StoryEditor

Ako vypovedať zmluvu PZP

05.11.2010, 12:54
Motorista, ktorý sa rozhodne vypovedať zmluvu o povinnom zmluvnom poistení za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, musí tak urobiť najneskôr šesť týždňov pred uplynutím výročia poistnej zmluvy. Tí čo majú uzavreté poistenie na obdobie od 1. januára do 31. decembra a chcú zmeniť poisťovňu, musia doručiť výpoveď do poisťovne najneskôr 19. novembra 2010.

Tento termín je posledný možný, kedy treba doručiť výpoveď do poisťovne. V tomto roku pripadá 31. december na piatok, to znamená, že 6 týždňov pred koncom poistného obdobia pripadá na piatok 19. novembra 2010. To znamená, že nestačí vypovedať zmluvu s týmto dátumom a odoslať poštou.

Dôležitý je dátum doručenia výpovede do poisťovne, nie dátum podania na pošte. Podľa zákona je výpoveď účinná až dňom doručenia výpovede druhej strane. Ostatní vlastníci a prevádzkovatelia motorových vozidiel si musia sledovať lehoty sami, ku dňu výročia zmluvy. V zmluve je to dátum začiatku poistenia. 

KONTROLA PLATNOSTI ZMLUVY: www.skp.sk
(Do kolónky Poistenie ku dňu zadajte dnešný dátum)

Čo by mala obsahovať výpoveď
Vypovedať zmluvu o PZP možno bezplatne, a to písomne buď poštou alebo osobne na pobočke poisťovne. V žiadosti o výpoveď treba uviesť základné identifikačné údaje:

 • meno a priezvisko poistníka alebo obchodné meno firmy (IČO)
 • adresa alebo sídlo spoločnosti
 • číslo poistnej zmluvy
 • Odporúčaný text: V súlade s ustanovením § 800 ods.1 Občianskeho zákonníka a príslušnými všeobecnými poistnými podmienkami poisťovne dávam výpoveď z poistnej zmluvy č. .......... o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla ku koncu poistného obdobia: ..........(uviesť dátum podľa zmluvy) za vozidlo:
  údaje o vozidle: značka, model alebo typ vozidla, EVČ, číslo osvedčenia o evidencii a ďalšie doplňujúce údaje
  požiadajte zároveň o zaslanie dokladu o doterajšom bezškodovom priebehu poistenia za predchádzajúce obdobie a vrátenie zvyšku zaplateného poistného (pomernú časť)
 • Uviesť meno a priezvisko oprávnenej osoby podať výpoveď, podpis a dátum spísania výpovede.

Ako vypovedať zmluvu

Okrem písomnej výpovede treba priložiť kópiu dokladu, na základe ktorého dochádza k vypovedaniu zmluvy. Týka sa to ale iba výpovedí, ktoré sa dejú počas poistného obdobia, nie k výročiu zmluvy. Ako prílohy akceptuje poisťovňa kúpno-predajnú zmluvu, fotokópiu veľkého technického preukazu, kde je uvedený nový majiteľ. Ak bolo vozidlo totálne zničené, treba priniesť potvrdenie o ekologickej likvidácii a pri krádeži to musí byť protokol od Polície SR. Výpovedná lehota je osemdenná, jej uplynutím poistenie zodpovednosti zanikne.

Kto môže dať výpoveď
Ak ide o zmluvu o PZP, ktorú uzatvorila fyzická osoba – občan, výpoveď podáva držiteľ vozidla. Musí tak urobiť aj v prípade, ak predá vozidlo alebo je vozidlo vyradené z evidencie. V takom prípade, treba predložiť aj kópiu technického preukazu s vyznačeným dátumom odhlásenia alebo vyradenia vozidla Políciou SR.  Poisťovňa inak nezistí, že vozidlo už nie je vo vlastníctve poistenca.

Za firmu môže podať výpoveď iba tá osoba, ktorá uzatvárala poistenie. Ale v zásade by to mal byť člen štatutárneho orgánu, teda konateľ alebo člen predstavenstva), ktorý môže podľa stanov alebo spoločenskej zmluvy konať v mene spoločnosti. Takisto to môže byť iná splnomocnená osoba.

Kedy zaniká zmluva?
Môže nastať niekoľko okolností, ktoré aj v zmysle všeobecných poistných podmienok a zákona o poistení sú dôvodom pre zánik poistenia a dochádza k vypovedaniu zmluvy o PZP. Môže ísť napríklad o:

 • uplynutím doby, na ktorú bolo poistenie dohodnuté
 • zmenu vlastníka (predaj, darovanie)
 • odhlásením a vyradením auta evidencie vozidiel
 • krádež
 • neuhradením poistného
 • dohodou

Vtedy treba do poisťovne zaslať žiadosť o zrušenie poistnej zmluvy.

Dôležité: Povinné zmluvné poistenie je možné vypovedať ku koncu poistného obdobia (trvá 12 mesiacov) a to vždy najneskôr 6 týždňov pred koncom poistného obdobia. Nemožno vypovedať zmluvu ku koncu štvrťroka alebo polroka, ak tak bola dohodnutá doba splatnosti poistného.

Kde adresovať výpoveď
Povinné zmluvné poistenie možno vypovedať len v poisťovni, kde bola uzatvorená zmluva. Centrálny úrad, alebo inštitúcia, ktorá by prijímala výpovede bez ohľadu na poisťovňu neexistuje.

Výpoveď treba podať na tieto adresy:

 • Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava 1
 • AXA poijišťovna, a.s., org. zložka Slovensko, Laurinská 18, 811 01 Bratislava
 • Generali Slovensko poisťovňa, a.s., Plynárenská 7/C, 824 79 Bratislava 26
 • Groupama Poisťovňa, a.s., Klemensova 2, 811 09 Bratislava
 • Komunálna poisťovňa, a.s., Dr. Vladimíra Clementisa 10, 821 02 Bratislava 2
 • Kooperativa poisťovňa, a.s., Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava 1
 • UNIQA poisťovňa, a.s., Lazaretská 15, 820 07 Bratislava 27
 • Wüstenrot poisťovňa, a.s., Karadžičova 17, 825 22 Bratislava 26

Nová zmluva
Ak končí poistné obdobie 31. decembra 2010, novú zmluvu treba uzatvoriť k 1. januáru 2011. Poistenie je nová poisťovňa povinná uzatvoriť na návrh poistníka, vyplýva jej to zo zákona. Následne nová poisťovňa vydá potvrdenie o poistení zodpovednosti, ktoré musí mať každý vodič pri sebe a preukázať sa ním pri cestnej kontrole.

menuLevel = 1, menuRoute = prakticke-hn, menuAlias = prakticke-hn, menuRouteLevel0 = prakticke-hn, homepage = false
04. jún 2023 19:07