StoryEditor

Aké zmeny nastanú v odvodoch do Sociálnej poisťovne?

07.10.2010, 14:48
Novelou zákona o sociálnom poistení, ktorú prerokuje parlament na októbrovej schôdzi, sa rušia výnimky z príjmov, ktoré sa nezahŕňali do vymeriavacieho základu. A zároveň pribudnú nové druhy príjmov z činností, z ktorých sa dosiaľ nemuseli platiť odvody. To sa má zmeniť od 1. januára 2011.

Prinášame prehľad navrhovaných zmien Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR v odvodoch do Sociálnej poisťovne  na nemocenské, dôchodkové, invalidné a poistenie v nezamestnanosti, ako ich od budúceho roku navrhuje prijať vláda. Posledné slovo ale budú mať poslanci v parlamente.

ODVODY SA BUDÚ PLATIŤ AJ Z TÝCHTO PRÍJMOV

 • Náhrada za pracovnú pohotovosť, náhrada za služobnú pohotovosť, náhrada za pohotovosť, príplatok za pohotovosť
 • Príjem zamestnanca v súvislosti s používaním motorového vozidla na služobné účely a súkromné účely
 • Odstupné a odchodné, plnenia poskytnuté po skončení pracovného pomeru, odmeny vyplácané pri pracovných jubileách a životných jubileách
 • Príspevok zo sociálneho fondu
 • Príspevky na DDS, ktoré platí zamestnávateľ za zamestnanca
 • Iné nepeňažné benefity zamestnanca
 • Príjem konateľa spoločnosti s ručením obmedzeným z odmeny za túto prácu, považovanej za príjem zo závislej činnosti podľa osobitného predpisu
 • Príjem člena štatutárneho orgánu, člena správnej rady, člena dozornej rady, člena kontrolnej komisie a člena iného samosprávneho orgánu právnickej osoby z odmeny za výkon funkcie, považovanej za príjem zo závislej činnosti
  Príjem spoločníka spoločnosti s ručením obmedzeným, komanditistu komanditnej spoločnosti z odmeny za prácu v spoločnosti formou, ktorá sa podľa osobitného predpisu považuje za príjem zo závislej činnosti
 • FO, ktorá dostáva príjmy pred alebo po skončení právneho vzťahu, kedy pri výkone práce pre platiteľa príjmu je povinná dodržiavať pokyny alebo príkazy platiteľa príjmu
 • FO na základe iných právnych vzťahov, napr. príkaznej zmluvy, kedy pri výkone práce pre platiteľa príjmu je povinná dodržiavať pokyny alebo príkazy platiteľa príjmu
 • Príjem likvidátora, prokuristu, núteného správcu
 • Príjem z vykonávania umeleckej činnosti alebo inej tvorivej činnosti mimo pracovnoprávnych vzťahov a obdobných vzťahov vykonávaných sústavne
 • Odmena podľa osobitných predpisov v oblasti priemyselných práv
 • Cestovné náhrady (stravné nad limit zákona, vreckové celé)
 • Obslužné
 • Hodnota zamestnaneckej opcie
 • Cena alebo výhra prijatá zamestnancom, ktorý sa zúčastnil súťaže vyhlásenej svojím zamestnávateľom
 • Príjmy FO plynúce z členstva v pozemkovom spoločenstve

ĎALŠIE ZMENY V SOCIÁLNOM POISTENÍ:

 • Zavedenie povinného nemocenského poistenia a povinného dôchodkového poistenia pre SZČO po prerušení výkonu svojej činnosti
 • Zmena maximálneho vymeriavacieho základu a vymeriavacieho základu poistencov štátu (rodičia starajúci sa o deti do 6, resp. 18 rokov veku) v sociálnom poistení zo súčasného polročného spôsobu určovania VZ od 1.1. a od 1.7., na ročný variant iba od 1.1. bežného roka, pričom bude využívaná priemerná mzda spred dvoch rokov.
 • Zosúladenie zaokrúhľovania konečnej sumy vymeriavacieho základu na platenie poistného na sociálne poistenie so zákonom o dani z príjmov a zákonom o zdravotnom poistení
 • Zmena valorizačného mechanizmu od 1. januára 2012 (zvyšovanie dôchodkových dávok o pevnú sumu určenú z priemerného mesačného starobného dôchodku v závislosti od medziročného rastu spotrebiteľských cien).
 • Zmena podmienok nároku na predčasný starobný dôchodok (umožnenie poberania predčasného starobného dôchodku bez súbežného poberania príjmu zo zárobkovej činnosti)
 • Ponechanie koeficientu redukcie a antiredukcie priemerného osobného mzdového bodu, ktorý bude používaný po roku 2011, na úrovni hodnôt roka 2011.
 • Sprísnenie podmienok nároku na priznanie ošetrovného pre dobrovoľne poistené osoby (podmienenie nároku získaním najmenej 270 dní nemocenského poistenia z posledných dvoch rokov obdobne ako je tomu pri dávke nemocenské).
 • Zníženie počtu dní ochrannej lehoty v nemocenskom poistení zo súčasných 42 dní na 7 dní (s výnimkou tehotných poistenkýň, ktorým sa ponecháva 6-mesačné obdobie).

Zdroj: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

menuLevel = 1, menuRoute = prakticke-hn, menuAlias = prakticke-hn, menuRouteLevel0 = prakticke-hn, homepage = false
30. máj 2023 00:49