StoryEditor

Zmeny v odpisoch hmotného a nehmotného majetku

16.05.2003, 00:00

Som podnikateľ -- SZČO. V roku 2002 som kúpil počítač, ktorý som zaradil do majetku firmy. V danom roku som vykonal aj rovnomerný odpis. Keďže od 1. 1. 2003 sa uskutočnili zmeny v odpisovaní hmotného, ako aj nehmotného majetku, rád by som vedel, ako mám daný počítač v zmysle týchto zmien doodpisovať?
-- Od 1. 1. 2003 došlo v tejto oblasti k zmene, zvýšila sa hranica vstupnej ceny pre zaradenie konkrétneho majetku do hmotného a nehmotného majetku podnikateľa, a to takto:
* pri hmotnom majetku zo sumy 20 000 Sk na 30 000 Sk,
* pri nehmotnom majetku (vrátane zriaďovacích výdavkov a aktivovaných nákladov na vývoj) zo sumy 40 000 Sk na 50 000 Sk. Výdavky spojené s nákupom hmotného a nehmotného investičného majetku nie je možné zahrnúť do daňových výdavkov jednorazovo, ale v priebehu jednotlivých zdaňovacích období len postupne, a to formou odpisov. Hmotný majetok so vstupnou cenou nižšou ako 30 000 Sk a nehmotný majetok so vstupnou cenou nižšou ako 50 000 Sk, ktorý do konca roku 2002 mal podnikateľ zaradený do odpisovaného majetku, môže podľa vlastného rozhodnutia ďalej odpisovať, alebo jeho zostatkovú cenu môže v roku 2003 jednorazovo zahnúť do daňových výdavkov. Na rozdiel od hnuteľných vecí, pre ktoré je stanovená hranica vstupnej ceny na účely odpisovania, pri budovách a stavbách, pestovateľských celkoch trvalých porastov, zvieratách a základnom stáde nie je vstupná cena na účely zaradenia do odpisovaného hmotného majetku podstatná, a preto tento hmotný majetok je považovaný za odpisovaný hmotný majetok aj vtedy, keď jeho vstupná cena je nižšia ako 30 000 Sk. Odpisovaným hmotným majetkom je aj iný majetok, ktorým je aj:
* technické zhodnotenie nehnuteľnej kultúrnej pamiatky,
* technické zhodnotenie plne odpísaného hmotného a nehmotného majetku,
* technické zhodnotenie vykonané, uhradené a odpisované nájomcom na prenajatom majetku, ale len vtedy, ak presahuje sumu 30 000 Sk. Preto všetky uvedené výdavky nepresahujúce sumu 20 000 Sk ročne a posudzované vo vzťahu ku každému individuálnemu a samostatne odpisovanému majetku sú priamo daňovo uznanými výdavkami. Zákonom určené spôsoby odpisovania rovnomernou alebo zrýchlenou metódou sa používajú už len na odpisovanie hmotného majetku (okrem výnimiek určených v zákone). Nehmotný majetok sa odpíše najneskôr do piatich rokov od jeho obstarania, a to v súlade s účtovnými predpismi. Pretože platí viacero možností uplatniť ročný alebo polročný daňový odpis, je potrebné každý konkrétny prípad podnikateľskej praxe konfrontovať so zákonom presne určenými podmienkami. Pri výpočte výšky odpisov v prípade, ak dochádza k zvýšeniu alebo zníženiu vstupnej ceny hmotného majetku z iného dôvodu ako je technické zhodnotenie (napr. pri úprave vstupnej ceny o daň z pridanej hodnoty), sa neuplatní obvyklý postup výpočtu platný pre zvýšenú vstupnú alebo zostatkovú cenu. Odpis sa určí z upravenej vstupnej, prípadne zostatkovej ceny pri zachovaní platnej ročnej odpisovej sadzby alebo koeficientu. Odpis ako položku znižujúcu základ dane podnikatelia (vrátane štátnych podnikov a akciových spoločností, ktorých jediným zakladateľom je štát) nemusia uplatniť v daňových výdavkoch s tým, že pri jeho neuplatnení môžu o rovnaký počet rokov, počas ktorých odpis ako daňový výdavok neuplatnili, predĺžiť dobu odpisovania. Túto výhodu však nemôžu využiť podnikatelia, ktorí si uplatňujú výdavky percentom z príjmu a ktorí platia paušálnu daň. Na rozdiel od postupu platného do konca roka 1999 majetok v spoluvlastníctve musí odpisovať každý zo spoluvlastníkov zo vstupnej ceny tohto majetku v závislosti od konkrétnej výšky spoluvlastníckeho podielu, t. j. nie je už možné, aby na základe písomnej zmluvy odpisoval tento majetok len jeden zo spoluvlastníkov. Na podnikateľské účely sa často využíva aj osobný majetok podnikateľa. Ak sa podnikateľ rozhodne, že tento majetok preradí z osobného užívania do podnikania, na účely určenia vstupnej ceny tohto majetku, z ktorej sa bude určovať odpis, je potrebné dokladovať spôsob jeho nadobudnutia, ktorému je priradený aj spôsob ocenenia. Pri nadobudnutí majetku kúpou sa takýto majetok pri jeho preradení ocení obstarávacou cenou upravenou o sumu odpisov vypočítanú metódou rovnomerného odpisovania.

menuLevel = 1, menuRoute = prakticke-hn, menuAlias = prakticke-hn, menuRouteLevel0 = prakticke-hn, homepage = false
03. február 2023 01:27