StoryEditor

Aby ste mohli predať rozdrobenú pôdu, zvážte sceľovanie. Potrebujete však súčinnosť susedov

05.09.2019, 10:38
Mnohí vlastníci u nás predávajú podiely na spoločných pozemkoch pod cenou. Nevedia, ako naložiť s rozdrobenou pôdou. Pritom sceliť pozemky sa dá aj jednoduchšie než cez komplexné pozemkové úpravy. Chce to však iniciatívu.

1. Aký je rozdiel medzi komplexnými a jednoduchými pozemkovými úpravami.

Komplexné pozemkové úpravy nariaďuje štát cez okresné úrady, a to na základe záujmu obce. Podmienkou na spracovanie projektu sú financie. Na druhej strane sa dajú využiť aj jednoduché pozemkové úpravy. „Tie štát nenariaďuje, ale povoľuje ich, a to na žiadosť investora, ktorým môže byť obec, podnikateľský subjekt, ale aj združenie vlastníkov,“ upozorňuje Urban. Všetci vlastníci v navrhovanom obvode projektu sú príslušným okresným úradom, pozemkovým a lesným odborom oslovení listom. Z neho sa dozvedia o chystaných pozemkových úpravách. V liste je aj pozvánka na stretnutie, kde sa potom zisťuje záujem vlastníkov o vykonanie projektu. „Musia súhlasiť vlastníci nadpolovičnej výmery plochy zahrnutej do obvodu pozemkových úprav,“ vraví Urban.

2. Ak potrebný počet vlastníkov s úpravami súhlasia, nasleduje prípravné konanie.

V prípravnom konaní sa prevarujú dôvody naliehavosti a hospodárskej účelnosti vykonania pozemkových úprav. Vytýčia sa hranice obvodu a určia pozemky, ktoré sú z pozemkových úprav vyňaté. Opäť sa overuje záujem vlastníkov, teda či s úpravami súhlasia vlastníci najmenej polovičnej výmery pozemkov, ktoré tvoria obvod projektu pozemkových úprav. Okresný úrad, odbor pozemkový a lesný, spíše, až na výnimku, o prejavenom záujme zápisnicu. Prerokuje dôvody s obcou, s katastrálnym odborom potreby revízie údajov katastra. V spolupráci s orgánmi územného plánovania určí záväznosť územnoplánovacích podkladov v obvode projektu a možnosti ich využitia. Zabezpečí tiež, aby predtým, než rozhodne, boli účastníci konania vhodnou formou a v mieste konania zvyčajným spôsobom informovaní o plánovanom konaní vrátane predbežne určených nákladov spojených s pozemkovými úpravami. „V spolupráci s obcou sa zriadi prípravný výbor. S tým spolupracuje najmä pri určovaní obvodu pozemkových úprav, zisťovaní záujmu vlastníkov a vypracovaní návrhu stanov združenia účastníkov pozemkových úprav,“ objasňuje ďalej Urban. Prípravný výbor zaniká zvolením predstavenstva združenia účastníkov. „Ak predstavenstvo nie je zvolené, plní do lehoty zvolenia jeho funkciu v konaní o pozemkových úpravách prípravný výbor, ktorý eviduje okresný úrad v registri združení účastníkov pozemkových úprav.“

3. Aké námietky zvyknú účastníci podať a v čom ich zastupuje združenie.

V príslušných etapách projektu, v ktorých sa rozhoduje o vašom vlastníctve, budete informovaný prostredníctvom výpisov z projektu. Prípadne vás projektant pozve na prerokovanie vašich požiadaviek. Združenie účastníkov pozemkových úprav zastupuje záujmy účastníkov. Spolupracuje s okresným úradom, jeho pozemkovým a lesným odborom a tiež projektovou organizáciou pri príprave a prerokúvaní jednotlivých častí projektu. Združenie účastníkov ako právnická osoba vzniká na prvom zhromaždení účastníkov. Nie je to podnikateľský subjekt, dohľad nad ním má okresný úrad. Najvyšší orgán združenia je zhromaždenie, výkonný orgán je predstavenstvo, ktorého členov volí zhromaždenie. Do zriadenia združenia po nariadení pozemkových úprav plní jeho funkcie prípravný výbor.

4. Dokedy sa ukončia jednoduché a dokedy komplexné pozemkové úpravy.

Lehota spracovania projektu jednoduchých pozemkových úprav býva minimálne dva roky, častejšie dva až tri roky, takmer vždy aspoň tri kalendárne roky. Komplexné úpravy, ktoré sú hradené štátom, sa doteraz spracovávali päť až šesť rokov, minimálnu lehotu spracovania sa zrejme z dôvodu správneho konania, doručovacích a odvolacích lehôt nepodarí skrátiť pod štyri roky.

5. S akými výdavkami musia účastníci konania počítať.

Náklady na komplexné pozemkové úpravy hradí štát buď z rozpočtu, alebo z eurofondov z Programu rozvoja vidieka. Na druhej strane náklady na jednoduché pozemkové úpravy hradí investor. Môže sa využiť aj inštitút „vyrovnania v peniazoch“. Za pozemky, ktorých sumárna výmera je do 400 štvorcových metrov, môže vlastník dostať náhradu nie v nových pozemkoch, ale v peniazoch, a to v hodnote, ktorá je určená podľa schválenej mapy hodnoty. „Samozrejme, na základe vlastného dobrovoľného rozhodnutia. Financie na vyrovnanie v peniazoch poskytuje pri komplexných úpravách štát a pri jednoduchých investor. Týmto sa môžu vlastníci bez poplatkov „zbaviť“ veľmi malých spoluvlastníckych podielov, ktorých hodnota je často nižšia, než náklady potrebné na prevod pozemku na inú osobu prostredníctvom kúpnej alebo darovacej zmluvy,“ podčiarkuje Urban.

6. Ako sa zhodnotia pozemky po pozemkových úpravách.

K ich zhodnoteniu dochádza prakticky vždy. Už len tým, že sa vždy vytvoria nové pozemky v registri C katastra nehnuteľností. „Pozemkové úpravy tak minimálne nahrádzajú geometrický plán a príslušné zmluvy. Dôjde k sceleniu viacerých parciel vlastníka a v neposlednom rade sa odstráni problém s takzvanými neznámymi vlastníkmi,“ dodáva Urban.

Dôležité etapy, ktoré treba absolvovať na dotiahnutie projektu

A. Konanie o začatí pozemkových úprav – prípravné konanie.

B. Povolenie jednoduchých pozemkových úprav.

1. etapa: Pripravia sa úvodné podklady. V nich sa určí hranica obvodu projektu pozemkových úprav, urobí sa mapovanie polohopisu a výškopisu, zhotoví sa mapa hodnoty pozemkov, ktorá sa prerokuje s predstavenstvom združenia účastníkov. Zhotoví sa register pôvodného stavu a vlastník dostane výpis z tohto registra. Určia sa všeobecné zásady funkčného využitia územia.

2. etapa: Projektová organizácia vypracuje projekt pozemkových úprav. Určia sa zásady umiestnenia nových pozemkov. Vlastníkom doručí výpis a zverejní sa aj vyhláškou. Vypracuje sa plán spoločných zariadení a opatrení – najmä prístupových ciest. Vyhotoví sa register nového stavu – rozdeľovací plán. Vlastníkom doručí výpis a zverejní sa aj verejnou vyhláškou.

3. etapa: Vykonanie projektu. Určí sa postup prechodu na hospodárenie v novom usporiadaní, vytýčia sa hranice nových pozemkov, ich vlastníci a nasleduje zápis do katastra nehnuteľností.

Výhody pozemkových úprav v skratke
– Scelenie a sprístupnenie pozemkov a ich vytýčenie v teréne. Rozdelenie spoluvlastníctva a prijatie 1-2 vlastných pozemkov zväčša v celosti, teda v podiele 1/1.
– Zmapovanie skutočného stavu v teréne, spresnenie výmer parciel. Úprava tvaru pozemkov tak, aby ich bolo možné samostatne užívať.
– Sprehľadnenie pozemkového vlastníctva na výber daní z nehnuteľností a investičné zámery.
– Vytvorenie spoločných zariadení a opatrení – obecných pozemkov s komunikačnými, protieróznymi, vodohospodárskymi a ekologickými funkciami, ktorých výmera sa pokryje v prvom rade zo štátnej pôdy.
– Možnosť odpredať malé podiely do 400 štvorcových metrov Slovenskému pozemkovému fondu.
– Zvýšenie trhovej hodnoty pozemkov, zatraktívnenie územia pre oblasť vidieckeho turizmu či cykloturizmu.
– Doterajšie analógové katastrálne mapy sú nahradené novou vektorovou katastrálnou mapou, ktorá je predpokladom nespochybniteľného a presného vytýčenia nových pozemkov kedykoľvek v budúcnosti.

01 - Modified: 2023-11-29 23:00:00 - Feat.: - Title: Kedy sa dočkáme pozemkovej reformy? 02 - Modified: 2023-11-27 14:30:00 - Feat.: - Title: Čo znamenajú pozemkové úpravy a ako na ne? 03 - Modified: 2023-10-31 14:30:00 - Feat.: - Title: Máte viac parciel a neviete, čo s nimi? Takýto je postup 04 - Modified: 2023-10-17 13:46:12 - Feat.: - Title: Rozdrobenosť pozemkov je stále problémom. Aké riešenia navrhujú odborníci? 05 - Modified: 2023-10-16 13:30:00 - Feat.: - Title: Polia tvoria asi polovicu Slovenska. Aké riešenia do budúcna navrhuje Komora pozemkových úprav?
menuLevel = 1, menuRoute = prakticke-hn, menuAlias = prakticke-hn, menuRouteLevel0 = prakticke-hn, homepage = false
04. december 2023 21:33