StoryEditor

Protimonopolný úrad SR informuje o svojej činnosti

23.09.2003, 00:00

1. Začal sa tieto správne konania:
Tretie strany, najmä spotrebitelia, dodávatelia, odberatelia a konkurenti účastníkov koncentrácie môžu predložiť úradu námietky voči oznámenej koncentrácii v lehote do 10 dní odo dňa zverejnenia oznámenia koncentrácie.
* Dňa 27. 8. 2003 začal úrad správne konanie vo veci koncentrácie podnikateľov Heineken Slovensko, a. s., Nitra a ŠIFRA, s. r. o., Prešov.
* Dňa 8. 9. 2003 začal úrad správne konanie vo veci koncentrácie podnikateľov Pekárne a cestovináreň Petržalka a. s., Bratislava a Medea, a. s., Košice.
* Dňa 8. 9. 2003 začal úrad správne konanie vo veci koncentrácie podnikateľov Synthes Stratec, Inc., Paoli, Pennsylvania, USA a Mathys Medical Ltd., Bettlach, Švajčiarsko.
* Dňa 9. 9. 2003 začal úrad správne konanie vo veci koncentrácie podnikateľov PaperlinX Limited, austrálska spoločnosť, Victoria, Austrália a Buhrmann N.V. holandská verejná akciová spoločnosť, Amsterdam Zuidoost, Holandsko.
* Dňa 9. 9. 2003 začal úrad správne konanie vo veci koncentrácie podnikateľov STRIP, a. s., Košice a VSŽ KOVOSTROJ, akciová spoločnosť, Bratislava.
* dňa 28. 7. 2003 úrad začal správne konanie na základe návrhu podnikateľa Zväz logistiky a zasielateľstva SR, Nobelova 18, Bratislava vo veci možného zneužitia dominantného postavenia podnikateľom Express Slovakia Medzinárodná preprava a. s., Kukučínova 32, Bratislava.
* Dňa 26. 8. 2003 úrad začal správne konanie na základe návrhu podnikateľa JUDr. Pavol Hagyari -- advokát, Vlčkova 8/A, Bratislava vo veci možného zneužitia dominantného postavenia podnikateľmi ŠPED --TRANS LEVICE, a. s., Mlynská 3, Levice, ARGO Slovakia, s. r. o., Halatova 2, Poprad, INVESTEX GROUP, s. r. o., Námestie SNP 3, Zvolen.
* Dňa 27. 8. 2003 úrad začal správne konanie na základe návrhu podnikateľa Slovenské telekomunikácie a. s., Námestie slobody 6 , Bratislava vo veci možného zneužitia dominantného postavenia podnikateľom Eurotel Bratislava, a. s., Vajnorská 100/A, Bratislava.
* Dňa 27. 8. 2003 úrad začal správne konanie na základe návrhu podnikateľa Slovenské telekomunikácie a. s., Námestie slobody 6, Bratislava vo veci možného zneužitia dominantného postavenia podnikateľom Orange Slovensko, a. s., Prievozská 6/A, Bratislava.
* Dňa 28. 8. 2003 úrad začal správne konanie na vlastný podnet vo veci možného zneužitia dominantného postavenia voči podnikateľovi Železničná spoločnosť, a. s., Klemensova 8, Bratislava.
* Dňa 27. 8. 2003 na návrh podnikateľa ESEA SK, s. r. o., Strieborné námestie 2, 974 01 Banská Bystrica, vo veci dohody obmedzujúcej hospodársku súťaž medzi podnikateľom THT, s. r. o., Starohradská 316, 572 01 Polička, ČR, NTD, s. r. o., Vajnorská 135, 832 37 Bratislava.

2. V uvedenom období nadobudli právoplatnosť tieto rozhodnutia:
* Rozhodnutie č. 2003/FH/3/1/180 zo dňa 15. 8. 2003, ktorým úrad rozhodol tak, že správne konanie vo veci koncentrácie podnikateľov MUDr. Hornáčka, CSc., Bratislava a SANITAS -- SR, a. s., Nové Mesto nad Váhom, zastavuje, pretože dôvod na konanie nebol daný. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 2. 9. 2003.
* Rozhodnutie č. 2003/FH/3/1/184 zo dňa 20. 8. 2003, ktorým úrad rozhodol tak, že zrušuje, a to v celom rozsahu, rozhodnutie č. 2003/FH/3/1/157 zo dňa 9. 7. 2003. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 3. 9. 2003.
* Rozhodnutie č. 2003/FH/3/1/186 zo dňa 22. 8. 2003, ktorým úrad rozhodol, že súhlasí s koncentráciou, ktorá spočíva v získaní priamej kontroly Bank Austria Creditanstalt Leasing GmbH, Viedeň, Rakúsko nad podnikateľom CAC LEASING Slovakia, a. s., Bratislava. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 28. 8. 2003.
* Rozhodnutie č. 2003/FH/3/1/201 zo dňa 26. 8. 2003, ktorým úrad rozhodol, že súhlasí s koncentráciou spočívajúcou v získaní kontroly podnikateľa NIKE, Inc., Oregon, Spojené štáty americké, nad podnikateľom Converse Inc., Massachusetts, Spojené štáty americké. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 28. 8. 2003.
* Rozhodnutie č. 2003/ZK/3/1/204 zo dňa 27. 8. 2003, ktorým úrad rozhodol tak, že správne konanie vo veci koncentrácie podnikateľov PMD -- Union, a. s., Bratislava, NIPEK, a. s., Nitra a časti podniku podnikateľa NITRAMEX, spol. s. r. o., Nitra, zastavuje, pretože účastník konania vzal návrh na začatie konania späť. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 27. 8. 2003.
* Rozhodnutie č. 2003/ZK/3/1/205 zo dňa 27. 8. 2003, ktorým úrad rozhodol tak, že správne konanie vo veci koncentrácie spočívajúcej v získaní kontroly podnikateľa PMD -- Union, a. s., Bratislava nad časťou podniku podnikateľa MIVA, spol., s. r. o., Nitra zastavuje, pretože účastník konania vzal návrh na začatie konania späť. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 27. 8. 2003.
* Rozhodnutie č. 2003/DZ/2/1/182 zo dňa 15. 8. 2003, ktorým úrad rozhodol, že konania podnikateľa EuroWeb Slovakia, a. s., Priemyselná 1/A, Bratislava majú povahu zneužitia dominantného postavenia. Správne konanie bolo začaté na návrh podnikateľa Asociácia poskytovateľov Internetu, Vazovova 5, Bratislava. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 3. 9. 2003.
* Rozhodnutie č. 2003/DZ/2/1/161 zo dňa 17. 7. 2003, ktorým úrad rozhodol, že podnikateľ regionPRESS, s. r. o., Študentská 2, Trnava nie je účastníkom správneho konania, a to v konaní začatom na podnet podnikateľa Ing. Jana Moriconi -- FORTUNA reklama, Žatevná 6, Bratislava. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 26. 8. 2003.
* Rozhodnutie č. 2003/KV/1/1/181 zo dňa 15. 8. 2003, ktorým úrad rozhodol, že činnosti a konania, ktoré tvoria obsah ústnej dohody o spolupráci v súvislosti so zmenami distribučného systému podnikateľa Pivovar Šariš akciová spoločnosť, 082 21 Veľký Šariš, uzatvorenej medzi podnikateľom Pivovar Šariš, akciová spoločnosť, Pivovarská 9, 082 21 Veľký Šariš a podnikateľom Master Trade, s. r. o., Vajanského 17, 902 01 Pezinok, nie sú v rozpore s § 4 a 5 zákona č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR v znení neskorších predpisov v znení zákona 465/2002 Z. z. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 2. 9. 2003.

3. Odvolanie (rozklad) podané proti rozhodnutiu úradu
* Dňa 3. 9. 2003 dostal úrad rozklad od podnikateľa Združenie poskytovateľov webhostingu, Kopčianska 94, Bratislava proti rozhodnutiu 2003/DZ/2/1/1183 zo dňa 15. 8. 2003 vo veci zneužitia dominantného postavenia spoločnosťou EuroWeb Slovakia, a. s., Priemyselná 1/A, Bratislava.
* Dňa 9. 9. 2003 podal podnikateľ Electrolux Slovakia, s. r. o., Seberíniho 1, 821 03 Bratislava a dňa 10. 9. 2003 podnikateľ Miloš Kvasna-REAL-STROJ, Brezová 40, 974 01 Banská Bystrica rozklad voči prvostupňovému rozhodnutiu č. 2003/KV/1/1/187 zo dňa 22. 8. 2003.
* Dňa 10. 9. 2003 podal podnikateľ Electrolux Slovakia s. r. o., Seberíniho 1, 821 03 Bratislava a dňa 12. 9. 2003 podnikateľ Ján Blaško ŽELEZIARSTVO -- KOVOSPOL, Hviezdoslavova 4, 060 01 Kežmarok rozklad voči prvostupňovému rozhodnutiu č. 2003/KV/1/1/189 zo dňa 25. 8. 2003.
* Dňa 10. 9. 2003 podal podnikateľ Electrolux Slovakia s. r. o., Seberíniho 1, 821 03 Bratislava rozklad voči prvostupňovému rozhodnutiu č. 2003/KV/1/1/190 zo dňa 25. 8. 2003.
* Dňa 10. 9. 2003 podal podnikateľ Electrolux Slovakia s. r. o., Seberíniho 1, 821 03 Bratislava a dňa 12. 9. 2003 podnikateľ Ivan Krajčovič -- CHRISTIAN, Dlhá 62, 949 01 Nitra, rozklad voči prvostupňovému rozhodnutiu č. 2003/KV/1/1/203 zo dňa 27. 8. 2003.
* Dňa 10. 9. 2003 podal podnikateľ Electrolux Slovakia s. r. o., Seberíniho 1, 821 03 Bratislava, rozklad voči prvostupňovému rozhodnutiu č. 2003/KV/1/1/207 zo dňa 28. 8. 2003.

4. Konania na Najvyššom súde:
* Dňa 8. 9. 2003 bola na PMÚ SR doručená z Najvyššieho súdu SR na vyjadrenie úradu žaloba podnikateľa Sűdzucker Aktiengesellschaft Mannheim/Ochsenfurt so sídlom v Nemecku, zastúpeného JUDr. Ľubošom Frolkovičom, advokátom, so sídlom v Bratislave o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia Rady Protimonopolného úradu SR č. 2003/KH/R/2/121 zo dňa 19. 6. 2003, ktorým rada zamietla rozklad žalobcu proti rozhodnutiu PMÚ SR, odboru koncentrácií č. 2002/FH/3/1/272 zo dňa 12. 12. 2002 a potvrdila toto rozhodnutie o zákaze koncentrácie.
* Dňa 11. 9. 2003 bola na PMÚ SR doručená z Najvyššieho súdu SR na vyjadrenie úradu žaloba podnikateľa FIDES, a. s., Viničné a spol., zastúpeného JUDr. Milanom Banasom, komerčným právnikom, so sídlom v Bratislave o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia Rady Protimonopolného úradu SR č. 2003/FH/R/2/167 zo dňa 18. 7. 2003, ktorým rada zamietla rozklad žalobcu proti rozhodnutiu PMÚ SR, odboru koncentrácií č. 2002/FH/3/1/051 zo dňa 25. 3. 2003 a potvrdila toto rozhodnutie o porušení povinnosti oznámiť koncentráciu.

menuLevel = 1, menuRoute = prakticke-hn, menuAlias = prakticke-hn, menuRouteLevel0 = prakticke-hn, homepage = false
19. máj 2024 01:07