StoryEditor

Pracujúci dôchodcovia si pohoršia

Z dohôd zaplatia penzisti odvody. Predčasní stratia možnosť na dohodu pracovať.

Pracujúci dôchodcovia si od nového roka už nezarobia toľko, čo doteraz. Novelou zákona o sociálnom poistení im totiž od januára 2013 pribudne povinnosť zaplatiť aj z príjmu z dohody do sociálnej poisťovne. Ešte ťažšiu situáciu budú mať tí, čo poberajú predčasný starobný dôchodok a súčasne pracujú na dohodu – budú sa musieť rozhodnúť, či chcú mať príjem, alebo predčasný dôchodok.
Nové povinnosti...
Podľa novely zákona budú musieť dohodári – vrátane dôchodcov – platiť od 1. januára 2013 odvody. „Poberatelia starobných, invalidných, invalidných výsluhových a poberatelia výsluhových dôchodkov, ktorí dovŕšili dôchodkový vek, pracujúci na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, budú považovaní za zamestnancov len na účely dôchodkového poistenia,“ hovorí ekonomicko-účtovná poradkyňa Eva Gášparová.
Výška odvodov, ktoré budú musieť do Sociálnej poisťovne zaplatiť, závisí od toho, či pôjde o pravidelný či nepravidelný príjem, ale aj od toho, či ide o starobného dôchodcu, alebo napríklad o invalidného dôchodcu.  
Opatrenie postihne nielen starobných či invalidných dôchodcov, ale aj poberateľov výsluhových dôchodkov, ktorí dovŕšia dôchodkový vek.
Najviac však zmeny v zákone pocítia poberatelia predčasných starobných dôchodkov. Budú sa musieť rozhodnúť, či budú chcieť poberať túto penziu, alebo pracovať na dohodu. Oboje naraz nebude možné.  „Sociálna poisťovňa bude v januári 2013 rozposielať listy tým, čo uzatvorili dohodu ešte pred 1. januárom 2013 a poberajú predčasný starobný dôchodok,“ hovorí Ľudmila Grauzelová z odboru metodického riadenia sekcie dôchodkového poistenia Sociálnej poisťovne. Ide pritom o niekoľko tisíc ľudí.
Na rozhodnutie budú mať dva mesiace. Ak by práca na dohodu pokračovala aj po 28. februári 2013, predčasný dôchodok už v marci nedostanú.
...ale aj nároky
Na druhej strane však vzniknú pracujúcim dôchodcom aj nové nároky. „Tí, čo budú povinní platiť poistné, budú mať nárok na príslušné dávky sociálneho poistenia,“ hovorí Gášparová. Teda napríklad, ak budú platiť nemocenské poistenie, vznikne im nárok na nemocenskú dávku v prípade PN, odvod na dôchodkové poistenie sa zase prejaví pri výške dôchodku.V akej situácii sa môžete ocitnúť v roku 2013

Nárok na dôchodok AJ na dohodu

Starobný dôchodca, ale aj výsluhový dôchodca, ak dovŕšil dôchodkový vek
Ak budete chcieť budúci rok pracovať popri dôchodku aj na dohodu, zaplatíte z nej odvody. Týka sa to dohody o vykonaní práce aj dohody o pracovnej činnosti.

Pozor!
Starobný dôchodca alebo výsluhový dôchodca vždy platí zo svojho príjmu z dohody len 4 %. V tomto prípade sa nerozlišuje pravidelný a nepravidelný príjem.

Dôchodca – zamestnanec
– platí starobné poistenie 4 %
Zamestnávateľ za vás zaplatí
– starobné poistenie 14 %
– rezervný fond solidarity 4,75 %
– garančné poistenie 0,25 %
– úrazové poistenie 0,8 %
Spolu 19,80 %


Invalidný a invalidný výsluhový dôchodca
Bude môcť pracovať na dohodu, ale zaplatí odvody. Týka sa to dohody o vykonaní práce aj dohody o pracovnej činnosti.

Pozor!
Invalidný a invalidný výsluhový dôchodca tiež platí zo svojho príjmu z dohody len 7 %. V tomto prípade sa nerozlišuje pravidelný a nepravidelný príjem.

Dôchodca – zamestnanec
– starobné poistenie 4 %
– invalidné poistenie 3 %
Spolu 7 %

Zamestnávateľ za vás zaplatí
– starobné poistenie 14 %
– invalidné poistenie 3 %
– rezervný fond solidarity 4,75 %
– garančné poistenie 0,25 %
– úrazové poistenie 0,8 %
Spolu 22,80 %

Nárok na dôchodok ALEBO na dohodu

Predčasný starobný dôchodca
Súbeh poberania predčasného dôchodku a príjmu z dohody bude v podstate nemožný, musíte sa rozhodnúť medzi príjmom a predčasným dôchodkom. Takýto pracujúci dôchodca sa však na budúci rok môže ocitnúť vo viacerých situáciách.

1. Poberáte predčasný starobný dôchodok a pracujete na dohodu, ktorú ste uzatvorili ešte v roku 2012, avšak tá sa skončí do 28. februára 2013
Tieto dva mesiace ešte môžete poberať aj predčasný dôchodok, aj príjem z dohody. Ak sa dohoda skončí do konca februára, nárok na výplatu predčasného starobného dôchodku budete mať aj naďalej, avšak zamestnávateľ musí ku koncu februára podať do Sociálnej poisťovne odhlášku.
Dôležité je tiež to, aby ste do 28. februára 2013 nedovŕšili dôchodkový vek.

2. Poberáte predčasný starobný dôchodok a pracujete na dohodu, ktorú ste uzatvorili ešte v roku 2012 a bude trvať aj po 28. februári 2013
Máte dva mesiace na to, aby ste sa rozhodli, či chcete poberať predčasný starobný dôchodok, alebo mať príjem z dohody. V januári a vo februári môžete poberať aj dôchodok, aj odmenu z dohody, avšak už v marci vám automaticky zanikne nárok na výplatu predčasného starobného dôchodku, pretože dohoda naďalej trvá.

3. Poberáte predčasný starobný dôchodok a budete chcieť pracovať aj na dohodu, ktorú uzavriete v roku 2013  
Nebude to možné. Musíte sa rozhodnúť, či chcete poberať predčasný starobný dôchodok, alebo mať príjem z dohody, poberať oba naraz zákon vylučuje.

4. Poberáte predčasný starobný dôchodok a budete pracovať na dohodu, avšak budete mať len krátkodobé príjmy
O predčasný dôchodok nemusíte prísť vtedy, ak by išlo o krátkodobý príjem v mesiaci – zánik dohody, a tým aj dôchodkového poistenia, nastane ešte pred najbližším výplatným termínom. V takomto prípade prídete len o časť predčasného dôchodku.


Výška odvodov závisí od toho, či sa ich príjem považuje za pravidelný, alebo nepravidelný.

Pravidelný príjem

Predčasný dôchodca – zamestnanec
– zdravotné poistenie 4 %
– nemocenské poistenie 1,4 %
– starobné poistenie 4 %
Spolu 9,4 %

Zamestnávateľ
– zdravotné poistenie 10 %
– nemocenské poistenie 1,4 %
– starobné poistenie 14 %
– rezervný fond solidarity 4,75 %
– garančné poistenie  0,25 %
– úrazové poistenie 0,8 %
Spolu 31,20 %Nepravidelný príjem
Predčasný dôchodca – zamestnanec
– zdravotné poistenie 4 %
– starobné poistenie 4 %
Spolu 8 %

Zamestnávateľ
– zdravotné poistenie 10 %
– starobné poistenie 14 %
– rezervný fond solidarity 4,75 %
– garančné poistenie  0,25 %
– úrazové poistenie 0,8 %
Spolu 29,80 %

Užitočné číslo
5,5 tisíca poberateľov predčasných dôchodkov, ktorí majú zároveň príjem z dohody.
K septembru 2012

26. máj 2022 18:36