Za tento výrok si v roku 2014 ešte opozičný poslanec Igor Matovič vyslúžil nomináciu na anticenu Homofób roka: „Oveľa lepšie bude dieťaťu, ak bude v detskom domove, ako sa má pozerať na prerobenú mamu a otca. Bude úplne mešuge…“.TASR/Dano Veselský
StoryEditor

Otázky o reforme a rovnej dani

02.07.2021, 05:16
Odborníci odpovedajú, ako počas pandémie začať podnikať, čo urýchli proces založenia živnosti, čo môžeme očakávať od reformy, ktorú plánuje ministerstvo financií, aj to, ktorú službu využívať, aby ste mali prehľad o zaplatených daniach.

Odpovedá Marek Mikula, účtovník spoločnosti Profektus

 1. Základné fakty

Čo je živnosť?

Ak chcete podnikať, potrebujete živnostenské oprávnenie. Živnosť je dnes charakterizovaná ako sústavná činnosť, prevádzkovaná samostatne na vlastnú zodpovednosť a vo vlastnom mene. To všetko s cieľom dosiahnutia zisku. Živnosť je druhom podnikania, ktoré sa riadi zákonom č. 455/1991 Z. z. o živnostenskom podnikaní – živnostenským zákonom.

 1. Spôsobilosť

Čo potrebujete?

V prvom rade je dôležité, aby žiadateľ nebol odsúdený za hospodársky trestný čin, trestný čin proti majetku alebo trestný čin súvisiaci s predmetom podnikania. Vyžaduje sa tiež spôsobilosť na právne úkony, vek 18 rokov a bezúhonnosť. Poznáme tri druhy živnosti: voľnú, viazanú, remeselnú. Viazané a remeselné živnosti môžu prevádzkovať len tí, ktorí majú na ich vykonávanie odbornú spôsobilosť. Najčastejšie je potrebný doklad o vzdelaní, odborná prax alebo osvedčenie. Remeselnou živnosťou sú napríklad kozmetické služby, viazanou napríklad ubytovacie služby.

 1. Novinky

Bude podnikanie jednoduchšie?

Parlament schválil novelu, ktorá bude platiť od 1. augusta 2021. Jej cieľom je zjednodušenie podnikania, odbúranie zbytočnej byrokracie a administratívnej záťaže. V podstate pôjde najmä o to, aby si od vás úrad nemohol pýtať nič, čo vie získať sám na inom úrade.

 1. Úrady

Kde požiadam o živnosť?

Živnosť môžete získať na „živnostenskom úrade“. Zväčša je to okresný úrad, odbor živnostenského podnikania. Aby ste živnosť získali, je potrebné podať ohlásenie živnosti. V čase pandémie odporúčame využiť možnosť online formy pomocou portálu www.slovensko.sk.

 1. Spôsob vybavenia

Ako na to?

Na online podanie živnosti budete potrebovať občiansky preukaz s elektronickým čipom (tzv. eID karta) aktivovaný na elektronické podpisovanie, čítačku čipových kariet, aplikáciu na prihlasovanie a balík aplikácií pre kvalifikovaný elektronický podpis. Pomocou občianskeho preukazu a zadania bezpečnostného osobného kódu sa prihlásite na portáli www.slovensko.sk. V sekcii podnikateľ nájdete časť začatie podnikania. Pod záložkou registrácia živností nájdete služby živnostenského registra. Následne zvolíte príslušný živnostenský úrad a vyberiete si online formulár. Vyplnený formulár s prílohami podpíšte kvalifikovaným elektronickým podpisom a elektronicky odošlite. Samozrejme, živnosť nemusíte vybavovať len online. Stačí navštíviť príslušný živnostenský úrad. Online svet vám však ponúka spôsob, ako mnohé veci urýchliť.

 1. Termíny

Odkedy môžem začať podnikať?

Pri fyzických osobách platí pravidlo, že môžu začať podnikať dňom, keď odovzdali formulár na ohlásenie živnosti príslušnému živnostenskému úradu, alebo dňom, keď odoslali elektronický formulár. Ak si v ohlásení zvolili ako deň začatia podnikania neskorší deň než deň ohlásenia, môžu začať podnikať až v tento zvolený deň. Podnikať teda môžete takmer ihneď.

 1. Dôležité veci

Na čo nezabúdať?

Jednou zo zákonných povinností je aj označenie miesta podnikania. Miesto musí byť označené obchodným menom, napríklad na poštovej schránke. Ďalšou vecou, ktorá je potrebná, je podnikateľský účet. Toto nie je zákonná povinnosť, avšak v dnešných časoch sa podniká bez účtu len veľmi ťažko. Sprehľadníte si tak príjmy a výdavky za podnikanie. Ďalšou povinnosťou, ktorá však nie je zákonná, je výroba pečiatky. Opečiatkovaná faktúra iste pôsobí dôveryhodnejšie a ťažšie sa falšuje.

 1. Povinné platby

Musím platiť zdravotné a sociálne odvody?

Problematika zdravotných a sociálnych odvodov nie je jednoduchá. Avšak v zásade platia tieto pravidlá. Začínajúci živnostník musí hneď od založenia živnosti platiť preddavky na zdravotné poistenie. Pri sociálnych odvodoch je to tak, že hneď po založení živnosti živnostník nemusí platiť žiadne sociálne poistenie. To, či bude musieť živnostník platiť sociálne poistenie, sa bude prvýkrát posudzovať podľa výšky jeho príjmov až po tom, ako podá prvé daňové priznanie.

 1. Nezdaniteľná časť základu dane

Na čo myslieť pri nezdaniteľnom základe dane za rok 2020?

V prípade, ak je čiastkový základ dane, respektíve základ dane z aktívnych príjmov fyzickej osoby za minulý rok nižší alebo rovný sume 19 506,56 eura, má daňovník nárok na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka v sume 4 414,20 eura ročne, a to bez iných podmienok. V prípade, ak je čiastkový základ dane, respektíve základ dane vyšší ako 19 506,56 eura, tak sa suma nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka upravuje. Je potrebné, aby fyzická osoba splnila zákonom stanovené podmienky, ak si chce uplatniť ďalšie nezdaniteľné časti základu dane. Najčastejšie ide o nezdaniteľnú časť základu dane na manžela či manželku. Ak si chce daňovník uplatniť túto nezdaniteľnú časť, musí manželka alebo manžel počas roku 2020 spĺňať aspoň jednu z nasledujúcich podmienok: starala sa o maloleté dieťa žijúce s daňovníkom v domácnosti, poberala peňažný príspevok na opatrovanie, bola zaradená do evidencie uchádzačov o zamestnanie, bola považovaná za zdravotne postihnutú. Ak tieto podmienky neboli splnené počas celého roka, môžete si uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane len vo výške 1/12 sumy vždy za príslušný mesiac. Ďalšou nezdaniteľnou časťou je nezdaniteľná časť základu dane na príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie. Nezdaniteľnou časťou základu dane sú aj preukázateľne zaplatené úhrady súvisiace s kúpeľnou starostlivosťou a s ňou spojenými službami vynaloženými v roku 2020 v prírodných liečebných kúpeľoch, liečebniach. Maximálna suma za rok 2020 je 50 eur. Nezdaniteľnú časť základu dane na úhrady súvisiace s kúpeľnou starostlivosťou si môže daňovník uplatniť aj na manželku, prípadne manžela a vyživované dieťa, ak za nich zaplatil úhradu súvisiacu s kúpeľnou starostlivosťou, a to do výšky 50 eur za každého z nich.

Odpovede sú vypracované na základe návrhov súčasných koaličných strán a ministerstva financií

 1. Daňovo odvodová reforma

Čo je cieľom reformy?

Je ním inštitucionálne zjednotenie výberu daní a odvodov spolu s relevantným znížením administratívnej záťaže občanov pri súčasnom zjednodušení parametrov systému a zároveň vytvorenie predpokladov pre zníženie celkovej daňovo-odvodovej záťaže. Pôjde o pokus o zladenie daňovo-odvodového zaťaženia živnostníkov aj jednoosobových eseročiek so zaťažením zamestnancov. V prvom rade by celej spoločnosti, a teda aj ministerstvu financií, malo ísť o férové dane naprieč celým systémom. Bolo by dobré, ak by sme sa držali jednej dane a jedného odvodu. Systém by bol prehľadný a jednoduchý. Súčasná reforma pod taktovkou ministra financií má ambíciu okrem zjednotenia výberu daní, cla a poistných odvodov aj výrazné zníženie administratívnej záťaže subjektov, zjednodušenie a sprehľadnenie daňovo-odvodového systému, ako aj zefektívnenie nákladov štátu pri správe daní a odvodov a zvýšenie účinnosti ich výberu.

 1. Komunikácia

Aké informácie sa dostávajú na verejnosť?

Predbežne nič. Pri každej zmene je mnoho šumu. Ministerstvo by malo komunikovať jasne a zreteľne, vhodná by bola aj diskusia na odbornej úrovni a von by sa mali dostávať len veci, ktoré už prešli úvodným sitom prostorekých návrhov, akým bol napríklad návrh na zvýšenie dane z pridanej hodnoty na 25 percent alebo 200-eurový príspevok na dieťa.

 1. Hypotézy

Čo je v reforme už schválené?

Nebudeme sa venovať známym návrhom ministra financií. Je totiž veľmi náročné vyjadrovať sa k niečomu hypotetickému, akými sú iste aj návrhy koaličných strán k daňovo-odvodovej reforme na tlačových besedách. Od tlačovej besedy k zákonu je veľmi ďaleko.

 1. Novinky

Ktoré zásadné informácie o daňovo-odvodovej reforme sa riešia na najvyšších miestach?

Už vieme, že 200-eurové príspevky na dieťa sú pravdepodobne minulosťou. Minimálne podľa Matovičovho poradcu a ekonomického experta strany Za ľudí Tomáša Meravého „nie sú na stole“. Naopak, môžeme sa tešiť na zníženie dane z príjmu právnických osôb, zníženie sadzby na sociálne poistenie pre zamestnávateľov o jedno percento, ale aj zvýšenie superodpočtu na vedu a výskum. Podľa Tomáša Meravého by sa paušálne výdavky rušiť nemali, možno by sa mohla upraviť ich výška. Zároveň by bolo vhodné, aby sa sociálne poistenie začalo platiť hneď od začiatku podnikania. Meravý nehodlá podporiť žiadne iné drastické opatrenia. Zároveň navrhuje znížiť sociálne odvody zamestnávateľov o jedno percento. Zvýšenie minimálnej mzdy by sa malo diať v rozumných intenciách.

 1. Návrhy

Cesta správnym smerom?

Strana SaS predstavila svoje opatrenia tiež. Jej návrhom je liberalizácia odpisovania majetku. Daňovník sa bude môcť rozhodnúť, v ktorom roku a v akej výške si majetok odpíše. Ďalším návrhom je zavedenie rovnej 19-percentnej dane. Každý príjem by bol zdanený jedenkrát a jednou sadzbou. Zároveň sa pripravuje kilečko 2. V hre je zníženie poplatkov do SOZA či zmeny v zákone o miestnych daniach a poplatkoch. Pracuje sa tiež na zjednodušení stavebného konania. Či sa koalícia dokáže dohodnúť na finálnej podobe reformy, je otázne. Reforma ovplyvní verejné financie, a teda chod štátu na roky dopredu.

 1. Ľahko a prehľadne

Ako si môžu daňovníci uľahčiť prácu už dnes?

Prednedávnom sprístupnila Finančná správa pre podnikateľov na svojom webovom portáli online bezplatný nástroj na zlepšenie daňovej disciplíny. Službu nazvali saldokonto a umožňuje daňovníkom pohodlne vstúpiť do systému Finančnej správy a získať tým aktuálny prehľad o stave plnenia daňových povinností. Nové opatrenie je veľkou pomocou a prispeje k využívaniu elektronických služieb Finančnej správy, čo je najmä počas pandémie žiaduce. Každý daňovník získa možnosť jednoduchšie sa zorientovať a skontrolovať stav svojho účtu či svojich záväzkov v podobe evidencie nedoplatkov, neuhradených predpisov, preplatkov alebo preddavkov. Zverejnené dáta daňovníka zároveň upozornia na splatnosť všetkých jeho daní v zákonnej lehote spolu s platobnými inštrukciami, čo iste napomôže i k efektívnejšiemu výberu daní a zároveň odbúra stres z toho, že daňovník nemá prehľad o tom, čo má kedy platiť. Saldokonto budú môcť využívať všetky daňové subjekty, ktoré s Finančnou správou komunikujú elektronicky. Prístup k údajom saldokonta budú mať používatelia s plným prístupom k službám PFS, teda štatutárny orgán, konateľ či právnická osoba. A používatelia s obmedzeným prístupom k službám PFS, ktorí majú vyznačené oprávnenie Osobný účet.

 1. Online pomoc

Čo presne zobrazuje Saldokonto?

Saldokonto v prehľadnej forme zobrazuje osobný účet daňového subjektu s dôkladným vyčíslením položiek pre jednotlivé typy daní. Jeho úlohou je poskytnúť daňovníkom komplexný prístup k užitočným informáciám, napríklad platba daní.

Odpovedá Marián Ráno, audítor spoločnosti Solidita

 1. Daňovo-odvodová reforma

Máme na ňu fundovaných odborníkov?

Domnievam sa, že na ministerstvách je dostatok vysoko kvalifikovaných odborníkov, ktorí dokážu pripraviť dobrú reformu. Ich práca je však nanešťastie závislá od politickej vôle. Tu nastáva problém, pretože reforma je motivovaná politickými cieľmi. Všetky okolité krajiny čelia výzve, ako skonsolidovať verejné financie, ktoré sú v dôsledku pandémie astronomicky zaťažené neočakávanými nákladmi na protikoronové opatrenia. Zároveň však treba naštartovať ekonomiku na pôvodnú výkonnosť.

 1. Malé firmy

Prečo sú živnostníci a malé firmy dôležité?

Podľa audítora je dôležité, aby podstatou reformy nebolo ťaženie proti malej firme alebo živnostníkovi, pretože práve táto sféra je pre chrbtovú kosť ekonomiky veľmi dôležitá. Zrušením paušálnych výdavkov alebo iných výhod ich štát bude motivovať hľadať legálne alebo nelegálne optimalizačné východiská, prípadne ich vytlačí do sivej ekonomiky. Je legitímne znižovanie dane z práce kompenzovať v rámci daňového mixu vyšším zdanením spotreby a majetku napríklad environmentálnou daňou a daňou z nehnuteľností. Na to je však potrebné pristupovať citlivo a rozhodne nie zdaňovaním nehnuteľností na princípe trhovej hodnoty, ktorá prudko stúpa a vo väčších mestách by to pre ľudí bola neprimerane vysoká nákladová položka.

 1. Všeobecné rady

Čo nás čaká v najbližšom období?

V najbližšom období bude potrebné zvýšiť efektívnosť výberu daní a zmeniť daňový mix tak, aby podporoval ekonomický rast, investície a prácu. Zároveň subjekty verejnej správy budú musieť znížiť výdavky. Ak sa im to nepodarí, musí dôjsť k zvýšeniu daní. Treba systém zdaňovania príjmov fyzických i právnických osôb maximálne zjednodušiť, ideálne zreinkarnovať rovnú daň a odstrániť všetky deformácie, ktoré ju vo svojej podstate zlikvidovali. Vo sfére podnikateľského prostredia by nemalo prísť k zhoršeniu daňovej situácie najmä v prípade malých podnikov a živnostníkov, ale riešením by mohol byť zjednotený mesačný poplatok, ktorý by nahradil daň z príjmov a odvody do Sociálnej a zdravotnej poisťovne.

 1. Na čo sa sústrediť

Čo považujete za esenciálne?

Zlepšiť by sa mala kontrola pri výbere daní v odvetviach, kde dochádza k daňovým únikom najčastejšie.

01 - Modified: 2022-09-26 09:30:34 - Feat.: - Title: Budúce dlhy stiahli libru do éry Železnej lady Margaret Thatcherovej 02 - Modified: 2022-08-01 22:00:00 - Feat.: - Title: Jozef Mihál: Likvidácia práce na čiastočné úväzky 03 - Modified: 2021-12-17 17:53:18 - Feat.: - Title: Analytici zhodnotili Matovičovu revolúciu: zníži chudobu rodín, no sťaží ozdravenie financií 04 - Modified: 2021-12-17 13:14:46 - Feat.: - Title: Na Matovičovej reforme budú profitovať všetky domácnosti, tvrdia analytici 05 - Modified: 2021-11-29 09:29:07 - Feat.: - Title: Mikloš: Daňovo-odvodová reforma bola predstavená Matovičovským spôsobom. Zmeny sa takto nerobia
menuLevel = 1, menuRoute = prakticke-hn, menuAlias = prakticke-hn, menuRouteLevel0 = prakticke-hn, homepage = false
01. február 2023 07:17