15.05.2003, 00:00

Provízie za sprostredkovanie predaja
Podnikateľ v januári 2002 nakúpil tovar v hodnote 200 tis. Sk. Pri tomto nákupe zaplatil províziu 5 tis. Sk. V máji tento tovar predal za cenu 220 tis. Sk, pričom za sprostredkovanie zaplatil 30 tis. Sk. Sú uvedené provízie pre podnikateľa daňovým výdavkom, keďže daný obchod bol celkovo stratový? Za kých podmienok je možné uznať provízie za vymáhanie pohľadávok za daňový výdavok?
-- Zákon č. 366/1999 Z. z. o daniach z príjmov (ZDP) v znení neskorších predpisov v § 24 ods. 3 písm. h) definuje podmienky, za ktorých možno provízie (odplaty) za sprostredkovanie uznať do daňových výdavkov. Na uznanie provízie za sprostredkovanie v daňových výdavkoch zákon vyžaduje, aby úhrada provízie bola uskutočnená fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorá vykonáva sprostredkovanie podľa osobitného predpisu. Osobitným predpisom je v tomto prípade predovšetkým zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov (živnostenský zákon). Ak je provízia uhradená subjektu so sprostredkovateľskou činnosťou, ktorá nie je považovaná za živnosť v súlade s § 3 živnostenského zákona, avšak výkon sprostredkovania príjemcu provízie a podmienky jej prevádzkovania vyplývajú z iného osobitného predpisu, je zaplatená provízia uznaná ako daňový výdavok. Takýmto osobitným predpisom je napr. zákon o cenných papieroch, zákon o advokácii, zákon o komerčných právnikoch. Samotná skutočnosť zaplatenia provízie za sprostredkovanie fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorá vykonáva sprostredkovanie podľa osobitného predpisu, nie je postačujúcou podmienkou pre uznanie provízie v daňových výdavkoch, pretože zákon vyžaduje, aby provízie súviseli s dosahovanými príjmami daňovníka. Pri provízii za sprostredkovanie predaja tovaru okrem uvedených obmedzení je na účely uznania v daňových výdavkoch obmedzená aj jej výška u daňovníka. Podľa § 24 ods. 3 písm. h) zákona o daniach z príjmov sa provízie za sprostredkovanie predaja tovaru zahrnú do výdavkov najviac vo výške rozdielu, o ktorý príjmy z predaja tovaru prevyšujú náklady vynaložené na predaný tovar, s výnimkou nákladov na sprostredkovanie kúpy predávaného tovaru. Tovarom sa pritom rozumie všetko, čo organizácia nakupuje s cieľom predaja. Odpoveď na otázku je nasledovná: provízia, ktorá bola zaplatená, musí preukázateľne súvisieť s dosiahnutým príjmom. To znamená, že príslušná provízia jednoznačne súvisí s predajom tovaru, ktorý je príjmom z podnikania. Ďalšou podmienkou je skutočnosť, že provízia bola zaplatená fyzickej alebo právnickej osobe, ktorá vykonáva sprostredkovateľskú činnosť napr. v zmysle živnostenského zákona. V danom prípade, napriek tomu, že by osoba, s ktorou bola uzavretá zmluva o sprostredkovaní predaja, mala príslušné oprávnenie na výkon sprostredkovania, nie je možné odplatu za sprostredkovanie predaja zhrnúť do daňových výdavkov v plnej výške. Vyplýva to zo skutočnosti, že náklady na zakúpený tovar spolu s províziou za sprostredkovanie predaja (t. j. 200 tis. + 30 tis. = 230 tis. Sk) prevyšujú príjmy z predaja tovaru (220 tis. Sk). Z tohto dôvodu bude daňovo uznaným nákladom zaplatená provízia za sprostredkovanie predaja tovaru len vo výške 20 tis. Sk, teda pre daňové účely je treba zaplatenú províziu krátiť v rámci uzávierkových účtovných operácii o 10 tis. Sk. Zaplatená provízia za sprostredkovanie nákupu tovaru vo výške 5 tis. Sk sa na účely stanovenia výšky provízie zahrnovanej do daňových nákladov nezapočítava do vynaložených nákladov na zakúpenie uvedeného tovaru -- vyplýva to tiež z § 24 ods. 3 písm. h) ZDP. Túto províziu je možné v plnej výške zahrnúť do daňových výdavkov (samozrejme, za predpokladu, že bola vyplatená osobe s oprávnením na sprostredkovateľskú činnosť). V zmysle uvedeného bude podnikateľ v účtovníctve postupovať takto:
* provízia za sprostredkovanie nákupu tovaru vo výške 5 000 Sk sa v okamihu platby zaúčtuje do stĺpca daňových výdavkov Prevádzková réžia,
* provízia za sprostredkovanie predaja tovaru vo výške 30 000 Sk sa v okamihu platby zaúčtuje do stĺpca daňových výdavkov Prevádzková réžia,
* v rámci uzávierkových účtovných operácií sa stornuje v stĺpci daňových výdavkov Prevádzková réžia suma 10 000 Sk, ktorá nemôže byť uznaná za daňový výdavok. Zákon o daniach z príjmov v § 24 ods. 3 písm. m) definuje podmienky, za ktorých je možné uznať provízie za vymáhanie pohľadávky za daňový výdavok, a to takto:
* vyplatená provízia preukázateľne súvisí s dosiahnutým príjmom,
* výšku provízie daňovník preukázateľne odôvodní,
* vymožená suma pohľadávky je najmenej vo výške zaplatenej provízie. Tieto podmienky musia byť všetky splnené súčasne, inak nie je možné zaplatenú províziu zahrnúť do daňových výdavkov. Za predpokladu, že pri úhrade provízie je táto zaúčtovaná do výdavkov vynaložených na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov, do stĺpca Prevádzková réžia je potrebné pri nesplnení daných podmienok vylúčiť zaplatenú províziu z daňových výdavkov. Túto úpravu základu danej je potrebné uskutočniť v rámci uzávierkových účtovných operácií tak, že sa zaúčtuje storno (mínusovým znamienkom) vo výške vyplatenej provízie v stĺpci výdavkov vynaložených na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov Prevádzková réžia (t. j. v stĺpci, kde bolo o vyplatenej provízii účtované).

menuLevel = 1, menuRoute = prakticke-hn, menuAlias = prakticke-hn, menuRouteLevel0 = prakticke-hn, homepage = false
01. február 2023 01:05