StoryEditor

Výživné rýchlejšie vyrieši rodičovská dohoda. Šetrí čas i peniaze

25.08.2009, 00:00
Autor:
zkzk
Ak sa manželstvo končí rozvodom, opatera dieťaťa dostáva iné rozmery, o ktorých neraz rozhoduje súd.

 Dieťaťu aj po rozvode rodičov musí byť zachovaný určitý štandard, na aký bolo zvyknuté. Nejde len o výživné na dieťa, ale za určitých podmienok sa musíte postarať aj o bývalého manžela.

Vyživovacie povinnosti v praxi
"Zákon o rodine zakotvuje viacero druhov vyživovacích povinností, ktoré môžu často existovať vedľa seba. Okrem asi najbežnejšej vyživovacej povinnosti rodičov k deťom poznáme tiež vyživovaciu povinnosť detí k rodičom, vyživovaciu povinnosť medzi ostatnými príbuznými, vyživovaciu povinnosť medzi manželmi, príspevok na výživu a úhradu niektorých nákladov nevydatej matke a tiež príspevok na výživu rozvedeného manžela,“ hovorí Lucia Menkeová z advokátskej kancelárie ROWAN LEGAL v Bratislave.

Príklad - V akej výške sa budú pohybovať alimenty

Zadanie: Aké výživné možno očakávať: náklady na dieťa sú 400 eur mesačne, matka má čistý príjem 500 eur, otec 1 500 eur. Riešenie: Možno predpokladať, že dieťa je v uvedenom príklade zverené do výchovy matky. Preto súd určite vezme do úvahy jednak túto skutočnosť, ako aj jej starostlivosť o domácnosť. Zároveň zoberie do úvahy výšku príjmu otca a náklady vynaložené na dieťa. Keďže v prípade určenia výšky výživného zohrávajú dôležitú úlohu práve individuálne okolnosti konkrétneho prípadu (napr. odôvodnené výdavky otca, ktorý v tom čase už môže mať inú rodinu a podobne), skutočná výška priznaného výživného sa vzhľadom na uvedené dôvody môže značne líšiť. Predpokladáme, že by sa v uvedenom prípade výživné mohlo pohybovať niekde v rozpätí 250 – 350 eur. Zdroj: ROWAN LEGAL

Ako ďalej Menkeová tvrdí, rozvedený manžel, ktorý nie je schopný sám sa živiť, môže od bývalého manžela žiadať, aby mu prispieval na primeranú výživu. "Zvyčajne takýto prípad nastáva, ak jeden z bývalých manželov zo zdravotných dôvodov, alebo preto, že sa stará o maloleté deti, nemá možnosť a príležitosť nájsť si zamestnanie. Ak medzi bývalými manželmi nedôjde k dohode o výške tohto príspevku, určí rozsah príspevku na výživu súd,“ dodáva Lucia Menkeová. Návrh na začatie konania je oprávnený podať ktorýkoľvek z bývalých manželov.

Peniaze môžete ukladať aj na účet dieťaťu

– Drobné darčeky, ktoré dieťa dostane pri návšteve povinného rodiča, prípadne bežné výdavky spojené s takouto návštevou, sa do výživného nezapočítavajú.
– Ak však ide o hodnotné veci, ktorých cenu možno preukázať (najlepšie je, ak sa na takomto postupe rodičia vzájomne dohodnú), je možné započítať ich ako výživné.
– Takéto dary však nesmú ísť na úkor nevyhnutných potrieb dieťaťa.
– Zároveň, ak to majetkové pomery povinného rodiča dovoľujú, môže súd v rozsudku uviesť, že určitá suma z výživného je určená na tvorbu úspor a bude sa dieťaťu ukladať na osobitný účet zriadený v prospech dieťaťa.
– Na nakladanie s takto uloženými prostriedkami je potrebný súhlas súdu, kým dieťa nedosiahne vek 18 rokov.
– Vyživovacia povinnosť voči dieťaťu zaniká okamihom, keď je dieťa schopné samo sa živiť, čo môže byť tak pred dosiahnutím veku 18 rokov, ako aj neskôr.
Zdroj: Lucia Menkeová, ROWAN LEGAL advokátska kancelária

Zánik príspevku na výživu
Podľa jej vyjadrení sa pri tom prihliada aj na príčiny, ktoré viedli k rozvratu vzťahov medzi manželmi. "Príspevok na výživu rozvedeného manžela možno priznať najdlhšie na obdobie piatich rokov odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o rozvode. Súd môže výnimočne túto lehotu predĺžiť, ak rozvedený manžel, ktorému súd príspevok priznal, ani potom nie je z objektívnych dôvodov schopný sám sa živiť,“ tvrdí Lucia Menkeová. Súd urobí tak najmä vtedy, ak ide o manžela, ktorému bolo v konaní o rozvode zverené do osobnej starostlivosti dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom, alebo o manžela, ktorý má sám dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav vyžadujúci sústavnú opateru. Právo na príspevok na výživu zanikne, ak oprávnený manžel uzavrie nové manželstvo alebo ak povinný manžel zomrie.

Časté problémy v praxi
"V otázke výživného sa stretávame s dvomi najčastejšími problémami. S prieťahmi v súdnom konaní o určenie výživného pre maloleté dieťa a odmietaním rozvedeného rodiča platiť výživné, na ktoré už bol súdom právoplatne zaviazaný. Prvému problému je možné predísť, ak dôjde k dohode medzi bývalými manželmi o výške výživného, súd následne takúto dohodu len schváli,“ tvrdí Menkeová.

Častejšie sú však podľa nej prípady, ak si jeden z rodičov neplní vyživovaciu povinnosť napriek tomu, že bol na to zaviazaný právoplatným rozsudkom súdu. "V takom prípade má oprávnený rodič dve možnosti. Po prvé, môže podať trestné oznámenie na polícii pre trestný čin zanedbania povinnej výživy, ak si povinný rodič najmenej tri mesiace v období dvoch rokov neplní svoju vyživovaciu povinnosť. Odsudzujúci rozsudok však sám osebe peniaze nevymôže, trestné konanie však môže donútiť povinného rodiča uhradiť dlžnú sumu, aby sa tak vyhol trestu. Druhou možnosťou je exekúcia. Na exekútora sa možno obrátiť s vymáhaním dlžnej sumy aj len za jeden mesiac,“ radí Menkeová.

Výpočet alimentov pre dieťa
Zákon o rodine síce nestanovuje presný spôsob výpočtu alimentov, respektíve výšky výživného, avšak podľa Lucie Menkeovej súd pri svojom rozhodovaní zohľadňuje predovšetkým dve skutočnosti. "Odôvodnené potreby dieťaťa a schopnosti, možnosti a majetkové pomery rodiča, ktorý má výživné platiť. Pri určení rozsahu vyživovacej povinnosti súd tiež prihliada na to, ktorý z rodičov a v akej miere sa o dieťa osobne stará. Ak rodičia žijú spolu, prihliadne súd aj na starostlivosť rodičov o domácnosť.“

Rodičovská dohoda šetrí peniaze
Ak súd rozhoduje o rozvode manželstva rodičov maloletého dieťaťa, vždy rozhodne aj o úprave výkonu ich rodičovských práv a povinností k maloletému dieťaťu na čas po rozvode. Najmä určí, komu maloleté dieťa zverí do osobnej starostlivosti, kto ho bude zastupovať a spravovať jeho majetok. Súčasne určí, ako má rodič, ktorému nebolo maloleté dieťa zverené do osobnej starostlivosti, prispievať na jeho výživu, alebo schváli dohodu rodičov o výške výživného. Na Slovensku ešte platí tradičná prax, že deti po rozvode spravidla zostávajú u matky. Rozhodnutie súdu o úprave výkonu rodičovských práv a povinností (vrátane dohody o výške výživného) možno nahradiť dohodou rodičov, ktorá však musí byť schválená súdom, inak je nevykonateľná. V praxi to znamená, že takúto dohodu nemožno postihnúť exekúciou, ak ju niektorá zo strán dobrovoľne neplní. Aj dohoda predložená súdu na schválenie musí vždy sledovať prioritne záujem maloletého dieťaťa.

Ide to aj bez rozvodu
Mnohé ženy napríklad nevedia, že o výživné na dieťa môžu požiadať aj bez žiadosti o rozvod. Ako pri tom postupovať a s akými finančnými výdavkami treba v danom prípade rátať? "Vyživovacia povinnosť rodičov k deťom vzniká narodením dieťaťa a trvá až do času, kým deti nie sú schopné samy sa živiť. Zároveň má dieťa právo podieľať sa na životnej úrovni svojich rodičov. Ak teda niektorý z rodičov neprispieva (dostatočne) na výživu svojich detí, môže súd aj bez návrhu rozhodnúť a zaviazať takéhoto rodiča prispievať na ich výživu,“ tvrdí Lucia Menkeová. Ak je podaný návrh na začatie konania, navrhovateľ nemusí zároveň žiadať o rozvod manželstva. Kritériá a zásady pri rozhodovaní súdu o výške výživného budú i v tomto prípade rovnaké.

Súdne konanie vo veciach starostlivosti o maloleté deti je oslobodené od súdnych poplatkov, preto jedinými nákladmi budú trovy súdneho konania (napríklad odmena advokátovi). Účastníkovi, ktorý mal vo veci plný úspech, však môže súd priznať náhradu týchto trov.

Prečítajte si aj:
Neplatenie výživného je trestným činom

Ak vám rozvedený manžel neplatí výživné, môžete si výživné vymáhať priamo cez exekútora. Na začiatok treba uhradiť súdny poplatok na vykonanie exekúcie a zároveň podať trestné oznámenie pre zanedbanie povinnej výživy.
menuLevel = 1, menuRoute = prakticke-hn, menuAlias = prakticke-hn, menuRouteLevel0 = prakticke-hn, homepage = false
26. január 2023 08:47