Dreamstime
StoryEditor

Poznáte podmienky financovania obnovy bytového domu v tomto roku?

07.02.2018, 14:46
Autor:
vegveg
Obnova bytových domov dnes dokáže priniesť vysoké úspory, treba však najprv zabezpečiť financie na obnovu. V tomto roku je možností stále veľa, otázkou však je, čo všetko chce bytový dom obnoviť a akú úsporu chce dosiahnuť.

Tento rok ponúkajú inštitúcie ešte výhodnejšie finančné podmienky zvýhodnených úverov, dotácií či grantov, niektoré z nich však majú aj prísnejšie požiadavky. Do obnovy bytového domu sa pritom zahŕňa nielen zateplenie fasády a strechy, výmena okien, dverí, vyregulovanie vykurovania, ale aj výmena výťahu či bezbariérový prístup. Každá finančná inštitúcia tiež požaduje určité minimálne prcento úspory energie.

SlovSEFF III pokračuje až do vyčerpania limitu
Najmenej do mája 2018 ešte trvá aj program SlovSEFF III, vyvinutý Európskou bankou pre obnovu a rozvoj (EBRD). Žiadosti je možné podávať do vyčerpania čiastky určenej pre financovanie bytových domov. Limit je stále nevyčerpaný, podľa odhadov je teda možné žiadosti bez problémov podávať až do septembra. Je určený na financovanie projektov udržateľnej energie a  poskytuje úvery aj pre bytové domy vo výške 20 miliónov eur.

Tieto financie sú posunuté zúčastneným finančným inštitúciám, slovenským bankám, aktuálne sú zapojené Slovenská sporiteľňa, VÚB, OTP banka a UniCredit Bank. Okrem týchto štandardných úverov však SlovSEFF III môže poskytnúť bytovému domu nenávratný grant vo výške 10 percent z úveru pri úspore energie 40 percent, ak obnova domu prekročí túto hranicu úspory, grant sa zvýši na 15 percent.

Pre získanie grantu však dom musí mať projekt, ktorý obsahuje aspoň dve z desiatich opatrení pre zvýšenie energetickej účinnosti uvedené na stránke SlovSEFF III. Podmienkou pre poskytnutie úveru je vypracovanie energetického auditu firmou poverenou EBRD, takže úverová zmluva v bankách sa štandardne uzatvára až po podaní žiadosti o financovanie z programu SLOVSEFF III.

MDV SR dotuje opravu systémových porúch
Ministerstvo dopravy a výstavby SR aj v tomto roku poskytuje na spolufinancovanie odstraňovania systémových porúch bytových domov dotácie do 70- tich percent oprávnených nákladov. Žiadať ich môžete na niektoré opravy, ako konštrukcie schodísk, lodžie, balkóny a atiky bytových domov, na opravu obvodového plášťa domu len v prípade súvisiacej poruchy lodžie. So žiadosťou na okresnom úrade sa však treba poponáhľať do 28.2.2018. Na zateplenie fasády, strechy alebo iných častí bytoviek sa táto dotácia neposkytuje.

Štátny fond rozvoja bývania podľa novej legislatívy
Pre aktuálne zabezpečenie potrieb bytového fondu na Slovensku a podľa doterajších praktických skúseností Štátny fond rozvoja bývania docielil novelizáciu zákona a vykonávacej vyhlášky, ktorá vstúpila do platnosti od nového roka. V tomto roku teda prináša niekoľko noviniek. Vlastníkov bytov by mohol zaujímať hlavne úver až do 100 percent obstarávacích nákladov pri výmene výťahu, vybudovaním bezbariérového prístupu do bytov či zatepľovania v ultranízkoenergetickom štandarde.

O financovanie zateplenia budov, ale aj o výmenu výťahov, rozvodov a iné druhy modernizácie môžu žiadať spoločenstvá vlastníkov bytov, správcovia bytových domov, obce, mestské časti a kraje. Fyzické osoby môžu požiadať o podporu na zateplenie rodinného domu a reštituenti na obnovu bytového domu.

„Vlani bol priznaný úver 565 žiadateľom v celkovej výške viac ako 130,8 mil. eur, z ktorých bolo obnovených 27 415 bytových jednotiek. Pri obnove bytového domu mohol žiadateľ získať za stanovených podmienok zvýhodnený úver s 0 percentnou úrokovou sadzbou,“ hovorí Juraj Kurňavka, generálny riaditeľ ŠFRB. Pre samostatné typy obnovy je úroková sadzba 0,5 percent a doba splatnosti je najviac 20 rokov. Pri viacerých kombináciách, teda pri komplexnej obnove budovy, môže žiadateľ docieliť 0 - percentný úrok.

„Odporúčame vlastníkom a správcom do pozornosti možnosť dosiahnuť ultranízkoenergetickú úroveň ich domov. Je to pre nich výhodné nielen z hľadiska výhodného úveru, ale aj pre dosiahnutie veľmi nízkych prevádzkových nákladov v najbližších rokoch,“ upozorňuje Peter Robl zo združenia Budovy pre budúcnosť.

Stavebné sporenie aj bez sporenia
Tento rok ponúka výhodnejšie podmienky na obnovu bytových domov tiež Prvá stavebná sporiteľňa aj bez počiatočného vkladu alebo predchádzajúceho sporenia. Aktuálna úroková sadzba je od 1,25 percenta ročne s ročnou fixáciou. „O úver na obnovu bytového domu môže požiadať spoločenstvo vlastníkov bytov, bytové družstvo alebo iný správca. Najčastejšie financujeme obnovu štandardných bytových domov s 36 až 48 bytových jednotkami. V prípade komplexnej obnovy ide o úvery vo výške 300 až 500 tisíc eur,“ dodáva Radovan Slobodník, vedúci odboru komunikácie PSS.

Podmienky, ktoré treba splniť
Inštitúcie si vyžadujú pri financovaní obnovy bytového domu rôzne podmienky, ktoré si treba vopred preštudovať. Predovšetkým musí ísť o bytový dom, ktorý má aspoň štyri bytové jednotky, niekedy je určený aj limit minimálne 100 eur na meter štvorcový zatepľovanej plochy. Projekt si vyžaduje niekoľko stretnutí vlastníkov bytov a dostatok informácií o výhodách a možnostiach.

Na domové schôdze je dobré prizvať odborníkov, ktorí majú s procesom skúsenosti, projektanta či stavebného dozora. Poradenstvo poskytujú aj výrobcovia tepelných izolácií. Obnovu je efektívne vykonať komplexne a naraz, čiastkové riešenia nie sú výhodné technicky ani finančne. „Pri členení na etapy vlastníci minú viac peňazí, ako pri jednorazovom projekte – preplatia viacnásobné využívanie lešenia a techniky, úroky úverov sa im tiež navýšia,“ radí aplikačný manažér Vladimír Beňo z Knauf Insulation.

Poradcovia pomôžu vlastníkom bytov určiť výšku investície, následne je potrebné odsúhlasiť aj výšku úveru. Podľa zákona musí žiadosť o úver odsúhlasiť minimálne dvojtretinová väčšina vlastníkov bytov v dome. Po schválení úveru zo strany príslušnej finančnej inštitúcie a pridelení stavebného povolenia môže začať realizácia projektu. Je dôležité, aby bol termín začatia prác presne uvedený v Zmluve o diele. Neoceniteľné je mať na stavbe technický dozor, ktorý má s takýmito prácami skúsenosti, kontroluje a zodpovedá za dodržiavanie technologických predpisov a postupu prác.

Budovy pre budúcnosť
Platforma Budovy pre budúcnosť oceňuje dlhodobé pôsobenie Štátneho fondu rozvoja bývania a jeho príspevok k rozbehu obnovy bytových domov na Slovensku. „Je správne, že ŠFRB podporuje komplexnú obnovu a v ostatných rokoch aj obnovu, ktorej výsledkom je nadštandardná úspora energie, teda ultranízkoenergetická úroveň bytových domov,“ hovorí Peter Robl . Ako ďalej uvádza, štát by však mal zároveň dbať o to, aby do financovania obnovy bytových domov zapájal súkromný kapitál. Preto by podľa nich bolo pre tento vývoj priaznivé, keby sa súčasné snahy Ministerstva financií o významné obmedzenie stavebného sporenia na Slovensku zastavili.

Prehľad možností financovania

1. Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Dotácie na odstraňovanie systémových porúch bytových domov
Termín podávania žiadostí : Žiadosť sa okresnému úradu v sídle kraja predkladá od 15. januára do 28. februára príslušného roka
Dotáciu možno poskytnúť na opravu:
a)      vystupujúcich konštrukcií schodiskového priestoru bytového domu,
b)      predsadených lodžií s kazetovými stropnými panelmi bytového domu,
c)      predsadených lodžií s dutinovými stropnými panelmi bytového domu,
d)      balkónov a lodžií bytového domu,
e)      atiky bytového domu

V prípade odstránenia systémovej poruchy predsadenej lodžie bytového domu a súvisiaceho obvodového plášťa zo spínaných pórobetónových dielcov bytového domu možno poskytnúť dotáciu 14 eur na meter štvorcový podlahovej plochy bytu, najviac však do výšky 50- tich percent oprávnených nákladov.

Výška dotácie : 20 eur na meter štvorcový podlahovej plochy bytu, najviac však do výšky 70- tich oprávnených nákladov.
Informácie : www.mindop.sk

2. SlovSEFF III
Termín podávania žiadostí : žiadosti je možné podávať do vyčerpania alokovanej čiastky určenej pre financovanie bytových domov, limit je stále nevyčerpaný, žiadosti je teda možné bez problémov podávať
Minimálna úroveň úspor energie : 30 percent
Po prijatí podmienok programu vykoná SlovSEFF bytovému domu bezplatný energetický audit
Vhodné projekty v obytných budovách: treba splniť aspoň 2 z opatrení
- rekonštrukcia tepelných pomerov bytových domov, tepelná izolácia obvodového plášťa (obvodových stien, striech, pivníc)
- vysoko účinné vetranie s rekuperáciou tepla
- mestské systémy energie z obnoviteľných zdrojov, napr. solárne kotly, tepelné čerpadlá, fotovoltaické panely integrované do budov, kotly na biomasu, geotermálne a mestské veterné turbíny
- účinné kotly, mikro-kogenerácia
- tepelné rozvodne a merače tepla
- vyváženie vykurovacích systémov
- jednotlivé systémy merania spotreby tepla
- nové, energeticky úsporné okná (vo všetkých bytoch budovy)
- - izolácie tepelnej energie a sietí na rozvod teplej vody

Výška grantu : 10 percent výšky úveru pri 30 – 40- percentej úspore, 15 percent výšky úveru pri úspore nad 40 percent
Informácie : www.slovseff.eu
Zvyšná časť úveru : štandardný investičný úver v SLSP, VÚB, OTP, UniCredit Bank

SLSP
Marta Cesnaková, hovorkyňa Slovenskej sporiteľne:
Od 15. januára 2018 poskytujeme z úverovej linky  Rozvojovej banky Rady Európy so zníženou úrokovou sadzbu  o 0,30 percenta ročne. Zvýhodnená úroková sadzba sa vzťahuje na polovicu finančných prostriedkov plánovanej investície, ktorá zabezpečí úsporu energie minimálne vo výške 15 percent po jej realizácii. Zvýhodnenie je garantované pre zmluvy podpísané do 30. júna 2018.  Klient si môže zvoliť typ úrokovej sadzby naviazanej na 1/3/6/12M EURIBOR,  ku ktorej sa pripočítava marža banky. Alebo fixné sadzby na 3/5/10 rokov od 1,70 % ročne, ak klient preferuje pravidelné rovnaké mesačné splátky úveru, vrátane úroku.

VÚB
Alena Walterová, hovorkyňa VÚB
Klient si môže zobrať úver do výšky 100 percent realizovanej investície so splatnosťou až na 25 rokov. Úrokovú sadzbu posudzujeme individuálne s možnosťou výberu variabilnej sadzby naviazanej na 3/6/12 M Euribor navýšenej o maržu banky alebo fixovanej sadzby na 5 alebo 10 rokov.

OTP
Róbert Varšányi, marketing OTP banky:
OTP Banka Slovensko už umiestnila všetky zdroje z programu SLOVSEFF III, ktoré boli určené na poskytovanie úverov na obnovu bytových domov. S poskytovaním investičných úverov pre bytové domy má OTP Banka dlhoročné skúsenosti. Vlastníci bytov môžu čerpať v OTP Banke úver za výhodných podmienok aj mimo programu SLOVSEF III. Banka poskytne úver až do výšky 100 percent nákladov spojených s obnovou a údržbou bytového domu, na obdobie do 20 rokov a s úrokovou sadzbou garantovanou na tri až desať rokov. Výhodou úveru je aj jednoduchý spôsob zabezpečenia, a to fondom prevádzky, údržby a opráv. OTP Banka môže vlastníkom bytov prefinancovať náklady na obnovu bytového domu vynaložené za posledných šesť mesiacov pred dátumom podania žiadosti o úver, respektíve prefinancovať úver z inej banky.

UniCredit Bank
Zuzana Ďuďáková, hovorkyňa UniCredit Bank:
Každý úver je špecifický a každá žiadosť  posudzovaná individuálne, banka sa vždy snaží v podmienkach  prispôsobiť požiadavkám a situácii daného klienta.    


Štátny fond rozvoja bývania
Termín podávania žiadostí : od 15. januára do 30. septembra 2018
Minimálna úspora potreby tepla na vykurovanie : 35 percent
Úroková sadzba : 0 - 0,5 percent
Splatnosť úveru : max. 20 rokov
Podmienky poskytnutia úveru na zateplenie:
- zníženie potreby tepla na vykurovanie minimálne o 35 percent oproti výpočtovo určenej potrebe tepla na vykurovanie pred realizáciou stavebných úprav, ktorými sa vykonal zásah do tepelnej ochrany budovy
- splnenie hygienického kritéria, kritéria výmeny vzduchu a energetického kritéria podľa STN 73 0540-2:2012/Z1:2016 a STN 73 0540-3:2012
- splnenie kritéria min. tepelnoizolačných vlastností stavebných konštrukcií
- stavbu realizuje zhotoviteľ, ktorý má na tepelnoizolačný systém vydanú správu z inšpekcie akreditovaným inšpekčným orgánom,
- zabezpečenie dohľadu na stavbe odborným technickým dozorom
- súčasťou projektového riešenia sú nevyhnutné súvisiace stavebné úpravy (oprava vystupujúcich častí stavby, napr. lodžia, balkón, prekrytie vstupu, strojovňa výťahu, výmena otvorových výplní v spoločných častiach, výmena okenných otvorových výplní bytov
- v prípade výskytu systémovej poruchy na bytovom dome sa musí preukázať, že systémová porucha bola ku dňu podania žiadosti odstránená alebo jej odstránenie je súčasťou projektového riešenia zateplenia bytovej budovy,
- súčasťou projektového riešenia zateplenia bytovej budovy je vyregulovanie vykurovacej sústavy,
budova bola daná do užívania min. 10 rokov pred podaním žiadosti.

Výška úveru : do 100 percent z obstarávacej ceny stavby

Najdôležitejšie zmeny v novelizovanej legislatíve pre účel obnova bytovej budovy sú:
1. ŠFRB poskytuje úver až do 10 0percent obstarávacích nákladov stavby pri nasledovných typoch obnovy: výmena výťahu, stavebné úpravy s vybudovaním bezbariérového prístupu do bytov, zatepľovanie v prípade ultranízkoenergetickej úrovne stavby.
2. Výška úrokovej sadzby 0,5 percent pre samostatné typy obnovy: zateplenie, výmena výťahu, modernizácia výťahu, výmena spoločných rozvodov plynu, elektriny, kanalizácie, vody, vzduchotechniky (rozšírené financovanie spoločných rozvodov o vzduchotechniku) a tepla, vrátane obnoviteľných zdrojov energií.
3. 0- percentný úrok - vo viacerých kombináciách (komplexná obnova)
4. Zvýšené limity poskytovanej podpory:
- zateplenie: 100 eru na meter štvorcový zatepľovanej plochy
- výmena výťahu: 70 000 eur na meter štvorcový
- stavebná úprava spoločných častí a spoločných zariadení BD – vybudovanie bezbariérového prístupu do bytov pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu (možnosť vybudovania nového výťahu): 150 eur na meter štvorcový podlahovej plochy bytu
5. Úver na zateplenie je možné poskytnúť aj pre nájomné byty obstarané s podporou štátu.
Úspora potreby tepla vo výške 35 percent vychádza z pôvodného stavu budovy a stavu po zateplení.

Informácie : www.sfrb.sk


Prvá stavebná sporiteľňa
Termín podávania žiadostí : v priebehu roka 2018
Úroková sadzba : od 1,25 percent s fixáciou na 1 rok
Splatnosti jednotlivých úverov : od 10 do 30 rokov
Podmienky poskytnutia :
Bytový dom s minimálne 4 bytovými jednotkami
Výška úveru musí byť minimálne 40 tisíc eur
Výška úveru : individuálna, podľa potrieb investície
Informácie : www.pss.sk

01 - Modified: 2023-03-25 11:30:06 - Feat.: - Title: Objem vkladov malých amerických bánk zaznamenal rekordný pokles, je najvýraznejší za 15 rokov 02 - Modified: 2023-03-23 23:00:00 - Feat.: - Title: Inovátori v pokrivenom podnikateľskom prostredí 03 - Modified: 2023-03-21 12:35:25 - Feat.: - Title: Dara Rolins s Nedvědom: „Dohodli sme sa, že nebudeme mať deti, ale dva domy.“ 04 - Modified: 2023-03-21 10:30:26 - Feat.: - Title: Miesto činu ale aj domov dvoch mladých ľudí. Dom, kde zavraždili Kuciaka s Kušnírovou, búrajú 05 - Modified: 2023-03-17 15:19:46 - Feat.: - Title: Bankový dohľad ECB bude mimoriadne rokovať o aktuálnych otrasoch v bankovom sektore
menuLevel = 1, menuRoute = prakticke-hn, menuAlias = prakticke-hn, menuRouteLevel0 = prakticke-hn, homepage = false
28. marec 2023 09:15