StoryEditor

Protimonopolný úrad SR informuje

08.04.2003, 00:00

1. Začal tieto správne konania:
-- dňa 20. 3. 2003 začal z vlastného podnetu správne konanie vo veci možnej dohody obmedzujúcej súťaž podľa § 4 zákona č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (ďalej len zákona) uzatvorenej medzi podnikateľmi Slovenské aerolínie, a. s., Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava a TIP TRAVEL, Teplická 74, Piešťany pod názvom Zmluva o zabezpečení a vykonávaní charterovej leteckej dopravy č. LS 001/2002.

2. V uvedenom období nadobudli právoplatnosť tieto rozhodnutia:
-- dňa 19. 3. 2003 nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie č. 2003/ZK/2/1/030 zo dňa 27. 2. 2003, ktorým úrad zastavil konanie vo veci zneužitia dominantného postavenia, začaté na podnet podnikateľa eTel Slovensko, s. r. o., Leškova 9A, Bratislava voči EuroTel Bratislava, a. s., Vajnorská 100/A, Bratislava, pretože dôvod na konanie nebol daný;
-- rozhodnutie č. 2003/FK/3/1/027 zo dňa 24. 2. 2003, ktorým úrad rozhodol, že súhlasí s koncentráciou spočívajúcou v získaní priamej spoločnej kontroly podnikateľov Dunajskostredská autobusová doprava, s. r. o., Dunajská Streda a FNM SR, Bratislava nad podnikom podnikateľa SAD Dunajská Streda, a. s., Dunajská Streda. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 17. 3. 2003;
-- rozhodnutie č. 2003/FH/3/1/036 zo dňa 11. 3. 2003, ktorým úrad rozhodol, že súhlasí s koncentráciou spočívajúcou v získaní nepriamej kontroly podnikateľa N. V. BEKAERT S. A., Zwevegem, Belgicko, prostredníctvom podnikateľa DEKAERT Holding B. V., Asen, Holandsko nad podnikateľom Drôtovňa Drôty, a. s., Hlohovec a nad podnikateľom Drôtovňa Kordy, a. s., Hlohovec. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 14. 3. 2003;
-- rozhodnutie č. 2003/FH/3/1/040 zo dňa 12. 3. 2003, ktorým úrad rozhodol, že súhlasí s koncentráciou spočívajúcou v získaní nepriamej kontroly podnikateľom Close Investment Partners Limited, Londýn, Veľká Británia nad podnikateľom Willich Fosroc GmbH, Essen, SRN. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 18. 3. 2003;
-- rozhodnutie č. 2003/FH/3/1/041 zo dňa 13. 3. 2003, ktorým úrad v správnom konaní podľa § 10 ods. 15 zákona č. 136/2001 Z. z. vo veci výnimky zo zákazu vykonávať práva a povinnosti vyplývajúce zo vzniku koncentrácie podnikateľov Autobusová dopravná spoločnosť, s. r. o., Vranov nad Topľou, FNM SR, Bratislava a SAD Humenné, a. s., Humenné udeľuje výnimku zo zákazu. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 14. 3. 2003;
-- rozhodnutie č. 2003/VP/3/1/042 zo dňa 17. 3. 2003, ktorým úrad rozhodol, že vracia správny poplatok podnikateľovi Dana Corporation, Toledo, Ohio, USA. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 18. 3. 2003;
-- rozhodnutie č. 2003/FH/3/1/043 zo dňa 17. 3. 2003, ktorým úrad rozhodol, že súhlasí s koncentráciou spočívajúcou v získaní kontroly podnikateľa MEGGLE Aktiengesellschaft, Wasserburg, SRN nad podnikateľom Rajo, a. s., Bratislava. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 19. 3. 2003;
-- rozhodnutie č. 2003/FH/3/1/034 zo dňa 7. 3. 2003, ktorým úrad rozhodol, že súhlasí s koncentráciou, ktorá vznikla prostredníctvom nadobudnutia akcií na základnom imaní podnikateľa Slovnaft, a. s. Bratislava podnikateľom MOL Magyar Olajl-és Gázipari Reszvenytársaság, Budapest, Maďarská republika na základe Zmluvy o kúpe akcií uzavretej medzi podnikateľmi SlOVINTEGRA, a. s. a SLOVBENA, a. s. a MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PUBLIC COMPANY. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 21. 3. 2003;
-- dňa 24. 3. 2003 vydala predsedníčka Protimonopolného úradu Slovenskej republiky rozhodnutie č. 2003/DZ/P/2/052, ktorým rozhodla, že podľa § 59 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, na základe rozkladu podaného podnikateľom Tlačová agentúra Slovenskej republiky Slovakia, Bratislava, mení rozhodnutie Protimonopolného úradu Slovenskej republiky, odboru zneužívania dominantného postavenia č. 2002/DZ/2/1/147 z 23. 7. 2002 takto:
Bod 1 výrokovej časti rozhodnutia znie:
Konanie podnikateľa Tlačová agentúra Slovenskej republiky Slovakia, Pribinova 23, 819 28 Bratislava spočívajúce v odmietnutí vzájomnej výmeny spravodajstva s podnikateľom SITA Slovenská tlačová agentúra, a. s., Stupavská 23, 831 06 Bratislava prostredníctvom zmluvy o spolupráci nie je zneužitím dominantného postavenia podľa § 7 ods. 5 zákona č. 188/1994 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže v znení neskorších predpisov.
Bod 2 výrokovej časti rozhodnutia znie:
Konanie podnikateľa Tlačová agentúra Slovenskej republiky Slovakia, Pribinova 23, 819 28 Bratislava spočívajúce v odmietnutí poskytnúť v roku 2000 podnikateľovi SITA Slovenská tlačová agentúra, a. s., Stupavská 23, 831 06 Bratislava cenovú ponuku a podmienky odberu spravodajstva je zneužitím dominantného postavenia podľa § 7 ods. 5 zákona č. 188/1994 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže v znení neskorších predpisov na relevantných trhoch domáceho spravodajstva v slovenskom jazyku, medzinárodného spravodajstva v slovenskom jazyku, ekonomického spravodajstva v slovenskom jazyku, športového spravodajstva v slovenskom jazyku, TOP spravodajstva v slovenskom jazyku a obrazového spravodajstva a je podľa § 7 ods. 4 citovaného zákona zakázané.
Bod 3 výrokovej časti rozhodnutia znie:
Konanie podnikateľa Tlačová agentúra Slovenskej republiky Slovakia, Pribinova 23, 819 28 Bratislava spočívajúce v období od 1. 1. 1999 do 15. 2. 2000 vo viazaní súhlasu s uzavretím zmluvy o dodávke, odbere a využívaní domáceho, obrazového a TOP spravodajstva na podmienku, že podnikateľ Vydavateľstvo časopisov a novín, s. r. o., Prievozská 14, 812 78 Bratislava odoberie i ďalšie plnenie, a to ekonomické a športové spravodajstvo je zneužitím dominantného postavenia na relevantnom trhu domáceho spravodajstva v slovenskom jazyku, relevantnom trhu obrazového spravodajstva a na relevantnom trhu TOP spravodajstva v slovenskom jazyku podľa § 7 ods. 5 písm. d) zákona č. 188/1994 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže v znení neskorších predpisov a je podľa § 7 ods. 4 citovaného zákona zakázané.
Bod 4 výrokovej časti rozhodnutia znie:
Konanie podnikateľa Tlačová agentúra Slovenskej republiky Slovakia, Pribinova 23, 819 28 Bratislava spočívajúce v stanovovaní cien za spravodajské produkty, ktoré nedosahujú výšku vynaložených nákladov na výrobu spravodajských servisov, nie je zneužitím dominantného postavenia podľa § 7 ods. 5 zákona, č. 188/1994 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže v znení neskorších predpisov.
Bod 5 výrokovej časti rozhodnutia znie:
Podľa § 11 ods. 1 písm. f) zákona č. 188/1994 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže v znení neskorších predpisov je podnikateľ Tlačová agentúra Slovenskej republiky Slovakia, Pribinova 23, 819 28 Bratislava povinný zdržať sa zneužívania dominantného postavenia uvedeného v bode 2 výrokovej časti tohto rozhodnutia a poskytnúť podnikateľovi SITA Slovenská tlačová agentúra, a. s., Stupavská 23, 831 06 Bratislava cenovú ponuku a podmienky odberu spravodajstva podnikateľa Tlačová agentúra Slovenskej republiky Slovakia, Pribinova 23, 81í 28 Bratislava do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.
Bod 6 výrokovej časti rozhodnutia sa vypúšťa.
Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 26. 3. 2003.

3. Odvolanie (rozklad) podané proti rozhodnutiu úradu:
-- dňa 18. 3. 2003 podal podnikateľ TOPVAR, a. s., Topoľčany odvolanie proti rozhodnutiu č. 2003/FH/3/1/031 zo dňa 27. 2. 2003.

4. Aplikácia ustanovenia § 39 ods. 2 zákona voči orgánom štátnej správy a obciam, ktoré svojím opatrením obmedzili hospodársku súťaž
-- dňa 24. 3. 2003 úrad upozornil Obecný úrad Korňa na porušenie § 39 zákona pri rozhodovaní o znížení miestneho poplatku podľa zákona č. 544/1990 Zb. o miestnych poplatkov v znení neskorších predpisov, pričom o zabezpečení nápravy v uvedenej veci bude úrad informovaný v lehote 30 dní odo dňa doručenia tohto upozornenia.

5. Konania na Najvyššom súde
-- dňa 28. 3. 2003 bolo PMÚ SR na vyjadrenie doručené mimoriadne dovolanie generálneho prokurátora zo dňa 20. 3. 2003 proti rozsudku NS SR a sp. Zn. 6 Sž 127/01, 6 Sž 22-23/02 zo dňa 29. 5. 2002 v právnej veci žalobcu Topvar a. s., Topoľčany, ktorým NS SR zrušil rozhodnutie Rady úradu č. 2001/FH/P/2/185 z 15. 6. 2001 a rozhodnutie úradu č. 2001/ZK/1/071 zo dňa 9. 3. 2001.

6. Rozhodnutie Najvyššieho súdu
-- dňa 24. 3. 2003 bol PMÚ SR doručený rozsudok NS SR, ktorým NS SR zamietol žalobu vo veci žalobcu Slovenská lekárnická komora, Bratislava:
* preskúmanie zákonnosti rozhodnutia Rady úradu č. 2002/SP/R/2/092 zo dňa 20. 5. 2002, ktorým bol zamietnutý rozklad proti rozhodnutiu úradu č. 2002/SP/4/1/023 zo dňa 8. 2. 2002, ktorým PMÚ SR uložil žalobcovi pokutu v sume 75 000 Sk za porušenie povinnosti podľa § 40 ZOHS a
* preskúmanie zákonnosti rozhodnutia Rady úradu č. 2002/KH/R/2/166 zo dňa 26. 10. 2002, ktorým bolo v časti potvrdené a v časti zmenené rozhodnutie úradu č. 2002/KH/1/1/083 zo dňa 6. 5. 2002, ktorým PMÚ SR rozhodol, že Etický kódex lekárnika platný odo dňa 2. 10. 2001 do dňa 1. 5. 2002 je dohodou obmedzujúcou súťaž v podobe rozhodnutia združenia podnikateľov, ktorá je podľa § 4 ods. 1 v spojení s § 4 ods. 3 písm. b) a písm. c) ZOHS zakázaná a uložil žalobcovi pokutu vo výške 200 000 Sk.

menuLevel = 1, menuRoute = prakticke-hn, menuAlias = prakticke-hn, menuRouteLevel0 = prakticke-hn, homepage = false
20. máj 2024 08:25