01.09.2018, 00:00

Zvieratá a psy sú od dnes pod ochranou zákona

Slovensko mení právne postavenie zvierat. Dostali sa pod ochranu Občianskeho zákonníka, ale aj pod prísnejšiu ochranu veterinárov.

Zvieratá a psy sú od dnes pod ochranou zákona
Zdroj: Pixabay

Denisa Dulaková Jakúbeková, advokátka spolupracujúca s poradenskou skupinou v oblasti práva a financií HMG Advisory Group, upozorňuje na zmeny zákonov, ktoré sa týkajú majiteľov a na nové povinnosti obcí.

Od 1. septembra sú aj živé zvieratá na Slovensku predmetom občianskoprávnych vzťahov. Začlenili sme sa tak medzi moderné krajiny, ktoré pri prístupe k zvieratám sledujú najmä etiku ochrany zvierat, ekologické hľadiská a celkovú zmenu vzťahu človeka k prírode.

Do Občianskeho zákonníka sa dostalo ustanovenie, podľa ktorého živé zviera má osobitný význam a hodnotu ako živý tvor, ktorý „je schopný vnímať vlastnými zmyslami a v občianskoprávnych vzťahoch má osobitné postavenie“.

Širokú škálu opatrení, ktoré majú za cieľ posilniť ochranu zvierat, prináša aj novela zákona o veterinárnej starostlivosti.

– Vlastník psa je povinný zabezpečiť trvalé označenie psa chovaného na našom území čipom a to pred prvou zmenou vlastníka psa, najneskôr však do 12 týždňov veku a uviesť identifikačné údaje psa a údaje o vlastníkovi v centrálnom registri spoločenských zvierat.

– Register hospodárskych zvierat zriaďuje a prevádzkuje ministerstvo pôdohospodárstva, Register spoločenských zvierat zriaďuje a prevádzkuje štátna veterinárna a potravinová správa.

– Registrácia psov a ich majiteľov sa bude viesť v Centrálnom registri spoločenských zvierat. Čipovanie zabezpečia súkromní veterinárni lekári , ktorí budú musieť psa do 24 hodín od začipovania zaevidovať do registra.

– Za čipovanie sa bude platiť súkromnému veterinárnemu lekárovi maximálne desať eur, pri osobách v hmotnej núdzi, ktoré majú psov narodených do 31. októbra 2019, zaplatí čipovanie štát.

– Psy narodené pred účinnosťou novely, to znamná do 31. augusta 2018 budú musieť byť začipované najneskôr do 31. októbra 2019; to sa nevzťahuje na psa narodeného do 31. augusta 2018, ktorý sa uvádza na trh, prevádza do vlastníctva alebo držby inej osoby, umiestňuje sa do karanténnej stanice alebo útulku pre zvieratá.

– Pokutu je možné uložiť vlastníkovi psa narodeného do 31. augusta 2018 až po 30. apríli 2020 (po skončení prechodného obdobia po 31.októbri 2019 + 6 meciacov).

– Vlastník alebo držiteľ zvieraťa, ktoré je chované vo farmovom chove pred 31. augustom 2018 je povinný zabezpečiť označenie a identifikáciu zvieraťa do 30. novembra 2018.

– Po novom je úradný veterinárny lekár oprávnený vstupovať pri veterinárnej kontrole na pozemok, do stavby, do prevádzkarne, do zariadenia, do dopravného prostriedku a na iné miesta okrem obydlia, ktoré kontrolovaná osoba vlastní alebo používa.

– Do obydlia môže vstupovať, ak je dôvodné podozrenie, že je ohrozený život alebo zdravie osoby, ohrozený život, zdravie alebo ochrana zvieraťa alebo ak je obydlie používané aj na podnikanie alebo prevádzkovanie inej hospodárskej činnosti súvisiacej s držaním zvierat, násadových vajec, zárodočných produktov, produktov živočíšneho pôvodu, živočíšnych vedľajších produktov, krmív, vybraných produktov rastlinného pôvodu, medikovaných krmív alebo veterinárnych liekov.“

– Výhradne súkromní veterinárni lekári môžu označovať zvieratá mikročipom; koňovité zviera môže označiť aj kvalifikovaná osoba poverená ministerstvom. Požiadavky na kvalifikovanú osobu ustanoví ešte všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo pôdohospodárstva.

– O zhabaní, usmrtení alebo zabití zvierat, ako aj o dočasnom umiestnení zvierat do náhradnej starostlivosti rozhoduje veterinárny inšpektor.

– Obce budú povinné zabezpečiť odchyt túlavých zvierat na svojom území a ich umiestnenie do karanténnej stanice alebo útulku osobou s povolením na odchyt. Takéto povolenie sa bude vydávať podnikateľom - fyzickým osobám, ale aj právnickým osobám. Túlavé zvieratá budú tieto osoby odoberať od nálezcov a umiesňovať v karanténnych staniciach alebo v útulkoch pre zvieratá; starostlivosť o takéto zviera zabezpečí obec.

– Zjednošila a skrátila sa aj doba, po uplynutí ktorej stráca bývalý vlastník túlavého zvieraťa vlastnícke právo k zvieraťu. Vlastníctvo prejde na obec. Ustanovenie má však odloženú účinnosť až na 31. októbra 2019.

– Zmenu majiteľa psa bude musieť nahlásiť pôvodný vlastník a to do 21 dní prostredníctvom súkromného veterinárneho lekára. Rovnako má postupovať aj pri úhyne psa.

– Držiteľ zvieraťa je naďalej povinný zabezpečiť opatrenia na zabránenie jeho úniku, jeho neplánovaného rozmnožovania alebo nežiaduceho rozmnožovania.

Sprísňujú sa aj podmienky pre prevádzkovanie cirkusov. Prevádzkovatelia cirkusov sa budú musieť zaregistrovať v Štátnej veterinárnej a potravinovej správe, ktorá bude vydávať, pozastavovať a zrušovať rozhodnutia o schválení zvierat pre cirkusy. To, ktoré vybrané druhy divo žijúcich zvierat nebudú môcť v cirkusoch vystupovať, určí osobitná vyhláška.

– Regionálna veterinárna a potravinová správa uloží prevádzkovateľovi bitúnka na mieste opatrenie, ktorým nepovolí zabíjanie hovädzieho dobytka, ošípaných a oviec, ak prevádzkovateľ bitúnka nezabezpečil ich klasifikáciu. Na ukladanie opatrení sa nevzťahuje správny poriadok.

Denný prehľad správ emailom

Dostávajte každý deň nové informácie zo sveta politiky, ekonomiky a biznisu.

Pred zadaním e-mailovej adresy si prečítajte pravidlá ochrany osobných údajov a používania cookies. Súhlas na odoberanie noviniek môžete kedykoľvek odvolať.