StoryEditor

Zdravotné poisťovne čakajú na nové prihlášky

29.09.2010, 11:00
Poistenci, ktorí sú nespokojní s pôvodnou zdravotnou poisťovňou, môžu sa prepoistiť. Ale len raz ročne a iba do jednej poisťovne.

Každý občan SR musí byť povinne verejne zdravotne poistený, ale zároveň má zákonnú možnosť zmeniť zdravotnú poisťovňu. Urobiť tak možno každý rok, ale najneskôr do 30. septembra s platnosťou od 1. januára budúceho roku.  Rozhodujúce je preto doručenie prihlášky, ktorú potvrdí pobočka poisťovne, alebo dátum odoslania prihlášky s odtlačkom poštovej pečiatky 30. septembra.

Ak by bola napríklad žiadosť podaná 1. októbra 2010 a neskôr, považovala sa prihlášku podanú 1. januára 2011. To znamená, že by sa poistencom stal až od 1. januára 2012. Rozhodujúce je preto doručenie prihlášky s dátumom 30. septembera, ktorý potvrdí pobočka poisťovne, alebo dátum odoslania prihlášky s odtlačkom poštovej pečiatky 30. 9.

POZOR: Poistenec, ktorý sa nestihol prihlásiť do novej zdravotnej poisťovne do 30. septembra, zostáva naďalej poistencom tej zdravotnej poisťovne, kde bol doteraz poistený.

Rozhodnúť sa možno iba pre jednu z týchto zdravotných poisťovní:

 1. Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s.
 2. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.,
 3. Union zdravotná poisťovňa

Poistiť sa už nemožno v zdravotných poisťovniach, ktoré v predchádzajúcich rokoch priebežne zanikli: Sideria (1. 1. 2007), Európska zdravotná poisťovňa (2. 5. 2008), Apollo zdravotná poisťovňa (31. 12. 2009), a Spoločná zdravotná poisťovňa (31. 12. 2009).

Nezabudnúť podpísať prihlášku

Prihláška musí byť písomná a musí obsahovať aj dátum a čas podania a potvrdená podpisom. Formuláre sú k dispozícii priamo na pobočkách poisťovní a na ich internetových stránkach. Súčasťou prihlášky musia byť aj doklady a prílohy:

 • občiansky preukaz
 • rodný list dieťaťa
 • splnomocnenie a občiansky preukaz splnomocnenej osoby.

V závislosti od typu poistenca treba predložiť okrem prihlášky aj:

SZČO:

 • živnostenský list, licenciu,  povolenie na poskytovanie zdravotnej starostlivosti (lekári), potvrdenie o výkone povolania (znalci, športovci,...), osvedčenie o samostatne hospodáriacom roľníkovi
 • daňové priznanie

Dobrovoľný platiteľ (dobrovoľne nezamestnaná osoba, nie je zamestnancom, nie je SZČO a ani   poistencom štátu):

 • preukaz totožnosti
 • čestné vyhlásenie pri získaní trvalého pobytu v SR

Poistenec štátu:

 • rodný list, resp. oznámenie o narodení
 • preukaz totožnosti rodiča alebo zákonného zástupcu
 • potvrdenie o návšteve školy
 • vyhlásenie o nepretržitom vzdelávaní (sústavná príprava na povolanie)
 • rozhodnutie o priznaní dôchodku, rodičovského príspevku, materského príspevku
 • rozhodnutie sociálnej komisie o potrebe mimoriadnej starostlivosti o dieťa
 • potvrdenie príslušného úradu o sociálnej odkázanosti a o priznaní sociálnych dávok

Prihlášku možno podať:

 • osobne
 • telefonicky (v predstihu)
 • internetom: on-line formulár (v predstihu)

Telefonickú alebo internetovú prihlášku akceptujú zdravotné poisťovne iba v dostatočnom časovom predstihu, aby ju stihli poistencovi doručiť na ním uvedenú adresu, a aby ju poistenec stihol podpísať a späť doručiť do zdravotnej poisťovne najneskôr 30. septembra.

Povinnosti poistenca
Kto požiadal o zmenu zdravotnej poisťovne, mal by očakávať najneskôr do 15. decembra potvrdenie od zdravotnej poisťovne, že jeho prihlášku akceptovala. Do piatich dní od potvrdenia oznámi poisťovňa Úradu dohľadu nad zdravotnou starostlivosťou  potvrdenie prihlášky a v rovnakej lehote musí doručiť poistencovi preukaz. To znamená, že najneskôr do 20. decembra 2010 by mal mať každý poistenec v rukách preukaz novej zdravotnej poisťovne, ktorej poistencom sa stane od 1. januára 2011.

Poistenec ale nemôže mať dva preukazy zdravotných poisťovní. Najneskôr do 8. januára 2011 musí vrátiť starý preukaz svojej predchádzajúcej zdravotnej poisťovni. Takisto poisťovňa bude žiadať naspäť aj európsky preukaz zdravotného poistenia. V opačnom prípade, môže úrad pokutovať poistenca až do výšky 165 eur.

Akonáhle má poistenec-zamestnanec potvrdenie o akceptovaní prihlášky, je povinný oznámiť to svojmu ekonomickému, resp. mzdovému oddeleniu svojho zamestnávateľa. Ten musí včas a riadne odviesť za neho zdravotné odvody za január vo februári už do novej zdravotnej poisťovne. Ak má viac zamestnávateľov, tak zmenu treba nahlásiť každému zamestnávateľovi. Pri zmene zdravotnej poisťovne sa nemusí zamestnanec odhlasovať z pôvodnej poisťovne.  „Starej“ poisťovni to oznámi „nová“ poisťovňa.

Hoci nejestvuje zákonná povinnosť zmenu poisťovne nahlasovať aj lekárom, zdravotné poisťovne i úrad odporúčajú  poistencom oznámiť zmenu všeobecnému lekárovi, detskému lekárovi, stomatológovi a gynekológovi, s ktorým majú uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti.

menuLevel = 1, menuRoute = prakticke-hn, menuAlias = prakticke-hn, menuRouteLevel0 = prakticke-hn, homepage = false
03. jún 2023 01:16