj iné dôvody, pri existencii ktorej nevznikne zamestnancovi úhradová povinnosť za kvalifikačný proces financovaný zamestnávateľom.

menuLevel = 1, menuRoute = prakticke-hn, menuAlias = prakticke-hn, menuRouteLevel0 = prakticke-hn, homepage = false
07. august 2022 20:59