účtovníctvo, výpočtyArchív HN
StoryEditor

Otázky a odpovede: čo nové priniesli zmeny v účtovnom zákone

04.03.2022, 15:30
Legislatívna úprava zákona o účtovníctve priniesla mnohé novinky, ktoré by cielene mali zjednodušiť či transparentniť prácu mnohým osobám starajúcim sa o financie malých či väčších podnikateľov. No niektoré zmeny sa týkajú aj ľudí, ktorí nepodnikajú.

Odpovedá Jaroslava Lukačovičová správkyňa portálu môjúčtovník.sk

1. Audit a kontrola

Vláda začiatkom mesiaca schválila novelu zákona o finančnej kontrole a audite. Vedeli by ste priblížiť, koho sa táto novela týka? 

Ide o zákon, ktorý upravuje výkon finančnej kontroly a auditu z hľadiska jej vykonávateľov, teda orgánov verejnej moci. Nedotýka sa štatutárneho auditu, ktorý sa vykonáva v podnikateľských subjektoch. Nemení
rozsah vedenia účtovníctva ani jeho archivácie. Uľahčuje administratívne procesy na strane  vykonávateľov, teda orgánov verejnej moci, vládneho auditu a ďalších inštitúcií.


2. Stravovanie

Ako si po novom môžu živnostníci evidovať náklady na obedy?

Samostatne zárobkovo činná osoba si môže vo svojich daňových výdavkoch uplatniť výdavky na stravovanie bez potrebného dokladovania nákupu stravy alebo teplého jedla. To je administratívne uľahčenie. Na druhej strane, bez dokladovania si bude môcť živnostník do daňových výdavkov zahrnúť za každý odpracovaný deň iba sumu vo výške 55 percent z hodnoty stravného pre časové pásmo pracovnej cesty 5 až 12 hodín, teda sumu 2,81 eura. Predtým si mohol uplatniť plnú výšku stravného.

3. Sankcie

Akým spôsobom sa legislatívne uplatnilo pokutovanie v prípade porušenia zákona o účtovníctve?

Novela zákona o účtovníctve zadefinovala v niektorých prípadoch spodné hranice pokút, ktoré dovtedy neboli zákonom určené. Určila sa dolná hranica pokuty pri závažnom porušení zákona o účtovníctve, ktorá doteraz stanovená nebola, a to na výšku od 1 000 eur.

4. Hranice

Čo ďalšie sa špecifikovalo vzhľadom na možnú penalizáciu?

Určila sa výška sankcie v prípade, ak si účtovná jednotka nesplní povinnosť uloženia účtovného dokumentu do registra, keďže daňový úrad nebude mať k dispozícii účtovnú závierku, na základe ktorej by bolo možné z hodnoty majetku vyčísliť výšku sankcie. Výška tejto pokuty je ustanovená od 100 do 10-tisíc eur. Za porušenie ustanovení v oblasti uchovávania a ochrany účtovnej dokumentácie hrozí penalizácia od 100 do 100-tisíc eur. Napokon, za nesplnenie povinnosti, ktorú má posledný štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu zapísanú v obchodnom registri pred výmazom obchodnej spoločnosti alebo družstva z obchodného registra a za porušenie povinností súvisiacich s uchovávaním účtovnej dokumentácie, to môže byť v rozsahu od 100 do 100-tisíc eur.

Odpovedá Miroslav Gandžala z účtovnej firmy AGRICO


5. Digitalizácia dokladov

V čom vidíte významnú zmenu pre podnikateľov, ktorú prináša novela zákona o účtovníctve?

Jedna z najzásadnejších zmien pre firmy a živnostníkov je digitalizácia účtovníctva, keď dochádza k zjednodušeniu prevádzania účtovných dokladov z papierovej podoby do podoby elektronickej. Bude možné dokumenty, teda účtovné doklady, jednoducho skenovať bez nutnosti použitia zaručenej konverzie, vďaka čomu dôjde k zjednodušeniu celého procesu. 

6. Zmena archivácie

Aký vplyv bude mať možnosť jednoduchšie skenovať doklady na uchovávanie dát o účtovníctve?

V tejto súvislosti dochádza aj k zmenám v spôsobe archivácie dokladov, a to tak, že podnikatelia už nebudú musieť doklady archivovať v papierovej forme, ale budú ich môcť archivovať v elektronickej forme.

7. Nové požiadavky

Z hľadiska hodnovernosti dokladov, ako sa zmenili nároky, ak sú v digitálnej forme?

Zadefinovali sa požiadavky na účtovný záznam, ktorými sú jeho vierohodnosť pôvodu, neporušenosť obsahu a čitateľnosť účtovného záznamu. Tieto vlastnosti účtovného záznamu je účtovná jednotka povinná zabezpečiť od okamihu vyhotovenia účtovného záznamu, v priebehu jeho možnej transformácie, prijatia, odoslania, sprístupnenia a až do konca lehoty ustanovenej na jeho uchovávanie, teda 10 rokov.

8. Elektronický podpis 

Ak smeruje celé účtovníctvo do digitálnej sféry, musí to ovplyvniť aj možnosti podpisovania dokumentov. Vlastnoručný už nebude možný. Mysleli predkladatelia novely aj na toto? 

Zákon tiež umožňuje nahradiť vlastnoručný podpis akýmkoľvek elektronickým podpisom, ktorý umožní preukázateľnú identifikáciu osoby a vierohodnosť pôvodu účtovného záznamu a neporušenosť obsahu je
možné zabezpečiť pripojením podpisového záznamu zodpovednej osoby, elektronickou výmenou údajov alebo prostredníctvom vnútorného kontrolného systému účtovných záznamov. Podpisovým záznamom
môže byť vlastnoručný podpis, kvalifikovaný elektronický podpis alebo obdobný preukázateľný podpisový záznam nahrádzajúci vlastnoručný podpis v elektronickej podobe. Vždy je dôležitá jednoznačne preukázateľná identifikácia osoby, ktorá tento záznam vyhotovila.

9. Online úschova

Vzťahuje sa digitalizácia aj na uchovávanie dokumentov týkajúcich sa účtovníctva?

Novelou zákona o účtovníctve sa ustanovuje, aby od 1. januára 2022 všetky účtovné dokumenty, teda účtovné závierky, správy audítorov, výročné správy a oznámenia o schválení účtovnej závierky ukladala účtovná jednotka len v elektronickej forme. Táto povinnosť sa týka už aj účtovnej závierky za rok 2021. Toto ustanovenie novely sa však netýka účtovnej jednotky, ktorá nie je založená alebo zriadená na účel podnikania, a to napríklad občianske združenie, okrem subjektu verejnej správy, ak nemá povinnosť predkladať daňové priznanie alebo ak nemá povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom a podobne.


10. Výročná správa

Novinky nastali aj v oblasti definovania výročnej správy. Koho sa to bude týkať?

Zmeny čakajú aj niektoré občianske združenia a neziskové organizácie, u ktorých je povinnosť vyhotovovať a zverejňovať výročné správy. Týka sa neziskových organizácií, ktoré majú povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom z dôvodu prijímania dvoch percent vo výške viac ako 35-tisíc eur napríklad občianske združenia a cirkevné organizácie. Doterajšia prax bola taká, že nebolo presne určené, čo presne má výročná správa obsahovať. Novela prináša v tejto oblasti jasné pravidlá a ustanovujú sa náležitosti výročnej správy pre tieto subjekty.

11. Rozšírenie kontroly

Budú môcť podnikatelia vykonať inventarizáciu zásob aj inokedy ako pri uzávierke?

V súvislosti s inventarizáciou zásob je možnosť vykonania inventarizácie rovnakým spôsobom ako pri inventarizácii iného hmotného majetku, keď novela zákona o účtovníctve rozšírila možnosť inventarizácie
aj na nasledujúci mesiac po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

12. Odpočet na vedu a výskum

Akým spôsobom sa vláda snaží pomôcť zlepšiť prostredie pre inovácie?

Od 1. januára 2019 bolo možné odpočítať od základu dane 150 percent výdavkov vynaložených na výskum a vývoj. Výdavky vynaložené na výskum a vývoj v roku 2020 bolo možné odpočítať až vo výške  200 percent.

Odpovedá Veronika Solíková, konateľka firmy Účtovná jednotka

13. Nové tlačivo

Nastala zmena v oznamovaní schválenia účtovnej uzávierky?

Účtovné jednotky musia oznamovať dátum schválenia účtovnej závierky na novom tlačive ustanovenom Opatrením z 3. novembra 2021 číslo MF/011080/2021-74. Účtovná jednotka použije toto tlačivo pri tých účtovných závierkach, ktoré boli schválené po 1. januári 2022 bez ohľadu na účtovné obdobie, za ktoré sa účtovná závierka schvaľuje.

14. Verejný register

Dotkla sa novela aj zverejňovania informácií v registri zmlúv?

Dôjde k rozšíreniu verejnej časti registra, ktorá bude obsahovať aj dokumenty občianskych združení, pozemkových spoločenstiev a spoločenstiev vlastníkov bytov. Dokumenty budú ukladané za účtovné obdobie roka 2021 a predchádzajúce len v elektronickej podobe.

15. Skutočná cena 

Menia sa podmienky oceňovania majetkov nadobudnutých inak ako kúpou?

Majetok a záväzky nadobudnuté zámenou sa budú po novom oceňovať aj v sústave jednoduchého účtovníctva reálnou hodnotou. Znamená to, že budú platiť rovnaké podmienky ako v prípade kúpy.

16. Menej administratívy

Pre podnikateľov, ktorí nie sú právnickou osobou, bola povinnosť zapísať sa do obchodného registra a zaradiť sa do veľkostnej skupiny účtovnej jednotky. Platí to aj pre rok 2022?

Fyzické osoby sa už nebudú zapisovať do obchodného registra a v novelizovanom zákone o účtovníctve nebudú podliehať triedeniu do veľkostných skupín s výnimkou fyzických osôb, ktoré dobrovoľne vedú podvojné účtovníctvo.

17. Spôsob komunikácie

Všetkými zmenami rezonuje leitmotív smerujúci agendu účtovníkov do online sféry. Komunikácia bola však jednostranná. Ako sa tento trend vyvíjal v čase? Kto mohol dosiaľ komunikovať s úradmi elektronicky?

Od roku 2014 povinne elektronicky komunikovali s Finančnou správou len platitelia DPH, od 1. januára 2018 sa táto povinnosť rozšírila aj na všetky právnické osoby zapísané v obchodnom registri a v priebehu roka aj na fyzické osoby – podnikateľov. Elektronicky komunikovali aj ich zástupcovia pri správe daní ako daňoví poradcovia či advokáti. Zatiaľ čo daňové subjekty komunikovali elektronicky už dlhšie obdobie, Finančná správa doručovala úradné dokumenty v listinnej podobe prostredníctvom Slovenskej pošty, s výnimkou oblasti správy spotrebných daní.

18. Oba smery

Čo sa zmenilo od januára v rámci komunikácie s Finančnou správou? Rozšírila sa možnosť aj pre viacerých ľudí, ktorí napríklad nie sú živnostníkmi?

Zákon o e-Governmente ukladá Finančnej správe ako orgánu verejnej moci povinnosť uplatňovať výkon tejto moci elektronicky. Finančná správa zavádza obojsmernú elektronickú komunikáciu prostredníctvom
Ústredného portálu verejnej správy – www.slovensko.sk. Hlavným benefitom zavedenia tejto zmeny je zefektívnenie a zrýchlenie vzájomnej komunikácie medzi Finančnou správou a jej klientmi, zníženie prevádzkových finančných nákladov a pozitívny vplyv na životné prostredie. Spustením obojsmernej komunikácie získa daňový subjekt väčší prehľad o svojich daňových povinnostiach a bude mu sprístupnený aj spis daňového subjektu, zvaný eSpis, v jeho osobnej internetovej zóne na portáli Finančnej správy.

19. Aktivácia schránky

Majú fyzické osoby schránku vytvorenú automaticky alebo si ju musia nejakým spôsobom založiť? Ako je to v prípade podnikateľov?

Podľa zákona o e-Governmente je Finančná správa povinná doručiť napríklad rozhodnutie alebo iný dokument do elektronickej schránky subjektu, ak je aktivovaná. Elektronické schránky právnických osôb sa
aktivujú súčasne s ich zriadením, zatiaľ čo schránky fyzických osôb budú aktivované až na základe ich žiadosti. V prípade, ak subjekt nemá aktivovanú elektronickú schránku na doručovanie, správa mu doručí neelektronický rovnopis dokumentu v papierovej forme vrátane príloh a s rovnakými právnymi účinkami prostredníctvom Slovenskej pošty.

20. Fikcia doručenia

V prípade prevzatia na pošte sa dokument stal doručený tým, že osoba na pošte podpísala doručenku. Ako sa bude dokument považovať za doručený v prípade online?

Pri elektronickom doručovaní dokumentov sa uplatní fikcia doručenia. Potvrdením notifikácie o doručení alebo uplynutím úložnej lehoty, a to konkrétne 15 dní, sa bude dokument považovať za doručený

01 - Modified: 2023-01-06 23:00:00 - Feat.: - Title: Obraz áut budúcnosti od BMW: Novinka mení farbu a prenesie vás do digitálneho sveta 02 - Modified: 2022-12-29 09:33:15 - Feat.: - Title: Vicepremiérka Remišová hodnotí rok 2022 v informatizácii 03 - Modified: 2022-12-20 23:01:00 - Feat.: - Title: Smartfóny s takouto výbavou vám pod stromček neodporúčame kupovať 04 - Modified: 2023-01-03 09:32:11 - Feat.: - Title: Šéf digitalizácie Ukrajiny pre HN: Proti Rusom bojujú aj bežní ľudia pomocou našej mobilnej aplikácie 05 - Modified: 2022-12-07 14:40:46 - Feat.: - Title: Známe aplikácie budú nahlasovať príjmy Finančnej správe. HN prinášajú konkrétne príklady
menuLevel = 1, menuRoute = prakticke-hn, menuAlias = prakticke-hn, menuRouteLevel0 = prakticke-hn, homepage = false
28. január 2023 09:53