StoryEditor

Ako správne viesť v účtovníctve auto

22.01.2008, 23:00

Výdavky v účtovníctve
Ako živnostník účtujúci v sústave jednoduchého účtovníctva používam vlastné motorové vozidlo, ktoré nemám zaradené v obchodnom majetku na podnikanie. Aké výdavky si môžem uplatniť do daňových výdavkov?
V prípade, ak využívate vlastné motorové vozidlo v súvislosti s podnikaním, pričom ho nemáte v evidencii majetku, môžete si uplatniť v zmysle § 19 ods. 2 písm. e) zákona o dani z príjmov v platnom znení nasledujúce výdavky:
-- náhrady za spotrebované pohonné látky,
-- základnú náhradu za každý jeden km jazdy podľa zákona o cestovných náhradách.
V sume základnej náhrady sú zahrnuté všetky prevádzkové výdavky, ktoré súvisia s používaním motorového vozidla ako poistné, opravy, údržba, náhradné diely... Živnostník si môže ďalej uplatňovať ako daňový výdavok všetky výdavky súvisiace s výkonom práce na inom mieste, než je jeho činnosť obvykle vykonávaná, a to vrátane stravného najviac do výšky ustanovenej zákonom č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v z. n. p. pre zamestnancov.
Auto na podnikanie
SZČO má zaradené motorové vozidlo v majetku firmy. Využíva ho na podnikanie. V marci 2007 havaroval a dal auto opraviť do servisu, ktorý vystavil faktúru vo výške 118 000 Sk. Poisťovňa daňovníkovi vyplatila za poistnú udalosť sumu 95 000 Sk. Akým spôsobom má SZČO uvedený prípad zaúčtovať?
Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve definuje škodu ako neodstrániteľné poškodenie alebo zničenie majetku. To znamená, že daňovníci budú o škode účtovať iba v prípade, ak pôjde o úplné zničenie majetku. Ak sa majetok bude dať opraviť, nebude sa účtovať o škode, ale iba o oprave, a to bez ohľadu na to, či bol majetok poistený a podnikateľ dostal od poisťovne plnenie. Ak príjem z poistnej udalosti súvisí s podnikaním, ide o zdaniteľný príjem. V sústave jednoduchého účtovníctva zaúčtuje daňovník výdavky na opravu poškodeného vozidla 118-tisíc do výdavkov ovplyvňujúcich základ dane, v druhovom členení prevádzková réžia. Náhradu od poisťovne 95-tisíc zaúčtujeme do príjmov ovplyvňujúcich základ dane v členení ostatné príjmy.
Zimné pneumatiky
Som podnikateľ a využívam vlastné motorové vozidlo zahrnuté do majetku firmy, na účely podnikania. V septembri 2007 som zakúpil zimné pneumatiky za 24-tisíc. Sú tieto výdavky daňovými výdavkami, ide o technické zhodnotenie motorového vozidla?
Technickým zhodnotením dlhodobého hmotného majetku, to je motorového vozidla, sa podľa § 29 ods. 1 zákona o dani z príjmov rozumejú výdavky prevyšujúce pri jednotlivom hmotnom majetku sumu 30-tisíc v úhrne za zdaňovacie obdobie. V prípade, ak podnikateľ v roku 2007 nevynaloží iné výdavky na automobil, ktoré by mali charakter technického zhodnotenia tak, aby celková suma prevýšila sumu 30-tisíc, sumu vo výške 24-tisíc za nákup zimných pneumatík potom zaúčtuje do daňových výdavkov roku 2007.
Vozidlo na lízing
Daňovník účtujúci v sústave jednoduchého účtovníctva si zobral auto na lízing. Môže si lízingové splátky zaúčtovať v plnej výške v prípade, ak auto využíva aj na súkromné účely?
Zo základnej definície daňového výdavku (§ 2 písm. i) zákona o dani z príjmov) vyplýva, že daňovník dosahujúci príjmy z podnikania si môže uplatniť výdavok ako daňový len ten, ktorý preukázateľne vynaloží na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie svojich príjmov z podnikania. Výdavky, ktoré súvisia s využívaním auta na súkromné účely, musí podnikateľ vylúčiť z daňových výdavkov. Uhradené platby dane z pridanej hodnoty a úroku v priebehu zdaňovacieho obdobia, ktoré v peňažnom denníku zaúčtoval do daňových výdavkov v plnej výške, musí modifikovať v rámci uzávierkových účtovných operácií pomerom, v akom predmet finančného prenájmu využíval na súkromné účely. Podobne aj odpisy istiny, ktoré uplatňuje do daňových výdavkov v rámci uzávierkových účtovných operácií, môže daňovník zaúčtovať len v pomere, v akom predmet finančného prenájmu využíval na podnikanie.
Odpisy
Daňovník si kúpil auto od nemenovanej firmy formou úverovej zmluvy, v ktorej sa hovorí, že auto sa stane majetkom až po úplnom splatení úveru. V technickom preukaze je uvedený daňovník ako majiteľ. Vo februári 2007 mu bolo auto odovzdané do užívania, pričom zaplatil zálohu. Jednotlivé splátky spláca na základe splátkového kalendára. Akým spôsobom má auto odpisovať?
V zmysle § 24 ods. 1 písm. b) zákona o dani z príjmov odpisuje daňovník hmotný majetok, ktorý má k tomuto majetku vlastnícke právo. Taktiež ho môže odpisovať aj daňovník, ktorý nemá vlastnícke právo k uvedenému majetku, ale v prípade, ak účtuje alebo vedie evidenciu podľa § 6 ods. 11 zákona o dani z príjmov, ku ktorému vlastnícke právo prechádza na kupujúceho až úplným zaplatením kúpnej ceny a do nadobudnutia vlastníckeho práva majetok kupujúci užíva na podnikanie. V uvedenom prípade môže daňovník kúpnu cenu auta zahrnúť do daňových výdavkov v súlade s § 24 ods. 1 písm. b) zákona o dani z príjmov, a to formou odpisov podľa § 27 -- rovnomerné odpisy alebo podľa § 28 uvedeného zákona -- zrýchlené odpisy.
Akým spôsobom si môže zaúčtovať živnostník nadspotrebu pohonných látok? Vlastné motorové vozidlo má zaradené v majetku firmy a využíva ho na podnikanie. Ide o nákladné motorové vozidlo.
V zmysle § 19 ods. 2 písm. l) zákona o dani z príjmov sú výdavky (náklady) na spotrebované pohonné látky daňovými výdavkami podľa cien platných v čase ich nákupu, prepočítané podľa spotreby uvedenej v technickom preukaze, alebo ak sa táto spotreba v technickom preukaze neuvádza, alebo ak sa vozidlo používa na prevádzku, pri ktorej nie je spotreba pohonných látok uvedená v technickom preukaze, podľa spotreby preukázanej iným preukázateľným dokladom (napríklad certifikát autorizovanej skúšobne alebo interná smernica). Vlastným dokladom, to je internou smernicou, sa určí skutočná spotreba pohonných látok tak, aby zodpovedala prevádzkovým parametrom vozidla a skutočným prevádzkovým podmienkam, za ktorých bolo vozidlo prevádzkované. Skutočne spotrebované pohonné látky zaúčtované v účtovníctve daňovníka sa zahrnú do daňových výdavkov len vo výške prepočítanej. Prepočet sa vykoná z počtu najazdených kilometrov, cien platných v čase nákupu pohonných látok a spotreby uvedenej v technickom preukaze. Výdavky na pohonné látky sa preukazujú dokladom o nákupe pohonných látok.
V prípade, ak skutočná spotreba pohonných látok je vyššia ako spotreba prepočítaná spotrebou uvedenou v technickom preukaze alebo v inom doklade, nie je možné časť spotrebovaných pohonných látok prekračujúcu prepočítanú spotrebu uznať za daňový výdavok. Zákon o dani z príjmov neumožňuje uplatniť osobitný postup iný, ako je uvedený v zákone o dani z príjmov pre niektorých daňovníkov. Na stanovenie spotreby inak nie je oprávnený ani správca dane.

menuLevel = 1, menuRoute = prakticke-hn, menuAlias = prakticke-hn, menuRouteLevel0 = prakticke-hn, homepage = false
03. február 2023 00:24