26.05.2020, 17:15

Odklad splátok vám nemusia schváliť. Poradíme, ako zvládnuť úver

Odklad splátok úverov by mal pomôcť zadlženým rodinám prekonať najhoršie obdobie výpadku príjmov počas koronakrízy. Banky môžu žiadosť o odklad aj o hypotéku zamietnuť.

Odklad splátok vám nemusia schváliť. Poradíme, ako zvládnuť úver

Mimoriadna situácia spôsobená šírením koronavírusu a opatrenia s tým spojené dostali veľké množstvo ľudí do nepríjemnej situácie. Zvládnuť výpadok príjmov v zadlžených domácnostiach by mali pomôcť aj banky.  

„Odklad splátok je jedným z najrýchlejších opatrení, ktorým vláda zareagovala na koronakrízu. Cenou za rýchlosť je však generálny charakter opatrenia. O odklad žiadajú aj klienti, ktorí ho nepotrebujú,“ uvádza hovorkyňa Poštovej banky Lýdia Žáčková. Toto by podľa nej sám o sebe nebol problém, ale banky sa dnes musia vysporiadať s dilemou, ako sa správať ku klientom, ktorí požiadali o odklad splátok a vzápätí majú snahu ďalej sa zadlžovať. „Skutočný dopad odkladov splátok v retailovom segmente bude banka schopná vyhodnotiť až po uplynutí obdobia odkladu.  Predpokladáme však, že istá časť klientov nebude schopná začať úvery riadne splácať.,“ dodáva.

Žiadosti o odklad splátok

O odklad splátok požiadali tisícky klientov VÚB banky. „Sú aj takí, ktorí si doklad neskôr rozmysleli. Najväčší záujem je o odklad na maximálnu dobu - na deväť mesiacov, žiadatelia sú väčšinou z Košického kraja, vo veku od 26 do 35 rokov,“ vyčíslila Lucia Luptáková, PR manažerka VÚB.

„Zamietnutých žiadostí je skutočne minimum, ide najmä o také, ktoré nesplnili zákonnú podmienku, čo sa týka omeškania na úveroch. No aj tak sa väčšina z nich týkala duplicitných žiadostí, keď klient zadal opakovane tú istú žiadosť o odklad. Zo zákona môžu klienti požiadať o odklad len raz, “ dodala Lucia Luptáková .Do zákonom určenej lehoty do 30 dní dostali títo klienti odpoveď len na tie žiadosti, ktoré boli podané navyše, pričom na jednu z týchto žiadostí (väčšinou je to tá prvá žiadosť, pôvodná), ktorá je schválená, dostanú rovno nové podmienky úveru. Odklad sa schvaľuje aj klientom, ktorí urobili v žiadosti chybu alebo poskytli nesprávne osobné údaje. Tých banka vyzve,  aby údaje opravili alebo doplnili.

Zápis v úverovom registri

Vzhľadom na skutočnosť, že bankový register na základe zákona dokumentuje skutočný priebeh splácania uvedených úverov, v registri záznam o reštrukturalizácii v súvislosti s Covid-19 bude. Úver ale nebude reportovaný ako zlyhaný, presnejšie nepôjde o štandardnú reštrukturalizáciu, ale o špeciálny nový typ pre túto výnimočnú situáciu – Covid pandémia. Tento záznam nebude zhoršovať kreditnú kvalitu dlžníka. Finančné inštitúcie na základe tohto špecifického príznaku budú vedieť rozpoznať, že sa jednalo o modifikáciu z dôvodu Covid-19.
Banky budú do úverového registra zasielať informáciu, že klient bol riešený v rámci Covid pandémie, ale nebude to mať negatívny dosah na možnosť čerpať úver po skončení odkladu splátok. Úvery s odkladom pre Covid-19 nebudú považované za zlyhané a do budúcnosti by nemali znamenať pre klienta problém čerpať iné úvery alebo zhoršovať jeho bonitu, uvádza VÚB.

Žiadosti zamietajú z rovnakých dôvodov

„Ak banka klientovi zamietne odklad splátok, vo veľkej väčšine sa jedná o nesplnenie zákonných podmienok. V takom prípade má klient možnosť požiadať banku o štandardnú reštrukturalizáciu svojho úveru, ktorá už ale bude považovaná za udalosť s možným negatívnym dopadom na budúce úverovanie klienta,“ potvrdil Boris Fojtík, hovorca Tatra banky. Podľa neho banka má vždy záujem o dohodu s klientom a vyriešenie jeho situácie. Klienti Tatra banky častejšie žiadali banku o odklad spotrebiteľských úverov.

„Banka počas pandémie zamieta odklad splátok iba v prípadoch, ktoré povoľuje zákon,“ tvrdí aj Lýdia Žáčková, hovorkyňa Poštovej banky. Je to v prípadoch, ak je dlžník k podaniu žiadosti o odklad v omeškaní so splátkou na danom úvere viac ako 30 dní, ak bol dlžník v omeškaní viac ako 30 dní k 29. 2. 2020 v sume aspoň 100 eur, prípadne ak je klient k podaniu žiadosti v stave zlyhania. „Ideálne je, ak má klient zdroje na uhradenie aktuálne dlžnej sumy. V takom prípade sa mu po uhradení dlžnej sumy otvára priestor na opätovné podanie žiadosti o odklad. Ak takúto možnosť klient nemá, mal by čo najskôr kontaktovať banku a spolu s ňou hľadať riešenie vzniknutej situácie,“ dodáva Žáčková. V prípade, ak je klient v stave zlyhania, tak s najväčšou pravdepodobnosťou ide o dlhodobejší problém so splácaním a banka je už s klientom v kontakte.

Kedy zaplatí splátky poisťovňa

Ak klient nevládze splácať svoje úvery, o pomoc môže požiadať aj poisťovňu, v ktorej si úver poistil. „Napríklad poistenie pracovnej neschopnosti (PN) v Poštovej poisťovni kryje výpadok príjmu kvôli dlhodobej PN aj z dôvodu koronavírusu. K plneniu z poistenia dochádza, ak je klient PN aspoň 60 dní,“ vysvetľuje Lýdia Žáčková. Poistenie pracovnej neschopnosti kryje aj prípad dvojtýždňovej povinnej karantény, a to tak, že ak klientovi počas karanténnej PN bude diagnostikované ochorenie COVID-19, poisťovňa to bude považovať za jednu poistnú udalosť a do doby trvania PN zahrnie aj obdobie z karantény. „Pri spotrebných úveroch poisťovňa plní maximálne šesť splátok, pri úveroch na bývanie až 12 splátok úveru z jednej poistnej udalosti, ak sú splnené zmluvné podmienky. Odporúčame preto preštudovať si úverovú zmluvu a poistné podmienky, za akých má klient nárok žiadať o dočasné splácanie úveru poisťovňu,“ dodáva.

Čo môžete urobiť, keď vám banka odmietla odklad splátok, radí Eva Šablová, riaditeľka pre úvery v spoločnosti FinGO.sk

Podľa zákona lex korona môže banka odklad splátok odmietnuť len vtedy, ak je dlžník v omeškaní so splátkou viac ako 30 dní, resp. jeho úver bol v stave zlyhania. Ide o prípady, keď už človek s najväčšou pravdepodobnosťou pred pandémiou mal finančné problémy. V tomto štádiu je už ochota bánk spolupracovať menšia. Ešte môže pomôcť doplatiť chýbajúcu splátku a zadať žiadosť opäť. Vždy sa odporúča riešiť finančné problémy v banke skôr, ako sa dlžník dostane do stavu nezaplatených splátok.

Ak už klient nemá nárok na zákonný odklad splátok, je potrebné komunikovať s bankou a skúsiť si dohodnúť individuálne riešenie jeho situácie. Ak bude banka ochotná, môže ešte klientovi schváliť štandardnú reštrukturalizáciu úveru, teda odklad splátok alebo časti splátky na individuálne dohodnuté obdobie. Tu už dlžník musí zdokladovať zníženie príjmu, vyrovnať aktuálnu dlžnú sumu a pristúpiť k úprave splátkového kalendára podľa podmienok banky. Horším štádiom je, ak už je v banke úver zaradený medzi vymáhané pohľadávky. Pokiaľ klient nebude splácať bankou navrhnutý splátkový kalendár, môže dôjsť až k zosplatneniu úveru. Pohľadávku tak začne od klienta vymáhať externá spoločnosť, ktorá ju prevezme. Toto už vôbec nie je lacná záležitosť. V krajnom prípade hrozí realizácia záložného práva.

Ochota bánk refinancovať úver dlžníkom klesá
Ak klienta jeho mesačné splátky nadmieru zaťažujú, ako prvý krok odporúčame pokúsiť sa o úpravu na existujúcom úvere, ktorá môže viesť k zníženiu splátky - spravidla ide o predĺženie lehoty splatnosti alebo zníženie úrokovej sadzby, ak je to možné. Riešením môže byť aj to, že nahradíte menej výhodný úver lacnejším, teda refinancovanie. Pokiaľ už však na úvere banka eviduje omeškané splátky, je jej ochota vyjsť klientovi v ústrety výrazne nižšia. Ani nová banka nemusí chcieť získať klienta, ktorý už v úverovom registri vykazuje horšiu platobnú disciplínu. Je veľmi nepravdepodobné, že sa úver s omeškaním podarí refinancovať.

Dohoda a prevzatie dlhu
Podstatné je zameškanú splátku doplatiť a pokúsiť sa dohodnúť s vlastnou bankou. Ak máte vo svojom okolí niekoho, kto je ochotný vám pomôcť, v krajnom prípade je riešením aj prevzatie dlhu. Nový dlžník preukáže svoj príjem a ak banka bude súhlasiť, úver sa “prehodí” naňho a on sa stane dlžníkom. Je potom na dohode pôvodného dlžníka a toho, kto mu takto pomohol, ako si dohodnú splácanie úveru.

Hľadajte zdroje v domácich financiách
Riešiť finančné problémy ďalšou pôžičkou je začiatok konca. Ak si človek na zaplatenie splátok zoberie ďalší úver, je takmer isté, že nebude splácať ani ten nový. Dostane sa tak do špirály nikdy nekončiacich dlhov. Kritickú situáciu treba riešiť čím skôr. Ideálne je siahnuť na finančnú rezervu, ak nejakú klient má. V opačnom prípade môže pomôcť rodina alebo známy. Pokiaľ je dôvodom zhoršenej finančnej situácie strata príjmu, zdravý človek, ktorý má zodpovednosť voči svojej rodine, si jednoducho musí nájsť inú prácu aj za cenu napríklad toho, že bude musieť za prácou dochádzať, alebo bude možno dočasne zarábať menej, ako bol zvyknutý. Alebo si na zlepšenie finančnej situácie dočasne vezme ešte ďalšiu prácu na dohodu či brigádu. Naozaj je to o zodpovednosti. Ak ju niekto nemá, je ťažké radiť, ako sa dostať z dlhov.

Disciplína, zodpovednosť a domáce účtovníctvo
Základom je domáce účtovníctvo. Ak si detailne spíšete svoje príjmy a výdavky, zistíte, kde veľa míňate a kde je priestor ušetriť, aby ste načas mohli splácať svoje záväzky. Podstatné je odsledovať si počas celého mesiaca, kam idú zarobené peniaze a podľa toho nastaviť plán úspory. Ako prvé treba zredukovať položky na spotrebu - kúpiť len to čo je nevyhnutné, minimalizovať náklady, ktoré sú zbytočné. Napríklad stravovanie v reštauráciách či objednávanie jedla nahradiť lacnejším varením doma, zrušiť kupovanie drahých zbytočností v obchodoch a podobne. Všetky tieto položky treba presunúť na splátky úverov. Treba v tom vytvoriť disciplínu a prioritu dať splácaniu úverov. Ak sa vám to podarí a dodržíte to niekoľko mesiacov, je možné, že sa vám časom podarí jednak niečo ušetriť a začať si tvoriť rezervu. Zároveň sa môžete pokúsiť zlúčiť svoje úvery do jedného lacnejšieho. Niekomu pomôže, ak na plnenie plánu dohliada skúsená osoba.

Zlúčenie úverov s pomocou rodiny
Pri zlúčení úverov môže pomôcť aj niekto z rodiny, kto dokonca nemusí vstúpiť do úveru ako dlžník, ale napríklad pomôže založením svojej nehnuteľnosti. Klient tak získa dodatočné ručenie a môže tak zrefinancovať k svojej hypotéke aj ďalšie krátkodobé úvery a pôžičky, ktoré ho mesačne veľmi zaťažujú.

Potrebujete hypotéku? Najprv sa dobre pripravte

V prvom rade je potrebné predísť zamietnutiu úveru. „Ak má človek nesplácané úvery v úverovom registri, nemal by vôbec zadávať ďalšiu žiadosť o úver,“ upozorňuje Eva Šablová. Čo je pre banku únosná miera delikvencií a čo už nie, s tým vedia poradiť skúsení sprostredkovatelia. „Častokrát stačí počkať pár mesiacov a v niektorých bankách je možné o úver požiadať, existuje šanca, že úver bude za určitých okolností schválený. Ak však klient bezhlavo zadáva žiadosti v bankách, skôr si uškodí,“ varuje odborníčka.

„Pri zamietnutí úveru banka uvádza aj dôvod zamietania, najčastejšie dôvody zamietavého stanoviska sa v prípade hypoték v čase nemenia – najčastejšie je to neakceptovaný, alebo nízky príjem, nevhodná nehnuteľnosť, prípadne štruktúra úveru,“ vysvetľuje Boris Fojtík, hovorca Tatra banky. Podobne sa vyjadruje aj Lýdia Žáčková z Poštovej banky. Najčastejším dôvodom, prečo nemusí dôjsť ku schváleniu úveru, je podľa nej typ a výška príjmu žiadateľa, prípadne správanie sa žiadateľa pri splácaní iných existujúcich záväzkov.

Aj VÚB banka sa snaží v zmysle zákonných a interných pravidiel nájsť cestu a úver klientovi schváliť. Sú však situácie, keď to možné nie je. „Dôvody v súčasnom období sa významne nelíšia od dôvodov pred vypuknutím pandémie. Väčšinou ide o kombináciu viacerých faktorov ako napr. finančná situácia klienta alebo výška požadovaného úveru k hodnote zabezpečenia alebo skutočnosť, že požadovaný objem prekračuje interné limity banky,“ upresnila hovorkyňa VÚB.

V prípade, ak banka zamietne žiadosť o hypotéku, klienta o tom vždy informuje. Ak je dôvodom zamietnutia nejaká informácia z externých registrov (Úverový register alebo Sociálna poisťovňa), klientovi je poskytnutá aj táto doplnková informácia. Tá môže napovedať, kde vznikol problém. „Okrem toho je pri každej žiadosti individuálne posudzovaných množstvo rizikových faktorov, ktoré môže každá banka vyhodnocovať rozdielnym spôsobom. Ak teda dôjde k zamietnutiu žiadosti v jednej banke, klient to môže vyskúšať v inej banke,“ radí Eva Šablová.

Ak nebol dôvod zamietnutia z dôvodu negatívneho záznamu v úverovom registri, môže to byť napríklad neakceptovateľný príjem v danej banke, alebo horší rating kvôli veku, vzdelaniu či typu pracovného pomeru. Tieto zistenia môžu pomôcť špecialistovi nájsť pre klienta vhodnú banku, ktorá takúto kombináciu parametrov bez väčších problémov dokáže akceptovať.

Denný prehľad správ emailom

Dostávajte každý deň nové informácie zo sveta politiky, ekonomiky a biznisu.

Pred zadaním e-mailovej adresy si prečítajte pravidlá ochrany osobných údajov a používania cookies. Súhlas na odoberanie noviniek môžete kedykoľvek odvolať.