StoryEditor

Protimonopolný úrad SR informuje o svojej činnosti

21.01.2004, 23:00
Správne konania, rozhodnutia a odvolania (rozklady) v období od 16. decembra 2003 do 14. januára 2004.

1. Začal tieto správne konania:
Tretie strany, najmä spotrebitelia, dodávatelia, odberatelia a konkurenti účastníkov koncentrácie môžu predložiť úradu námietky voči oznámenej koncentrácii v lehote do 10 dní odo dňa zverejnenia oznámenia koncentrácie v Obchodnom vestníku.
* dňa 23. 12. 2003 začal úrad správne konanie vo veci koncentrácie podnikateľov VSŽ, a. s., Košice, Bratislava a OZETA NEO, Trenčín
* dňa 30. 12. 2003 začal úrad správne konanie vo veci koncentrácie podnikateľov PENTA INVESTMENTS LIMITED, Cyprus a VSŽ, a. s., Košice, Bratislava,
* dňa 31. 12. 2003 začal úrad správne konanie vo veci koncentrácie podnikateľov Rhône Capital LLC, New York, Spojené štáty americké a Alcoa Inc. Pensylvánia, Spojené štáty americké,
* dňa 2. 1. 2004 začal úrad správne konanie vo veci koncentrácie podnikateľov FIDES Zdravotnícke zásobovanie, a. s., Viničné a BIAMA, a. s., Nové Zámky,
* dňa 2. 1. 2004 začal úrad správne konanie vo veci koncentrácie podnikateľov PHOENIX lekárenský veľkoobchod, a. s., Praha, Česká republika a FIDES Zdravotnícke zásobovanie, a. s., Viničné,
* dňa 7. 1. 2004 začal úrad správne konanie vo veci koncentrácie podnikateľov CSL Limited, Victoria, Austrália a Aventis Behring L.L.C., PA, Spojené štáty americké,
* dňa 9. 1. 2004 začal úrad správne konanie vo veci koncentrácie podnikateľov GRUPO CALCINOR, S.L., Španielsko a Doninvest International B.V., Amsterdam, Holandsko,
* dňa 13. 1. 2004 začal úrad správne konanie vo veci koncentrácie podnikateľov Poštová banka, a. s., Bratislava a PRVÁ PENZIJNÁ správ. Spol., a. s., Bratislava,
* dňa 23. 12. 2003 na návrh podnikateľa PEUGEOT SLOVAKIA, s. r. o., Brnianska 31, 811 04 Bratislava, vo veci vydania rozhodnutia podľa § 6 ods. 3 zákona č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona SNR č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 465/2002 Z. z. o skupinových výnimkách zo zákazu dohôd obmedzujúcich hospodársku súťaž a o zmene a doplnení niektorých zákonov o tom, že zákaz podľa § 4 a 5 zákona sa na čas určený v rozhodnutí nevzťahuje na Koncesionársku zmluvu zo dňa 10. 12. 2003 uzatvorenú medzi podnikateľom PEUGEOT SLOVAKIA, s. r. o., Brnianska 31, 811 04 Bratislava a AUTO PRINT s. r. o., Pod Strážou 2, 960 01 Zvolen,
* dňa 29. 12. 2003 úrad začal správne konanie na základe návrhu podnikateľa MTS, s. r. o., Žilinská 790/17, Považská Bystrica vo veci možného zneužívania dominantného postavenia podnikateľom T+T, a. s., Andreja Kmeťa 18, Žilina.

2. V uvedenom období nadobudli právoplatnosť tieto rozhodnutia:
* rozhodnutie č.2003/DZ/2/1/298 zo dňa 16. 12. 2003, ktorým úrad zastavil správne konanie vo veci možného zneužívania dominantného postavenia podnikateľom Ryba Žilina, spol. s r. o., Hviezdoslavova 5, Žilina na návrh podnikateľa Jana Golembiovská -- NOVOGOL, Solivarská 126/23, Bratislava, pretože dôvod na konanie nebol daný. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 2. 1. 2004,
* rozhodnutie č. 2003/KV/1/1/252 zo dňa 5. 11. 2003, ktorým úrad rozhodol, že zmluva uzatvorená medzi podnikateľom PROBUGAS, a. s., Lieskovská cesta 3, 821 06 Bratislava a podnikateľom Veselský, spol. s r. o., Továrenská 12, 811 09 Bratislava obsahuje dohodu obmedzujúcu hospodársku súťaž. Úrad udelil podnikateľom pokutu. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 18. 12. 2003,
* rozhodnutie č. 2003/ZK/1/1/288 zo dňa 4. 12. 2003, ktorým úrad zastavil správne konanie vo veci možnej dohody obmedzujúcej súťaž uzatvorenej medzi podnikateľom Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., Radničná námestie č. 8, 969 39 Banská Bystrica a podnikateľom Slovenské liečebné kúpele Piešťany, a. s., Winterova č. 29, 921 29 Piešťany. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 23. 12. 2003,
* rozhodnutie č. 2003/ZK/3/1/289 zo dňa 9. 12. 2003, ktorým úrad rozhodol tak, že správne konanie vo veci koncentrácie podnikateľov DELTA PEKÁRNE, a. s., Brno, Česká republika nad podnikateľom Medea, a. s., Košice zastavuje, pretože účastník správneho konania DELTA PEKÁRNE, a. s., Brno, Česká republika vzal návrh na začatie späť. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 16. 12. 2003,
* rozhodnutie č. 2003/FH/3/1/295 zo dňa 15. 12. 2003, ktorým úrad rozhodol tak, že súhlasí s koncentráciou spočívajúcou v získaní priamej výlučnej kontroly podnikateľa R/D Tech, Inc., Quebec, Kanada nad časťami podnikov podnikateľov Panametrics, Inc., Waltham, Spojené štáty americké, Panametrics Japan Co., Ltd, Tokio, Japonsko, Panametrics Pty. Limited., Caringbah, Austrália, Panametrics NDT, Limited, Londýn, Anglicko, Panametrics S.R.L., Miláno, Taliansko, Panametics AB, Botkyrka, Švedsko, a Panametrics Instrumentacion SL, Madrid, Španielsko. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 15. 12. 2003,
* rozhodnutie č. 2003/ZK/3/1/284 zo dňa 28. 11. 2003, ktorým úrad rozhodol tak, že v správne konanie vo veci koncentrácie podnikateľov ARVINMERITOR, Inc., Michigan, Spojené štáty americké a DANA CORPORATION, Toledo, Spojené štáty americké zastavuje, pretože účastník konania vzal návrh na začatie konania späť. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 17. 12. 2003,
* rozhodnutie č. 2003/FH/3/1/296 zo dňa 15. 12. 2003, ktorým úrad rozhodol tak, že podnikateľovi E.ON AG Düsseldorf, Spolková republika Nemecko ukladá pokutu za porušenie povinnosti oznámiť koncentráciu spočívajú v získaní nepriamej kontroly podnikateľa E.ON AG, Düsseldorf, Spolková republika Nemecko nad podnikateľom Ruhrgas Aktiengesellschaft, Essen Spolková republika Nemecko v lehote podľa § 10 ods. 9 zákona. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 31. 12. 2003,
* rozhodnutie č. 2003/FH/3/1/297 zo dňa 15. 12. 2003, ktorým úrad rozhodol tak, že súhlasí s koncentráciou, ktorá spočíva v získaní priamej kontroly podnikateľa Alcan, Inc., Quebec, Kanada nad podnikom podnikateľa Pechiney, Paríž, Francúzsko. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 15. 12. 2003,
* rozhodnutie č. 2003/VP/3/1/299 zo dňa 16. 12. 2003, ktorým úrad rozhodol tak, že vracia podnikateľovi ROYAL Invest Consulting, s. r. o., Bratislava správny poplatok. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 17. 12. 2003,
* rozhodnutie č. 2003/VP/3/1/300 zo dňa 16. 12. 2003, ktorým úrad rozhodol tak, že vracia podnikateľovi Sole Slovakia, a. s., Bratislava správny poplatok. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 17. 12. 2003,
* rozhodnutie č. 2003/VP/3/1/301 zo dňa 17. 12. 2003, ktorým úrad rozhodol tak, že vracia podnikateľovi DELTA PEKÁRNY, a. s., Brno, Česká republika správny poplatok. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 22. 12. 2003,
* rozhodnutie č. 2003/FH/3/1/302 zo dňa 18. 12. 2003, ktorým úrad rozhodol tak, že súhlasí s koncentráciou spočívajúcou v získaní priamej kontroly podnikateľa Wüstenrot Versicherungs-Aktiengesellschaft, Salzburg, Rakúsko nad podnikom podnikateľa Wüstenrot, životná poisťovňa, a. s., Bratislava. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 29. 12. 2003,
* rozhodnutie č. 2003/VP/3/1/305 zo dňa 19. 12. 2003, ktorým úrad rozhodol tak, že vracia podnikateľovi ARVINMERITOR, Inc., Michigan, Spojené štáty americké správny poplatok. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 23. 12. 2003,
* rozhodnutie č. 2003/VP/3/1/308 zo dňa 22. 12. 2003, ktorým úrad rozhodol tak, že vracia podnikateľovi Emil Krajčík, s. r. o., Senica správny poplatok. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 23. 12. 2003,
* rozhodnutie č. 2003/ZK/3/1/253 zo dňa 6. 11. 2003, ktorým úrad rozhodol tak, že správne konanie vo veci koncentrácie podnikateľov Sauer -- Danfoss (Považská Bystrica, a. s., Považská Bystrica, Sauer -- Danfoss (Dubnica), a. s., Dubnica nad Váhom, Sauer -- Danfoss, s. r. o., Dubnica nad Váhom zastavuje, pretože dôvod konania nebol daný. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 1. 12. 2003,
* rozhodnutie č. 2003/FH/3/1/290 zo dňa 10. 12. 2003, ktorým úrad rozhodol tak, že súhlasí s koncentráciou spočívajúcou v nadobudnutí priamej kontroly podnikateľa LAPCOM Kft., Györ, Maďarsko, nad podnikom podnikateľa Avízo s. r. o., Bratislava. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 27. 12. 2003.

3. Odvolanie (rozklad) podané proti rozhodnutiu úradu:
* dňa 31. 12. 2003 podal podnikateľ RNDr. Marian ŠUFLIARSKY, Lučenec odvolanie proti rozhodnutiu č. 2003/FH/3/1/291 zo dňa 11. 12. 2003,
* dňa 7. 1. 2004 dostal úrad rozklad od právneho zástupcu spoločností EXPRESS-Interfracht Internationale Spedition GmbH, Wohllebengasse 18, Viedeň a spoločnosti Express Slovakia "Medzinárodná preprava a. s.", Kukučínova 32, Bratislava, proti rozhodnutiu č. 2003/DZ/2/1/303 zo dňa 18. 12. 2003 vo veci zneužívania dominantného postavenia spoločnosťou Železničná spoločnosť a. s., Klemensova 8, Bratislava,
* dňa 9. 1. 2004 dostal úrad rozklad od spoločnosti RÁDIO Nitra, spol. s r. o., Štefánikova 46, Nitra proti rozhodnutiu č. 2003/DZ/1/2/309 zo dňa 23. 12. 2003 vo veci zneužívania dominantného postavenia spoločnosťou Slovenské telekomunikácie, a. s., Námestie slobody 6, Bratislava.

OPRAVA CHYBY
* rozhodnutie č. 2003/FH/3/1/269 zo dňa 18. 11. 2003, ktorým úrad v správnom konaní podľa § 10 ods. 15 zákona vo veci výnimky zo zákazu vykonávať práva a povinnosti vyplývajúce zo vzniku koncentrácie podnikateľov STRABAG, s. r. o., Bratislava a ZIPP Bratislava spol. s r. o., Bratislava neudeľuje výnimku zo zákazu. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 8. 12. 2003.

menuLevel = 1, menuRoute = prakticke-hn, menuAlias = prakticke-hn, menuRouteLevel0 = prakticke-hn, homepage = false
20. máj 2024 08:57