StoryEditor

Servis - Členenie výdavkov

Členenie výdavkov
Zavedením Štátnej pokladnice (ŠP) budú všetky príjmy verejných rozpočtov centralizované na jedinom účte Štátnej pokladnice. Výber jednotlivých druhov príjmov bude decentralizovaný na určených inkasných miestach (daňové a colné úrady). Štátna pokladnica bude centralizovať údaje o všetkých verejných rozpočtoch na úrovni výdavkových jednotiek, pričom nebude vstupovať do procesu zostavovania jednotlivých rozpočtov ani ich priebežných zmien. Predkladanie schválených rozpočtov a oznámenie o ich následných schválených úpravách do ŠP -- vnútorné rozpočtové presuny, určenie rozpočtovej regulácie a viazanie rozpočtu zabezpečia výdavkové jednotky.
-- Štátna pokladnica bude rozoznávať viaceré typy výdavkov: z hľadiska charakteristiky, ktorá vyplýva pre klasické bežné a kapitálové výdavky z platných legislatívnych noriem, metodických pokynov atď.:
* výdavky, ktoré sú záväzným ukazovateľom štátneho rozpočtu (záväzný limit -- ročný objem, záväzná úloha -- účel),
* výdavky na ktoré sa uplatňuje regulácia -- časové viazanie,
* výdavky, ktoré sú trvalo vyňaté z regulácie,
* výdavky, ktoré sú dočasne vyňaté z regulácie,
* výdavky, na ktoré je uplatnené trvalé viazanie (napr. za porušenie rozpočtovej disciplíny, resp. pri nesúlade príjmov a výdavkov),
* výdavky určené na rozpočtové rezervy,
* výdavky, ktoré sú súčasne účelovými prostriedkami,
* výdavky, ktoré sú súčasne osobitnými výdavkami (§ 7 výnosu č. 41/59/1996),
* výdavky, ktoré možno poukazovať vopred (§ 10 ods. 5 zákona 303/1995),
* výdavky hradené zo zdrojov osobitného účtu (70 % výnosu z pokút a penále),
* výdavky hradené z výťažkov z lotérie (zákon o lotériách -- určuje účel použitia),
* výdavky na podnikateľskú činnosť účtovných jednotiek
* systémové výdavky na investičnú činnosť
* individuálne výdavky na investičnú činnosť,
* výdavky na bežnú investičnú činnosť,
* výdavky na novo začínané a havarijné stavby,
* výdavky na projekty, resp. programy všeobecne -- programové členenie rozpočtu.
Všetky tieto typy výdavkov budú musieť byť sledované a budú mať vlastné identické znaky nad rámec rozpočtovej klasifikácie.

Kontrola v štátnej správe
Dňa 1. septembra 2002 nadobudne účinnosť zmena zákona č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení zákona č. 502/2001 Z. z.
-- Na základe zmeny zákona úrad vlády vykonáva kontrolu:
* plnenia úloh súvisiacich s výkonom štátnej správy,
* plnenia úloh súvisiacich s výkonom štátnej správy,
* plnenia úloh z uznesení vlády,
* efektívnosti štátnej správy,
* vybavovania petícií a sťažností.
Úrad vlády vykonáva na základe rozhodnutia vlády kontrolu efektívnosti využitia prostriedkov štátneho rozpočtu určených na plnenie úloh štátnej správy vrátane prostriedkov poskytnutých do zahraničia. Ďalej plní úlohy súvisiace s kontrolou a ochranou finančných záujmov Európskeho spoločenstva a na tento účel spolupracuje s Európskym úradom pre boj proti podvodom. Kontrolou efektívnosti štátnej správy sa zisťuje:
* vzťah medzi plánovaným a skutočným výsledkom činnosti kontrolovaného subjektu vzhľadom na použité zdroje,
* spôsob riadenia a jeho vzťah k dosahovaniu plánovaného výsledku činnosti kontrolovaného subjektu.
Cieľom kontroly efektívnosti štátnej správy je zistiť možnosť minimalizácie zdrojov pri dosiahnutí požadovaných výsledkov činnosti štátnej správy. Kontrola sa vykonáva zisťovaním a analyzovaním:
* systému štátnej správy, jej jednotlivých úsekov a organizačných zložiek,
* vzťahu medzi rozsahom činnosti štátnej správy, ich usporiadaním a organizačným zabezpečením týchto činností, metód riadenia v štátnej správe,
* využívania ľudských zdrojov a technických prostriedkov,
* toku financií v štátnej správe.
Kontrola sa realizuje formou kontroly efektívnosti činnosti:
* kontrolovaného subjektu zameranej na jeho organizáciu alebo jeho časť,
* systémového charakteru zameranej na výkon určitej činnosti v rámci viacerých kontrolovaných subjektov.

Miestne poplatky
Dňa 1. septembra nadobudne účinnosť zmena zákona č. 544/1999 Z. z. o miestnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.
-- Zmena sa týka poplatku za pobyt v kúpeľnom mieste alebo mieste sústredeného cestovného ruchu. Poplatok za pobyt v kúpeľnom mieste alebo mieste sústredeného cestovného ruchu platí fyzická osoba, ktorá sa v takomto mieste prechodne ubytuje v zariadení poskytujúcom služby prechodného ubytovania na účely rekreácie alebo zdravotnej starostlivosti alebo z dôvodu plnenia pracovných povinností, alebo výkonu podnikateľskej činnosti.

Zostavenie rozpočtu účtovnej jednotky
Zavedením Štátnej pokladnice účtovná jednotka ako klient Štátnej pokladnice bude zostavovať rozpočet na základe schválených limitov štátneho rozpočtu, ktoré jej zriaďovateľ (ústredný orgán štátnej správy, vyšší územný celok, obec) pridelí v rámci svojho rozpočtu. Príspevkové a iné organizácie budú rozpočtovať okrem prostriedkov štátneho rozpočtu aj iné prostriedky (verejné), ktoré však budú prechádzať tak isto cez systém Štátnej pokladnice. Výdavky sa budú sledovať aj podľa zdrojov, t. j. z akého zdroja pochádzajú prostriedky, ktoré boli použité na výdavky.
-- V prípade zmeny rozpočtu, ktorou môže byť okrem zmeny záväzných limitov a ukazovateľov aj presun medzi jednotlivými podpoložkami, sa zmena musí zaevidovať zo systému Štátnej pokladnice. Zmeny v rozpočte môžu byť trojakého charakteru:
* zmena, ktorú môže vykonať účtovná jednotka -- netýkajú sa záväzných ukazovateľov (napr. presun medzi podpoložkami, pričom sa záväzný ukazovateľ nemení),
* zmena, ktorú môže vykonať rozpočtová kapitola -- zmení sa rozpočet viacerých organizácií s tým, že záväzné ukazovatele sa nemenia (napr. presun rozpočtových prostriedkov z jednej organizácie na druhú, pričom sa účel nemení),
* zmena, ktorá môže byť vykonaná len na centrálnej úrovni -- týka sa záväzných ukazovateľov a MF SR vydáva rozpočtové opatrenie. Ide o zvýšenie alebo krátenie rozpočtu, alebo presun medzi záväznými ukazovateľmi. Pri hospodárskej operácii účtovná jednotka požiada Štátnu pokladnicu o schválenie záväzku (požiadavka na vstup do záväzku). Po kontrole Štátna pokladnica schváli záväzok (či je operácia prípustná a či je rozpočtovaná na podpoložke, ktorej sa úhrada týka) a účtovná jednotka zašle príkaz na úhradu (platobný príkaz). Takto schválená platba sa v zákonom stanovenej lehote vyplatí.

menuLevel = 1, menuRoute = prakticke-hn, menuAlias = prakticke-hn, menuRouteLevel0 = prakticke-hn, homepage = false
11. august 2022 18:45