15.04.2004, 00:00

Servis

Znevýhodnený uchádzač o zamestnanie

Znevýhodnený uchádzač o zamestnanie
Mám 55 rokov. Pri neúspešnom hľadaní zamestnania sa mi dostáva odpovede, že som "znevýhodnený uchádzač o zamestnanie". Je na to nejaký zákon?
-- Problematika znevýhodneného uchádzača o zamestnanie je upravená v zákone č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Z dikcie paragrafu 8 zákona vyplýva, že znevýhodnený uchádzač o zamestnanie na účely tohto zákona je uchádzač, ktorý je:
-- občan mladší ako 25 rokov veku, ktorý skončil sústavnú prípravu na povolanie v dennej forme štúdia pred menej ako dvoma rokmi a nezískal svoje prvé pravidelné platené zamestnanie (absolvent školy),
-- občan starší ako 50 rokov veku (čo je váš prípad),
-- občan vedený v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej 12 mesiacov z posledných 16 mesiacov od zaradenia do evidencie uchádzačov o zamestnanie (dlhodobo nezamestnaný uchádzač),
-- občan, ktorý nevykonával zárobkovú činnosť ani sa nepripravoval na povolanie v rámci sústavnej prípravy na povolanie alebo v systéme ďalšieho vzdelávania z dôvodu, že nemohol zosúladiť pracovné povinnosti s plnením rodičovských povinností,
-- osamelý občan starajúci sa o dieťa do desiatich rokov veku,
-- občan, ktorý stratil schopnosť vykonávať svoje doterajšie zamestnanie zo zdravotných dôvodov a nie je občan so zdravotným postihnutím,
-- občan, ktorý sa sťahuje alebo sa sťahoval v rámci územia členských štátov Európskej únie, alebo občan, ktorý má pobyt na území členského štátu Európskej únie na účely výkonu zamestnania a
-- občan so zdravotným postihnutím.
V kontexte napísaného treba vedieť, že prvé pravidelne platené zamestnanie na účely zákona o službách zamestnanosti je zamestnanie, ktoré trvalo viac ako šesť po sebe nasledujúcich mesiacov.

Zmena účtovného obdobia
Ako máme postupovať pri zmene účtovného obdobia z kalendárneho roka na hospodársky rok?
-- Dňa 1. januára 2004 nadobudlo účinnosť znenie § 3 ods. 4 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve. Podľa tohto ustanovenia účtovným obdobím môže byť aj hospodársky rok, pričom hospodárskym rokom je obdobie nepretržite za sebou idúcich 12 kalendárnych mesiacov, ktoré nie je zhodné s kalendárnym rokom. O zmenu účtovného obdobia môže požiadať účtovná jednotka, ktorou je podnikateľ, písomne miestne príslušný úrad v nadväznosti na nadobudnutie účinnosti predmetného ustanovenia, t. j. počnúc 1. 1. 2004. Na uplatnenie účtovného obdobia, ktorým je hospodársky rok, bol Ministerstvom financií SR vydaný metodický pokyn č. 21 114/2003-92 z 22. septembra 2003. Podnikateľ môže o zmenu účtovného obdobia požiadať, ak to vyplýva z jeho činnosti, alebo ak je súčasťou konsolidovaného celku, v ktorom konsolidujúca účtovná jednotka uplatňuje hospodársky rok. Žiadosť okrem doloženej účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie musí obsahovať -- obchodné meno alebo názov účtovnej jednotky a jej sídlo, identifikačné číslo, ak ho má pridelené, právnu formu účtovnej jednotky, navrhovaný dátum zmeny účtovného obdobia a dôvody žiadanej zmeny s uvedením skutočností, ktoré dôvod zmeny preukazujú. Účtovná jednotka, ktorá z dôvodu prechodu na hospodársky rok zostavuje mimoriadnu účtovnú závierku za účtovné obdobie, ktoré je kratšie ako 12 kalendárnych mesiacov, napríklad od januára do októbra 2004, vykazuje v účtovnej závierke údaje za toto účtovné obdobie a za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie. Bezprostredne predchádzajúcim účtovným obdobím je účtovné obdobie, ktoré predchádza tomuto účtovnému obdobiu, čiže rok 2003. Pri účtovnej závierke zostavenej za hospodársky rok, napríklad od októbra 2004 do októbra 2005, bezprostredne predchádzajúcim účtovným obdobím, je obdobie od januára do konca septembra 2004. Účtovné jednotky uvedené v § 19 musia mať účtovnú závierku overenú audítorom do konca účtovného obdobia nasledujúceho po účtovnom období, za ktoré sa účtovná závierka zostavuje. Podľa ods. 3 citovaného metodického pokynu sa nevyžaduje overenie účtovnej závierky audítorom. To znamená, že ak účtovná jednotka uvažuje o uplatnení hospodárskeho roka od 1. novembra 2004, predloží miestne príslušnému daňovému úradu súčasne so žiadosťou účtovnú závierku za rok 2003, ktorá nemusí byť overená audítorom. Účtovná jednotka nemôže uplatniť účtovné obdobie, ktorým je hospodársky rok skôr, ako jej je doručené súhlasné stanovisko daňového úradu. V prípade, že účtovná jednotka prestala spĺňať podmienky, na základe ktorých jej bola povolená zmena účtovného obdobia, môže byť rozhodnutie o zmene účtovného obdobia zrušené. Zrušené môže byť aj na vlastný podnet účtovnej jednotky alebo na základe rozhodnutia daňového úradu (Účtovníctvo a dane číslo: 5/2004) Viac sa o tejto téme dočítate na webovej stránke ministerstva financií www.finance.gov.sk
Vydavateľstvo Verlag Dashöfer, www.enoviny.sk

Denný prehľad správ emailom

Dostávajte každý deň nové informácie zo sveta politiky, ekonomiky a biznisu.

Pred zadaním e-mailovej adresy si prečítajte pravidlá ochrany osobných údajov a používania cookies. Súhlas na odoberanie noviniek môžete kedykoľvek odvolať.