StoryEditor

Čo hovorí antidiskriminačný zákon

28.02.2007, 23:00

Problematiku rovnakého zaobchádzania na pracovisku podrobnejšie upravuje takzvaný antidiskriminačný zákon. Na jeho základne sa vykonali príslušné zmeny aj v Zákonníku práce. Rozsah informačnej povinnosti zamestnávateľa sa v zákonníku rozšíril aj na informačnú povinnosť oboznámiť zamestnanca s ustanoveniami o zásade rovnakého zaobchádzania, čo sa v praxi (na škodu veci) ešte dostatočne neprejavilo. Zdá sa, že pre zamestnancov takáto informácia nie je potrebná. Možno ju, v celom kontexte informačnej povinnosti zamestnávateľa, nepovažujú za významnú, preventívne nepočítajú s prípadnými právnymi následkami, ktoré tu reálne hrozia. Preto treba upozorniť, že podľa zákonnej úpravy dodržiavanie zásady rovnakého zaobchádzania spočíva v zákaze diskriminácie z akéhokoľvek dôvodu, vo výkone práv a povinností v súlade s dobrými mravmi, ako aj v prijímaní opatrení na ochranu pred diskrimináciou.

Pojmy podľa antidiskriminačného zákona
Priama diskriminácia je konanie alebo opomenutie, pri ktorom sa s osobou zaobchádza menej priaznivo, ako sa zaobchádza, zaobchádzalo alebo by sa malo zaobchádzať s inou osobou v porovnateľnej situácii. Nepriama diskriminácia je navonok neutrálny predpis, rozhodnutie, pokyn alebo prax, ktoré znevýhodňujú osobu v porovnaní s inou osobou (nepriama diskriminácia nie je, ak takýto predpis, rozhodnutie, pokyn alebo prax sú objektívne odôvodnené sledovaním oprávneného záujmu a sú primerané a nevyhnutné na dosiahnutie takého záujmu). Obťažovanie je také zaobchádzanie s osobou, ktoré táto osoba môže odôvodnene považovať za nepríjemné, nevhodné alebo urážlivé a ktorého úmyslom alebo následkom je (môže byť) zníženie dôstojnosti tejto osoby alebo vytvorenie
- nepriateľského,
- ponižujúceho alebo
- zastrašujúceho prostredia, alebo
- ktorého strpenie môže pokladať za podmienku na rozhodnutie alebo výkon práv a povinností vyplývajúcich z právnych vzťahov.
Pokyn na diskrimináciu je konanie, ktoré spočíva v zneužití podriadenosti osoby na účely diskriminácie tretej osoby.
Nabádanie na diskrimináciu je presviedčanie, utvrdzovanie alebo podnecovanie osoby na diskrimináciu tretej osoby.
Neoprávnený postih je také konanie alebo opomenutie, ktoré je pre osobu, ktorej sa týka, nepriaznivé a priamo súvisí s domáhaním sa právnej ochrany pred diskrimináciou vo svojom mene alebo v mene tretej osoby, prípadne s podaním svedeckej výpovede, vysvetlenia alebo súvisí s inou účasťou tejto osoby v konaní vo veciach porušenia zásady rovnakého zaobchádzania. Diskriminácia právnickej osoby je nedodržanie zásady rovnakého zaobchádzania vo vzťahu k tejto osobe z dôvodu podľa paragrafu 6 ods. 1 antidiskriminačného zákona, ak ide o jej členov, spoločníkov, akcionárov, členov jej orgánov, jej zamestnancov, osôb konajúcich v jej mene alebo osôb, v mene ktorých koná táto právnická osoba.

Zásada rovnakého zaobchádzania
V súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania sa v pracovnoprávnych vzťahoch, obdobných právnych vzťahoch a v právnych vzťahoch s nimi súvisiacich zakazuje diskriminácia osôb z dôvodu ich pohlavia, náboženského vyznania alebo viery, rasového pôvodu, národnostného alebo etnického pôvodu, zdravotného postihnutia, veku alebo sexuálnej orientácie. Zásada rovnakého zaobchádzania v kontexte uvedeného sa uplatňuje len v spojení s právami fyzických osôb ustanovenými osobitnými zákonmi v oblastiach:
1. prístupu k zamestnaniu, povolaniu, inej zárobkovej činnosti alebo funkcii ("zamestnanie") vrátane požiadaviek a spôsobu uskutočňovania výberu do zamestnania (napr. podľa zákona o vysokých školách, zákona o službách v zamestnaní),
2. výkonu zamestnania a podmienok výkonu práce v zamestnaní vrátane odmeňovania, funkčného postupu v zamestnaní a prepúšťania,
3. prístupu k odbornému vzdelávaniu, ďalšiemu odbornému vzdelávaniu a účasti na programoch aktívnych opatrení na trhu práce vrátane prístupu k poradenstvu pre výber zamestnania a zmenu zamestnania ("odborné vzdelávanie"), napr. podľa zákona o službách zamestnanosti,
4. členstva a pôsobenia v organizáciách združujúcich osoby určitých profesií vrátane poskytovania výhod, ktoré tieto organizácie svojim členom poskytujú.
Za diskrimináciu z dôvodu pohlavia sa považuje aj diskriminácia z dôvodu tehotenstva alebo materstva, ale aj diskriminácia z dôvodu pohlavnej alebo rodovej identifikácie, čo treba dať do osobitnej pozornosti.

Autor je právnik a spolupracovník HN

menuLevel = 1, menuRoute = prakticke-hn, menuAlias = prakticke-hn, menuRouteLevel0 = prakticke-hn, homepage = false
10. august 2022 03:40