StoryEditor

S manželskou zmluvou choďte k notárovi

09.05.2012, 00:00

Hoci na Slovensku neexistuje možnosť uzatvoriť predmanželskú zmluvu, majetok možno ochrániť zvlášť po svadbe. „Ak sú snúbenci dohodnutí, ako budú postupovať pri nakladaní s majetkom, môžu tak urobiť až zmluvami po uzavretí manželstva,“ potvrdzuje advokát Peter Varsányi.

Pomôže notárska zápisnica
Dohodu môžu manželia len u notára. V zápisnici sa určí rozsah spoločného aj individuálneho majetku. Týmto spôsobom možno zúžiť, rozšíriť a vyhradiť spoluvlastníctvo manželov (BSM). Manželia sa takisto môžu po sobáši u notára dohodnúť, komu pripadne nehnuteľnosť či hnuteľné veci po rozvode.

Aj druh a družka môžu uzatvoriť dohodu, aby si ochránili majetok, i keď je to v praxi neobvyklé. „Veci nadobúdajú väčšinou do podielového spoluvlastníctva, ak existujú registre ako kataster, netreba uzatvárať dohodu,“ myslí si notár Peter Danczi. Pri veciach alebo právach, ktoré majú väčšiu hodnotu, ju však odporúča, čím predídu v budúcnosti sporom.

Zúženie BSM
Dohodou manželov môžu byť z ich bezpodielového spoluvlastníctva vylúčené veci, ktoré by inak doň patrili. Dá sa tak urobiť len počas trvania manželstva, nie pred jeho uzatvorením.

Z BSM tak môžu byť vylúčené napríklad príjmy z podnikateľskej činnosti jedného z manželov, ktorý už ako podnikateľ vstúpil do manželstva. Alebo pri kúpe nehnuteľnosti len jedným z manželov, pokiaľ by ju kupoval len z vlastných prostriedkov, ktoré získal dedením alebo darom. „Musí byť však zachovaná postupnosť – najprv dohoda o zúžení BSM a až potom kúpna zmluva, nie opačne,“ upozorňuje Varsányi.
Môžu využiť dohodu o zúžení BSM rozvedení manželia, ktorí ešte nemajú vysporiadané BSM? Platí, že žiadny majetok, ktorý nadobudnú bývalí manželia po rozvode, nebude patriť do BSM. „Iba manželia môžu nadobúdať veci do BSM a po rozvode už manželmi nie sú, preto nie je ani možné uzatvoriť dohodu o zúžení BSM,“ potvrdzuje Danczi.

Rozšírenie BSM
Naopak, môže nastať situácia, že sa po svadbe rozhodnete zahrnúť do BSM aj veci, ktoré ste získali pred manželstvom, alebo ste ich získali darovaním či dedením počas manželstva, ale do BSM nepatria. Uzavretím dohody o rozšírení BSM už takýto majetok nebude len vo výlučnom vlastníctve len jedného z manželov „Takúto dohodu možno uzavrieť aj pred vznikom manželstva s tým, že jej účinky nastanú až po jeho uzavretí,“ dodáva advokát.

Zrušenie BSM
Rozhodne sa váš manžel používať spoločné auto alebo dom na podnikanie a uplatňuje si na ne výdavky? Potrebuje na to vopred váš súhlas ako manželky, a to pred prvým právnymi úkonom. Nemusíte ho udeliť písomne, stačí tak urobiť aj ústne, a to na akékoľvek použitie majetku v BSM a kedykoľvek neskôr.

Práve podnikanie jedného z manželov je už dôvodom na zrušenie BSM. „Súd tak urobí na návrh toho manžela, ktorý nezískal oprávnenie na podnikanie a zruší BSM,“ potvrdzuje Varsányi. V prípade, ak obaja manželia majú takéto oprávnenie, návrh na súd môže v tomto prípade podať ktorýkoľvek z nich.

Súd môže zrušiť BSM aj zo závažných dôvodov. Môže to byť vtedy, ak jeden z manželov nežije trvale s rodinou, nezabezpečuje jej potreby, vyhýba sa práci alebo rozpredáva spoločný majetok na úkor rodiny a najmä detí.

Podnikanie
Stali ste sa spoločníkom v obchodnej spoločnosti počas manželstva a ako vklad ste použili spoločné peniaze? Takto získaný majetok sa zo zákona stáva súčasťou BSM. Ak ste ho nadobudli pred manželstvom alebo po ňom, tak do BSM nepatrí.

Vznik BSM sa dá posunúť až ku dňu zániku manželstva, ide o takzvané vyhradenie BSM. Využíva sa najmä vtedy, ak obaja manželia podnikajú. Nebude podstatné, akým spôsobom manželstvo zanikne, ale všetky hnuteľné i nehnuteľné veci aj pohľadávky existujúce k uvedenému dňu tvoria BSM.

Nezabudnite, že každá dohoda o zúžení a rozšírení rozsahu BSM musí byť uzatvorená formou notárskej zápisnice. „Ide tu o práva, ktorých sa jeden z manželov vzdáva, a preto je nutné, aby notár celý úkon dôkladne vysvetlil a poučil o právnych následkoch,“ dodáva notár Danzci.

menuLevel = 1, menuRoute = prakticke-hn, menuAlias = prakticke-hn, menuRouteLevel0 = prakticke-hn, homepage = false
30. január 2023 12:41