StoryEditor

Protimonopolný úrad SR informuje

09.01.2002, 23:00

1. Začal tieto správne konania:
* dňa 6. 12. 2001 na návrh spoločnosti OMV Slovensko, s. r. o., Bratislava konanie podľa § 6, ods. 6 zákona č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže o tom, či návrh "Zmluvy o umývacej linke a samoobslužných boxoch" nie je v rozpore s § 4 a 5 tohto zákona;
* dňa 7. 12. 2001 na podnet Obecného úradu Svederník konanie podľa § 8 zákona č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže vo veci možného zneužívania dominantného postavenia na trhu voči Severoslovenským vodárňam a kanalizáciám, š. p., Žilina;
* dňa 13. 12. 2001 vo veci koncentrácie podnikateľov FILTERWERK MANN + HUMMEL GMBH, Hindenburgstrasse 45, 71638 Ludwigsburg, Nemecká spolková republika a PLASTIC AIR INDUCTION SYSTEMS AND TECHNICAL PARTS BUSINESS of SOLVAY S.A. rue du Prince Albert 33, B-1050 Bruxelles, Belgicko;
* dňa 7. 12. 2001 vo veci vydania rozhodnutia o tom, či dohoda obmedzujúca súťaž uzatvorená medzi podnikateľom Unilever Slovensko, spol. s r. o., Cintorínska 7, 810 01 Bratislava 1 a UNI-FROST, s. r. o., Lieskovská cesta 26, 960 01 Zvolen nie je v rozpore s § 4 a 5 alebo s § 6, ods. 1 zákona č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže;
* dňa 7. 12. 2001 vo veci vydania rozhodnutia o povolení individuálnej výnimky podľa § 6 ods. 3 zákona č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže k dohode obmedzujúcej súťaž uzatvorenej medzi podnikateľom Unilever Slovensko, spol. s r. o., Cintorínska 7, 810 01 Bratislava 1 a UNI-FROST, s. r. o., Lieskovská cesta 26, 960 01 Zvolen;
* dňa 7. 12. 2001 vo veci vydania rozhodnutia o tom, či dohoda obmedzujúca súťaž uzatvorená medzi podnikateľom Unilever Slovensko, spol. s r. o., Cintorínska 7, 810 01 Bratislava 1 a ALFA-R, s. r. o., T. Vansovej 225/3, 924 00 Galanta nie je v rozpore s § 4 a 5 alebo s § 6 ods. 1 zákona č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže;
* dňa 7. 12. 2001 vo veci vydania rozhodnutia o povolení individuálnej výnimky podľa § 6 ods. 3 zákona č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže k dohode obmedzujúcej súťaž uzatvorenej medzi podnikateľom Unilever Slovensko, spol. s r. o., Cintorínska 7, 810 01 Bratislava 1 a ALFA-R, s. r. o., T.Vansovej 225/3, 924 00 Galanta;
* dňa 7. 12. 2001 vo veci vydania rozhodnutia o tom, či dohoda obmedzujúca súťaž uzatvorená medzi podnikateľom Unilever Slovensko, spol. s r. o., Cintorínska 7, 810 01 Bratislava 1 a FEGA FROST, s. r. o., Tehelňa 675/2, 060 01 Kežmarok nie je v rozpore s § 4 a 5 alebo s § 6 ods. 1 zákona č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže;
* dňa 7. 12. 2001 vo veci vydania rozhodnutia o povolení individuálnej výnimky podľa § 6 ods. 3 zákona č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže k dohode obmedzujúcej súťaž uzatvorenej medzi podnikateľom Unilever Slovensko, spol. s r. o., Cintorínska 7, 810 01 Bratislava 1 a FEGA FROST, s. r. o., Tehelňa 675/2, 060 01 Kežmarok;
* dňa 13. 12. 2001 vo veci koncentrácie spoločností Novácke chemické závody, a. s., Nováky a spoločnosti EXALL Slovakia, s. r. o., Obchodná 19, 811 06 Bratislava podľa § 9 ods. 1, písm. b) zákona č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže;
* dňa 12. 12. 2001 vo veci koncentrácie uskutočnenej formou získania kontroly na základe návrhu oznamovateľov: VTG-Lehnkering Aktiengesellschft, NSR, Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft, NSR a M.M. Wartburg&CO Kommanditgesellschaft auf Aktien, NSR.

2. V uvedenom období nadobudli právoplatnosť tieto rozhodnutia:
* rozhodnutie č. 2001/KV/P/2/326 zo dňa 4. 12. 2001. Dňa 8. 8. 2001 podal podnikateľ Jurki -- Hayton, s. r. o., Prístavná 2, Bratislava rozklad proti rozhodnutiu č. 2001/ZK/3/2/219 zo dňa 23. 7. 2001, ktorým úrad rozhodol, že konanie vo veci zneužitia dominantného postavenia podnikateľom Železnice Slovenskej republiky, Klemensova 8, Bratislava, ktoré sa začalo na návrh podnikateľa Jurki -- Hayton, s. r. o., Prístavná 2, Bratislava v zmysle § 12 ods. 4 písm. c) zákona č. 188/1994 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže zastavuje, keďže dôvod konania odpadol. Dňa 4. 12. 2001 vydala predsedníčka úradu rozhodnutie č. 2001/KV/P/2/326, ktorým rozhodnutie prvostupňového orgánu zrušuje a vec vracia prvostupňovému orgánu na nové prejednanie a rozhodnutie. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 6. 12. 2001;
* rozhodnutie č. 2001/FK/4/1/321 zo dňa 27. 11. 2001, ktorým úrad udelil podnikateľovi American Express International, Inc., USA, pokutu vo výške 30 000 Sk za porušenie povinnosti oznámiť koncentráciu spočívajúcu v nadobudnutí kontroly nad podnikateľom AGENTÚRA ALEX, s. r. o., Bratislava, v zákonnej lehote;
* rozhodnutie č. 2001/FH/3/1/318 zo dňa 23. 11. 2001, ktorým úrad podľa § 10, ods. 3 zákona č. 188/1994 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže v znení neskorších predpisov súhlasil s koncentráciou v zmysle § 8, ods. 1 písm. b) zákona, ktorá vznikla získaním kontroly spoločnosťou Carmeuse S.A., Seilles, Belgicko nad spoločnosťou Kalcit, s. r. o., Slavec. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 12. 12. 2001;
* rozhodnutie č. 2001/FK/2/1/324 zo dňa 30. 11. 2001, ktorým úrad rozhodol podľa § 22 ods. 1 písm. c) zákona č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže v spojení s § 12 ods. 1 písm. a) tohto zákona tak, že s koncentráciou uskutočnenou podľa ustanovenia § 9 ods. 1 písm. b) tohto zákona spočívajúcou v nadobudnutí nepriamej výlučnej kontroly spoločnosťou Riverside XI Holding Company (PPC), L.P. so sídlom 630 Fifth Avenue, Suite 1530, New York, NY, 10111, USA nad spoločnosťou CERAM Insulators Holding, GmbH so sídlom Stättermayergasse 28, 1150 Viedeň, Rakúsko na základe Zmluvy o kúpe a prevode akcií uzatvorenej Frauenthal Keramik Aktiengesellschaft a Porcelain Products International, Inc. zo dňa 20. 9. 2001 a nad spoločnosťou CERAM ČAB akciová spoločnosť so sídlom Čab, 951 24 Nové Sady na základe Zmluvy o kúpe a prevode akcií uzatvorenej medzi CERAM Ost Beteiligungs-GmbH a Ceram Isolatoren Beteiligungs GmbH (v súčasnosti stále registrovanou pod obchodným menom sadio Erste Vermögensverwaltung GmbH) zo dňa 27. 9. 2001 súhlasí. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 5. 12. 2001;
* rozhodnutie č. 2001/ZK/2/1/325 zo dňa 3. 12. 2001, ktorým úrad rozhodol na základe § 32 ods. 2 písm. c) zákona č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže tak, že konanie vo veci koncentrácie spočívajúcej v zlúčení podnikateľov T.E. -- TEPELNÁ ENERGIA, s. r. o., so sídlom Nábrežná 4, Prievidza a TARKO, s. r. o., so sídlom Nová 592, Kanianka v súlade so Zmluvou o zlúčení spoločností zo dňa 29. 6. 2001 uzatvorenou medzi podnikateľmi T.E. -- TEPELNÁ ENERGIA, s. r. o., so sídlom Nábrežná 4, Prievidza a TARKO, s. r. o., so sídlom Nová 592, Kanianka zastavuje, pretože dôvod na konanie nebol daný. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 3. 12. 2001;
* rozhodnutie č. 2001/ZK/2/1/328 zo dňa 3. 12. 2001, ktorým úrad rozhodol na základe § 32 ods. 1 písm. b) zákona č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže tak, že na základe späťvzatia návrhu konanie vo veci koncentrácie spočívajúcej v nadobudnutí všetkých akcií spoločnosti Mannesmann Plastics Machinery AG, SRN, Krauss-Maffei Corp., USA, Van Dorn Demag Corp., USA, Kraus-Maffei France SAS, Francúzsko a v nadobudnutí 89,77 % akcií spoločnosti Nestal Machinen AG, Švajčiarsko spoločnosťou Apax Europe V-A L.P., USA, zastavuje. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 6. 12. 2001;
* rozhodnutie č. 2001/ZK/2/1/330 zo dňa 6. 12. 2001, ktorým úrad rozhodol podľa § 32 ods. 2 písm. c) zákona č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže tak, že konanie na základe oznámenia koncentrácie podľa § 10 ods. 9 tohto zákona podnikateľom EFP Holding AG so sídlom Praterstrasse 45, A - 1020 Viedeň, Rakúsko zastavuje, pretože dôvod konania nebol daný. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 6. 12. 2001;
* rozhodnutie č. 2001/VP/2/1/334 zo dňa 11. 12. 2001, ktorým úrad rozhodol podľa § 10 ods. 1 zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov tak, že podnikateľovi Apax Europe V-A L.P. so sídlom 27 11 Centreville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware, USA vracia správny poplatok v sume 100 000 Sk prostredníctvom Advokátskej kancelárie Čechová-Rakovský so sídlom Hurbanovo nám. 5, 811 03 Bratislava. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 12. 12. 2001;

3. Rozhodnutia Najvyššieho súdu SR:
* dňa 10. 12. 2001 bol úradu doručený rozsudok NS SR, ktorým NS SR zamietol žalobu podnikateľa Slovnaft, a. s., Vlčie hrdlo, Bratislava o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia predsedu úradu č. 2001/DZ/P/2/3 zo dňa 11. 1. 2001 z dôvodu, že žaloba nie je dôvodná.

4. Rôzne:
* dňa 29. 11. 2001 bolo úradu doručené uznesenie Ústavného súdu SR sp. z. I. ÚS 56/01-53 zo dňa 22. 11. 2001, ktorým Ústavný súd SR rozhodol, že ústavnú sťažnosť spoločnosti INCHEBA, a. s., Viedenská cesta 5, Bratislava prijíma na ďalšie konanie.

menuLevel = 1, menuRoute = prakticke-hn, menuAlias = prakticke-hn, menuRouteLevel0 = prakticke-hn, homepage = false
03. február 2023 02:01