StoryEditor

Alkohol za volantom vás posadí do chládku

26.10.2011, 00:00

Vypili ste si pohárik pred jazdou? Pozor na to, lebo môžete skončiť vo väzení. To je jeden z najprísnejších trestov, ktorý vás môže od novembra postihnúť za šoférovanie pod vplyvom návykových látok, medzi ktoré patrí aj požitie alkoholických nápojov.

Ak nafúkate pri dopravnej kontrole viac než jedno promile, dopustíte sa trestného činu ohrozenia života, zdravia a majetku pod vplyvom návykovej látky, ktorý bol novelou Trestného zákona rozšírený o dve nové skutkové podstaty.
Podnapití vodiči, alebo tí, čo sú pod vplyvom drog, ktorí ohrozia zdravie, život alebo majetok občanov, môžu byť potrestaní odňatím slobody až na jeden rok. Napríklad vodiči autobusov prísnejšie, na jeden až päť rokov.
Ďalším trestom je, ak vám v priebehu piatich rokov dvakrát zistia v krvi akékoľvek množstvo. Vtedy prídete o vodičský preukaz (na 2 až 10 rokov) a získate ho naspäť len vtedy, ak znova absolvujete kurz v autoškole.

Doteraz platná právna úprava viaže naplnenie znakov tohto trestného činu na recidívu alebo spôsobenie ublíženia na zdraví, respektíve majetkovej škody. Novela takéto podmienenie odstránila. „Z toho vyplýva, že nebezpečenstvo, ktoré z trestného činu plynie, nemusí byť priame, ale stačí tu už i vzdialená možnosť alebo existencia možnosti vzniku poškodenia,“ ozrejmuje advokátska koncipientka Paulína Ondrášiková z advokátskej kancelárie Čarnogurský ULC, s. r. o.
Trestného činu sa dopustíte aj vtedy, ak sa odmietnete na výzvu policajta podrobiť vyšetreniu, či ste alebo nie ste pod vplyvom alkoholu či inej návykovej látky, kvôli ktorým by ste neboli schopní bezpečne viesť vozidlo. Policajt tak môže urobiť na základe fyzických príznakov a reakcií vodiča. Takéto vyšetrenie sa robí dychovou skúškou – orientačným testovacím prístrojom a lekárskym vyšetrením.

Keďže orientačné zistenie je nedostatočné a spochybniteľné, až z výsledku lekárskeho vyšetrenia musí byť jasné, či sa u vodiča zistil alkohol (aj omamné látky) a jeho hodnoty. V novele sú jasne určené prípady, keď treba urobiť odber krvi, napríklad ak je vodič v bezvedomí.

„Keďže za tento trestný čin môže súd uložiť trest zákazu činnosti až 10 rokov, policajt vždy pri zistení podozrenia z jeho spáchania je oprávnený zadržať vodičský preukaz,“ uviedla Natália Hattalová z komunikačného odboru Ministerstva vnútra SR.

Ak súd bude odsudzovať páchateľa za trestný čin, ktorého sa už raz dopustil ako vodič dopravného prostriedku pod vplyvom návykovej látky, uloží sa mu trest zákazu činnosti v hornej polovici trestnej sadzby. Tá sa pohybuje v rozpätí 5 až 10 rokov.

Zásada „trikrát a dosť“ bude platiť aj v prípade alkoholu za volantom. O vodičský preukaz prídete doživotne, ak v priebehu desiatich rokov nafúkate aj tretíkrát, alebo spôsobíte smrteľnú nehodu pod vplyvom alkoholu.

Prihliadať sa tak bude aj na predchádzajúce skutky. Výnimkou budú prípady, ak by trestná sadzba zákazu činnosti bola neprimerane prísna. Znamená to, že od novembra sa budú brať do úvahy i obdobné priestupky, ktorých sa vodič dopustil aj pred týmto termínom. O retroaktivitu zákona však nejde.

Ak už bol niekto dvakrát právoplatne odsúdený za trestný čin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky a po 1. novembri 2011 spácha do tretice tento trestný čin a súd ho odsúdi, bude sa na neho vzťahovať zásada „trikrát a dosť“, a teda mu bude môcť byť uložený trest zákazu činnosti na doživotie.

Ondrášková zdôrazňuje, že trestný čin sa má posudzovať a trest ukladať podľa zákona účinného v čase, keď bol čin spáchaný. To znamená, že pokiaľ niekto spácha tento trestný čin tretíkrát pred 1. novembrom 2011, súd ho bude posudzovať podľa súčasnej právnej úpravy. Nevylučuje tiež, že rozhodovacia prax súdov môže priniesť aj odlišný právny názor.

Pri opakovanom vedení vozidla v podnapitom stave budú súdy už nekompromisné. So žiadosťou o podmienečné odpustenie zvyšku trestu zákazu viesť vozidlo už na súdoch nepochodíte. Podľa novely Trestného zákona tak nemôžu urobiť, ak páchateľovi bol už v prechádzajúcich desiatich rokoch uložený zákaz činnosti viesť motorové vozidlo. „Opakovaným spáchaním trestného činu je zrejmé, že trest nebol pre nápravu páchateľa postačujúci,“ dôvodí rezort vnútra.

Príklad:
Ak vodič, ktorý jazdí pod vplyvom alkoholu a nafúka:
a) prvýkrát, hrozí mu trest odňatia slobody až na jeden rok,
b) druhýkrát, opäť mu hrozí trest odňatia slobody až na jeden rok a súčasne uloženie trestu zákazu činnosti na 5 až 10 rokov,

c) aj tretíkrát, bude mu hroziť trest odňatia slobody na jeden rok a súčasne trest zákazu činnosti na doživotie.
Pozn.: Pri ukladaní trestov bude súd brať ohľad na viaceré skutočnosti, poľahčujúce a priťažujúce okolnosti a pod.
Zdroj: Čarnogurský ULC, s. r. o.

Tolerancia alkoholu
Na Slovensku platí naďalej prísna nulová tolerancia alkoholu. Nemôžete si vypiť ani „slzu“ a sadnúť za volant. Pri dychovej skúške je neoficiálne prípustná tolerancia do 0,2 promile alebo 0,14 miligramu v dychu namerané elektronickými testermi na alkohol, ktoré merajú s odchýlkami.

Hodnoty nad stanovenú hranicu sa už považujú za dopravné priestupky. Ak pri cestnej kontrole nafúkate viac než jedno promile alkoholu, čo je 0,476 mg etanolu na liter, už nejde od novembra o priestupok, ale dopustíte sa trestného činu hrozenia života, zdravia a majetku pod vplyvom návykovej látky. Trestom za približne tri veľké pivá bude ročné väzenie a strata vodičského preukazu.

Vyšetrenie na závislosť
Ak počas dvoch rokov spôsobíte dopravnú nehodu v podnapitom stave alebo pod vplyvom drog a vaším trestom bude zákaz vedenia motorového vozidla, vodičský preukaz získate po uplynutí zákazu. Podmienkou však bude absolvovať kurz odbornej spôsobilosti v autoškole.

Ak vám bol vodičák odobratý na viac ako dva roky, vtedy sa budete musieť dať vyšetriť na zdravotnú a psychickú spôsobilosť. V opačnom prípade vodičský preukaz naspäť nezískate.

Vodiči, ktorí sú podľa polície dôvodne podozriví z požívania alkoholu či návykových látok, budú povinní sa s platnosťou od novembra podrobiť preskúmaniu zdravotnej spôsobilosti u psychiatra. Ak psychiater túto závislosť nezistí, budú musieť napriek tomu absolvovať odborné poradenstvo u dopravného psychológa. Odborné vyšetrenie nariadi rozhodnutím polícia.

Odborné poradenstvo, ktoré budú musieť absolvovať vodiči jazdiaci pod vplyvom alkoholu, bude v zmysle osobitnej vyhlášky ministerstva vnútra pozostávať zo štyroch skupinových stretnutí v rozsahu 45 až 60 minút.

Vrátiť odobraté vodičské oprávnenie alebo obnoviť jeho pôvodný rozsah možno len po preskúmaní zdravotnej alebo psychickej spôsobilosti a po preskúšaní odbornej spôsobilosti.

Psychickou spôsobilosťou sa rozumie schopnosť viesť motorové vozidlo bez zníženia, narušenia alebo obmedzenia minimálnej úrovne psychických schopností. Psychologické vyšetrenie trvá približne hodinu a stojí zhruba 70 eur.

Podľa dopravnej psychologičky Etely Mišanovičovej, vyšetrenie pozostáva z vyšetrenia pozornosti, reakčnej pohotovosti, zo stresovej tolerancie pri záťaži, situačného prehľadu a optického postrehu i všeobecnej inteligencie. Psychológ odhalí aj riziká osobnosti – emočnú labilita, nedostatočná úroveň racionálnej regulácie správania, nízku schopnosť odhadnutia a posúdenia miery rizika, nezodpovedné správanie.

Vodiči, ktorí absolvujú takéto vyšetrenie, musia mať doklad o ňom stále pri sebe a na výzvu policajta sa ním aj preukázať.

Zdravotná poisťovňa vie o nehode
O dopravnej nehode už bude informovaná nielen komerčná poisťovňa, kde majú majitelia vozidiel uzavreté povinné zmluvné poistenie. Polícia bude po novom o nehodách informovať už aj Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS), ktorý vedie evidenciu poistencov. „Úrad zoradí údaje o dopravnej nehode podľa príslušnosti k zdravotným poisťovniam a všetky dáta im následne poskytne,“ vysvetlila Radoslava Miklášová, hovorkyňa ÚDZS.

Údaje o nehode sa tak rýchlejšie dostanú do príslušnej zdravotnej poisťovne, ktorá si tak môže uplatňovať nároky na regresné náhrady. To znamená, že vodiča, ktorý jazdil pod vplyvom alkoholu, bude poisťovňa brať na zodpovednosť a bude od neho požadovať úhradu nákladov na zdravotnú starostlivosť, ktorú musela vynaložiť v súvislosti s dopravnou nehodou.

Doteraz museli zdravotné poisťovne žiadať o poskytnutie údajov o nehode iba komerčné poisťovne. O nehodách sa pritom dozvedeli z hlásení zdravotníckych zariadení, kde boli účastníci nehody vyšetrení a ošetrení.
Údaje o nehode pre zdravotnú poisťovňu
-* údaje o držiteľovi alebo vlastníkovi vozidla
-* údaje o vodičovi (účastníkovi nehody)
-* údaje o zranenom alebo usmrtenom účastníkovi dopravnej nehody
-* údaj o požití alkoholu alebo inej návykovej látky u vodičov
-* značka, obchodný názov a EVČ alebo VIN vozidla
-* dátum, čas, miesto a opis priebehu, príčin a následkov nehody
-* názov komerčnej poisťovne a číslo potvrdenia o PZP
-* názov orgánu PZ SR, ktorý nehodu vyšetroval

Nafúkate aj z tyčinky
Môže sa stať, že keď vás zastaví cestná dopravná kontrola, predsa nafúkate, hoci ste predtým nepili. Polícia priznáva, že namerané množstvo alkoholu nemusí pochádzať priamo z požitia alkoholických nápojov.

V praxi sa bežne stáva, že nepatrné množstvá prítomnosti alkoholu v dychu sa dajú namerať z rôznych potravín i liekov. Ich ustálený zoznam podľa polície neexistuje.

V praxi vodičov sa však potvrdilo, že za to môžu napríklad rumové pralinky, čokoládové tyčinky, antiseptické cmúľacie cukríky či kvapky proti kašľu s obsahom alkoholu, ale aj nealkoholické pivo či konzumácia ovocných štiav a kompótov. Napríklad bromhexinové kvapky obsahujú až 41 % objemových jednotiek alkoholu.

„Ak občan namieta, policajt vykoná opakovanú dychovú skúšku,“ potvrdila Natália Hattalová z komunikačného odboru Ministerstva vnútra SR. Po odstavení vozidla vás policajt opätovne vyzve na druhú dychovú skúšku, zvyčajne približne po 15 minútach.

menuLevel = 1, menuRoute = prakticke-hn, menuAlias = prakticke-hn, menuRouteLevel0 = prakticke-hn, homepage = false
27. január 2023 18:36