24.10.2012, 00:00

Hlasovanie na schôdzi sa líši podľa toho, čo schvaľujete

Potrebný súhlas 2/3 väčšiny všetkých vlastníkov je pri
– schvaľovanie úveru
– schvaľovanie predaja spoločných častí domu, vstavbe a nadstavbe
– pri zmene formy správy

Potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých vlastníkov
– schválenie dobrovoľnej dražby bytu
– odvolanie predsedu spoločenstva
– určenie výšky tvorby fondu údržby a opráv

Pri bežných rozhodnutiach vlastníkov, čo sa týka údržby domu, ak nie je od začatia schôdze prítomná nadpolovičná väčšina vlastníkov, pristúpi sa k hlasovaniu vlastníkov po hodine začatia schôdze, keď hlasujú prítomní vlastníci väčšinou hlasov. Na schôdzi môže hlasovať iba vlastník bytu. Za každý byt je jeden hlas, ak je byt v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, stačí hlas jedného z manželov.

Písomné hlasovanie
Zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov umožňuje aj písomné hlasovanie. Avšak v niektorých prípadoch to nie je možné – napríklad pri rozhodovaní o spoločenstve alebo o zmluve o výkone správy. Pred písomným hlasovaním musia byť vlastníci 7 dní informovaní o otázkach, o ktorých sa bude hlasovať, a o termíne a mieste hlasovania.

Zdroj: Dana Kyselová, konateľka VSD

 

Ako sa rozpočítavajú jednotlivé položky vo vyúčtovaní

Odvoz o likvidácia odpadu
Vyúčtovanie sa robí podľa nahláseného počtu osôb v byte. Poplatok stanovuje OLO pre dané mesto, respektíve pre mestskú časť.
Teplo na kúrenie
Vyúčtovanie sa robí podľa pomerových rozdeľovačov nákladov na teplo (meračov tepla) a podľa veľkosti vykurovanej plochy jednotlivých bytov a nebytových priestorov. Pomer, koľko percent sa bude rozpočítavať podľa meračov a koľko percent podľa plochy bytov, stanovuje vyhláška ÚRSO č. 358/2009, a to 60 % podľa plochy a 40 % podľa meračov, pokiaľ vlastníci nerozhodnú inak.
Teplo na ohrev vody
Náklad na ohrev teplej úžitkovej vody za celý objekt sa rozdelí na základnú zložku vo výške 10 % a spotrebnú zložku, ktorá predstavuje 90 % z celkových nákladov. Základná zložka sa vydelí množstvom bytov, do ktorých sa dodáva teplo a vznikne náklad na byt. Tento náklad pripadá na každý byt bez ohľadu na to, či bola nameraná spotreba v byte. Spotrebná zložka sa rozpočítava podľa nameranej spotreby v bytoch. Súčet základnej zložky a spotrebnej zložky potom tvorí celkový náklad pre byt za ohrev teplej vody.
Teplá úžitková voda
Náklady sa rozpočítavajú podľa množstva spotreby vody nameranej na pomerových meradlách v bytoch a nebytových priestoroch.
Studená voda
Rozpočítava sa tak ako teplá voda. Pokiaľ v bytoch a nebytových priestoroch nie sú pomerové meradlá spotreby vody, tak sa použije výpočet podľa počtu osôb vo všetkých bytoch a nebytových priestoroch za dané obdobie, ktorým je kalendárny rok.
Náklady na servis výťahu
Rozpočítavajú sa na počet prihlásených osôb v bytoch domu.
Náklady na elektrickú energiu za použitie výťahu
Rozpočítavajú sa na počet prihlásených osôb v bytoch domu.
Upratovanie
Náklad sa rozpočíta podľa prihláseného počtu osôb v bytoch domu, avšak tento spôsob môžu vlastníci zmeniť a určiť sami.
Zimná služba – odpratanie snehu
Náklad sa môže rozdeliť podľa veľkosti spoluvlastníckeho podielu, ale spôsob výpočtu nákladov za služby si môžu vlastníci určiť sami.
Elektrická energia za spoločné priestory
Náklad za spotrebu elektrickej energie sa rozpočítava podľa prihláseného počtu osôb.
Poistenie
Tento náklad sa rozpočítava podľa spoluvlastníckeho podielu.
Fond opráv
Nie je priamo predmetom vyúčtovania. Platba do fondu opráv je stanovená podľa veľkosti spoluvlastníckeho podielu. Výšku za 1m2 si určia vlastníci bytov a nebytových priestorov.
Zdroj: Rastislav Maršálek, vedúci odboru správy v spoločnosti Službyt, člen skupiny Cofely.

Denný prehľad správ emailom

Dostávajte každý deň nové informácie zo sveta politiky, ekonomiky a biznisu.

Pred zadaním e-mailovej adresy si prečítajte pravidlá ochrany osobných údajov a používania cookies. Súhlas na odoberanie noviniek môžete kedykoľvek odvolať.