StoryEditor

Chcete 2 % z daní? Zaregistrujte sa!

22.09.2010, 22:06
Občianske združenia, nadácie a iné mimovládne organizácie, ktoré chcú v roku 2011 prijať od občanov i firiem časť z daní na svoju činnosť, musia sa zaregistrovať. Trojmesačná lehota už plynie.

Každoročne v období od 1. septembra až do 15. decembra musia všetky mimovládne organizácie požiadať o registráciu ktoréhokoľvek notára, ak sa chcú stať prijímateľmi 2 % z daní z príjmov v nadchádzajúcom roku. Musia tak urobiť aj tie, ktoré boli aj v predchádzajúcich rokoch v zozname prijímateľov. Po 15. decembri sa registrácia uzatvorí. Kto to včas nestihol, nielenže nemôže požiadať o dodatočnú registráciu, ale od štátu nedostane z daní ani euro. Ide o administratívne náročný proces, preto ho netreba odkladať na poslednú chvíľu. Až 95 percent  všetkých registrácii realizujú notárske úrady posledné tri dni pred uplynutím lehoty. Časový stres sa môže podpísať pod chybné registrácie.

Kto môže prijať 2 %
Od občanov a firiem môže prijať časť daní od štátu iba:

 • občianske združenie,
 • nadácia,
 • neinvestičný fond,
 • nezisková organizácia poskytujúca verejnoprospešné služby
 • účelové zariadenie cirkvi a náboženskej spoločnosti
 • organizácia s medzinárodným prvkom
 • Slovenský Červený kríž
 • subjekty výskumu a vývoja
 • Protidrogový fond
 • Fond rozvoja odborného vzdelávania

Tieto mimovládne organizácie zároveň musia mať zároveň v stanovách uvedený iba vymedzený predmet činnosti, ktorým môže byť:
- ochrana a podpora zdravia
- prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb, - NOVÉ: podpora a rozvoj telesnej kultúry (bez vekového obmedzenia),
- poskytovanie sociálnej pomoci,
- zachovanie kultúrnych hodnôt,
- podpora vzdelávania,
- ochrana ľudských práv,
- ochrana a tvorba životného prostredia,
- veda a výskum.

“Na registráciu sa musí dostaviť aktuálny štatutárny zástupca osobne, ktorým môže byť  predseda, riaditeľ alebo správca daného subjektu. Oprávnenie konať sa musí deklarovať a to buď stanovami organizácie, výpisom z príslušného registra občianskych združení, ktoré vedie Ministerstvo vnútra SR, prípadne výpisom z uznesenia členskej schôdze daného subjektu,“ zdôrazňuje Rudolf Durdík, člen Prezídia Notárskej komory SR.

V tomto roku notári zaregistrujú iba tie organizácie, ktoré vznikli najneskôr v priebehu kalendárneho roka, ktorý predchádza roku, v ktorom sa preukazuje splnenie podmienok. To znamená, že organizácia musela vzniknúť v roku 2009 a skôr. Tie, ktoré vznikli iba v tomto roku môžu po prvýkrát požiadať o registráciu najskôr budúci rok s tým, že prijímateľmi 2 % sa stanú až v roku 2012.

Nevyhnutné doklady
Okrem preukázania toho, že občianske združenie či nadácia existuje, notár overí aj existenciu a oprávnenie osoby konať v jej mene. Totožnosť zástupcu overí občianskym preukazom, cestovným pasom alebo iného platného dokladu totožnosti.

Štatutárny zástupca musí notárovi predložiť:

 • rozhodnutie o registrácii vrátane IČO
 • stanovy alebo štatút, či iný dokument, kde je uvedený predmet činnosti
 • potvrdenie z daňového úradu o vyrovnaní daňovej povinnosti
 • potvrdenie zo sociálnej poisťovne o tom, že nie sú nedoplatky na povinnom poistnom (nemocenské, dôchodkové a poistenie v nezamestnanosti) - nie staršie ako 30 dní.
 • potvrdenie zo zdravotnej poisťovne tom, že nie sú nedoplatky na verejnom zdravotnom poistení - nie staršie ako 30 dní
 • potvrdenie zo zdravotných poisťovní, kde sú poistení zamestnanci
 • potvrdenie banky o zriadení účtu (nie starší ako 30 dní), oznámiť číslo bankového účtu
 • potvrdenie banky o vedení účtu, ak prijímateľ získal v r. 2010 z 2% daní viac ako 33-tisíc eur (povinnosť zriadiť účet zo zákona).

Výsledkom registrácie je spísanie verejnej listiny – notárskej zápisnice o splnení podmienok pre zápis do Notárskeho centrálneho registra právnických osôb – prijímateľov 2% z daní na rok 2011. Poplatok sa zväčša pohybuje na úrovni okolo 50 eur. Podľa R. Durdíka jeho konkrétna výška závisí od počtu overovaných listín a požadovaného počtu odpisov.

Odmietnutie registrácie
Notár môže v odôvodnených prípadoch odmietnuť registráciu mimovládnej organizácie za prijímateľa 2 % z daní. „Je povinný odmietnuť vykonať požadovaný úkon, ak je zjavné, že úkon odporuje zákonu, obchádza zákon, prieči sa dobrým mravom, alebo ak vykonanie úkonu osobitný zákon zveril inému orgánu verejnej moci,“ dôvodí R. Durdík. Na požiadanie potom vydá notár žiadateľovi písomné potvrdenie o dôvodoch odmietnutia registrácie.
Môže sa tak stať napríklad vtedy, ak žiadateľ o registráciu prijal v uplynulých rokoch podiel zo zaplatenej dane viac ako 3 319,39 eura a v lehote a nezverejnil účel použitia týchto prostriedkov v Obchodnom vestníku. Konkrétne ide o tie organizácie, ktoré prijali v roku 2008 podiel 2 % z daní, mali ich použiť do konca roka 2009 a zverejniť účel ich použitia do konca mája 2010. Alebo ak žiadatelia prijali viac ako 33-tisíc eur, ale do 30 dní od prijatia sumy nezriadili osobitný účet v banke, na ktorom by viedli prijatie alebo čerpanie podielu zaplatenej dane. To môže byť dôvodom pre vyradenie zo zoznamu prijímateľov na obdobie jedného roka.

Povinnosti po registrácii
R. Durdík odporúča, aby si žiadatelia o registráciu skontrolovali údaje na internetovej stránke www.notar.sk a porovnali ich s notárskou zápisnicou. Hoci notári vytlačia zaregistrované údaje a dávajú ich skontrolovať žiadateľovi a ten svojim podpisom potvrdí správnosť zaregistrovaných údajov, nie je vylúčené, že sa vyskytne chyba. Vtedy treba bezodkladne požiadať príslušný notársky úrad o opravu údajov na webových stránkach, najlepšie ešte do konca registračného obdobia.  Pri každej registrácii treba uviesť vždy aktuálne údaje, napríklad zmenu sídla, štatutárneho zástupcu. Je dôležité, aby napríklad číslo účtu súhlasilo s číslom účtu v registrácii. Inak daňový úrad nevyplatí podiel z daní.

Po uzavretí registrácií 15. decembra má Notárska komora SR ešte mesiac čas na to, aby zverejnila zoznam prijímateľov 2 % z daní na www.notar.sk  a v rovnakom čase ho poskytla aj  Daňovému riaditeľstvu SR. To v ročnom prehľade prijímateľov zverejní okrem názvu a sídla prijímateľa, poskytnutého súhrnu podielov zaplatenej dane po prvýkrát už aj IČO organizácie, kvôli jednoduchšej identifikácii prijímateľa.

Najčastejšie chyby pri registráciách subjektov:
• Staré údaje
• Nesprávna adresa
• Nesprávne uvádzaný názov, používanie skratiek (všetky údaje je potrebné zapisovať v tom istom tvare, v akom sú uvedené v stanovách)
• Viac čísiel účtu (niektoré organizácie uvádzajú viac čísiel účtov – Daňové riaditeľstvo však prijíma len jedno číslo účtu, na ktoré poukáže finančné prostriedky)

menuLevel = 1, menuRoute = prakticke-hn, menuAlias = prakticke-hn, menuRouteLevel0 = prakticke-hn, homepage = false
11. jún 2023 00:18