StoryEditor

Bez projektovej dokumentácie žiadosť nepodávajte

24.06.2009, 00:00

Projektová dokumentácia je jednou z najdôležitejších príloh, ktoré žiadosť o bezúročný úver na zateplenie rodinného či bytového domu musí obsahovať. "Je podkladom pre schvaľovanie - odovzdáva sa na stavebný úrad, ktorý vám vydá stavebné povolenie. Súčasne je aj podkladom pre zhotoviteľa, aký systém zatepľovania má použiť, v akej skladbe výrobkov a hovorí aj o riešení detailov, ktoré sú podkladom na ich zhotovenie,“ vysvetľuje podstatu dokumentácie výkonná riaditeľka Výskumno-vývojového ústavu pozemných stavieb Zuzana Sternová. "Pri rodinných domoch nemusí byť stavebné povolenie, stačí písomné oznámenie stavebného úradu, že proti uskutočňovaniu stavebných prác nemá námietky. Pri bytových domoch je často nutné stavebné povolenie,“ hovorí autorizovaný stavebný inžinier Ján Hlina.

Text aj výkresy
Čo všetko musí teda takáto dokumentácia obsahovať? "Projektová dokumentácia pri zateplení budov by mala obsahovať všetky náležitosti štandardnej projektovej dokumentácie, teda technickú správu a výkresovú časť,“ hovorí prorektor Slovenskej technickej univerzity v Bratislave Dušan Petráš. Výkresovú časť potom tvoria situácia, pohľady s vyznačením farebného odtieňa, štruktúry a materiálovej bázy konečnej povrchovej úpravy a farebného odtieňa súvisiacich stavebných konštrukcií, pôdorysy a rezy s vyznačením rozsahu, druhu a dimenzovania zatepľovacieho systému. "Obsahuje tiež rozhodujúce detaily systému vrátane prekrývania výstužnej mriežky a súvisiace detaily, napríklad začiatok a ukončenie zatepľovacieho systému, rohy a kúty, styky s otvorovými konštrukciami, dilatácie a podobne,“ vysvetľuje Hlina.

Čo nesmie chýbať v žiadosti

- tepelno-technický posudok
- projektová dokumentácia
- potvrdenie o odbornej kvalifikácii zhotoviteľa
- stavebné povolenie alebo oznámenie stavebného úradu
- výpis z listu vlastníctva nie starší ako tri roky
- právoplatné kolaudačné rozhodnutie
- doklad o oprávnených nákladoch
- kópia občianskeho preukazu, potvrdenie o príjme od zamestnávateľa alebo o podaní daňového priznania spolu s výpisom z priznania a aj potvrdenie z DÚ že nemá žiadateľ nedoplatky
- ručenie nehnuteľnosťou - znalecký posudok na ocenenie nehnuteľnosti
- čestné vyhlásenie o vyrovnaní ostatných finančných vzťahov so štátom, že neoprávnene nepoužíva prostriedky štátneho fondu
- pri SZČO - čestné vyhlásenie, že nie je v likvidácii, konkurze, potvrdenie zo sociálnej a zdravotnej poisťovne, že nemá nedoplatky

Do technickej, alebo súhrnnej správy patria údaje o uskutočnených zisteniach a meraniach, údaje o podklade a jeho potrebných úpravách na uplatnenie kontaktného zatepľovacieho systému, opis technického riešenia navrhovaných úprav vrátane dimenzovania zatepľovacieho systému, opis riešenia nadväzností podmieňujúcich účinnosť systému a výpis plôch s jednotlivými druhmi a hrúbkou systému.

"Podľa takejto dokumentácie potom zhotoviteľ veľmi presne vie, aký materiál má použiť v detailoch, ako ho má uplatniť, v akých dimenziách, s akými presahmi a v prípade zateplenia obvodového plášťa takáto dokumentácia musí obsahovať aj spôsob skladania výstupnej mriežky. To je dôležité, pretože práve tá zabezpečuje, že v zatepľovacom systéme nevzniknú trhliny. Pokiaľ hovoríme o vládnom programe, musí dokumentácia obsahovať všetky náležitosti v súvislosti s obvodovým plášťom, so strešným plášťom, vnútornými deliacimi konštrukciami medzi vykurovaným a nevykurovaným prostredím, a musí obsahovať aj detaily súvisiace s výmenou otvorových konštrukcií,“ hovorí Sternová.

V dokumentácii však nesmú chýbať ani protipožiarne technické riešenia či statické posúdenie.

Opraviť sa musia aj systémové chyby
Projektová dokumentácia však nesmie riešiť len samotný zatepľovací plášť, ale aj všetky problémy, ktoré sa na stavbe vyskytujú. Musí teda riešiť aj odstránenie takzvaných systémových nedostatkov. "Musia sa v požadovanom rozsahu opraviť balkóny, lodžie, ak sa vykláňajú atiky, treba ich dať späť a spevniť skôr, ako sa zatepľovanie začne robiť. Opodstatnenými nákladmi sú teda aj všetky tieto práce. Z vyhlášky vyplývajú povinnosti, že musíte urobiť aj strojovňu výťahu, spoločné priestory - aj keď to nie je vo vládnom programe, neznamená to, že to netreba urobiť,“ upozorňuje odborníčka.

Zateplenie môže zrealizovať len zhotoviteľ, ktorý má na systém potvrdenie vydané inšpekčným orgánom. "Projektová dokumentácia doložená k žiadosti o úver zo štátneho fondu musí byť overená v stavebnom konaní. Hoci sa to priamo nepožaduje, po zateplení a výmene okien musí bezpodmienečne nasledovať hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy, ktoré taktiež vyžaduje náležitú projektovú dokumentáciu, vychádzajúcu z projektu pre zateplenie,“ upozorňuje Petráš.

Prečítajte si aj:
Budete potrebovať aj tepelno-technický posudok

Súčasťou žiadosti o bezúročný úver na zateplenie rodinného či bytového domu zo Štátneho fondu rozvoja bývania musí byť aj tepelno-technický posudok na zatepľovanú nehnuteľnosť. Ten musí byť priamo v projektovej dokumentácii. „V zmysle platnej legislatívy by mal byť jej súčasťou povinne už od roku 2002. Bolo potrebné, aby sa stavby navrhovali a zhotovovali tak, aby boli energeticky hospodárne,“ upozorňuje výkonná riaditeľka Výskumno-vývojového ústavu pozemných stavieb Zuzana Sternová.

menuLevel = 1, menuRoute = prakticke-hn, menuAlias = prakticke-hn, menuRouteLevel0 = prakticke-hn, homepage = false
20. august 2022 04:10