Koniec podnikania

Minulý rok sa mi nedarilo v podnikaní. Skončil som v strate. Viem, že musím podať daňové priznanie. Rozmýšľam však, že skončím s podnikaním. Ako mám postupovať pri ukončení živnosti?
Ak živnostník ukončí svoju podnikateľskú činnosť, je povinný uplatniť postup podľa § 17 ods. 8 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, a to upraviť základ dane v zdaňovacom období, v ktorom dochádza k skončeniu podnikania (§ 6). V prípade, ak daňovník účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva alebo vedie evidenciu podľa § 6 ods. 11 zákona o dani z príjmov, je povinný upraviť základ dane o cenu nespotrebovaných zásob, zostatky vytvorených rezerv na lesnú pestovnú činnosť a opravných položiek k nadobudnutému majetku, výšku záväzkov, ktorých úhrada sa považuje za daňový výdavok podľa § 19, a výšku pohľadávok s výnimkou pohľadávok uvedených v § 19 ods. 2 písm. h) zákona o dani z príjmov a o pomernú výšku nájomného vrátane finančného prenájmu, ktorá pripadá na príslušné zdaňovacie obdobie alebo jeho časť; pri ďalšom predaji nespotrebovaných zásob sa zahrnie do základu dane iba rozdiel, o ktorý prevyšuje cena, za ktorú boli nespotrebované zásoby predané, cenu nespotrebovaných zásob už zahrnutých do základu dane.

Alena Mikušová, odborníčka na dane

Konateľ s. r. o. a daň z príjmov
Môže sa spraviť ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti konateľovi s. r. o., ktorý mal za rok 2008 príjem ešte od druhého zamestnávateľa v rámci pracovného pomeru, alebo je povinný podať daňové priznanie? Tvrdí, že iné príjmy nemal.
Ak tento daňovník mal príjmy len z pracovného pomeru a ako konateľ s. r. o. poberal príjem za prácu v tejto spoločnosti, mal len príjmy zo závislej činnosti. Ak požiadal o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti do 16. februára 2009 a predložil potvrdenie o týchto príjmoch od druhého platiteľa, ročné zúčtovanie je možné mu vykonať. Požiadať mal toho zamestnávateľa, u ktorého mal podpísané vyhlásenie na zdanenie príjmov zo závislej činnosti (resp. u koho naposledy). Do úvahy sa budú brať len príjmy zo závislej činnosti, ktoré boli zdanené preddavkami na daň. Ak o ročné zúčtovanie nepožiadal a hrubé príjmy zo závislej činnosti boli u neho vyššie ako 49 248 korún, musí podať daňové priznanie, ku ktorému priloží povinne potvrdenia od zamestnávateľov, u ktorých mal preddavkovo zdanené príjmy zo závislej činnosti. Pripomíname, že príjem konateľa s. r. o. za prácu v spoločnosti je príjmom zo závislej činnosti a je na daňové účely považovaný za zamestnanca (aj keď nemá uzatvorený pracovnoprávny vzťah). Bližšie pozri § 5 ods. 1 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov.

Nezdaniteľná suma na manželku
Ak mala manželka za rok 2008 zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti 25 000 korún a potom vyplatené nemocenské dávky 30 000 korún, môže si jej manžel na ňu uplatniť nezdaniteľnú sumu vo výške 43 496 korún (98 496 -- 55 000)? Ak áno, môže si zároveň manželka požiadať o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti alebo podať daňové priznanie (kde si uplatní aj ona plnú základnú nezdaniteľnú sumu základu dane)?
Ak manželka tohto daňovníka iné príjmy nemala, môže si uvedenú sumu uplatniť ako nezdaniteľnú sumu základu dane. Manželka súčasne mohla požiadať o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti alebo podať daňové priznanie, kde si uplatní plnú základnú nezdaniteľnú sumu na seba (98 496 korún). Tieto dve plnenia vôbec spolu nesúvisia. Každý z nich je za seba daňovník (s nárokom na nezdaniteľnú sumu základu dane). Nezdaniteľná suma na vyživovanú manželku sa uplatňuje väčšinou práve z dôvodu, že manželka pre nízke príjmy plnú nezdaniteľnú sumu nevyužije. Nemusí to platiť vždy, pretože do vlastných príjmov manželky na účely uplatnenia ako vyživovanej osoby sa započítavajú aj príjmy, ktoré sa do priznania neuvádzajú (napríklad materské, nemocenské dávky, náhrada príjmu za prvých desať dní práceneschopnosti, podpora v nezamestnanosti, starobný dôchodok, invalidný dôchodok, peňažný príspevok za opatrovanie, príjem osobného asistenta, úrok z úsporného vkladu v banke, dividendy, atď.). Do vlastného príjmu manželky sa na tieto účely nezapočítavajú len taxatívne uvedené príjmy v § 11 ods. 5 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov (daňový bonus, zvýšenie dôchodku pre bezvládnosť, štátne sociálne dávky -- napríklad prídavky na dieťa, príplatok k prídavkom na dieťa, rodičovský príspevok, príspevky pri narodení detí, príspevok na pohreb a štipendium poskytované študujúcim sústavne sa pripravujúcim na budúce povolanie (napríklad doktorandské štipendium sa do príjmov počíta, aj keď ide o príjem od dane oslobodený).

Denný prehľad správ emailom

Dostávajte každý deň nové informácie zo sveta politiky, ekonomiky a biznisu.

Pred zadaním e-mailovej adresy si prečítajte pravidlá ochrany osobných údajov a používania cookies. Súhlas na odoberanie noviniek môžete kedykoľvek odvolať.