StoryEditor

Provízia za služby spojené s predajom tovaru

15.05.2003, 00:00

Sme obchodnou spoločnosťou. Vo februári 2003 sme využili služby fyzickej osoby a uhradili sme jej províziu za služby spojené s predajom tovaru. Fyzická osoba však na túto činnosť nemala živnostenské oprávnenie. Je zaúčtovanie provízie do daňových výdavkov správne?
-- Podľa § 24 ods. 3 zákona č. 366/1999 Z. z. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov sú provízie za sprostredkovanie včítane sprostredkovania predaja tovaru (písm. h)) a provízie za vymáhanie pohľadávky (písm. m)) daňovým výdavkom len po zaplatení aj u daňovníka, ktorý účtuje v sústave podvojného účtovníctva. Ak sú tieto provízie zúčtované v nákladoch bežného roka, na ich uznanie v daňových výdavkoch tohto zdaňovacieho obdobia je podmienkou zaplatenie do termínu podľa § 23 ods. 3 písm. c) a e) zákona, t. j. do konca januára nasledujúceho zdaňovacieho obdobia. Na uznanie provízie za sprostredkovanie v daňových výdavkoch nestačí len splnenie podmienky zaplatenia. Zákon o daniach z príjmov v § 24 ods. 3 písm. h) vyžaduje aj splnenie ďalšej podmienky, a to úhradu provízie fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorá vykonáva sprostredkovanie podľa osobitného predpisu. Splnenie tejto podmienky sa vyžaduje u daňovníkov dane z príjmov bez ohľadu na to, či ide o právnickú, alebo fyzickú osobu. Osobitným predpisom je v tomto prípade predovšetkým zákon č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov (živnostenský zákon). Podľa tohto zákona sa sprostredkovateľskou činnosťou rozumie činnosť podnikateľa vykonávaná za odplatu, ktorá smeruje k tomu, aby fyzická osoba alebo právnická osoba mohla uzavrieť určitú zmluvu s treťou osobou, určitý druh zmluvy, alebo aby sa zariadila určitá obchodná záležitosť.
Sprostredkovateľská činnosť môže mať rôzne formy. Úprava foriem sprostredkovateľskej činnosti vychádza z obsahu jednotlivých druhov obchodných zmlúv, ktoré upravuje Obchodný zákonník (OZ). Napríklad zmluvou o sprostredkovaní (§ 642 -- 651 OZ) sa sprostredkovateľ zaväzuje vyvíjať činnosť smerujúcu k tomu, aby záujemca mal príležitosť uzavrieť určitú zmluvu s treťou osobou a záujemca sa zaväzuje zaplatiť sprostredkovateľovi odplatu (províziu). Zmluvou o obchodnom zastúpení (§ 652 -- 672 OZ) sa zaväzuje obchodný zástupca, že bude pre zastúpeného vyvíjať činnosť smerujúcu k uzavieraniu určitého druhu zmlúv a zastúpený sa zaväzuje zaplatiť obchodnému zástupcovi odplatu (províziu). Mandátnou zmluvou (§ 566 -- 576 OZ) sa mandatár zaväzuje, že pre mandanta na jeho účet zariadi za odplatu určitú obchodnú záležitosť uskutočnením právnych úkonov v mene mandanta alebo uskutočnením inej činnosti a mandant sa zaväzuje zaplatiť mu za to odplatu. Komisionárskou zmluvou (§ 577 -- 590 OZ) sa komisionár zaväzuje, že zariadi vo vlastnom mene pre komitenta na jeho účet určitú obchodnú záležitosť a komitent sa zaväzuje zaplatiť odplatu. Ak je provízia uhradená subjektu so sprostredkovateľskou činnosťou, ktorá nie je považovaná za živnosť v súlade s § 3 živnostenského zákona, avšak výkon sprostredkovania príjemcu provízie a podmienky jej prevádzkovania vyplývajú z iného osobitného predpisu, je zaplatená provízia uznaná ako daňový výdavok. Takýmto osobitným predpisom je napr. zákon č. 600/1992 Zb. o cenných papieroch v znení neskorších predpisov, zákon č. 132/1990 Zb. o advokácii, zákon č. 129/1991 Zb. o komerčných právnikoch v znení neskorších predpisov.
Provízia za sprostredkovanie stavebného sporenia a poistenia sa zahrnie do daňových výdavkov po jej zaplatení fyzickej osobe alebo právnickej osobe, t. j. nevyžaduje sa preukazovanie výkonu činnosti na základe živnostenského oprávnenia. Samotná skutočnosť zaplatenia provízie za sprostredkovanie fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorá vykonáva sprostredkovanie podľa osobitného predpisu (pri zohľadnení uvedených výnimiek), nie je postačujúcou podmienkou pre uznanie provízie v daňových výdavkoch, pretože zákona vyžaduje, aby provízie súviseli s dosahovanými príjmami daňovníka (právnickej aj fyzickej osoby). Uvádzané podmienky na uznanie zúčtovaných provízií v daňových výdavkoch sa vzťahujú aj na provízie uhrádzané do zahraničia. Nevzťahujú sa na odmeny za sprostredkovanie vyplácané na základe dohôd o vykonaní práce alebo o pracovnej činnosti (pretože ide o pracovnoprávny vzťah) ani na provízie, ktoré sú súčasťou vstupnej ceny hmotného alebo nehmotného majetku. Z uvedeného vyplýva, že vo vašom prípade nie je provízia vyplatená fyzickej osobe za predaj tovaru uznaná ako daňový výdavok, keďže fyzická osoba, ktorá vám sprostredkovala predaj tovaru, nevlastnila živnostenské oprávnenie.

menuLevel = 1, menuRoute = prakticke-hn, menuAlias = prakticke-hn, menuRouteLevel0 = prakticke-hn, homepage = false
26. január 2023 09:59