StoryEditor

Vieme pri delení majetku nájsť optimálne riešenie, vraví notárka

27.10.2018, 00:52
Listiny spísané notárom do notárskej zápisnice sa ukladajú povinne do centrálneho elektronického registra. Určite sa nestratia ani nezmenia svoj obsah, vraví notárka Erika Szórádová.

Aký je rozdiel medzi tým, ak niekto daruje nehnuteľnosť alebo zanechá závet, v ktorom odkáže majetok?

Základný je v tom, že ak sa niekto rozhodne zanechať majetok určitej osobe, môže tak urobiť s účinkami počas jeho života alebo s účinkami po jeho smrti. V prvom prípade tak činí formou darovacej zmluvy, kedy určitý svoj majetok zanechá bezodplatne nejakej osobe alebo viacerým osobám, prípadne si zároveň danou zmluvou zriadi pre seba právo užívania darovaného majetku. V prípade nehnuteľností najčastejšie formou zriadenia vecného bremena - práva bezplatného doživotného bývania a užívania nehnuteľnosti.

Bezplatné užívanie si väčšinou chcú zabezpečiť rodičia v byte, ktorý darujú potomkom. Ako je to potom s platbami za byt?

Bezplatným užívaním sa rozumie neplatenie komerčného nájomného. Pokiaľ však ide o platby spojené s užívaním nehnuteľnosti, obvykle ich platí ten, kto nehnuteľnosť skutočne užíva, teda darca. Alebo podľa dohody darcu a obdarovaného, v tomto prípade oprávneného a povinného z vecného bremena, ich môže uhrádzať aj nový vlastník nehnuteľnosti - obdarovaný.

Rozhodnem sa, že majetok si počas života ponechám. Chcem sa však poistiť, aby ho zdedili konkrétne osoby. Dá sa to zabezpečiť jedine závetom?
Jedine závetom. Zanechanie majetku alebo jeho časti pre prípad smrti vykoná osoba spísaním závetu. Ako zo samotnej podstaty závetu, ako úkonu pre prípad smrti, vyplýva, jeho účinky nastávajú až po smrti osoby závetcu.

Kedy je vhodnejšie zriadiť závet a kedy je vhodnejšie riešiť nakladanie s majetkom darovacou zmluvou?
Nájsť riešenie, ktoré je optimálne pre závetcu a pre tie osoby, ktoré by mali po ňom dediť, môže pomôcť notár. Je možné objednať sa k nemu na konzultáciu. Ako odborník, ktorého dennou činnosťou je zriaďovanie poslednej vôle a darovacích zmlúv, pomôže nájsť variant, ktorým sa docieli, aby zámer závetcu a naplnenie jeho vôle bolo v súlade so zákonnými možnosťami dedenia, platnými podľa slovenského právneho poriadku.

V akých situáciách je vhodnejší závet?

Je ich viacero. Ľudia zriaďujú závet, ak chcú nejakej osobe alebo osobám odkázať majetok, ale s účinkami až po smrti, a počas života chcú svoj majetok užívať, alebo je predpoklad, že by s ním chceli niekedy v budúcnosti nakladať.

Napríklad?

Napríklad niekto vlastní nehnuteľnosť, chce ju odkázať určitej osobe, ale nie je isté, či v budúcnosti nebude musieť, pod tlakom povedzme nepriaznivých finančných pomerov, nehnuteľnosť predať. Ak by ju previedol už počas života na obdarovaného, nemal by už možnosť s ňou disponovať a mohol by sa dostať do zlej finančnej situácie. Ďalším príkladom je situácia, keď závetca k niekomu citovo inklinuje. Chce takej osobe majetok odkázať, ale zároveň si uvedomuje, že ľudské vzťahy sa môžu meniť a časom sa môže vzťah danej osoby k závetcovi zhoršiť, ale aj naopak.

Ak by sa teda situácia po spísaní závetu nejako zmenila, čo sa dá robiť?

Závet môže závetca kedykoľvek zrušiť alebo zmeniť.

Môže sa aj pri existencii závetu majetok darovať?

Samozrejme. V takom prípade si však musí darca uvedomiť, že jeho vrátenie je možné len z dôvodov, ktoré určuje zákon. A ten určil, že darca sa môže domáhať vrátenia daru, ak sa obdarovaný správa k nemu alebo členom jeho rodiny tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy. Darca sa však musí vrátenia daru domáhať. A chcem vopred upozorniť, že ide o pomerne komplikovaný proces, ak sa obdarovaný sám nerozhodne dar vrátiť.

Dajú sa riešiť situácie, ak povedzme rodičia chcú obdarovať svojich potomkov, avšak niektorí sa zdržiavajú v cudzine?

Treba si uvedomiť, že darovacia zmluva je dvoj- alebo viacstranný právny úkon a na jej platné uzavretie vyžaduje prítomnosť všetkých strán – darcu aj obdarovaného, či už osobne alebo na základe splnomocnenia. Ak teda nejaká osoba chce zanechať majetok určitej osobe, ale tá sa nemôže dostaviť na podpis zmluvy ani udeliť splnomocnenie, závetca jej odkáže majetok závetom. Môže ísť, ako vravíte, o prípad, keď nadobúdateľ je v zahraničí a zároveň nemá možnosť udeliť splnomocnenie alebo závetcov zdravotný stav je zlý a nakladanie s majetkom neznesie dlhší odklad.

Notárska komora vedie notársky centrálny register závetov. Sú v ňom uložené všetky závety?

Všetky, ktoré notár spíše vo forme notárskej zápisnice, ale aj tie, ktoré závetca urobí v inej zákonom predpísanej forme a požiada notára o úschovu takého závetu. Treba si však uvedomiť, že za právnu kvalitu tých listín, ktoré notár nespisuje do notárskej zápisnice, nezodpovedá. Klienta má však povinnosť poučiť o formálnych a obsahových náležitostiach závetu. Keď však spíše závet, ale aj listinu o vydedení alebo odvolaní týchto úkonov notár, realizuje ich registráciu bez zbytočného odkladu v Notárskom centrálnom registri závetov. Zabezpečí sa tým, že závet ostane nemenný a po smrti závetcu sa vždy nájde, a teda k jeho obsahu sa nedostanú nepovolané osoby, ktoré by mohli negatívnym spôsobom ovplyvniť dedičské konanie, napríklad závet zatajiť alebo zničiť. Notár, ktorý koná ako súdny komisár v dedičskom konaní po zosnulej osobe, sa postará o vyhľadávanie závetu v uvedenom registri.

___________________________________________________________________
Ako sa dajú riešiť ďalšie zložité rodinné vzťahy

1. Závet zriaďujú osoby často aj, ak jednoducho nechcú, aby závetom povolaný dedič vedel, že mu závetca niečo odkazuje, pretože zriadenie závetu nevyžaduje súčinnosť závetného dediča. Mnohokrát je to v prípade komplikovanejších rodinných vzťahov.

2. Závetom možno taktiež zriadiť vecné bremeno. Často ho spisuje rodič, ktorý nehnuteľnosť odkáže jednému dieťaťu a inému zriadi v nehnuteľnosti len právo doživotného bývania. Dôvodom je, že rodič je presvedčený, že ak by druhé dieťa nadobudlo po jeho smrti majetok, nenaložilo by s ním hospodárne alebo by o majetok úplne prišlo, ale rodič chce tomuto dieťaťu zabezpečiť možnosť bývania.

3. Závet zriaďujú taktiež ľudia, ktorí chcú, aby dedičstvo nadobudli síce dedičia, ktorí by po nich dedili aj zo zákona, takzvaní zákonní dedičia, ale chcú, aby majetok nadobudli buď v iných, ako zákonných podieloch alebo im majetok jednoducho rozdelia.
Pozor! Pri spisovaní závetu je však vždy potrebné prihliadať na takzvaný neopomenuteľný dedičský podiel potomkov. Podľa nášho právneho poriadku pri dospelých potomkoch je to polovica ich zákonného dedičského podielu a pri maloletých potomkoch ich celý podiel. V prípade, ak spísaný závet nie je v súlade s týmito ustanoveniami, je relatívne neplatný. Aj na toto je potrebné pamätať pri spisovaní závetu osobou, ktorá má potomkov a pred jeho spísaním je vhodnejšie sa poradiť s notárom. Poplatok za spísanie závetu u notára nie je nijak nákladný finančný úkon, cena sa pohybuje štandardne okolo 50 eur, v závislosti od náročnosti závetu a počtu jeho strán.

Erika Szórádová, notárka

01 - Modified: 2024-01-29 07:00:00 - Feat.: - Title: Žena sa rozhodla svoj takmer trojmiliónový majetok zveriť svojim zvieratám. Jej deti ju vraj zanedbávali a nič si nezaslúžia 02 - Modified: 2024-01-27 14:30:00 - Feat.: - Title: Darovanie má aj svoje úskalia. Aké a čo je dôležité rozlišovať? 03 - Modified: 2023-11-17 14:30:00 - Feat.: - Title: Dedenie má rôzne podoby. Ako sa delí závet a v akých prípadoch je neplatný? 04 - Modified: 2023-11-14 14:30:00 - Feat.: - Title: Dedičské konanie má isté pravidlá. Kedy môžete napadnúť závet? 05 - Modified: 2023-11-01 08:00:00 - Feat.: - Title: FNC reaguje na Cvernov dohodnutý zápas: Alexovi zahatala cestu zmluva, hrozí mu pokuta
menuLevel = 1, menuRoute = prakticke-hn, menuAlias = prakticke-hn, menuRouteLevel0 = prakticke-hn, homepage = false
21. február 2024 03:12