StoryEditor

Ako sa vyvíjali dôchodky na Slovensku? Pozrite sa

06.06.2012, 00:00

Dôchodcovia poberajú starobné dôchodky priznané podľa troch legislatívnych úprav
– zákon č. 121/1975 o sociálnom zabezpečení účinný do roku 1988
– zákon č. 100/1988 o sociálnom zabezpečení účinný od roku 1988 do konca roku 2003
– zákon č. 461/2003 o sociálnom poistení účinný od roku 2004 doteraz

Zákon č. 121/1975 vznikol za hlbokého socializmu. Zásluhovosť zodpovedala dobe, v ktorej bol tento zákon účinný. Existovali tri kategórie zamestnancov s odlišnými podmienkami vzniku nároku na starobný dôchodok. V prvej kategórii boli zaradené zamestnania hlavne v odvetví baníctva, v druhej kategórii zamestnania v ťažkých pracovných podmienkach a v tretej kategórii ostatné zamestnania.

Nárok na starobný dôchodok vznikal pri dobe zamestnania u mužov v dĺžke najmenej 25 rokov a dosiahnutí dôchodkového veku 60 rokov. U žien v dĺžke 25 rokov a dosiahnutí 53 až 57 rokov v závislosti od počtu vychovaných detí.

Výška dôchodku bola 50 % z priemerného mesačného zárobku. Rozhodujúce obdobie pre zisťovanie priemerného mesačného zárobku bolo obdobie posledných 10 rokov pred dovŕšením dôchodkového veku a v nich sa zisťovali zárobky z najlepších 5 rokov.
Maximálna výška starobného dôchodku bola 3 000 Sk.

V roku 1988 bol prijatý zákon č. 100/1988 o sociálnom zabezpečení, ktorý bol účinný až do roku 2003. Po roku 1989 prešiel mnohými legislatívnymi úpravami, ale v zásade zachovával princípy v zásluhovosti či v podmienkach vzniku nároku na starobný dôchodok. Do výšky starobného dôchodku sa započítavali príjmy do 10 000 Sk a redukčným mechanizmom sa upravoval vymeriavací základ tak, že maximálny vymeriavací základ bol 4 067 Sk. Z tejto sumy bol vymeraný dôchodok vo výške 50 %. Dôchodcovi patrilo zvýšenie vymeraného dôchodku, v roku 2003 to bolo 112,1 % priznaného starobného dôchodku a pevnú sumu 1 270 Sk.

Zákon neobsahoval valorizačný mechanizmus, výšku valorizácie dôchodkov každoročne určoval osobitný zákon. Zákon upravoval maximálnu výšku starobného dôchodku v roku 2003, išlo o sumu 6 709 Sk.

V roku 2003 bol prijatý zákon č. 461/2003 o sociálnom poistení. Išlo o zásadnú zmenu a prechod od systému dôchodkového zabezpečenia do systému dôchodkového poistenia.

Systém je konštruovaný zásluhovo. Nárok vzniká na základe doby poistenia, nie zamestnania, a výška dôchodku sa odvádza od zaplateného poistného meraného cez relativizované ukazovatele priemerného vymeriavacieho základu. Od začiatku existencie je zákon smerovaný na nezávislosť výšky dôchodku od pohlavia poistenca. V prechodnom období sa postupne zvyšuje dôchodkový vek žien o 9 mesiacov ročne, a zároveň bol predĺžený dôchodkový vek zo 60 na 62 rokov.

Starobný dôchodok sa vypočíta ako súčin troch veličín:

SD = POMB x DP x ADH
POMB – priemerný osobný mzdový bod je ukazovateľ zásluh – zaplateného poistného
DP – doba poistenia
ADH – ukazovateľ, ktorým sa dosahuje 50 % náhrada priemernej mzdy

V prvej verzii zákona sa s nastavením solidarity rátalo do roku 2006. Od roku 2007 mal byť dôchodkový systém plne zásluhový. Minimálnu dobu poistenia potrebnú pre vznik nároku na starobný aj predčasný starobný dôchodok zákon určil na 10 rokov. Zákon sa doteraz menil 64-krát, avšak len 7 väčších zmien sa priamo týkalo starobných dôchodkov. Išlo o tieto zásadne zmeny:

1. Zvyšovanie dôchodkov nepriamou novelou zákona č. 43/2004 – minister práce Ľudovít Kaník
(1) Na zvyšovanie dôchodkových dávok v roku 2004 sa nepoužije § 82 ods. 1 až 5 a odsek 8.
(2) Dôchodkové dávky priznané pred 1. februárom 2004 sa zvyšujú od 1. februára 2004 o 4 % mesačnej sumy dôchodkovej dávky, na ktorú má poistenec nárok ku dňu, od ktorého sa dôchodková dávka zvyšuje.
(3) Dôchodkové dávky priznané od 1. februára 2004 do 31. decembra 2004 sa zvyšujú odo dňa ich priznania o 4 % mesačnej sumy dôchodkovej dávky, na ktorú má poistenec nárok ku dňu, od ktorého sa dôchodková dávka zvyšuje.
(4) Dôchodkové dávky priznané pred 1. decembrom 2004 sa zvyšujú od 1. decembra 2004 o percento určené ako súčet jednej polovice percenta medziročného rastu spotrebiteľských cien a jednej polovice percenta medziročného rastu priemernej mzdy v hospodárstve znížené o 4 %. Percento zvýšenia dôchodkovej dávky podľa prvej vety sa ustanoví opatrením, ktoré vydá ministerstvo podľa údajov štatistického úradu a vyhlási jeho úplné znenie uverejnením v Zbierke zákonov najneskôr do 31. augusta 2004.
Tento paragraf vyhodnotil vo svojom náleze 204/2008 Ústavný súd SR ako kolízny s Ústavou SR a na podnet ministerky Viery Tomanovej ho zrušili. Postihnutým poistencom dodatočne vyplatili zvýšenie podľa § 82.

2. Zvyšovanie dôchodkov v roku 2004 prostredníctvom § 293e
Účelom bolo zmierniť rozdiely vo výške dôchodkov, ktoré vznikli zavedením zásluhového modelu dôchodkového poistenia – minister práce Ľudovít Kaník.
(1) Na zvyšovanie dôchodkových dávok v roku 2005 sa nepoužije § 82 ods. 1 a 2.
(2) Dôchodkové dávky vyplácané k 1. júlu 2005 a dôchodkové dávky priznané od 1. júla 2005 do 31. decembra 2005, ktorých suma je
a) do 3 906 Sk, sa zvyšujú o 10, 2 %,
b) od 3 907 Sk do 3 956 Sk, sa zvyšujú na sumu 4 306 Sk,
c) od 3 957 Sk do 10 937 Sk, sa zvyšujú o 8,85 %,
d) od 10 938 Sk do 11 077 Sk, sa zvyšujú na sumu 11 907 Sk,
e) od 11 078 Sk do 14 719 Sk, sa zvyšujú o 7, 5 %,
f) od 14 720 Sk do 15 824 Sk, sa zvyšujú na sumu 15 825 Sk,
g) vyššia ako 15 824 Sk, sa nezvyšujú.
Paragraf bol zrušený z dôvodu nálezu ÚS 204/2008, ktorý konštatoval jeho incidenciu s Ústavou SR.

3. Zákon č. 584/2005 – ministerka práce Iveta Radičová
Od 1. januára sa predĺžilo obdobie prítomnosti solidarity do roku 2012.

4. Veľká zmena vo valorizácii dôchodkov zákon č. 310/2006 – ministerka práce Iveta Radičová
V roku 2006 sa dôchodky sa valorizovali len do sumy 17 200 Sk. Táto úprava bola incidentná s Ústavou SR, preto bol príslušný paragraf (§ 82 ods. 10) zrušený. Dotknutým poistencom dodatočne valorizovali dôchodok.
V rámci tejto novely sa upravili starobné dôchodky priznané podľa zákona č. 100/1988, ktoré boli obmedzené maximálnou výmerou starobného dôchodku.

5. Predĺženie minimálnej doby dôchodkového poistenia – ministerka práce Viera Tomanová
Zákonom č. 555/2007 predĺžila ministerka Tomanová minimálnu dobu dôchodkového poistenia, potrebnú na vznik nároku na starobný dôchodok z 10 na 15 rokov. Sprísnila tiež podmienky vzniku nároku na predčasný starobný dôchodok tak, že nárok vzniká až dva roky pred dovŕšením dôchodkového veku.

6. Zmena termínu valorizácie – ministerka práce Viera Tomanová
Posunul sa termín valorizácie dôchodkov z 1. júla na 1. január bežného roka s príslušnou úpravou rozhodujúceho obdobia na zisťovanie inflácie (rastu spotrebiteľských cien) a priemernej mzdy na prvý polrok predchádzajúceho roka.
Zvýšili sa tiež starobné dôchodky priznané podľa zákona 121/1975 – teda pred 1. októbrom 1988, ktoré boli obmedzené sumou 3 000 Sk.
Predĺžil sa princíp generačnej solidarity vo výške dôchodkov natrvalo.

7. Zmena vymeriavacích základov – minister práce Jozef Mihál
Zákon č. 543/2010 – novela sa týka vymeriavacích základov a okruhu povinne poistených osôb. Zaviedol sa zákaz súbehu nároku na výplatu predčasného starobného dôchodku a príjmu zo zárobkovej činnosti zakladajúcej povinné dôchodkové poistenie.

Pripravila: Lubica Navrátilová, odborníčka na problematiku sociálneho zabezpečenia


Viac o téme nájdete v dnešnej servisnej prílohe Hospodárskych novín.
19. máj 2022 16:32