StoryEditor

Ako vzniká a zaniká vecné bremeno

30.08.2010, 11:22
Vecné bremeno možno zriadiť len k nehnuteľnosti. Jeho rozsah musí byť starostlivo vymedzený a zaťaženie vlastníka musí byť úmerné. S jeho spísaním pomôžu aj notári.

Vecné bremená môžu podľa Občianskeho zákonníka vzniknúť niekoľkými spôsobmi.

a) Na základe písomnej zmluvy – K nadobudnutiu práva vecného bremena je nutný vklad do katastra nehnuteľností. Zo zmluvy musí byť jasné, ktorá strana je oprávnená a ktorá povinná, definovanie zaťaženej nehnuteľnosti a najmä obsah a rozsah vecného bremena. Podpis povinnej osoby musí byť osvedčený.

b) Zo zákona – Niektoré zákony môžu stanoviť rôzne obmedzenia vlastníka. Je to napríklad Zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, Zákon o energetike alebo Telekomunikačný zákon.

c) Na základe závetu v spojení s výsledkami konania o dedičstve – Najčastejším príkladom je vecné bremeno doživotného užívania. Poručiteľ v závete uvedie, že dedič jeho nehnuteľnosti bude povinný umožniť doživotné bývanie jeho pozostalému druhovi. Vecné bremeno doživotného užívania nehnuteľnosti možno založiť v závete aj v prospech inej osoby, ako je dedič nehnuteľnosti. Dedičom aj ten, ktorému vzniklo právo zodpovedajúce vecnému bremenu. Takto povolaný dedič je však oprávnený vecné bremeno a teda dedičstvo odmietnuť.

d) Schválenou dohodou dedičov – Súd schváli dohodu o vyporiadaní dedičstva,  ak táto dohoda neodporuje zákonu ani dobrým mravom. Vecné bremeno možno zriadiť  len v prospech dediča – účastníka konania.

e) Výkonom práva (vydržaním) – Pre nadobudnutie tohto práva je potrebné,  aby  nadobúdateľ vykonával oprávnene právo zodpovedajúce vecnému bremenu nepretržite po dobu 10 rokov so zreteľom na dobromyseľnosť, že k veci má toto právo. V nesporových prípadoch túto právnu skutočnosť osvedčuje notár formou notárskej zápisnice podľa § 63 Notárskeho poriadku pričom účastník k svojmu vyhláseniu dokladá ešte zákonom vyžadované potrebné vyjadrenia.

f) Rozhodnutím príslušného orgánu – Môže sa tak stať rozhodnutím súdu na návrh. Napríklad, ak nie je vlastník stavby zároveň vlastníkom priľahlého pozemku a prístup vlastníka nemožno zabezpečiť inak. Alebo pri  zrušení a vysporiadaní podielového spoluvlastníctva rozdelením veci.

Ako zaniká vecné bremeno?

Občiansky zákonník takisto presne definuje spôsoby, ako môže zaniknúť vecné bremeno:

a) Zmluvou – nutný jej vklad do katastra nehnuteľností zmluvou medzi oprávnenou a povinnou osobou. Zaniknúť môže vecné bremeno, ktoré vzniklo aj iným spôsobom, napríklad vydržaním, dohodu dedičov a pod. Aj tu je potrebný vklad do katastra nehnuteľností, podpis oprávneného z vecného bremena musí byť úradne osvedčený.

b) Rozhodnutím príslušného orgánu (napr. stavebného úradu alebo súdu) – predpokladom vydania takéhoto rozhodnutia je zmena pomerov, ktorá nastala od doby vzniku vecného bremena a hrubý nepomer medzi vecným bremenom a výhodou oprávneného z vecného bremena a zvlášť potom príčinná súvislosť medzi uvedenými podmienkami. Súd môže svojím rozhodnutím vecné bremeno za primeranú náhradu nielen zrušiť, ale aj čiastočne obmedziť. 

c) Zo zákona – Ak nastane trvalá zmena, napr. ak dôjde k zmene v účelu využívania pozemku, trvalej strate vody zo studne a pod.

d) Na základe iných skutočností – Ak právo zodpovedajúce vecnému bremenu patrilo určitej osobe, toto zanikne najneskôr jej smrťou alebo u právnickej osoby jej zánikom. Osobitným prípadom je napr. uplynutie času alebo splynutím práva a povinnosti, ak sa napr. oprávnený z vecného bremena stal vlastníkom takto zaťaženej nehnuteľnosti.

Ako zriadiť vecné bremeno u notára?

O vypracovanie notárskej zápisnice o zriadení vecného bremena môžete požiadať priamo notára.  "V prípade zriadenia vecného  bremena na základe zmluvy sú jej účastníkmi vlastník nehnuteľnosti (osoba povinná) a osoba, v prospech ktorej sa zriaďuje vecné bremeno (osoba oprávnená). Ku notárovi musia zájsť obidve strany," zdôrazňuje JUDr. Ivan Lošonský, PhD. z Notárskej komory SR..
Priniesť treba platný preukaz totožnosti (občiansky preukaz, cestovný pas) a aktuálny doklad osvedčujúci vlastníctvo  nehnuteľnosti (výpis z listu vlastníctva).

Za vypracovanie zmluvy o zriadení vecného bremena bude treba notárovi zaplatiť. Okrem základného poplatku sú to aj ďalšie súvisiace poplatky a výdavky. Základný poplatok v prípade, ak nemožno určiť hodnotu základu predstavuje  66,39 €. V prípade opakujúceho sa plnenia na neurčitý čas treba však  ustáliť hodnotu ročného plnenia pričom päťnásobok takto  určenej ceny je základom odmeny notára. Potom je to poplatok 2,66 €  za zistenie totožnosti dvoch účastníkov (2 x 1,33 €), ďalej  2,66 €  za uloženie textu notárskej zápisnice do centrálneho  archívu listín za každú aj začatú stranu uloženého textu (napríklad ak má zmluva 2 strany = 2 x 1,33 €) . K tomu treba prirátať notárske výdavky 3,30 € za prístup do notárskeho registra zápisníc a 1 x 0,40 € za prístup do notárskeho     centrálneho registra listín. Celková hodnota výdavkov tak dosiahne najmenej 75,41 € bez DPH.

Prečítajte si tiež: Vecné bremeno treba strpieť

menuLevel = 1, menuRoute = prakticke-hn, menuAlias = prakticke-hn, menuRouteLevel0 = prakticke-hn, homepage = false
08. jún 2023 19:55