StoryEditor

Aké odvody a dane zaplatia konatelia

13.12.2011, 23:00

Musím zdaniť odmenu konateľovi alebo spoločníkovi a zároveň odviesť za nich odvody? Najčastejšie otázky, na ktoré dá odpoveď až dôkladné posúdenie postavenia štatutárov obchodných spoločností. Tým, že v zákonoch sa urobil poriadok v terminológii, napríklad, kto sa považuje za zamestnanca a čo sa rozumie pod zárobkovou činnosťou, dá sa jednoznačnejšie určiť, kedy áno a kedy nie.

Sociálne poistenie
Od tohto roku sú nimi už aj konatelia i spoločníci a nič sa na tejto pozícii nemení ani budúci rok. Ak budete ako konateľ poberať každý mesiac príjem podľa pracovnej zmluvy, sociálne odvody budete platiť vy i vaša firma. Konkrétne na dôchodkové a nemocenské poistenie a poistenie v nezamestnanosti. „Budete mať tak nárok na nemocenské či materskú, ale len vtedy, ak nebudete počas PN-ky poberať príjem považovaný za vymeriavací základ,“ dôvodí Sociálna poisťovňa. Znamená to, že nesmiete vtedy poberať celú odmenu, ale napríklad v mandátnej zmluve sa dohodnete, že odmena konateľa sa bude počas PN-ky krátiť.

Ak ste konateľom, ktorý nemá uzatvorený klasický pracovnoprávny vzťah a vykonávate pre firmu iba funkciu konateľa, napríklad na základe mandátnej zmluvy, podľa ktorej máte nárok na nejaký príjem – odmenu (nie podiel zo zisku), z hľadiska sociálnych odvodov vás poisťovňa považuje za zamestnanca s nepravidelným príjmom, a taký si platí len dôchodkové poistenie. Neplatí si nemocenské poistenie a ani poistenie v nezamestnanosti.

V Sociálnej poisťovni musia byť takíto konatelia i spoločníci prihlásení ešte pred dňom uzatvorenia zmluvy. „Určite nie v deň, odkedy mu vyplácate príjem, alebo v deň, za ktorý mu vyplácate príjem,“ upozorňuje hovorkyňa Sociálnej poisťovne Jana Hrabková. To znamená, že ak začnete vykonávať funkciu konateľa od 15. 1. 2012, tak eseročka vás musí prihlásiť do sociálky ešte pred týmto dňom, ale len na dôchodkové poistenie.

Kedy prihlásiť a platiť
Za nepravidelných konateľov treba zaplatiť odvody do 8. dňa nasledujúceho mesiaca po ich vyplatení, za zamestnancov je preddavok na poistné splatný v deň výplaty. Ak konateľ nepoberá odmenu na základe mandátnej zmluvy počas roka, ale dostane odmenu 1 000 eur iba raz ročne v júni, tak vymeriavacím základom je 1 000 eur, ktoré však treba rozpočítať spätne na 5 mesiacov po 200 eur, pričom sa nepočíta s mesiacom, v ktorom bola vyplatená odmena. „Výsledné sumy poistného za jednotlivé mesiace spočítate a odvediete poistné do 8. júla,“ konštatuje Hrabková. Budúci rok sa bude mesačný príjem – odmena rozpočítavať najviac do výšky maximálneho vymeriavacieho základu 3 076 eur.

Zdravotné poistenie
Za konateľov, ktorí sú zároveň zamestnancami spoločnosti, odvádza za nich odvody do zdravotnej poisťovne zamestnávateľ. Jeho vymeriavacím základom je jeho celý príjem zo závislej činnosti, zdaňovaný podľa § 5 zákona o dani z príjmov.

Ste však konateľom, ktorý nepoberá za výkon tejto činnosti žiadnu odmenu, teda zdaniteľný príjem? Tak potom sa musíte prihlásiť do zdravotnej poisťovne ako dobrovoľne nezamestnaná osoba, čiže ako samoplatiteľ. V budúcom roku budete musieť odvádzať mesačne odvody vo výške 47,58 eura v tých mesiacoch, keď vám nebude vyplatená odmena. V tomto roku to bolo 46,06 eura.

Ak máte konateľa s nepravidelným príjmom, ktorý sa zdaňuje ako príjem zo závislej činnosti, aj z takéhoto príjmu treba platiť zdravotného odvody. „Zamestnávateľ takúto osobu prihlasuje a odhlasuje iba na jeden deň, a to v posledný deň kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza mesiacu, v ktorom dochádza k vyplateniu príjmu, pričom prihlásenie a odhlásenie sa vykoná v jeden deň,“ objasňuje Lenka Novosádová, hlavný odborník zdravotného poistenia VšZP. Dátum prihlásenia bude pritom vždy prvý deň v mesiaci, v ktorom bola odmena vyplatená, a nie v deň, keď bola skutočne vyplatená.

Zdaňovanie
V zdaňovaní podielov na zisku nenastane žiadna zmena. "Podiel spoločníkov na zisku vyplácaný po zdanení sa nezdaňuje," potvrdzuje daňový poradca Jozef Áč. Rovnako zdaneniu nepodliehajú podiely na zisku vyplatené zamestnancom bez majetkovej účasti. Tie sú podľa zákona o dani z príjmov oslobodené od dane podľa § 5 ods. 7 pím. j). Podiely na zisku z dôvodu majetkovej účasti podliehajú iba zdravotným

Podiely na zisku už čakajú odvody

Rozhodla eseročka alebo akciová spoločnosť o výplate podielov na zisku konateľom? Pozor, dividendy, ako sa tento druh príjmu vyplatený zo zisku firmy označuje, už vstupuje do vymeriavacieho základu na platenie odvodov.

Sociálne odvody
Podiel na zisku sa považuje za príjem zo zárobkovej činnosti, teda podlieha odvodom do Sociálnej poisťovne, ale len vtedy, ak nemáte účasť na základnom imaní spoločnosti. Znamená to, že treba rozlíšiť, či konateľ má, alebo nemá majetkovú účasť v spoločnosti, teda či sa podieľal na zložení alebo zvýšení základného imania spoločnosti, alebo nie.

Ak robíte konateľa bez akéhokoľvek podielu na majetku spoločnosti a napríklad v marci 2012 vám spoločnosť vyplatí podiel na zisku 1 000 eur, tak z tejto sumy musíte zaplatiť odvody. Ak ste však spoločníkom, ktorý vložil svoje peniaze do spoločnosti a máte podľa obchodného registra evidovaný aj podiel na spoločnosti, z vyplateného podielu na zisku sociálne odvody neplatíte.

„Ak je konateľ odmeňovaný za svoju prácu zo zisku spoločnosti a je zároveň spoločníkom, alebo ak má zmluvu, ktorá výslovne uvádza, že je odmeňovaný výlučne zo zisku, v takom prípade z odmeny zo zisku poistné do Sociálnej poisťovne neplatí,“ ozrejmuje odborníčka na odvody Jana Motyčková.

Zdravotné odvody
Iná situácia je v platení zdravotných odvodov. Ste konateľom jednoosobovej eseročky a chcete si raz ročne vyplatiť podiel na zisku? Zdravotné odvody z dividend treba odviesť vo výške 10 percent, ale len zo sumy, ktorá presiahne 44,2 percenta z priemernej mesačnej mzdy spred dvoch rokov. To znamená, že na rok 2011 je to hranica 329,06 eura (0,442 x 744,50 eura). „Týka sa to len tých podielov na zisku, ktoré boli dosiahnuté po účinnosti zákona o zdravotnom poistení, teda od 1. januára 2011,“ spresňuje Lenka Novosádová, hlavný odborník zdravotného poistenia VšZP. Podiely, ktoré budú spoločnosti vyplácať zo zisku vytvoreného v účtovnom období roka 2010, ešte nepodliehajú odvodovej povinnosti.

Podiely na zisku, ktoré budúci rok (2012) vyplatia obchodné spoločnosti za rok 2011, bude treba uviesť do ročného zúčtovania za rok 2012, a to až v marci 2013. Zdravotné odvody z podielov na zisku pritom bude treba zaplatiť najneskôr do konca júna 2013. „Čiže zdravotné poistenie sa nezráža ani neodvádza pri výplate príjmu zo zisku,“ dodáva Motyčková.

Ak ste už náhodou vo firme vyplatili dividendy za rok 2011 už v tomto roku, tak sa ich výška musí objaviť v ročnom zúčtovaní už rok 2011 do marca 2012. „V prípade, ak bol podiel na zisku napríklad za rok 2005 vyplácaný v roku 2011, takýto podiel na zisku nevstupuje do vymeriavacieho základu,“ ilustruje Novosádová.

Dane
Pre spoločníkov je podiel na zisku príjmom z kapitálového majetku, ktorý sa nezdaňuje. „U konateľa, ktorý nie je spoločníkom, ide o príjem, ktorý síce je predmetom dane z príjmov, ale ako príjem zo závislej činnosti je od dane oslobodený,“ dôvodí daňový poradca Jozef Áč. Dodáva, že podiel na zisku u konateľa, či už s podielom alebo bez podielu na základnom imaní, sa nezdaňuje. Rovnako oslobodený od dane bude aj podiel na zisku vyplatený aj zamestnancovi na pracovnú zmluvu bez majetkovej účasti.menuLevel = 1, menuRoute = prakticke-hn, menuAlias = prakticke-hn, menuRouteLevel0 = prakticke-hn, homepage = false
09. február 2023 00:18