19.12.2001, 23:00

Minimálna mzda
Prosíme o vysvetlenie pojmu minimálna mzda. Čo pod pojmom minimálna mzda máme rozumieť? Aká výška minimálnej mzdy platí od 1. 10. 2001?
-- Zákon Národnej rady SR č. 90/1996 Z. z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov (z. n. p.) upravuje poskytovanie minimálnej mzdy zamestnancom v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu (ďalej len "zamestnanec). Výška minimálnej mzdy je:
a) za každú hodinu odpracovanú zamestnancom 21,60 Sk,
b) za mesiac 4 000 Sk pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou,
c) 75 % súm uvedených v písmenách a) a b), ale ide o zamestnanca, ktorý je požívateľom invalidného dôchodku, invalidného zamestnanca mladšieho ako 18 rokov a o zamestnanca mladšieho ako 16 rokov. Výška minimálnej mzdy ustanovená pod písmenom a) je určená pre zamestnancov, ktorých týždenný pracovný čas je 42 a 1/2 hodiny, pri ustanovení skráteného týždenného pracovného času a pri týždennom pracovnom čase ustanovenom pre zamestnancov mladších ako 16 rokov sa výška minimálnej mzdy úmerne zvýši. Zamestnancovi odmeňovanému mesačnou mzdou, ktorý má dohodnutý alebo povolený kratší týždenný pracovný čas alebo neodpracoval v mesiaci všetky pracovné dni, patrí minimálna mzda vo výške zodpovedajúcej odpracovanému času. Ak mzda zamestnanca (§ 3) nedosiahne v kalendárnom mesiaci výšku minimálnej mzdy, zamestnávateľ poskytne zamestnancovi doplatok, ktorý predstavuje rozdiel medzi dosiahnutou mzdou a výškou minimálnej mzdy. Zamestnancovi, ktorého mzda je splatná za dlhšie než mesačné obdobie, sa doplatok poskytuje ako preddavok (napr. § 121 ods. 1 písm. b) Zákonníka práce, § 12 ods. 1 písm. b) zákona č. 1/1992 Zb., § 18 ods. 1 písm. b) zákona č. 143/1992 Zb.) a zúčtuje sa pri výplate uvedenej mzdy alebo jej časti za obdobie predchádzajúce dňu tejto výplaty. Obdobie predchádzajúce dňu tejto výplaty, prípadne bližšie podmienky zúčtovania doplatku dohodne zamestnávateľ v kolektívnej zmluve, alebo upraví vo vnútornom predpise vydanom po prerokovaní s príslušným odborovým orgánom, u členov družstiev, ak podľa stanov podmienkou členstva je aj pracovný vzťah, možno takú úpravu vykonať uznesením členskej schôdze. U domáckych zamestnancov sa na účely tohto zákona považuje za odpracovanú hodinu odvedená hodina práce podľa normy spotreby práce ustanovenej zamestnávateľom (§ 114 Zákonníka práce, § 16 zákona č. 1/1992 Zb. o mzde, odmena za pracovnú pohotovosť a o priemernom zárobku). Do mzdy podľa § 3 sa nezahŕňa mzda za prácu nadčas. V zmysle zákona č. 1/1992 Zb. o mzde, odmena za pracovnú pohotovosť a o priemernom zárobku v z. n. p. v § 4 sa pojednáva nasledovné: Zamestnancovi prislúcha za vykonanú prácu mzda. Mzdou sa rozumejú peňažné plnenia alebo plnenia peňažnej hodnoty (naturálna mzda) poskytované zamestnávateľom zamestnancovi za prácu. Za mzdu sa nepovažujú plnenia poskytované podľa osobitných predpisov v súvislosti so zamestnaním, najmä náhrady mzdy, odstupné, cestovné náhrady, príspevky zo sociálneho fondu, výnosy z kapitálových podielov (akcií) alebo obligácií a odmena za pracovnú pohotovosť. Za mzdu sa nepovažujú ani ďalšie plnenia poskytované zamestnávateľom zamestnancovi zo zisku po zdanení. Výšku minimálnej mzdy ustanoví nariadenie vlády SR vždy k 1. októbru kalendárneho roka. Výška minimálnej mzdy za mesiac sa upraví tak, aby sa rovnala súčinu priemernej mesačnej nominálnej mzdy zamestnanca vyjadrenej v Sk na fyzickú osobu, zistenej Štatistickým úradom SR za predchádzajúci kalendárny rok a koeficientu a zaokrúhli sa na celé desiatky korún smerom nahor. Koeficient dohodnú zástupcovia štátu, zástupcovia zamestnávateľov a zástupcovia zamestnancov vždy najneskôr do 31. júla kalendárneho roka. Koeficient s presnosťou na dve desatinné miesta dohodnú tak, aby výška minimálnej mzdy za mesiac prevýšila sumu životného minima pre plnoletú fyzickú osobu ustanovenú osobitným predpisom (§ 2 písm. a) zákona č. 125/1998 Z. z. o životnom minime a o ustanovení súm na účely štátnych sociálnych dávok), zvýšenú o príslušné sumy dane z príjmu fyzických osôb podľa osobitného predpisu (zákon č. 366/1999 o daniach z príjmov v z. n. p.), poistného na povinné zdravotné poistenie, poistného na nemocenské poistenie, poistného na dôchodkové zabezpečenie a príspevku na poistenie v nezamestnanosti. Vláda SR podľa § 6a zákona NR č. 90/1996 Z. z. o minimálnej mzde v znení zákona č. 346/1999 vydala Nariadenie č. 411/2001 Z. z. na základe ktorého:
§ 1 -- výška minimálnej mzdy sa od októbra r. 2001 ustanovuje na:
a) 26,60 Sk za každú hodinu odpracovanú zamestnancom,
b) 4 920 Sk za mesiac pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou. Výšku minimálnej mzdy podľa vyššie uvedeného § 1 tohto nariadenia uplatní zamestnávateľ na účely § 3 zákona NR SR č. 90/1996 Z. z. o minimálnej mzde v z. n. p. už za mesiac október. Toto nariadenie nadobudlo účinnosť dňom vyhlásenia, t. j. 19. októbra 2001.

menuLevel = 1, menuRoute = prakticke-hn, menuAlias = prakticke-hn, menuRouteLevel0 = prakticke-hn, homepage = false
31. január 2023 07:54