StoryEditor

Zastupovať sa môžete aj sami

28.04.2010, 00:00

Služby advokáta sú často veľmi drahé a mnoho ľudí si ich nemôže dovoliť. Nechať sa právne zastupovať však nie je povinné a zákon určuje len konkrétne prípady, keď tak ľudia musia urobiť. "Advokát musí zastupovať osobu v konaní pred Ústavným súdom, v konaní podľa 5. časti Občianskeho súdneho poriadku a pri povinnej obhajobe v trestných veciach," hovorí riaditeľka mediálneho odboru Slovenskej advokátskej komory Naďa Ondrišová. Týka sa to napríklad zastupovania pri trestnom konaní, ale aj obchodných sporoch, ktoré sa riešia dovolaním pred Najvyšším súdom.

Je to na vás
Ak fyzická či právnická osoba rieši prípad, pri ktorom jej nevyplýva povinnosť mať advokáta, je už len na jej rozhodnutí, či si ho najme alebo nie. Vždy ide o dobrovoľné zastupovanie. "Vzhľadom na neprehľadnosť právneho poriadku je vhodné nechať sa vždy zastupovať advokátom, ktorý je znalý práva," hovorí Ondrišová.
Zákon totiž nezakazuje využiť jeho služby v akomkoľvek prípade. Advokátske kancelárie sa často špecializujú na určitý druh práva, preto sa treba informovať, či sa danej problematike venujú. "Advokát môže zastupovať klienta vždy a v každom konaní pred každým orgánom verejnej moci," dopĺňa Ondrej Matejka z advokátskej kancelárie Škorec, Hrnčiar, Matejka & partners. Môže tak teda urobiť pri konaní pred štátnym súdom, ak ide napríklad o obchodné spory medzi podnikateľmi, majetkové spory obyvateľov, dedičské spory, pracovnoprávne spory, spory o ochranu osobnosti, a podobe. "Takisto pred rozhodcovským súdom v rozhodcovskom (arbitrážnom) konaní, v priestupkovom konaní, v konaní pred správnymi orgánmi, napríklad v územnom či stavebnom konaní a podobne, alebo v akýchkoľvek iných konaniach," dodáva Matejka. Plnomocenstvo udelené advokátovi v súdnom konaní je pritom takzvané generálne, teda všeobecné plnomocenstvo. "To advokátovi umožňuje konať v mene klienta bez akýchkoľvek obmedzení v danej záležitosti," spresňuje Matejka.

V kurze sú obchodné spory
Určiť, ktoré služby ľudia v advokátskych kanceláriách využívajú najčastejšie a je o ne najväčší záujem, sa presne nedá. "Prieskumy o tom neexistujú. Podľa poznatkov Slovenskej advokátskej komory ide najmä vo väčších mestách o obchodné spory alebo o občianskoprávne spory -- spory o pozemky, o vydanie vecí či určenie práva," hovorí Ondrišová. Veľa závisí aj od toho, na čo, a predovšetkým na akú klientelu sa kancelária špecializuje. "Pri kancelárii ako je naša, zameranej na podnikateľskú korporátnu klientelu, sú to oblasti ako zakladanie obchodných spoločností, získavanie podnikateľských oprávnení či vykonávanie a registrácia zmien v príslušných registroch," hovorí Tomáš Rybár z advokátskej kancelárie Čechova & Partners. V kanceláriách zameraných na spotrebiteľov a obyvateľov táto agenda môže byť iná, napríklad obhajoba v trestných veciach, dedičské a rodinné veci a podobne.

Kedy vás musí zastupovať advokát (chronológia)

V civilnom, teda občianskom aj obchodnom súdnom konaní
-- v prípade dovolacieho konania, pričom toto konanie vždy prebieha na Najvyššom súde a v podanom dovolaní dovolateľ napáda už právoplatné rozhodnutie odvolacieho, teda druhostupňového súdu
V správnom súdnictve, teda v civilnom súdnom konaní o žalobách proti rozhodnutiam a postupom správnych orgánov
-- v prípadoch, v ktorých fyzická alebo právnická osoba tvrdí, že bola na svojich právach ukrátená rozhodnutím a postupom správneho orgánu, a žiada, aby súd preskúmal zákonnosť tohto rozhodnutia a postupu
V konaní o ústavnej sťažnosti pred Ústavným súdom SR
V trestnom konaní

-- Obvinený musí mať obhajcu už v prípravnom konaní, čiže vo fáze vyšetrovania, ak je obvinený po vznesení obvinenia vo väzbe, vo výkone trestu odňatia slobody alebo na pozorovaní v zdravotníckom ústave, je pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo jeho spôsobilosť na právne úkony je obmedzená, alebo ide o konanie o obzvlášť závažnom zločine, či konanie proti mladistvému, alebo proti ušlému, alebo ak je to nevyhnutné najmä preto, že existuje pochybnosť o spôsobilosti obvineného náležite sa obhajovať. Obvinený musí mať obhajcu aj v konaní o vydanie do cudziny.
Zdroj: Advokátska kancelária ŠKOREC, HRNČIAR, MATEJKA & partners.

Príklad
Ak bola súdom schválená dohoda o vine a treste pred podaním obžaloby, patrí advokátovi okrem odmeny za úkony podľa odsekov 1 a 2 aj odmena vo výške 6-násobku základnej sadzby tarifnej odmeny za jeden úkony právnej služby. Napríklad pri obhajobe v trestnom konaní okrem vecí podľa odseku 1 je základnou sadzbou tarifnej odmeny za jeden úkon právnej služby, ak ide o trestný čin, za ktorý zákon ustanovuje trest odňatia slobody, ktorého horná hranica neprevyšujúca päť rokov, jedna dvanástina výpočtového základu (60,11 eura).
Odmena za jeden úkon právnej služby teraz teda je: 360,66 eura + režijný paušál vo výške 7,21 eura.
Podľa novej vyhlášky:
Odmena vo výške 6-násobku základnej sadzby tarifnej odmeny za jeden úkon právnej služby za stanovených podmienok podľa § 14 ods. 4 vyhlášky sa upravuje na 4-násobok.
Odmena potom bude vyzerať: 240,44 eura + režijný paušál vo výške 7,21 eura.
Príklad
Odmena vo výške jednej polovice základnej sadzby tarifnej odmeny patrí napríklad za právny úkon: b) návrh na opravu odôvodnenia rozhodnutia, na odstránenie následkov zmeškania lehoty a na zmenu rozhodnutia o plnení v splátkach, napríklad v prípade, ak nie je možné vyjadriť hodnotu veci alebo práva v peniazoch, alebo ju možno zistiť len s nepomernými ťažkosťami (55,49 eura).
Odmena za jeden úkon právnej služby teraz: 27,75 eura + režijný paušál vo výške 7,21 eura.
Podľa novej vyhlášky:
Za úkony návrh na opravu odôvodnenia rozhodnutia, na odstránenie následkov zmeškania lehoty a na zmenu rozhodnutia o plnení v splátkach patrí advokátovi odmena vo výške jednej štvrtiny základnej sadzby tarifnej odmeny.
Odmena potom bude: 13,87 eura + režijný paušál vo výške 7,21 eura.
Zdroj: Advokátska kancelária Ľudmila Vorčáková

menuLevel = 1, menuRoute = prakticke-hn, menuAlias = prakticke-hn, menuRouteLevel0 = prakticke-hn, homepage = false
18. jún 2024 11:53