03.09.2004, 00:00
Spoločné podnikanie manželov

Spoločné podnikanie manželov
Som podnikateľom účtujúcim v sústave jednoduchého účtovníctva. Moja manželka bola do 31. decembra vedená ako vypomáhajúca osoba. Od začiatku januára sa stala nezamestnanou. Keďže sa jej nepodarilo doteraz si nájsť vhodné zamestnanie, rozhodli sme sa pre spoločné podnikanie. Aké sú možnosti na rok 2004 v rámci spoločného podnikania manželov? Ako by som mal postupovať v zmysle platnej legislatívy pri vedení účtovníctva?
-- Spoločné podnikanie manželov sa najčastejšie začína tak, že jeden z manželov podniká ako fyzická osoba (FO), v podnikaní sa mu darí, a preto sa rozhoduje, či zamestná nového zamestnanca (napr. pri vedení administratívy, účtovníctva a pod.) alebo mu bude v podnikaní pomáhať jeho manželka (manžel). Často nastane aj taká situácia, že partner podnikateľa -- FO (podnikateľ), ostane bez práce a rodina rozmýšľa ako ďalej. V praxi je bežné aj to, že manželia spolu podnikajú, ale živnostenský list alebo iné oprávnenie na podnikanie má len jeden z nich a chceli by, aby sa "oficiálne" na podnikaní zúčastňovali obaja. V takýchto prípadoch sa manželia najčastejšie rozhodnú pre spoločné podnikanie FO. Vo všetkých prípadoch sa musia manželia rozhodnúť, ktorý z možných spôsobov spoločného podnikania využijú.
Manželia môžu spoločne podnikať ako:
* dva samostatné podnikateľské subjekty, t. j. na vlastný živnostenský list alebo iné povolenie. Manžel aj manželka vlastnia živnostenský list alebo iné povolenie na podnikanie, v ktorom majú uvedené rovnaké činnosti podnikania a vystupujú ako dve nezávislé FO, aj keď v skutočnosti podnikajú spolu,
* v združení, t. j. že každý z manželov má živnostenský list alebo iné povolenie na podnikanie a uzavrú medzi sebou zmluvu o združení,
* zamestnaním druhého z partnerov, t. j. manžela alebo manželky, túto možnosť priniesla novela Zákonníka práce s platnosťou od 1. 7. 2003,
* tichý spoločník, t. j. jeden z manželov podniká ako FO a druhý z manželov vystupuje ako tichý spoločník.
Ďalšie možnosti spoločného podnikania manželov, ktorým sa nebudeme venovať, je podnikanie v rámci obchodných spoločností, ako napr. podnikanie v spoločnosti s ručením obmedzeným, v komanditnej spoločnosti, vo verejnej obchodnej spoločnosti a podobne. Do 31. 12. 2003 existovala pre podnikajúce FO ešte jedna možnosť, ktorá bola v praxi podnikajúcich FO často využívaná. Bola to možnosť, ktorú umožňoval § 11 ods. 3 zákona č. 366/1999 Z. z. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov (pôvodný ZDP), a to delenie dosiahnutých príjmov a výdavkov na vypomáhajúcu osobu. Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov (ZDP), ktorý je platný od 1. 1. 2004, takéto spoločné podnikanie manželov vo svojich ustanoveniach už nepovoľuje.

Registračné pokladnice
Podnikanie manželov ako dvoch samostatných subjektov je podnikanie, keď manžel aj manželka vlastnia vlastný živnostenský list alebo iné povolenie na výkon podnikateľskej alebo inej samostatne zárobkovej činnosti, v ktorom majú uvedené rovnaké činnosti podnikania, a vystupujú ako dve nezávislé FO, aj keď v skutočnosti podnikajú spolu.
V praxi to znamená to, že manželia fakturujú a aj prijímajú faktúry a aj ostatné účtovné doklady každý na svoje meno. V prípade, že majú povinnosť evidovať tržby elektronickou registračnou pokladnicou (ERP), každý z nich má svoju vlastnú ERP. Obaja partneri vedú svoje účtovníctvo a aj každý z nich podáva svoje daňové priznanie dane z príjmov FO. Manžel aj manželka, ktorí vystupujú z hľadiska daňového a účtovného ako dve nezávislé FO, si môžu navzájom medzi sebou fakturovať napríklad za poskytnuté služby, predaný tovar, výrobky a pod.

DPH
V praxi sa tento spôsob spoločného podnikania manželov využíva najčastejšie vtedy, keď jeden z nich je evidovaný v zmysle zákona č. 289/1995 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ZDPH) ako platiteľ dane z pridanej hodnoty (DPH) a druhý z manželov nie je registrovaný ako platiteľ DPH. V prípade, že by manželia podnikali v združení, musel by sa zaregistrovať aj druhý z manželov, a to ten, ktorý nie je registrovaný ako platiteľ DPH, t. j. manžel -- neplatiteľ DPH, podľa § 4 ods. 2 ZDPH ako platiteľ DPH. Pri niektorých činnostiach to však nie je výhodné.
V prípade, že manželia podnikajú ako dva samostatné podnikateľské subjekty, je každý z nich samostatne prihlásený do zdravotnej a Sociálnej poisťovne a zaregistrovaný na daňovom úrade. Každý má pridelené svoje identifikačné číslo (IČO) a svoje daňové identifikačné číslo (DIČ). Každý z manželov odvádza sám za seba platby do poisťovní a platí za seba dane.

Dane a účtovníctvo
Z hľadiska účtovníctva vystupuje každý z manželov ako samostatná účtovná jednotka, ktorá vedie účtovníctvo. V prípade, ak manželia podnikajú ako dva samostatné subjekty, budú z hľadiska daňového a účtovného vystupovať ako dva samostatné subjekty. Každý z manželov bude účtovať jednotlivé hospodárske operácie v priebehu účtovného obdobia vo svojom účtovníctve. Na konci roku uzavrie každý svoje účtovníctvo, vypočíta základ dane a vyplní svoje daňové priznanie.

Združenie
Podnikanie v združení sa v praxi často vyskytuje nielen medzi manželmi, ale aj medzi dvoma alebo viacerými podnikateľmi. Pred rozhodnutím uzatvoriť zmluvu o združení, by si mali manželia ako aj iní podnikatelia uvedomiť, že združenie, ktoré podľa zmluvy vzniká, nemá právnu subjektivitu t. j. nemá spôsobilosť na práva a povinnosti. Zmluvou o združení nevzniká nový právny subjekt ale subjektom práv a povinností sú jednotliví členovia združenia, t. j. obidvaja manželia. Zmluvu o združení je nutné uzavrieť písomne. Občiansky zákonník však nevyžaduje od účastníkov združenia, aby zmluvu o združení uzatvorili písomne.
V prípade, ak sa združenie vytvára za účelom podnikania, je nutné túto zmluvu uzatvoriť písomne. Dôvodom je potreba preukázania požadovaných skutočností pre daňové účely. Zmluva o združení sa zakladá na daňovom úrade aj pri registrácií za platiteľa DPH. Zatiaľ je otázne či táto povinnosť bude platiť pri podávaní daňového priznania za rok 2004.
Zmluvou o združení sa manželia -- podnikatelia združujú s cieľom dosiahnutia spoločného účelu podnikania. Všetky zmeny, ako aj zrušenie združenia, musia byť vykonané písomne. Keďže združenie nemá vlastnú subjektivitu, je potrebné aby každý z manželov -- FO bol prihlásený do zdravotnej a Sociálnej poisťovne, ako aj zaregistrovaný na daňovom úrade. Každý z nich má pridelené IČO a DIČ. Každý z manželov je povinný odvádzať za seba platby do poisťovní a platiť daň.
Nevýhodou spoločného podnikania v združení je, že účastníci združenia ručia za záväzky vznikajúce v združení celým svojim majetkom. Taktiež účastníci združenia sú zodpovední za záväzky združenia aj po ukončení činnosti združenia. Každý člen združenia je samostatným podnikateľským subjektom a samostatnou účtovnou jednotkou. Manželia, ktorí podnikajú spoločne na základe zmluvy o združení ako FO, účtujú podľa § 9 bod 2 ZÚ v sústave jednoduchého účtovníctva.

Pracovný vzťah
Do 30. 6. 2003 nemohli manželia uzavrieť medzi sebou pracovný vzťah a taktiež nemohli uzavrieť ani dohody o vykonávaní práce a dohody o pracovnej činnosti. V zmysle nového zákonníka práce platného od 1. 7. 2003 je umožnené uzatvorenie pracovného pomeru a dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru aj medzi manželmi. V prípade ak jeden z manželov je dlhodobo nezamestnaný resp. nemôže získať povolenie na vykonávanie podnikateľskej činnosti v týchto prípadoch je výhodné uzatvoriť pracovný pomer medzi manželmi. Dohoda o vykonaní práce medzi manželmi nahradí v budúcnosti možnosť, ktorá existovala do konca roku 2003 t. j. rozdelenie príjmov a výdavkov na vypomáhajúcu osobu. Manžel (-ka) -- FO si zníži základ dane o vyplatenú odmenu, ktorá nie je limitovaná t. j. zníži si svoju daňovú povinnosť za príslušné zdaňovacie obdobie. Avšak vyplýva mu (jej) povinnosť zdaniť jeho (jej) odmenu. Tento spôsob spoločného podnikania manželov je výhodný hlavne vtedy, ak jeden z manželov je zamestnaný a vypomáha tak svojmu partnerovi pri rôznych prácach. Odmena za prácu vykonanú na základe dohody o vykonaní práce sa splatnosťou od 1. 1. 2004 zdaňuje vo výške 19 %. Výška odmeny nie je limitovaná.
Povinnosti manželov ako zamestnávateľov sú:
* vedenie mzdovej evidencie,
* mesačné uhrádzanie odvodov a preddavkov na daň,
* posielanie výkazov do poisťovní,
* štvrťročné hlásenia na daňový úrad.
Zamestnanec -- jeho partner, nemá žiadnu oznamovaciu a registračnú povinnosť.

Tiché spoločenstvo
Tiché spoločenstvo je podnikanie formou spoluúčasti viacerých subjektov. V tomto prípade pri uzatvorení zmluvy o tichom spoločenstve, nevzniká nový právny subjekt. Zmluva o tichom spoločenstve predstavuje záväzkovo-právny vzťah medzi podnikateľom a tichým spoločníkom, v rámci ktorého sa tichý spoločník zaväzuje podieľať sa na podnikateľskej činnosti podnikateľa určitým vkladom. Podnikateľ sa zaväzuje vyplatiť tichému spoločníkovi podiel na čistom zisku dosiahnutom pri výkone svojej podnikateľskej činnosti. Tichým spoločníkom môže byť každá právnická osoba alebo fyzická osoba, pričom nemusí byť podnikateľom. Avšak zmluvným partnerom tichého spoločníka môže byť len tá právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom. Manželia môžu navzájom medzi sebou uzavrieť tiché spoločenstvo a tak môžu spoločne podnikať.
Musí byť splnená podmienka, aby aspoň jeden z nich bol podnikateľom. V spoločnom podnikaní zastupuje partner -- podnikateľ druhého partnera. Pri tichom spoločenstve tichý spoločník odovzdá svoj majetkový vklad pričom na výkone podnikateľskej činnosti sa samotnou prácou nepodieľa. Až po vypracovaní ročnej účtovnej závierky kedy je zrejmé akú výšku zisku podnikateľ dosiahol a v akej výške podliehajú jeho príjmy zdaneniu, vypláca podiel tichému spoločníkovi. Podiel na zisku vyplatený tichému spoločníkovi podlieha zdaneniu. V prípade dosiahnutia straty, tichému spoločníkovi nie je vyplatený podiel na zisku.

menuLevel = 1, menuRoute = prakticke-hn, menuAlias = prakticke-hn, menuRouteLevel0 = prakticke-hn, homepage = false
31. január 2023 23:33