StoryEditor

Ako realizovať vklad do katastra nehnuteľností bez problémov

01.04.2010, 09:44
Kúpou bytu, domu, záhrady či garáže automaticky nevzniká vlastníctvo k nehnuteľnosti. Stane sa tak až vkladom do katastra nehnuteľností. Trúfate si na to sami?

Investícia do nehnuteľnosti je náročná, zväčša na celý život a o tento ťažko nadobudnutý majetok sa treba od začiatku starať a chrániť ho. Pri uzatváraní zmluvy o prevode nehnuteľnosti je určite vhodné obrátiť sa na odborníkov. Riziko, že by došlo k podvodu alebo škodám je výrazne nižšie, ak nie vylúčené.

Notári a advokáti garantujú bezpečnosť a správnosť právnych úkonov. V opačnom prípade, sú účastníci kúpy či predaja nehnuteľnosti chránení do tej miery, pokiaľ sa nepreukáže opak. A to hrozí najmä v prípadoch, ak uzatvoria zmluvné vzťahy bez odborníka s právnickým vzdelaním. Túto veľkú medzeru v právnom systéme a priestor na podvody môže vo veľkej miere kompenzovať notár.

Spísaním právnych úkonov vo forme notárskych zápisníc sa posilní bezpečnosť a istota pri katastrálnych konaniach. Notár má právomoc a zároveň povinnosť zistiť totožnosť účastníka konania. Ak by aj napriek tomu došlo k zneužitiu a vzniku škody, účastník  verejnej listiny spísanej notárom je chránený a môže si  žiadať náhradu škody od štátu.

Vklad do katastra

Okrem spísania zmluvy o prevode vlastníckeho práva formou notárskej zápisnice, pomôže aj pri zavkladovaní vlastníctva do katastra nehnuteľností. Komunikácia s katastrom, ktorý eviduje všetky pozemky a stavby na území Slovenska, nie je vôbec jednoduchá. A pracovníci katastrálnych úradov nie sú vždy ochotní poradiť ako zrealizovať vklad. Ak sa pri komunikácii s katastrom obrátite na notára, získate právnu istotu.

Čo urobí notár:

  • prešetrí vlastnícke pomery k nehnuteľnosti,
  • zodpovedá za preukázanie totožnosti účastníkov,
  • vypracuje bezchybný právny úkon a
  • zabezpečí pre účastníkov zápis v evidencii nehnuteľností elektronicky, čím ušetrí účastníkom sumu 48,-eur ( zníženie správneho poplatku z návrhu na vklad zo 66,-eur na 18,-eur ) v skrátenej 20-dňovej lehote,
  • spisovanie zmlúv o prevode nehnuteľnosti vo forme notárskej zápisnice je notárskou činnosťou, ktorá je výkonom verejnej moci, za škodu spôsobenú pri výkone verej moci zodpovedá neobmedzene štát.

Čo potrebuje notár

Notár sa postará o kompletný  servis súvisiaci s prevodom nehnuteľnosti spolu s návrhom na vklad vlastníckeho práva do katastra z jedného miesta, z jeho kancelárie. K tomu ale potrebuje mať dostatok kvalitných a dôveryhodných informácií.  Účastník mu predloží tie doklady ohľadom nehnuteľností ktoré sú predmetom prevodu, ktoré má k dispozícii. Notár po preskúmaní skutkového a právneho vzťahu usmerní účastníka aké iné doklady má ešte doložiť, prípadne ich po zmocnení zo strany účastníka zabezpečí sám. Je totiž oprávnený v plnom rozsahu zastupovať účastníkov v katastrálnom konaní.

Ak notár spíše zmluvu o prevode nehnuteľnosti formou notárskej zápisnice, správa katastra sa potom sústreďuje už len na súlad zmluvy s katastrálnym operátom.  Pre kataster je dokumentácia od notára zárukou, že úkon je právne "čistý" a v poriadku so všetkými náležitosťami. Kataster už neskúma občianskoprávne aspekty zmluvy,  to je úlohou  notárov a advokátov, a tak môže dôjsť k rýchlejšiemu povoleniu vkladu. To znamená,  že do 20 dní budete mať nehnuteľnosť zavkladovanú za  poplatok 66 eur,  pri podaní návrhu na vklad klasicky v listinnej podobe. Návrh na vklad spracuje notár, ktorý zastupuje účastníkov v katastrálnom konaní, účastníci sa nemusia týmto úkonom zaťažovať.


Elektronicky znamená lacnejšie

Každý notár disponuje so zaručeným elektronickým podpisom, na základe ktorého môže s katastrom a inými orgánmi verejnej správy komunikovať elektronicky. Podľa zákona o informačných systémoch verejnej správy je notár osvečujúcou osobou a môže prevádzkovať integrované obslužné miesto - IOM. A to znamená pre občana nižšie náklady.  Notárska komora Slovenskej republiky zabezpečila, že každý notár môže pre svojich účastníkov, ktorým spisuje zmluvy o prevode nehnuteľnosti vo forme notárskej zápisnice, vykonať podanie návrhu na vklad spolu s prílohami v elektronickej podobe, čím sa správny poplatok z návrhu na vklad za jeden úkon znižuje o 48 eur (zo 66 € na 18 €).

Úschova je zárukou

Notár nielen spíše zmluvu o prevode vlastníckeho práva, ale môže sa stať ideálnym prostredníkom pri vyplácaní kúpnej ceny predávajúcemu.  Súvisí to s činnosťou notára vo veciach notárskych úschov, ktorá je takisto výkonom verejnej moci s dôsledkami ako je to vyššie uvedené. Pri úkonoch o prevode nehnuteľnosti je obdobie medzi uzavretím zmluvy a nadobudnutím vlastníctva (nadobúda sa vkladom do katastra ), v rámci ktorého je potrebné ošetriť finančné prostriedky určené na nadobudnutie nehnuteľností.

Zákon umožňuje aby sa zmluvné strany priamo v zmluve o prevode nehnuteľnosti dohodli, že tieto finančné prostriedky vložia do notárskej úschovy a zároveň určia za akých podmienok a komu bude notár oprávnený tieto finančné prostriedky vyplatiť. Po vložení týchto finančných prostriedkov do notárskej úschovy nakladá s nimi notár a pri ich nakladaní je viazaný podmienkami uvedenými v zmluve.  Najčastejšie je touto podmienkou na vyplatenie týchto finančných prostriedkov pre prevodcu preukázanie zápisu vlastníckeho práva v liste vlastníctva ohľadom prevádzaných nehnuteľností v prospech nadobúdateľa. Týmto majú zmluvné strany v osobe notára, ako orgánu verejnej moci danú garanciu, že každá zo zmluvných strán dostane to, čo týmto úkonom sledovala. Prevodca peniaze z dohodnutej kúpnej ceny a nadobúdateľ garantované vlastníctvo k prevádzaným nehnuteľnostiam.

menuLevel = 1, menuRoute = prakticke-hn, menuAlias = prakticke-hn, menuRouteLevel0 = prakticke-hn, homepage = false
22. apríl 2024 05:36