StoryEditor

Protimonopolný úrad SR informuje

22.01.2003, 23:00

1. Začal tieto správne konania:
* dňa 9. 12. 2002 úrad začal správne konanie na základe návrhu podnikateľa DAMIJO KOMPLET s. r. o., Stropkovská 705, 089 01 Svidník proti spoločnosti Východoslovenské vodárne a kanalizácie, š. p., Komenského 50, 042 48 Košice vo veci možného zneužívania dominantného postavenia,
* dňa 18. 11. 2002 začal úrad správne konanie vo veci koncentrácie podnikateľov FIDES Zdravotnícke zásobovanie, a. s., Viničné, BIAMA, a. s., Nové Zámky, SL PLUS, a. s., Bratislava,
* dňa 20. 11. 2002 začal úrad správne konanie vo veci koncentrácie podnikateľov FMN SR, Bratislava, PRE -- OS, s. r. o., Prešov a SAD, a. s., POPRAD,
* dňa 21. 11. 2002 začal úrad správne konanie vo veci koncentrácie podnikateľov FNM SR, Bratislava, PRINT centrum, s. r. o., Bratislava a SAD, a. s., Trnava,
* dňa 28. 11. 2002 začal úrad správne konanie vo veci koncentrácie podnikateľov FNM SR, Bratislava, JMA, s. r. o., Trebišov a SAD, a. s., Michalovce,
* dňa 28. 11. 2002 začal úrad správne konanie vo veci koncentrácie podnikateľov BASF Aktiengesellschaft, Nemecko, Bayer CropScience AG, Nemecko,
* dňa 2. 12. 2002 začal úrad správne konanie vo veci koncentrácie podnikateľov ADVANCE a. s., Žilina, FNM SR, Bratislava a SAD Prievidza, a. s., Prievidza,
* dňa 20. 11. 2002 začal úrad správne konanie podľa § 10 ods. 15 zákona vo veci výnimky zo zákazu vykonávať práva a povinnosti vyplývajúce zo vzniku koncentrácie podnikateľov FNM SR, Bratislava, PRE -- OS, s. r. o., Prešov, SAD, a. s. Poprad,
* dňa 21. 11. 2002 začal úrad správne konanie podľa § 10 ods. 15 zákona č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (ďalej len zákona) vo veci výnimky zo zákazu vykonávať práva a povinnosti vyplývajúce zo vzniku koncentrácie podnikateľov FNM SR, Bratislava, PRINT centrum s. r. o., Bratislava, SAD, a. s. Trnava,
* dňa 28. 11. 2002 začal úrad správne konanie podľa § 10 ods. 15 zákona vo veci výnimky zo zákazu vykonávať práva a povinnosti vyplývajúce zo vzniku koncentrácie podnikateľov FNM SR, Bratislava, JM-autodoprava s. r. o., Trebišov, SAD, a. s. Michalovce,
* dňa 21. 11. 2002 začal úrad správne konanie podľa § 10 ods. 15 zákona vo veci výnimky zo zákazu vykonávať práva a povinnosti vyplývajúce zo vzniku koncentrácie podnikateľov DEZA a. s., Valašské Meziříčí, ČR a Istrochema, a. s., Bratislava,
* dňa 20. 11. 2002 začal úrad správne konanie podľa § 10 ods. 15 zákona vo veci výnimky zo zákazu vykonávať práva a povinnosti vyplývajúce zo vzniku koncentrácie podnikateľov ADVANCE. a. s., Žilina, FNM SR, Bratislava a SAD Prievidza, a. s., Prievidza.

2. V uvedenom období nadobudli právoplatnosť tieto rozhodnutia:
* rozhodnutie č. 2002/ZK/1/1/116 zo dňa 31. 5. 2002, ktorým úrad zastavil správne konanie vo veci dohody obmedzujúcej súťaž začaté na návrh podnikateľa eTel Slovensko, s. r. o., Medená 18, Bratislava voči podnikateľom Orange Slovensko, a. s., Prievozská 6/A, Bratislava, EuroTel, a. s., Vajnorská 100/A, 831 01 Bratislava, Slovenské telekomunikácie, a. s., Nám. slobody č. 6, 817 62 Bratislava, pretože dôvod na konanie nebol daný. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 26. 11. 2002,
* rozhodnutie č. 2002/KV/1/1/238 zo dňa 12. 11. 2002, ktorým úrad podľa § 6 ods. 3 rozhodol, že zákaz podľa § 4 a 5 zákona do 31. 12. 2004 sa nevzťahuje na vybrané články koncesionárskych zmlúv uzatvorených medzi podnikateľom PEUGEOT SLOVAKIA, s. r. o., Brnianska 31, Bratislava a jednotlivými koncesionármi. Úrad zároveň uložil podnikateľom pokutu za porušenie § 4 ods. 1 zákona. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 2. 12. 2002,
* rozhodnutie č. 2002/ZK/1/1/242 zo dňa 15. 11. 2002, ktorým úrad zastavil správne konanie začaté v zmysle § 25 ods. 1 zákona na návrh podnikateľa ŠKODA AUTO Slovensko, s. r. o., Sabinovského 6, 821 02 Bratislava vo veci vydania rozhodnutia podľa § 5 ods. 3 zákona č. 188/1994 Z. z. na základe Obchodnej zmluvy uzatvorenej medzi podnikateľom ŠKODA AUTO Slovensko, s. r. o. Sabinovského 6, 821 02 Bratislava a podnikateľom AMOS -- Ján Vidlička, Hviezdoslavova č. 25, 920 01 Hlohovec, nakoľko dôvod nebol daný. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 4. 12. 2002,
* dňa 4. 12. 2002 nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie č. 2002/DZ/2/1/237 zo dňa 11. 11. 2002, ktorým úrad rozhodol, že stanovenie obchodných podmienok podnikateľom Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, nemá povahu zneužitia dominantného postavenia na relevantnom trhu,
* dňa 4. 12. 2002 nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie č. 2002/DZ/2/1/243 zo dňa 18. 11. 2002, ktorým úrad rozhodol tak, že konanie podnikateľa GALANTATERM spol. s. r. o., Vodárenská 1608/1, 924 01 Galanta spočívajúce v dočasnom prerušení dodávky pary a tepla pre administratívnu budovu Nemocnice s poliklinikou Svätého Lukáša Galanta so sídlom Hodská č. 373/38, 924 22 Galanta nemá povahu zneužitia dominantného postavenia na relevantnom trhu dodávok pary a tepla,
* dňa 21. 11. 2002 vydala Rada Protimonopolného úradu SR rozhodnutie č. 2002/PK/R/1/147, ktorým rozhodla, že podľa § 65 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov zrušuje rozhodnutie Protimonopolného úradu SR IV. výkonného odboru č. 2000/PK/4/1/44 zo dňa 22. 2. 2000, ktorým bolo rozhodnuté o prerušení konania, ktoré sa začalo dňa 6. 4. 1999 na návrh podnikateľa Poľnohospodárske družstvo v Tomášove, Tomášov, vo veci zneužitia dominantného postavenia podnikateľom Slovenská poisťovňa, a. s., Bratislava. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 11. 12. 2002,
* dňa 29. 11. 2002 vydala Rada Protimonopolného úradu SR rozhodnutie č. 2002/ZK/R/1/254, ktorým rozhodla, že podľa § 65 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov zrušuje rozhodnutie Protimonopolného úradu SR, odboru zneužívania dominantného postavenia č. 2002/ZK/2/1/100 z 24. 5. 2002, ktorým bolo zastavené konanie vo veci zneužitia dominantného postavenia podnikateľom Všeobecná zdravotná poisťovňa, Bratislava v časti týkajúcej sa účastníčky konania MUDr. Dariny Dunajčákovej, Očná ambulancia, Sabinov. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 9. 12. 2002,
* dňa 29. 11. 2002 vydala Rada Protimonopolného úradu SR rozhodnutie č. 2002/DZ/R/2/255, ktorým rozhodla, že podľa § 59 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov zrušuje rozhodnutie Protimonopolného úradu SR, odboru zneužívania dominantného postavenia č. 2002/DZ/2/1/142 zo dňa 8. 7. 2002, ktorým bolo rozhodnuté o zneužívaní dominantného postavenia podľa ods. 2 písm. b) podnikateľom UPC Slovensko, s. r. o., Bratislava a vec vracia prvostupňovému orgánu na nové prejednanie a rozhodnutie. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 4. 12. 2002,
* rozhodnutie č. 2002/FH/3/1/235 zo dňa 6. 11. 2002, ktorým úrad rozhodol, že ukladá podnikateľovi KINEX, a. s., Bytča pokutu za porušenie povinnosti oznámiť koncentráciu spočívajúcu v získaní kontroly podnikateľa KINEX, a. s., Bytča nad podnikateľom KINEX -- KLF, a. s., Kysucké Nové Mesto vo výške 150 000 Sk. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 25. 11. 2002,
* rozhodnutie č. 2002/FH/3/1/249 zo dňa 25. 11. 2002, ktorým úrad v správnom konaní podľa § 10 ods. 15 zákona vo veci výnimky zo zákazu vykonávať práva a povinnosti vyplývajúce zo vzniku koncentrácie podnikateľov BUSTRANS, s. r. o., Košice, Slovenská autobusová doprava Košická dopravná spoločnosť, a. s., Košice a Fond národného majetku SR, Bratislava udeľuje výnimku zo zákazu. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 25. 11. 2002.
* rozhodnutie č. 2002/ZK/3/1/240 zo dňa 15. 11. 2002, ktorým úrad rozhodol, že správne konanie vo veci koncentrácie podnikateľov Bolanpass Limited, Írska republika, nad Hortim International, spol. s. r. o., Česká republika, zastavuje, pretože dôvod konania nebol daný. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 25. 11. 2002,
* rozhodnutie č. 2002/FH/3/1/244 zo dňa 19. 11. 2002, ktorým úrad rozhodol, že súhlasí s koncentráciou spočívajúcou v získaní kontroly podnikateľa Deutsche Post AG, Nemecká spolková republika, nad DHL International Limited, Bermudy. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 20. 11. 2002,
* rozhodnutie č. 2002/FH/3/1/245 zo dňa 19. 11. 2002, ktorým úrad rozhodol, že súhlasí s koncentráciou spočívajúcou v získaní kontroly podnikateľa WENDEL Investissement, Francúzsko a Kohlberg Kravis Robert & Co LP, Spojené štáty americké, nad podnikateľom Legrand S. A. Francúzsko. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 27. 11. 2002,
* rozhodnutie č. 2002/FK3/1/246 zo dňa 21. 11. 2002, ktorým úrad rozhodol, že súhlasí s koncentráciou spočívajúcou v získaní kontroly podnikateľa KBC Insrance NV, Belgické kráľovstvo nad ERGO poisťovňa, a. s., Bratislava. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 21. 11. 2002,
* rozhodnutie č. 2002/ZK/3/1/258 zo dňa 3. 12. 2002, ktorým úrad rozhodol, že zastavuje správne konanie vo veci koncentrácie podnikateľov FEMAG, s. r. o., Banská Belá a Dinas Banská Belá, a. s., Banská Belá, pretože dôvod na konanie nebol daný. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 4. 12. 2002.

3. Odvolanie (rozklad) podané proti rozhodnutiu úradu:
* dňa 4. 12. 2002 podal podnikateľ Electrolux Slovakia, s. r. o., Seberíniho 1, Bratislava a dňa 5. 12. 2002 podnikateľ D.M.J., s. r. o., Černockého 2, 831 05 Bratislava rozklad voči prvostupňovému rozhodnutiu č. 2002/KV/1/1/241 zo dňa 18. 11. 2002.
* dňa 11. 12. 2002 dostal úrad rozklad od Jána Zaušku, Urbánkova 1/4, 971 01 Prievidza, proti rozhodnutiu č. 2002/ZK/2/1/250 zo dňa 25. 11. 2002 vo veci zneužitia dominantného postavenia podnikateľom Považská cementáreň, a. s., J. Kráľa, 018 63 Ladce.

menuLevel = 1, menuRoute = prakticke-hn, menuAlias = prakticke-hn, menuRouteLevel0 = prakticke-hn, homepage = false
20. máj 2024 09:08