Zdroj: Dreamstime
StoryEditor

Koronou trpia malé firmy aj veľké firmy. Pomohol by tzv. Kurzarbeit?

23.03.2020, 08:06
V súčasnej situácii máme dve skupiny postihnutých firiem: tie, ktoré sú priamo postihnuté obmedzeniami a dopyt po ich výrobkoch a službách sa prepadol, ako je cestovný ruch a ďalšie odvetvia, ktoré sú situáciou ovplyvnené nepriamo.

„Firmy potrebujú nahradiť výpadok príjmov na pokrytie najnutnejších fixných nákladov na zamestnancov, aby o nich neprišli,“ vysvetľuje problémy Silvia Hallová, daňová spoločnosti Grant Thornton. „Štát už prišiel s odkladom daňového priznania a platby dane z príjmu na koniec júna a posunul aj platbu sociálnych odvodov pre živnostníkov o tri mesiace. Pri sociálnych odvodoch je dôležité legislatívne ošetriť situáciu tak, aby aj napriek odloženiu platby nárok na čerpanie dávok zo sociálneho poistenia naďalej trval. Otvorená ostáva otázka daňových priznaní k dani z pridanej hodnoty, ktorá je technicky náročnejšia.“

Čo by mal urobiť štát?
Keďže štát vyhlásil núdzový stav a obmedzil niektoré slobody, mal by byť schopný kompenzovať podnikateľov za vzniknuté straty. „Jedným z krokov je oslobodenie výplat zamestnancov od sociálnych a zdravotných odvodov a dane z príjmu pre firmy, ktoré majú zatvorené prevádzky alebo majú výpadok objednávok,“ vymenúva Hallová. „Dočasné oslobodenie od odvodov je krok, ktorý dokáže štát zaviesť rýchlo a pomôže firmám, ktoré musia zamestnancom platiť plnú mzdu aj napriek tomu, že nemôžu naplno pracovať, ale sú na home office či sú preradení na inú prácu alebo si čerpajú dovolenky. V prípade povinne zavretých prevádzok sa však podnikatelia budú dožadovať aspoň čiastočnej kompenzácie výpadku príjmov. Tento krok bude pre mnohých rozhodujúci v otázke ekonomického prežitia.“

Po vyriešení akútnej situácie príde čas aj na dlhodobé opatrenia v podobe úpravy podmienok na podnikanie, ktoré majú veľmi ďaleko od ideálu. Zásadnými výzvami sú vysoké daňové a odvodové zaťaženia práce, ako aj nízka vymožiteľnosť práva a strnulý trh práce. Slovensko má dnes neúmerne vysoké zaťaženie ceny práce v porovnaní s okolitými krajinami a ak má byť opäť konkurencieschopné a schopné čeliť spomaleniu ekonomiky, potrebuje posilniť podnikateľský sektor.

Priemysel a stavebníctvo bude mať veľké problémy

Osobitná situácia je v priemysle a stavebníctve. Ako sa vyjadril Vladimír Jurík, konateľ Študia-21 plus a poradca prezidenta Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska, „dopad šírenia koronavírusu COVID-19 na ekonomiku sa síce nateraz ešte nedá vyčísliť, keďže zatiaľ nevieme odhadnúť dĺžku karanténnych opatrení a ani ich rozsah, už teraz je zrejmé, že môže mať devastačné účinky pre mnohé malé a stredné spoločnosti. A to najmä v citlivých sektoroch, akým je stavebníctvo.“

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska už upozornil, že situácia v sektore je skutočne ťažká. Veľa domácich pracovníkov je v povinnej karanténe, respektíve v dobrovoľnej izolácii. Z dôvodu uzatvorenia ubytovacích zariadení nie je možné získať pracovníkov zo vzdialenejších lokalít. Opatrenia susediacich štátov, Českej republiky a Ukrajiny prakticky znemožňujú príchod zazmluvnených pracovníkov. Prejavuje sa absencia dodávok materiálov, a to aj zo zahraničia. Za tejto situácie ťaživo doliehajú na stavebné firmy daňové a odvodové povinnosti či komplikované prevádzkové opatrenia.

„Uvedomujeme si, že vzhľadom na všeobecný prepad hospodárskych aktivít bude štát čeliť výpadku daňových príjmov a jeho priority budú zamerané najmä na riešenie aktuálnych problémov, takže na verejné investície s veľkou pravdepodobnosťou nebudú zdroje v rozpočte, obáva sa Jurík. „Je tiež zrejmé, že obchodný priestor stavebných spoločností sa vo verejnom sektore zmenší. No treba si uvedomiť, že z dlhodobého hľadiska je vytváranie obchodných príležitostí to najdôležitejšie, čo zamestnávatelia potrebujú.“

Stavebníci vítajú prípravu "Návrhu opatrení zameraných na pomoc ekonomike v súvislosti so šírením koronavírusu COVID-19" v gescii Ministerstva hospodárstva SR, kde popri nesporne prioritných otázkach riešenia zdravotnej starostlivosti je nevyhnutná aj podpora ekonomiky, podnikov a zamestnancov.

Dlhodobé opatrenia

No popri krátkodobých opatreniach (krátkodobé bezúročné úvery pre podniky, odklad povinnosti zaplatiť daň všetkými daňovníkmi, podania daňového priznania DPH, odklad úhrady všetkých povinných platieb sociálnych a zdravotných odvodov a pod.) je potrebné prijať aj opatrenia zamerané na prevenciu a systém postupov pre podniky a opatrenia podporujúce opätovný hospodársky rast. Teda zabezpečiť urýchlené testovanie zamestnancov na COVID-19, na obdobie do ukončenia stavu núdze nevyžadovať štatistické výkazy a upustiť od sankcionovania za nedodržanie informácií, podporiť investovanie v súkromnom sektore prostredníctvom zrýchleného daňového odpisovania, a pod.

Ako vysvetľuje Vladimír Jurík, v tejto súvislosti  už pripomienkovali návrh súboru opatrení ministra hospodárstva SR Richarda Sulíka, aby sa opatrenia zamerané na zmiernenie ekonomických dopadov mimoriadnej situácie zavádzali plošne na všetky podnikateľské subjekty. „Zásadne požadujeme, aby bolo zavedené plošné moratórium na udeľovanie sankcií za nemožnosť riadne a včas splniť verejnú zákazku od 1. 3. 2020 do doby skončenia mimoriadnych opatrení a dopadov počas trvania celej zmluvy. Odporúčame iniciovať rokovania s bankami o možnosti odkladu splátok úverov a hypotekárnych úverov bez negatívneho záznamu pre dlžníka v registri, o možnostiach zmrazenia splácania úrokov a istiny úverov tak pre fyzické osoby (zamestnancov), ako aj právnické osoby, ako aj o možnosti zavedenia špecificky vytvoreného bankového produktu, ktorý pomôže firmám prekonať nepriaznivú finančnú situáciu a pod.“

Kde sú zdroje

Najbližšie reálne masívnejšie zdroje budú až z EŠIF – z nového programového obdobia, hoci aj tu ešte reálne kontúry chýbajú. Pritom z minulosti máme poznatok, že príprava nových operačných programov a následne výziev trvala minimálne 2 až 3 roky. Projektový cyklus týchto projektov je – v prípade dobiehajúceho IROP – v priemere 31 mesiacov od vyhlásenia výzvy. To je príliš dlhé obdobie pre mestá, obce či stavebné spoločnosti.

Preto sa podľa vyjadrenia prezidenta ZSPS Pavla Kováčika hodlá yväz zapojiť do prípravy nového programového obdobia oveľa intenzívnejšie ako v minulom období a poskytne vecne príslušným ministerstvám pri jeho príprave svoje skúsenosti a odborné kapacity. Takisto je v tejto chvíli dôležité, že Zväz stavebných podnikateľov úzko spolupracuje s RÚZ a APZ na tvorbe dokumentov, ktoré pre nás predstavujú legitímny obchodný priestor, aby sa nadmerne neutlmil hospodársky život.

Pomohol by tzv. Kurzarbeit?
Wilfried Serles, rakúsky expert a managing partner poradenskej spoločnosti Grant Thornton tvrdí, že 13 opatrení slovenskej vlády pre podnikateľov nie je dostatočných a neochráni Slovensko od masovej nezamestnanosti. „Pevne verím, že k 13 opatreniam pribudne ešte minimálne jedno ďalšie, tzv. Kurzarbeit. V opačnom prípade hrozí, že sa koronavírus zo zdravotnej epidémie zmení na sociálnu epidémiu s tisíckami nezamestnaných.“

Slovenské opatrenia sa snažia riešiť zlepšenie cashflow podnikateľov primárne odsunom daňových a odvodových povinností. Pre firmy však bude v najbližších mesiacoch najzásadnejšie udržanie zaškolených zamestnancov v čase, kedy musia obmedziť alebo zastaviť výrobu. Prípadné masové prepúšťanie by mohlo firmy dostať definitívne na kolená. Riešením je tzv. Kurzarbeit, počas ktorej zamestnanci dostávajú svoj plat takmer v plnej výške.

“Kurzarbeit je riešením, ktoré firmám umožňuje udržať zamestnancov, pričom títo pocítia len minimálne zníženie platu. Tým, že štát prevezme na seba osobné náklady, umožní firmám prežiť. A v momente, keď sa situácia zlepší, budú firmy pripravené obnoviť výrobu a služby a pomôcť ekonomike. Kurzarbeit dokáže dočasne odbremeniť ekonomiku a zachovať pracovné miesta. Kurzarbeit je férové sociálne opatrenie, ktoré dokáže zabezpečiť, aby sa koronavírus nezmenil zo zdravotnej na sociálnu epidémiu so stovkami až tisíckami nezamestnaných. Takýto vývoj by mohol byť pre štát smrteľný,“ argumentuje Wilfried Serles.

Čo je Kurzarbeit

Kurzarbeit znamená, že zamestnanci pracujú kratšie a výpadok príjmu im nahradí štát. Zamestnávateľ sa za to, že štát prevezme jeho náklady, zaviaže neprepúšťať. Je to efektívny nástroj, ktorý napríklad Nemecko využilo v rokoch 2012/13 a 2019 pri následkoch finančnej krízy a v prípade, keď odvetvie smerovalo do recesie.

V súčasnej situácii sa ako najvhodnejší javí model, kedy úhradu znížených platov na sebe preberá štát prostredníctvom úradov práce. Kratší pracovný úväzok by mohla využiť každá firma, ktorá je nútená znižovať objem výroby alebo služieb či kompletne zastavuje svoju činnosť. Počas tejto doby sa pracovné úväzky plošne skrátia, zamestnanci si však zachovajú zamestnanie a môžu sa vrátiť do výroby okamžite, ako to bude možné.


Ako funguje Kurzarbeit aktuálne v Rakúsku

V Rakúsku v súvislosti s koronavírusom zaviedli nasledujúce opatrenia:
- počas najbližších šesť týždňov môžu firmy požiadať o rozšírený program Kurzarbeit

-  dohoda s odbormi vo firme, resp. s jednotlivými zamestnancami, ak vo firme nepôsobí odborová organizácia (dohoda definuje trvanie, rozsah redukcie pracovného času) sa predkladá na podpis sektorovým odborom; tieto sú viazané podpísať dohodu do 48 hodín

- pred odsúhlasením dohody odbormi musí firma vyriešiť saldo plateného voľna a dovoleniek z predchádzajúcich rokov

- potom firma žiada o príspevok na Kurzarbeit

- aktuálne je štandardná doba Kurzarbeit tri mesiace s možným predĺžením

- rozsah Kurzarbeit je možné rozšíriť až na 100 % platu zamestnanca

- počas celej doby trvania Kurzarbeit sa firmy zaväzujú pracovať aspoň v rozsahu 10 % (túto prácu platí výhradne firma ako alikvótnu časť platu)

- miera náhrady príjmu:

o 80 % čistého príjmu ak mal zamestnanec pred režimom Kurzarbeit hrubý plat presahujúci 2 685 eur

o 85 % čistého príjmu ak mal zamestnanec pred režimom Kurzarbeit hrubý plat medzi 1 700 a 2 685 eur

o 90 % čistého príjmu ak mal zamestnanec pred režimom Kurzarbeit hrubý plat do 1 700 eur

- firma sa zaväzuje udržať zamestnanosť všetkých nielen počas režimu Kurzarbeit, ale ešte mesiac po skončení tohto režimu.

------------------------------------------------------------------------------------------

Anketa: Ako sa vyrovnávate so súčasnou situáciou?

Odpovedá Juraj Janči, country manažér Coface Slovensko

Monitorujeme už hlásenia polehotných pohľadávok. Samozrejme, sčasti je to v súvislosti so spomalením celej ekonomiky, no už aj z dôvodu zavedenia plošných opatrení na zabránenie šírenia vírusu COVID-19. Corona kríza prinesie obete najmä z radu malých a stredných podnikov. Očakávame, že to bude mať negatívny vplyv na HDP okolo -8 až -10 %, z čoho dedukujeme, že to postihne 30 % až 40%  malých a stredných podnikov. Tie sú veľmi senzitívne na výpadok prevádzkových zdrojov.

Firmám radíme, aby v rámci obozretnosti diverzifikovali odberateľov tak, že výpadok jedného či dvoch neochromí cash flow spoločnosti. Rovnako, ak je firma poistená, odporúčam sledovať rozhodnutia poisťovní a dbať pozorne na ich odporúčania. Možnosťou je aj využiť služby faktoringových spoločností, ktoré sa špecializujú na odkup pohľadávok. Firma si tým zabezpečí, pri dlhých splatnostiach, aspoň 80-90% objemu v podobe likvidných prostriedkov. Každý odložený záväzok, nezaplatená faktúra bez riadnej komunikácie s d
odávateľom totiž môže viesť k represiám zo strany veriteľov. Vždy je nevyhnutná komunikácia a prípadné predĺženie splatností alebo splátkový kalendár.

Odpovedá Rastislav Kitta, finančný riaditeľ Business Lease Slovakia:

Keďže pri operatívnom lízingu ide o dlhodobé zmluvné vzťahy, zásadný vplyv súčasnej situácie predpokladáme hlavne pri nových zmluvných vzťahoch. K jednotlivým požiadavkám našich klientov, ktorí bojujú s problémami zvládnutia situácie a dopadu na biznis kvôli koronavírusu, budeme pristupovať tak, aby sme našli ideálne riešenie danej situácie.

Inštitút odkladu splátok sa pri operatívnom lízingu nedá aplikovať, ale vieme pracovať s nástrojmi, ako je splátkový kalendár, úprava zmluvných podmienok, dočasné pozastavenie lízingu, prípadne prevod zmluvy. Zároveň hľadáme cesty, ako alternovať tie procesy, ktoré vyžadujú osobný kontakt. Osvedčili sa nám video konferenčné hovory s našimi klientami. Snažíme sa o bezkontaktnú správu vozidiel a ponúkame tak aj online služby.

Katarína Tatranská, manažérka zubnej kliniky Ortodoncia
Momentálne máme prevádzku ambulancie dočasne zavretú a ordinujeme len pre urgentné prípady. Našim pacientom sme však k dispozícii online, komunikujeme spolu prostredníctvom emailu a sociálnych sietí na Facebooku a Instagrame, kde poskytujeme pacientom rady, ako sa starať o svoje zubné strojčeky.  Naši zamestnanci majú momentálne home office a z domu pracujú na liečebných plánoch našich pacientov. 

Prostredníctvom konferenčných hovorov diskutujeme, ako riešiť výpadok príjmu a prichádzame tak s novými ideami, ako čo najúčinnejšie a efektívne zdigitalizovať ortodontickú prax tak, aby sme boli v kontakte s pacientmi a vedeli im poradiť online. Čoskoro plánujeme spustiť online konzultácie a poradenstvo. Každý podnik/firma by preto nemala hneď prepadať panike z výpadku príjmu a nedostatku zákaziek. Brainstorming so zamestnancami sa dá úspešne uskutočniť aj online, počas ktorého vás určite napadnú nové inovatívne riešenia a nápady.
Máme dlhodobú nájomnú zmluvu a riadne platíme načas nájomné. Tiež si tvoríme finančné rezervy v predstihu tak,  aby sme boli platobne schopní.

Odpovedá Richard Urvay, výkonný riaditeľ Colliers International Slovakia

Cítime sociálnu zodpovednosť, takže všetci pracujú prostredníctvom home office. Vďaka IT sa dnes dá už plnohodnotne pracovať z domáceho prostredia. Sme v stálom kontakte s klientmi za účelom poradenstva v aktuálnej situácii, je to jeden z našich core businessov. Monitorujeme situáciu na slovenskom realitnom trhu a s očakávaním sledujeme, ako rýchlo bude vláda schopná reagovať na novovzniknutú situáciu, keďže ekonomika čaká na pozitívne signály a opatrenia, ktoré by vláda mala oznámiť čo najskôr.

Odpovedá Alona Kurotová, Konateľka iCan school

Od 16.03.2020 škola iCan prešla na vyučovanie online. Využívame pri tom aplikácie ZOOM alebo Microsoft Teams. Takto sme začali vyučovať všetky skupiny, to znamená intenzívne kurzy slovenského jazyka pre cudzincov- 20-25 hod/ týždenne, polointenzívne kurzy aj individuálne. Taktiež spôsobom online vyučovania prebieha aj príprava z odborných predmetov a kurzy prípravy na vysokoškolské štúdium v slovenskom aj v anglickom jazyku. 

Za prvý týždeň takejto výuky sa nám podarilo pokračovať vo všetkých kurzoch s výučbou online, pričom pripojenosť študentov je cca 90 %. V niektorých skupinách prešli všetci na online výučbu. Na vyučovanie online formou sme prešli aj detských kurzoch a rodičia si to pochvaľujú.

Od apríla prechádzame na nový typ online kurzov s upraveným cenníkom. Prenájom priestorov školy riešime s majiteľom budovy, čo je MV SR, a preto veríme, že nám bude znížené. 

So študentami komunikujeme cez sociálne siete a mail a so zamestnancami nastavujeme novú stratégiu fungovania školy cez videokonferencie.


 

01 - Modified: 2023-01-26 23:00:00 - Feat.: - Title: Chcete ušetriť na energiách v malej firme? Prinášame vám 10 tipov, ako odľahčíte rozpočet 02 - Modified: 2023-01-20 18:31:59 - Feat.: - Title: Dosť bolo atómoviek, varuje priemysel. Žiada v kríze späť časť peňazí, ktoré posiela štátu 03 - Modified: 2023-01-20 20:13:59 - Feat.: - Title: Superodpočet 2023: čo o ňom potrebujete vedieť a ako vašej firme ušetrí peniaze 04 - Modified: 2023-01-19 12:02:18 - Feat.: - Title: Hongkong ruší povinnú karanténu pre ľudí s covidom, život chcú vrátiť postupne do normálu 05 - Modified: 2023-01-20 14:13:07 - Feat.: - Title: Rekordný nárast platieb o štyritisíc percent. Prevádzky sa dostali pri elektrine do cenovej pasce
menuLevel = 1, menuRoute = prakticke-hn, menuAlias = prakticke-hn, menuRouteLevel0 = prakticke-hn, homepage = false
31. január 2023 15:45