StoryEditor

Zákon o verejnej službe a podnikanie

03.02.2003, 23:00
Pracujem u zamestnávateľa, na ktorého sa vzťahuje aj zákon o verejnej službe. Som zaradený do skupiny vedúcich zamestnancov, u ktorých pracovný poriadok zamestnávateľa zakazuje podnikať alebo vykonávať inú zárobkovú činnosť. Aká je zákonná úprava tejto problematiky?
-- Zákonodarca ju premietol do povinnosti vedúcich zamestnancov, konkrétne do § 10 zákona č. 313/2001 Z. z. o verejnej službe v znení neskorších predpisov. Z ods. 1 vyplýva, že vedúci zamestnanec, ktorý vykonáva funkciu štatutárneho zástupcu zamestnávateľa uvedeného v § 1 ods. 1, a ďalší vedúci zamestnanci, u ktorých to určí pracovný poriadok, nesmú podnikať alebo vykonávať inú zárobkovú činnosť a byť členmi riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb. Obmedzenie vykonávať inú zárobkovú činnosť sa nevzťahuje na poskytovanie zdravotnej starostlivosti v štátnych zdravotníckych zariadeniach alebo v neštátnych zdravotníckych zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec, na vedeckú činnosť, pedagogickú činnosť, lekársku činnosť, prednášateľskú činnosť, publicistickú činnosť, literárnu alebo umeleckú činnosť, činnosť sprostredkovateľa a rozhodcu pri kolektívnom vyjednávaní a na správu vlastného majetku alebo na správu majetku svojich detí. Činnosť znalca alebo tlmočníka môže štatutárny zástupca vykonávať len vtedy, ak sa táto činnosť vykonáva pre súd, pre iný štátny orgán alebo pre obec. Podľa ods. 2 § 10 vedúci zamestnanec je počas vykonávania svojej funkcie povinný deklarovať svoje majetkové pomery do a) 30 dní od vymenovania do funkcie a b) 31. marca každého kalendárneho roka počas vykonávania funkcie. Vedúci zamestnanec, ktorý vykonáva funkciu štatutárneho zástupcu, oznamuje údaje o svojich majetkových pomeroch deklarovaných v zmysle ods. 2 v rozsahu podľa osobitného predpisu (pozri § 54 ods. 2 až 4 a ods. 6 zákona č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov) orgánu, ktorý ho vymenoval do funkcie. Ak tento orgán zistí, že štatutárny zástupca uviedol v majetkovom priznaní neúplné alebo nepravdivé údaje alebo zistí porušenie povinnosti podľa ods. 1 § 10, odvolá ho z funkcie. Ostatní vedúci zamestnanci oznamujú údaje o svojich majetkových pomeroch deklarovaných podľa citovaného ods. 2 § 10 v rozsahu podľa osobitného predpisu (pozri už uvádzaný § 54 ods. 2 až 4 a ods. 6 zákona č. 312/2001 Z. z.) štatutárnemu zástupcovi. Uvedenie neúplných alebo nepravdivých údajov v majetkovom priznaní alebo porušenie povinnosti podľa ods. 1 § 10 zo strany vedúceho zamestnanca sa považuje za dôvod na skončenie pracovného pomeru podľa osobitného predpisu, a tým je § 63 ods. 1 písm. e) Zákonníka práce, čo dávame do osobitnej pozornosti.
menuLevel = 1, menuRoute = prakticke-hn, menuAlias = prakticke-hn, menuRouteLevel0 = prakticke-hn, homepage = false
12. august 2022 10:06