StoryEditor

Servis - nákup pohonných látok

29.07.2002, 00:00

Odmeny pri pracovných jubileách a vymeriavací základ na zdravotné poistenie
Je možné zahrnúť odmeny vyplácané pri pracovných jubileách a životných jubileách do vymeriavacieho základu na určenie poistného na zdravotné poistenie pre zamestnancov?
-- Zákon č. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov v § 13 ods. 1 určuje, že vymeriavacím základom na určenie poistného zamestnancov je:
a) príjem (§ 4 ods. 2 zákona č. 1/1992 Zb. o mzde, odmene za pracovnú pohotovosť a o priemernom zárobku v znení neskorších predpisov) za vykonanú prácu dosiahnutý v rozhodujúcom období (rozhodujúcim obdobím, z ktorého sa zisťuje vymeriavací základ na určenie poistného zamestnanca, je posledný kalendárny mesiac, za ktorý mu bol vyplatený príjem) v zamestnaní zakladajúcom účasť na nemocenskom poistení a dôchodkovom zabezpečení, ktorý podlieha dani z príjmov fyzických osôb podľa osobitných predpisov (t. j. § 3 ods. 1 písm. a) zákona č. 366/1999 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorý hovorí, že predmetom dane z príjmov fyzických osôb sú príjmy zo závislej činnosti a funkčné požitky [§ 6]),
b) príjem dosiahnutý v rozhodujúcom období v zamestnaní zakladajúcom účasť na nemocenskom poistení, ktorý nepodlieha dani z príjmov preto, že:
1. tak ustanovujú predpisy o zamedzení dvojitého zdanenia alebo
2. nedosahuje zdaniteľný základ dane,
c) náhrada mzdy za dovolenku na zotavenie, náhrada mzdy za sviatok a náhrada mzdy pri prekážkach v práci podľa osobitných predpisov (Zákonník práce, zákon č. 1/1992 Zb. o mzde, odmene za pracovnú pohotovosť a o priemernom zárobku v znení neskorších predpisov, zákon č. 143/1992 Zb. o plate a odmene za pracovnú pohotovosť v rozpočtových a niektorých ďalších organizáciách a orgánoch v znení neskorších predpisov). V § 4 ods. 2 zákona č. 1/1992 Zb. o mzde, odmene za pracovnú pohotovosť a o priemernom zárobku v znení neskorších predpisov sa mzdou rozumejú peňažné plnenia alebo plnenia peňažnej hodnoty (naturálna mzda) poskytované zamestnávateľom zamestnancovi za prácu. Za mzdu sa nepovažujú plnenia poskytované podľa osobitných predpisov v súvislosti so zamestnaním, najmä náhrady mzdy, odstupné, cestovné náhrady, príspevky zo sociálneho fondu, výnosy z kapitálových podielov (akcií) alebo obligácií a odmena za pracovnú pohotovosť. Za mzdu sa nepovažujú ani ďalšie plnenia poskytované zamestnávateľom zamestnancovi zo zisku po zdanení. Z uvedeného vyplýva, že vymeriavacím základom na určenie poistného na zdravotné poistenie zamestnancov je náhrada mzdy za dovolenku na zotavenie, náhrada mzdy za sviatok, náhrada mzdy pri prekážkach v práci podľa osobitných predpisov. Do vymeriavacieho základu zamestnanca sa nezahŕňa odstupné, odchodné, cestovné náhrady, výnosy z kapitálových podielov alebo obligácií, odmena za pracovnú pohotovosť, príspevky zo sociálneho fondu, príjem zamestnanca v súvislosti s používaním motorového vozidla na služobné a súkromné účely, odmeny podľa osobitných predpisov o objavoch , vynálezoch, zlepšovacích návrhoch a priemyselných vzoroch, odmeny vyplácané pri pracovných jubileách a životných jubileách, odmeny pri odchode do starobného dôchodku a plnenia poskytované zamestnávateľom zamestnancovi zo zisku po zdanení.

Nákup pohonných látok
Pri podnikaní používam svoje vlastné vozidlo. Nie je mi jasné, či si mám odkladať bločky o nákupe pohonných látok, pričom cena benzínu sa každý deň mení, alebo urobiť priemer, z ktorého budem vychádzať pri výpočte výšky náhrad za spotrebované pohonné látky. Problém mi vzniká vtedy, ak napr. nákup pohonných látok zrealizujem v piatok, ale pracovnú cestu až budúci týždeň.
-- V zmysle § 24 ods. 2 písm. j) bod 5 zákona č. 366/1999 Z. z. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov si podnikateľ uplatňuje v daňových výdavkoch výdavky na pracovné cesty. Na pracovné cesty používa vlastné, nie vypožičané či prenajaté motorové vozidlo, o ktorom neúčtuje a ani nikdy neúčtoval ako o majetku využívanom na podnikanie alebo na inú samostatnú zárobkovú činnosť. V danom prípade si môže podnikateľ uplatňovať výdavok vo výške náhrady podľa § 7 zákona č. 283/2002 Z. z. Náhrada výdavkov za spotrebované pohonné látky sa vypočítava podľa § 7 ods. 4 zákona o cestovných náhradách, pričom pri výpočte sa používa cena pohonných látok platná v čase použitia vozidla. Ak vychádzame zo skutočnosti, že zákon o daniach z príjmov v rámci § 24 ods. 1 definuje, že výdavky musia byť preukázateľne vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie zdaniteľných príjmov, bolo by potrebné výšku ceny pohonných látok preukázať. Pri každom výdavku je samozrejmosťou, že ide o zaúčtovaný výdavok v účtovníctve daňovníka. Ako teda postupovať v prípade, ak termín nákupu pohonných látok (preukázaný dokladom o nákupe) sa nezhoduje s termínom uskutočnenia pracovnej cesty (t. j. použitia motorového vozidla). Keďže zákon o cestovných náhradách vyžaduje použiť pri výpočte cenu platnú v čase použitia vozidla, túto podmienku často nie je možné preukázať dokladmi o nákupe pohonných látok. Aj keď si podnikateľ odloží blok o nákupe pohonných látok, napr. z piatka, pričom pracovnú cestu uskutoční vlastným vozidlom vo štvrtok (pričom už v tento deň nerealizuje nákup pohonných látok), tento doklad o nákupe mu nepreukazuje cenu pohonných látok v čase použitia vozidla, t. j. vo štvrtok. V čase od piatka do štvrtka mohlo dôjsť k výraznej zmene ceny pohonných látok. To má vplyv na nepresnosť vo výpočte náhrady spotrebovaných pohonných látok. V súčasnosti, keď sa ceny pohonných látok na slovenskom trhu priamo odvíjajú od ceny, ktorú stanovuje Slovnaft, a. s., Bratislava, a rozdiely medzi viacerými predajcami pohonných látok sú minimálne, preukázanie ceny pohonných látok na účely výpočtu náhrady výdavkov za spotrebované pohonné látky nie je nutné a ani reálne prostredníctvom dokladov o nákupe pohonných látok. Rôzne publikácie pravidelne uvádzajú vývoj cien jednotlivých druhov pohonných látok na slovenskom trhu a takéto preukázanie ceny v čase použitia vozidla na pracovnú cestu by malo byť postačujúce. Taktiež odporúčam na účely preukázania ceny pohonných látok zabezpečiť si takto publikované vývojové tendencie z týchto publikácií, čím si zabezpečíte dostatočnú preukaznosť cien pohonných látok v čase použitia vozidla na pracovnú cestu.

menuLevel = 1, menuRoute = prakticke-hn, menuAlias = prakticke-hn, menuRouteLevel0 = prakticke-hn, homepage = false
28. január 2023 00:41