StoryEditor

Predávate alebo kupujete byt? Tu nájdete vzor zmluvy s radami advokáta

10.10.2018, 11:14
Autor:
kokkok
Uzatvárate kúpnu zmluvu na byt? Všetky údaje, ktoré budete vypĺňať, musia presne sedieť s údajmi zapísanými na liste vlastníctva. K listu vlastníctva sa viete jednoducho dostať cez portál katastra nehnuteľností. Advokát Marek Hraška upozorňuje na detaily zmluvy.

                                          VZOR:

                     Zmluva o prevode vlastníctva bytu

uzatvorená podľa § 5 a nasl. zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov
a § 588 a nasl. a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník (ďalej len „Zmluva“)

medzi týmito zmluvnými stranami:

Predávajúci:

Meno a priezvisko: ................................ Rodné priezvisko: ................................(1.)
Dátum narodenia: ................................ Rodné číslo: ................................
Trvalý pobyt: ................................

(ďalej len „Predávajúci“)

a

Kupujúci:

Meno a priezvisko: ................................ Rodné priezvisko: ................................
Dátum narodenia: ................................ Rodné číslo: ................................
Trvalý pobyt: ................................

(ďalej len „Kupujúci“)

(Predávajúci a Kupujúci ďalej spolu ako „Zmluvné strany“ v príslušnom gramatickom tvare)


                                        I.
                             Predmet Zmluvy

1.1 Predávajúci je vlastníkom:

bytu číslo ........... nachádzajúcom sa na ........... poschodí vo vchode číslo ........... bytového domu so súpisným číslom ..........., ktorý je postavený na pozemku evidovanom ako parcela registra „C“ (2.) s parcelným číslom ........... o výmere ........... m2, druh pozemku: ..........., všetko nachádzajúce sa v okrese ..........., v obci ..........., v katastrálnom území ........... a zapísané na liste vlastníctva číslo ........... vedenom Okresným úradom, katastrálnym odborom v ..........., a to v podiele ..(3.) ......... (ďalej len „Byt“); a

spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach, zariadeniach a príslušenstve vyššie definovaného bytového domu a spoluvlastníckeho podielu k vyššie definovanému pozemku (4.) vo výške ...........(5.) 

(ďalej spolu len „Nehnuteľnosti“)

1.2 Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Predávajúceho previesť vlastníctvo k Nehnuteľnostiam na Kupujúceho a tieto Nehnuteľnosti mu odovzdať a záväzok Kupujúceho Nehnuteľnosti od Predávajúceho prevziať a zaplatiť mu za ne dohodnutú kúpnu cenu.

1.3 Kupujúci má záujem nadobudnúť Nehnuteľnosti do svojho výlučného vlastníctva. (6.)


                                           II.
     Prevod Nehnuteľností, kúpna cena a platobné podmienky

2.1 Predávajúci vyhlasuje, že je oprávnený nakladať s Nehnuteľnosťami a uzavrieť túto Zmluvu. Predávajúci vyhlasuje, že v čase prevodu vlastníctva k Nehnuteľnostiam podľa Zmluvy nebudú na nich viaznuť žiadne ťarchy okrem nasledovných ............(7.)

2.2 Predávajúci na základe tejto Zmluvy prevádza svoje vlastnícke právo k Nehnuteľnostiam na Kupujúceho a zaväzuje sa kupujúcemu Nehnuteľnosti odovzdať bez zbytočného odkladu po úplnom zaplatení kúpnej ceny.

2.3 Kupujúci prijíma Nehnuteľnosti do svojho výlučného ( 8.) vlastníctva, zaväzuje sa ich bezodkladne po výzve Predávajúceho prevziať (9.) a zaplatiť za ne kúpnu cenu.

2.4 Zmluvné strany sa dohodli, že kúpna cena za Nehnuteľnosti je ...(10.)........ EUR. Kupujúci sa zaväzuje uhradiť kúpnu cenu na bankový účet predávajúceho IBAN: ....(11.)....... do ........... pracovných dní odo dňa podpisu Zmluvy.


                                       III.
Popis Bytu a jeho príslušenstva, vymedzenie polohy Bytu, určenie rozsahu podlahovej plochy a vybavenia Bytu

3.1 Byt pozostáva z ........... obytných miestností a príslušenstva Bytu. Príslušenstvom Bytu je: kuchyňa, predsieň, kúpeľňa, WC a pivničná kobka. Byt má číslo ........... a nachádzajúca sa na ........... poschodí vo vchode číslo ........... bytového domu.

3.2 Celková výmera podlahovej plochy Bytu vrátane príslušenstva (bez pivničnej kobky) je ........... m2. Súčasťou Bytu je jeho vnútorné vybavenie, všetka jeho vnútorná inštalácia (potrubné rozvody vody, plynu ústredného kúrenia, elektroinštalácie, odpady a pod.) okrem stúpacích vedení a uzavieracích ventilov najbližšie k nim. Vlastníctvo Bytu, vrátane jeho vybavenia a príslušenstva, je ohraničené vstupnými dverami vrátane zárubne do Bytu a do priestorov tvoriacich jeho príslušenstvo nachádzajúce sa mimo Bytu, hlavnými uzatváracími ventilmi prívodu energií pre Byt a elektrickými ističmi pre Byt.


                                         IV.
Určenie a popis spoločných častí, spoločných zariadení a príslušenstva bytového domu a pozemku, na ktorom je bytový dom postavený, a vymedzenie veľkosti spoluvlastníckeho podielu

4.1 S vlastníctvom Bytu je spojené spoluvlastníctvo spoločných častí, spoločných zariadení a príslušenstva bytového domu.

4.2 Spoločnými časťami bytového domu sú tie časti, ktoré sú nevyhnutné na jeho podstatu a bezpečnosť a sú určené na spoločné užívanie, najmä základy domu, strechy, chodby, obvodové múry, priečelia, vchody, schodiská, podkrovie, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie a zvislé nosné konštrukcie.

4.3 Spoločnými zariadeniami bytového domu sú tie zariadenia, ktoré sú určené na spoločné užívanie a slúžia výlučne tomuto domu, najmä: komíny, vodovodné, kanalizačné, elektrické, telefónne a plynové prípojky.

4.4 Príslušenstvom bytového domu sú tie časti, ktoré sú určené na spoločné užívanie a slúžia výlučne tomuto domu a pritom nie sú stavebnou súčasťou domu, najmä spevnené plochy, oporný múr, trvalé porasty, ktoré sa nachádzajú na pozemku patriacom k domu. (12.) 

4.5 Pozemok, na ktorom je postavený bytový dom, je definovaný v bode 1.1 (13.) Zmluvy. Predávajúci s Bytom prevádza na Kupujúceho aj spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach, spoločných zariadeniach bytového domu, príslušenstve a na pozemku, na ktorom je bytový dom postavený, ktorého veľkosť je uvedená v bode 1.1 Zmluvy. (14.) 

4.6 V dome sa nenachádzajú žiadne zariadenia civilnej ochrany obyvateľstva. (15.) 


                                         V.
                     Technický stav Nehnuteľností

5.1 Kupujúci prehlasuje, že pred uzavretím Zmluvy sa oboznámil so stavom Nehnuteľností, ich stav je mu známy a Nehnuteľnosti v tomto stave preberá. Predávajúci zároveň vyhlasuje, že mu nie sú známe také vady a poškodenia Nehnuteľností, na ktoré by mal Kupujúceho upozorniť.

5.2 Zmluvné strany uvádzajú, že Kupujúci nepožiadal v zmysle ustanovenia § 5 ods. 1 písm. f) zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov o zistenie technického stavu Bytu prostredníctvom znaleckého posudku.


                                          VI.

 Správa bytového domu a vyhlásenie Kupujúceho o pristúpení k zmluve

6.1 Kupujúci berie na vedomie, že správu bytového domu vykonáva ..........., so sídlom ..........., IČO: ............

6.2 Kupujúci podľa § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov vyhlasuje, že bez výhrad pristupuje k zmluve o výkone správy. (16.) Pristúpenie nadobúda účinnosť dňom nadobudnutia vlastníckeho práva k Nehnuteľnostiam.

6.3 Predávajúci vyhlasuje, že voči správcovi Nehnuteľností má ku dňu podpisu Zmluvy vysporiadané všetky záväzky. Vyhlásenie správcu, že Predávajúci nemá žiadne nedoplatky na úhradách za plnenia spojené s užívaním Nehnuteľností a na tvorbe fondu prevádzky, údržby a opráv, tvorí prílohu Zmluvy. (17.) 


                                             VII.
                              Záverečné ustanovenia

7.1 Zmluvné strany sa dohodli, že návrh na vklad vlastníckeho práva k Nehnuteľnostiam v prospech Kupujúceho vyhotoví a podá len Predávajúci, a to po úplnom uhradení kúpnej ceny. Zmluvné strany sa dohodli, že náklady spojené s prevodom vlastníctva Nehnuteľností (poplatky za úradné osvedčenie podpisov, správny poplatok za katastrálne konanie) hradia rovným dielom.

7.2 Predávajúci má právo odstúpiť od Zmluvy v prípade, ak Kupujúci neuhradí kúpnu cenu za Nehnuteľnosti riadne a včas. Kupujúci má právo odstúpiť od Zmluvy, ak sa ktorékoľvek z vyhlásení Predávajúceho urobené v bode 2.1 Zmluvy ukáže ako nepravdivé a ak bude konanie o návrhu na vklad podanom podľa tejto Zmluvy právoplatne ukončené bez toho, aby sa Kupujúci stal vlastníkom Nehnuteľností.

7.3 Táto Zmluva nadobúda účinnosť dňom jej podpísania oboma Zmluvnými stranami.

7.4 Na platnosť akýchkoľvek dodatkov alebo zmien tejto Zmluvy je potrebná písomná forma a jej akceptácia všetkými Zmluvnými stranami, ak nie je v tejto Zmluve uvedené inak.

7.5 Zmluvné strany sa navzájom zaväzujú poskytovať si bezodkladnú súčinnosť podľa svojich najlepších schopností a možností na dosiahnutie účelu zamýšľaného touto Zmluvou.

7.6 Zmluvné strany prehlasujú, že Zmluvu uzatvárajú slobodne a vážne, že Zmluvu neuzatvárajú v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok a že Zmluva je pre ne dostatočne určitá a zrozumiteľná. Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že si Zmluvu starostlivo prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak toho, že obsah Zmluvy zodpovedá ich skutočnej vôli, ju podpísali.


V .................., dňa ..................

......................................................                                                  ......................................................

            predávajúci
(podpis musí byť úradne osvedčený)                                                             kupujúci

Advokát Marek Hraška upozorňuje na niektoré ustanovenia zmluvy - nájdete ich pod týmito bodmi priamo vo vzore zmluvy:

(1.) Hoci sa to môže na prvý pohľad javiť ako zbytočné, rodné priezvisko je potrebné uvádzať aj pri mužoch.

(2.) Pri starších pozemkoch môže byť parcela evidovaná v registri „E“. Vychádzajte vždy z listu vlastníctva.

(3.) Podiel sa uvádza zlomkom a len v prípade, že predávajúci nie je jediným-výlučným vlastníkom bytu.

(4.) V prípade, že k vášmu bytovému domu prislúchajú aj priľahlé pozemky, je potrebné ich zadefinovať rovnako, ako sme zadefinovali pozemok zastavaný bytovým domom vyššie.

(5.) Uvediete zlomok, ktorý vyjadruje váš spoluvlastnícky podiel k spoločným častiam bytového domu a jeho pozemkom. Tento podiel je stanovený ako podiel rozlohy vášho bytu k úhrnnej rozlohe všetkých bytov v bytovom dome.

(6.) Ak budú na strane kupujúcich manželia, budú kupovať byt do bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Ak budú dvaja alebo viacerí kupujúci, ale nebudú to manželia, budú kupovať byt do svojho podielového spoluvlastníctva (v takom prípade sa tu musí uviesť aj spoluvlastnícky podiel každého z kupujúcich vyjadrený zlomkom).

(7.) Tu môžete uviesť ťarchy, ktoré sa môžu nachádzať na byte. Zväčša to bude zákonné záložné právo podľa zákonao vlastníctve bytov a nebytových priestorov a záložné právo hypotekárnej banky.

(8.) Rovnaký komentár ako v bode  (6.)

(9.) O odovzdaní a prevzatí bytu vám odporúčame spísať protokol, kde budú uvedené aj hodnoty dovtedy spotrebovaných energií. Tie opíšete z jednotlivých meračov.

(10.) Nezabudnite, že ak budete predávať medzi bežnými fyzickými osobami nehnuteľnosti drahšie ako 15-tisíc eur, kúpnu cenu nemôžete uhradiť v hotovosti, ale len bankovým prevodom.

(11.) Ak bude mať predávajúci byt zaťažený úverom, časť kúpnej ceny sa bude takmer vždy uhrádzať priamo jeho hypotekárnej banke (tá vám vyčísli výšku úveru). Vďaka tomu bude následne vymazané záložné právo z bytu, ktoré tam bolo zriadené v prospech hypotekárnej banky predávajúceho.

(12.) Popis spoločných častí a zariadení bytového domu a jeho príslušenstva môžete podľa potreby upraviť. Môžete tu tiež výslovne uviesť, ak niektoré zariadenia alebo časti nepatria do spoločného vlastníctva (napríklad kotolňa).

(13.) Ak k bytovému domu prislúchajú aj nejaké priľahlé pozemky, je potrebné ich tu tiež spomenúť.

(14.) Ak k bytovému domu prislúchajú aj nejaké zariadenia, treba ich uviesť.

(15.) Ak by sa v bytovom dome nachádzali zariadenia civilnej ochrany obyvateľstva, je potrebné v zmluve upraviť práva k nim (najmä kto sa bude starať o ich údržbu).

(16.) Ak správu bytového domu vykonáva spoločenstvo vlastníkov bytov, pristupuje sa k zmluve o spoločenstve vlastníkov.

(17.) Takéto potvrdenie nemusí byť súčasťou zmluvy len vtedy, ak ide o prvý prevod bytu (napr. keď developer predáva novopostavený byt). 

                                                          

01 - Modified: 2023-01-18 11:58:22 - Feat.: - Title: Luxusná značka Hugo Boss prekonala očakávania 02 - Modified: 2023-01-07 23:01:42 - Feat.: - Title: Na Finančnej správe sú určití pracovníci, ktorí majú bohorovný prístup, tvrdí advokát (rozhovor) 03 - Modified: 2022-12-27 15:42:10 - Feat.: - Title: TROŠKA TROSKA: Ako sa nezblázniť v roku 2023 04 - Modified: 2022-10-13 13:13:12 - Feat.: - Title: TROŠKA TROSKA: Vystrelila zbraň a politici zakričali: Hopla! 05 - Modified: 2022-10-16 18:17:10 - Feat.: - Title: Redaktor Brainee o streľbe na Zámockej: Matúš bol prvý, ktorého som držal za ruku a nehanbil sa za to
menuLevel = 1, menuRoute = prakticke-hn, menuAlias = prakticke-hn, menuRouteLevel0 = prakticke-hn, homepage = false
21. január 2023 21:28