StoryEditor

Odpisy vám znížia daňový základ

02.03.2010, 23:00

Povinnosť podať daňové priznanie platí aj pre právnické osoby. Týka sa to takmer všetkých právnických osôb, ktoré majú na území Slovenska sídlo, alebo miesto skutočného vedenia. Povinnosť podať daňové priznanie sa vzťahuje aj na zahraničné právnické osoby, ak majú príjmy zo zdrojov na území SR, u ktorých daň nie je vysporiadaná zrazením dane.

Výnimkou z povinnosti podať daňové priznanie v určitých prípadoch nemajú daňovníci nezriadení na podnikanie, občianske združenia či rozpočtové alebo príspevkové organizácie, ak napríklad mali len príjmy, z ktorých sa daň vyberá zrážkou.
Na zostavenie daňového priznania však musí najskôr daňovník zostaviť účtovnú závierku za zdaňovacie obdobie. Náklady alebo výdavky pri jej zostavovaní predstavujú dôležitú časť, pretože ovplyvňujú výšku daňového základu. Nie každý zaúčtovaný náklad je však aj daňovo uznateľným výdavkom.

Zmeny pri daňových výdavkoch
Aby výdavok mohol patriť medzi daňovo uznateľné, musí byť preukázateľne vynaložený na dosiahnutie či udržanie príjmu, zaúčtovaný v účtovníctve, vecne a časovo rozlíšený či zahrnutý do základu dane len do výšky limitu stanoveného zákonom o dani z príjmu či osobitným predpisom.

Jedným z najčastejších problémov pri uplatňovaní daňových výdavkov je spotreba pohonných látok. "Od 1. marca 2009 majú daňovníci rozšírené spôsoby uplatňovania spotrebovaných pohonných látok do daňových výdavkov. Do konca februára 2009 sa do daňových výdavkov mohli zahrnúť náklady na spotrebované pohonné látky podľa cien platných v čase ich nákupu, prepočítané podľa spotreby uvedenej v technickom preukaze, respektíve v osvedčení o evidencii vozidla. Tento spôsob bol rozšírený o dve ďalšie možnosti," hovorí daňová poradkyňa Jana Sadloňová. Daňovníci, ktorí majú vozidlá vybavené systémom satelitného sledovania, si teda môžu výdavky na spotrebované pohonné látky uplatniť na základe dokladov o nákupe látok najviac do výšky vykázanej z prístrojov satelitného sledovania prevádzky vozidiel. Alebo si môžu uplatniť paušálne výdavky na spotrebu pohonných látok až do výšky 80 percent z celkového preukázateľného nákupu za príslušné zdaňovacie obdobie, pričom tento musí byť primeraný počtu najazdených kilometrov podľa stavu tachometra na začiatku a na konci príslušného zdaňovacieho obdobia. "Všetky tri spôsoby uplatňovania výdavkov na spotrebované pohonné látky sú rovnocenné a daňovník sa môže rozhodnúť, ktorý spôsob si vyberie. Tiež môže pri rôznych vozidlách, ktoré sú využívané na podnikanie, postupovať rôznym spôsobom," dodáva Sadloňová.

Medzi daňové výdavky si daňovník môže zahrnúť aj odpisy, pričom vlani vstúpila do platnosti nová príloha číslo 1. k zákonu o dani z príjmov pre zaradenie majetku do odpisových skupín. "Zákon umožňuje daňovníkom sa rozhodnúť, či novú prílohu použijú už za rok 2009 alebo až za rok 2010. Motiváciu uplatniť prílohu už za rok 2009 môžu mať tí daňovníci, ktorí majú majetok, pri ktorom došlo k skráteniu času odpisovania, čo im umožní v závislosti od zvoleného spôsobu odpisovania zahrnúť si do daňových výdavkov vyššie náklady na odpisy, a to už v roku 2009," dopĺňa Sadloňová.

Reklamné predmety zostávajú po starom
Častým problémom práve pri otázke preukázateľnosti potreby výdavkov na dosiahnutie príjmov sú aj reklamné predmety. "Za daňové výdavky sa považujú náklady na reklamné a propagačné predmety v hodnote neprevyšujúcej sumu 16,60 eura označených obchodným menom alebo ochrannou známkou poskytovateľa.

S účinnosťou od 1. januára 2010 bola podmienka označovania vypustená. Pri uplatnení výdavkov na reklamné predmety bola vypustená podmienka ich označenia obchodným menom alebo ochrannou známkou poskytovateľa, čím sa zjednotila definícia reklamných predmetov so zákonom o dani z pridanej hodnoty, kde sa bezodplatné dodanie tovaru, ktorého hodnota nepresiahne 16,60 eura bez dane za jeden kus, a bezodplatné dodanie obchodných vzoriek na obchodné účely nepovažuje za dodanie tovaru za protihodnotu," spresnila daňová poradkyňa Miriam Buliková.

Táto zmena však platí až pre zdaňovacie obdobie po 1. januári 2010. Pri podávaní daňového priznania za rok 2009 ju teda ešte nemožno uplatniť a musia byť pri reklamných predmetoch splnené obe podmienky - označenie aj cena.

Opravy chýb minulých účtovných období
Významné chyby minulých účtovných období
Opravy významných chýb minulých účtovných období sa účtujú na účte 428 - Nerozdelený zisk minulých rokov alebo na účte 429 - Neuhradená strata minulých rokov, teda bez vplyvu na výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia (§ 59 ods. 13 postupov účtovania).
Nevýznamné chyby minulých účtovných období
Opravy nevýznamných nákladov a nevýznamných výnosov minulých účtovných období sa účtujú ako účtovné prípady bežného účtovného obdobia na príslušných účtoch nákladov alebo výnosov z hospodárskej činnosti účtovnej jednotky (§ 5 ods. 1 postupov účtovania).
Zdroj: Andrea Šikulová, manažérka účtovného poradenstva, KPMG

Do daňových výdavkov patria (chronťa)
- výdavky na pracovné a sociálne podmienky a starostlivosť o zdravie, ako aj výdavky na ochranné prostriedky, nápoje, stanovené zákonom
- výdavky na starostlivosť o zdravie zamestnancov, napríklad rekondičný pobyt, ak je zamestnávateľ povinný zabezpečiť ho, či lekárske preventívne prehliadky, ak to určuje zákon
- výdavky na vzdelávanie a rekvalifikáciu zamestnancov
- daňovým výdavkom sú mzdy zamestnancov, odvody do zdravotnej a sociálnej poisťovne, ako aj preddavok na daň z príjmov, ostatné mzdové nároky, napríklad odchodné či odstupné
- príspevky na stravovanie zamestnancov v rozsahu určenom zákonom
- výdavky na pracovné cesty
- výdavky na spotrebované pohonné látky
- výdavky na nájom priestorov, v ktorých sa vykonáva podnikateľská činnosť
- nájomné za kanceláriu, energie, kancelárske potreby, režijný materiál
- telekomunikačné služby a služby mobilného operátora
- subdodávky tovaru a služieb potrebných na dosahovanie príjmov
- škody na majetku nespôsobené daňovníkom, napríklad pri živelnej pohrome
- výdavky na reklamu vynaloženú na prezentáciu podnikateľskej činnosti
- odpisy
- daň z nehnuteľnosti, z motorových vozidiel
- príspevky na doplnkové dôchodkové poistenie zamestnancom do výšky stanovenej zákonom
- úrok pri finančnom prenájme, úroky z úverov na obstaranie dlhodobého hmotného majetku

menuLevel = 1, menuRoute = prakticke-hn, menuAlias = prakticke-hn, menuRouteLevel0 = prakticke-hn, homepage = false
19. máj 2024 00:26