StoryEditor

Vybrané práva z revidovanej Európskej sociálnej charty

16.03.2004, 23:00
S blížiacim sa vstupom SR do EÚ nadobúdajú na intenzite aj otázky súvisiace s Európskou sociálnou chartou prijatou v Štrasburgu 3. mája 1996 vládami, ktoré sú jej signatármi a členmi Rady Európy. V rámci vymedzeného priestoru prezentujeme vybrané práva z revidovanej Európskej sociálnej charty.

S blížiacim sa vstupom SR do EÚ nadobúdajú na intenzite aj otázky súvisiace s Európskou sociálnou chartou prijatou v Štrasburgu 3. mája 1996 vládami, ktoré sú jej signatármi a členmi Rady Európy. Neskôr charta bola revidovaná a jej súčasťou sa stal dodatok o rozsahu pôsobnosti na chránené osoby. V rámci vymedzeného priestoru prezentujeme vybrané práva z revidovanej Európskej sociálnej charty.

Preambula charty
Obsahuje konštatovanie vlád, ktoré sú signatármi tejto charty a členmi Rady Európy, že cieľom Rady Európy je dosiahnuť väčšiu jednotu svojich členov na zabezpečenie a realizáciu ideálov a cieľov, ktoré sú ich spoločným dedičstvom, a podpora ich hospodárskeho a sociálneho napredovania, najmä ochrannou a následnou realizáciou ľudských práv a základných slobôd. V Dohovore o ochrane ľudských práv a základných slobôd podpísanom 4. novembra 1950 v Ríme a v dodatkových protokoloch k tomuto dohovoru sa totiž členské štáty Rady Európy dohodli zabezpečiť svojim obyvateľom občianske a politické práva a slobody presne vymedzené v týchto dokumentoch. Európskou sociálnou chartou, otvorenou na podpis 18. októbra v Turíne a jej protokolmi, sa členské štáty Rady Európy dohodli zabezpečiť svojim obyvateľom sociálne práva špecifikované v týchto dokumentoch na zlepšenie ich životnej úrovne a sociálneho blahobytu.
V preambule sa ďalej uvádza, že Konferencia ministrov o ľudských právach, ktorá sa konala v Ríme 5. novembra 1990 na jednej strane zdôraznila potrebu zachovať nedeliteľnosť všetkých ľudských práv či už občianskych, politických, ekonomických, sociálnych alebo kultúrnych a na druhej strane táto konferencia akcentovala potrebu dať Európskej sociálnej charte nový impulz. Počas Konferencie ministrov v Turíne v dňoch 21. a 22. októbra 1991 bolo stanovené obnoviť a prispôsobiť materiály obsahu charty s účelom vziať obzvlášť na vedomie základné sociálne zmeny, ktoré nastali po jej prijatí. Uznávajúc teda potrebu zapísať do revidovanej charty, ktorá postupne nahradí Európsku sociálnu chartu, práva garantované chartou, tak ako boli upravené, práva garantované dodatkovým protokolom z roku 1988 a potrebu prijať nové práva, dohodlo sa, že zmluvné strany prijímajú za cieľ svojej vnútroštátnej a medzinárodnej politiky uskutočňovanej všetkými adekvátnymi prostriedkami dosiahnutie priaznivých podmienok na zabezpečenie účinného výkonu ustanovených práv a zásad.

Právo na prácu a právo na riadne podmienky práce
Na zabezpečenie účinného výkonu práva na prácu a práva na riadne podmienky práce sa zmluvné strany zaväzujú o. i.
o prijať za jeden zo svojich základných cieľov zodpovednosť za dosiahnutie a udržanie, ak je to možné, najvyššej a najstabilnejšej úrovne zamestnanosti v záujme dosiahnutia plnej zamestnanosti,
o účinne chrániť právo pracovníka zarábať si na živobytie v slobodne zvolenom zamestnaní,
o zriadiť alebo udržiavať bezplatné služby zamestnanosti pre všetkých pracovníkov,
o poskytovať alebo podporovať vhodné poradenstvo pri voľbe povolania, primeranú odbornú prípravu a pracovnú rehabilitáciu.
Ďalej
o
ustanoviť primeraný denný a týždenný pracovný čas,
o pracovný týždeň postupne skracovať v závislosti od zvyšovania produktivity a od ďalších rozhodujúcich činiteľov,
o zabezpečiť, aby boli pracovníci informovaní hneď, ako je to možné, a v každom prípade najneskôr do dvoch mesiacov od vzniku pracovného pomeru, o hlavných aspektoch pracovnej zmluvy alebo o pracovných vzťahoch.

Na zabezpečenie účinného výkonu práva na primeranú odmenu sa zmluvné strany zaväzujú:
-- priznať právo pracovníkom na odmenu, ktorá zabezpečí im a ich rodinám dôstojnú životnú úroveň,
-- priznať právo pracovníkom na zvýšenú odmenu za prácu nadčas s výnimkami v osobitných prípadoch,
-- priznať právo všetkým pracovníkom na dostatočnú výpovednú dobu v prípade skončenia zamestnania,
-- povoliť zrážky zo mzdy iba za takých podmienok a v takom rozsahu, ako to ustanovujú vnútroštátne zákony alebo iné predpisy a úpravy, alebo ak je to v súlade s kolektívnymi zmluvami alebo rozhodcovskými rozhodnutiami.
Výkon týchto práv sa dosiahne slobodne uzavretými kolektívnymi zmluvami, právnym mechanizmom stanovenia miezd alebo inými prostriedkami primeranými vnútroštátnym podmienkam.

Právo organizovať sa a právo kolektívne vyjednávať
S cieľom zabezpečiť alebo podporovať slobodu pracovníkov a zamestnávateľov vytvárať miestne, celoštátne alebo medzinárodné organizácie a môcť vstupovať do týchto organizácií na ochranu ich hospodárskych a sociálnych záujmov sa zmluvné strany zaväzujú, že vnútroštátne právo ani jeho aplikovanie v praxi nie sú na ujmu týchto slobôd. Rozsah, ako sa záruky ustanovené príslušným článkom Revidovanej Európskej sociálnej charty aplikujú na políciu, určia vnútroštátne zákony alebo iné predpisy alebo úpravy.
Princíp a rozsah aplikácie týchto záruk na príslušníkov ozbrojených síl sa upraví príslušnými vnútroštátnymi zákonmi alebo predpismi alebo úpravami. Na zabezpečenie účinného výkonu práva kolektívne vyjednávať sa zmluvné strany zaväzujú o. i. podporovať vzájomné konzultácie pracovníkov a zamestnávateľov na základe rovnosti, podporovať tam, kde je to potrebné a vhodné, systém dobrovoľného vyjednávania medzi zamestnávateľmi alebo ich organizáciami na jednej strane a organizáciami pracovníkov na druhej strane s cieľom upraviť podmienky zamestnania kolektívnymi zmluvami, podporovať vytvorenie a využívanie adekvátneho systému zmierovacieho konania a dobrovoľného rozhodcovského konania na riešenie pracovných sporov a priznávajú právo pracovníkom a zamestnávateľom na kolektívne akcie v prípade konfliktu záujmov vrátane práva na štrajk, s výnimkou záväzkov, ktoré by mohli vyplynúť z platných kolektívnych zmlúv.

Právo na poradenstvo pri voľbe povolania a právo na odborné vzdelanie
Na zabezpečenie účinného výkonu práva na poradenstvo pri voľbe povolania sa zmluvné strany zaväzujú zabezpečiť alebo podporiť podľa potreby služby na pomoc všetkým osobám vrátane zdravotne postihnutých pri riešení problémov týkajúcich sa výberu povolania alebo postupu v ňom, so zreteľom na osobné predpoklady a možnosti na trhu práce. Takáto pomoc by sa mala poskytovať bezplatne mladistvým vrátane školopovinných detí, ako aj dospelým. V súvislosti s výkonom práva na odborné vzdelávanie sa zmluvné strany zaväzujú o. i. zabezpečiť alebo v prípade potreby podporovať technické a odborné vzdelávanie všetkých osôb vrátane zdravotne postihnutých osôb pri konzultácii s organizáciami zamestnávateľov a organizáciami pracovníkov a poskytnúť prostriedky, ktoré umožňujú prístup k vyššiemu technickému vzdelaniu a univerzitnému vzdelaniu výlučne na základe individuálnych schopností, zabezpečiť alebo podporovať systém prípravy učňov a iné systémy prípravy chlapcov a dievčat na rozličné povolania, zabezpečiť alebo podporovať podľa potreby
-- primerané a ľahko prístupné podmienky na vzdelávanie dospelých pracovníkov,
-- osobitné podmienky na odbornú rekvalifikáciu dospelých pracovníkov nevyhnutne vyplývajúcu z technologického vývoja alebo z nových trendov na trhu práce a v zamestnaní.
V tomto kontexte zmluvné strany sa ďalej zaväzujú v prípade potreby zabezpečiť alebo podporovať osobitné opatrenia na preškolenie a opätovné zaradenie do pracovného procesu dlhodobo nezamestnaných osôb, podporovať plné využívanie podmienok v súlade s príslušnými opatreniami, ktorými sú:
* zníženie alebo zrušenie akýchkoľvek poplatkov alebo úhrad nákladov,
* poskytovanie finančnej pomoci vo vhodných prípadoch,
* zahrnutie času stráveného pracovníkom na doškoľovaní na žiadosť zamestnávateľa a počas zamestnania do určeného pracovného času.

Právo na sociálne zabezpečenie a právo rodiny na sociálnu, právnu a hospodársku ochranu
Na zabezpečenie účinného výkonu práva na sociálne zabezpečenie sa zmluvné strany zaväzujú o. i. vytvoriť alebo udržiavať systém sociálneho zabezpečenia, udržiavať systém sociálneho zabezpečenia na uspokojivej úrovni, najmenej na takej úrovni, akú vyžaduje ratifikácia Európskeho kódexu sociálneho zabezpečenia, usilovať sa o postupné pozdvihnutie úrovne systému sociálneho zabezpečenia, uskutočniť kroky uzatváraním príslušných bilaterálnych alebo multilaterálnych dohôd alebo inými prostriedkami v rámci podmienok ustanovených týmito dohodami, aby sa zabezpečilo napr. rovnaké zaobchádzanie každej zmluvnej strany s ich vlastnými štátnymi príslušníkmi ako so štátnymi príslušníkmi ostatných zmluvných strán, ak ide o práva na sociálne zabezpečenie vrátane zachovania dávok vyplývajúcich zo zákonodarstva sociálneho zabezpečenia, bez ohľadu na akýkoľvek pohyb chránených osôb medzi územiami zmluvných strán. Na zabezpečenie nevyhnutných podmienok na plný rozvoj rodiny ako základnej jednotky spoločnosti sa zmluvné strany zaväzujú podporovať hospodársku, právnu a sociálnu ochranu rodinného života prostredníctvom sociálnych a rodinných dávok, finančnými opatreniami, výstavbou bytov na bývanie rodín, pomocou mladým manželstvám alebo inými vhodnými opatreniami.

Právo na ochranu pred chudobou a sociálnym vylúčením a právo na ubytovanie
Na zabezpečenie účinného výkonu práva na ochranu pred chudobou a sociálnym vylúčením sa zmluvné strany zaväzujú prijať opatrenia v rámci celkového a zosúladeného postupu na podporu efektívneho prístupu osôb v situácii sociálneho vylúčenia a chudoby alebo osôb s rizikom, že táto situácia nastane, ako aj ich rodín, predovšetkým k zamestnaniu, bývaniu, vzdelaniu, výučbe, kultúre a k sociálnej a lekárskej pomoci (opakovane preskúmať tieto opatrenia, ak je potrebná ich úprava). V súvislosti s právom na ubytovanie sa zmluvné strany zaväzujú prijať opatrenia určené na podporu prístupu k ubytovaniu na dostatočnej úrovni, na predchádzanie výskytu a zníženie počtu osôb bez prístrešia s cieľom postupného vyriešenia ich situácie, ako aj opatrenia určené na prispôsobenie výšky nájomného osobám, ktoré nemajú dostatočné príjmy.
K selektívnym právam z revidovanej Európskej sociálnej charty žiada sa poznamenať, že ustanovenia charty nie sú na ujmu ustanoveniam vnútroštátneho práva a bilaterálnym alebo multilaterálnym zmluvám, dohovorom alebo dohodám, ktoré sú už v platnosti alebo ktoré nadobudnú platnosť a ktoré by boli výhodnejšie pre chránené osoby.

menuLevel = 1, menuRoute = prakticke-hn, menuAlias = prakticke-hn, menuRouteLevel0 = prakticke-hn, homepage = false
14. august 2022 12:34