11.02.2013, 00:00

Na otázky z portálu HN odpovedajú odborníci

Čitatelia na webe sa pýtajú a HN sprostredkovali pre nich odpovede.

1. Zmeny na predávanej parcele
Mám pozemok, na ktorom však nastali zmeny – zmenilo sa číslo a tvar parcely. Budem platiť daň z predaja tohto pozemku?
Samozrejme, aj v takomto prípade sa daň platí. Zmena sa musela urobiť formou geometrického plánu. V daňovom priznaní sa jednoducho uvedú údaje z katastra. Na výpočet dane z predaja nehnuteľnosti však číslo parcely ani výmera nehrajú žiadnu úlohu. Výmera je dôležitá pri dani z nehnuteľností, ktorú platia vlastníci každý rok. Daň z predaja nehnuteľností sa platí iba raz.
Alexandra Korbeľová, advokátka
____________________________________________________
2. Predaj bytu a daň z príjmu
Pred rokom mi mama darovala byt, ktorý tesne pred tým zdedila po svojom otcovi. Ten byt však nepotrebujem. Nemám tam trvalý pobyt a chcel by som ho predať. Budem platiť daň z príjmu a ak áno, v akej výške?

Ak byt predáte v súčasnom období, príjem z prevodu nehnuteľnosti bude podliehať dani v zmysle ustanovení o ostatných príjmoch zákona o dani z príjmov. Pri predpoklade, že darca, teda vaša matka, spĺňala v čase darovania podmienku na oslobodenie od dane z príjmu, môžete si uplatniť v daňovom priznaní ako daňový výdavok reprodukčnú obstarávaciu cenu, ktorú vám určí znalec v posudku. Takto vzniknutú cenu, ako aj prípadné ďalšie preukázateľné výdavky, napríklad správne, katastrálne poplatky, poplatok za vyhotovenie zmluvy, právny servis a podobne, si môžete odpočítať od predajnej ceny. Takto vzniknutý rozdiel bude podliehať dani z príjmov.
Arthur Kele, právnik, expert HN
____________________________________________________
3. Zastavaný pozemok
Ako živnostník predávam pozemok, ktorý je zastavaný. Nachádza sa na ňom prevádzková budova, ktorá sa nepredáva, len pozemok pod ňou. Som platiteľom DPH. Musím k cene pozemku pripočítať DPH, alebo pozemok mám predať bez DPH?
Od dane je oslobodený  prevod všetkých kategórií pozemkov okrem stavebných pozemkov.
Výnimkou je dodanie stavebného pozemku spolu so stavbou, kedy pre zdanenie platí rovnaký režim, ako pre stavbu, s ktorou sa predáva. Znamená to, že ak je oslobodené od dane dodanie stavby, aplikuje sa oslobodenie aj na dodanie  pozemku. Naopak, ak sa stavba zdaňuje, daň sa vzťahuje aj na pozemok.
V prípade, ak sa stavebný pozemok predáva samostatne, na takéto dodanie sa nevzťahuje oslobodenie.
Dagmar Bednáriková, daňová poradkyňa a účtovníčka
____________________________________________________

4. Vplyv trvalého pobytu
Pred troma rokmi sme po matke zdedili so sestrou polovicu rodičovského domu – matkina polovica tak prešla na troch pozostalých: na otca a nás dve. Sestra si pred 10 rokmi zriadila v dome kanceláriu pre svoju agentúru, postupne sa tam začala viac zdržiavať a prihlásila sa v dome aj na trvalý pobyt (pred vyše 2 rokmi). Ak raz v budúcnosti zdedíme obe celý dom, teda naše vlastníctvo domu  bude v prípade každej z nás po 50 percent, ak by sme potom dom predali, môže dôjsť v prípade sestry (ktorá tam má trvalý pobyt len vzhľadom na pracovisko) a mňa k odlišnému zdaneniu oboch polovíc domu?

Ak sa nehnuteľnosť po poručiteľke nadobudla dedením v priamom rade na základe uznesenia o dedičstve, ktorého právoplatnosť nastala do 31. 12. 2010, je možné aplikovať tzv. prechodné ustanovenia zákona o dani z príjmov. Podľa uvedených predpisov by sa pri predaji bytu alebo obytného domu najviac s dvoma bytmi, vrátane súvisiacich pozemkov, nadobudnutého dedením do 31. 12. 2010 v priamom rade, v ktorom mal predávajúci (teda vaša sestra) trvalý pobyt najmenej po dobu dvoch rokov bezprostredne pred predajom, mal uvedený príjem považovať za oslobodený od dane.
Skutočnosť, aká doba uplynula od nadobudnutia takejto nehnuteľnosti poručiteľom do momentu predaja, by v prípade vašej sestry na účely oslobodenia príjmu od dane nemala byť rozhodujúca, keďže mala v danom byte trvalý pobyt najmenej dva roky pred predajom. Toto oslobodenie by sa však vzťahovalo iba na prípadný predaj časti domu zdedeného po vašej matke. Ak v budúcnosti zdedíte aj druhú časť domu, na uvedenú časť sa pri jej predaji bude vzťahovať ustanovenie o oslobodení príjmu z predaja nehnuteľnosti platné v súčasnosti, respektíve ich budúce úpravy. Aby mohol byť podľa súčasného znenia zákona príjem z predaja nehnuteľnosti oslobodený, i) poručiteľ (teda váš otec) by mal mať nehnuteľnosť vo vlastníctve viac ako päť rokov, alebo, ak daná podmienka nie je splnená, ii) uplynulo pri predaji aspoň päť rokov odo dňa, keď ste predmetný druhý oddiel k nehnuteľnosti nadobudli so svojou sestrou do vlastníctva.
Pavol Lukáčik, konateľ firmy Lukáčik & Partners, s. r. o., a daňový poradca
__________________________________________  

5. Faktúry od inej osoby
Som bežný zamestnanec. Minulý rok som predal byt, avšak za vyššiu sumu, než som ho kúpil. Byt som vlastnil menej ako dva roky, takže mi vznikla povinnosť priznať príjem zo zisku. Dozvedel som sa, že musím podať daňové priznanie FO typ B, a to nie ako doteraz (keď mi ho podával zamestnávateľ), ale samostatne, pričom v ňom musím započítať všetky príjmy. Byt som pôvodne kúpil ako holobyt a investovali sme doň, takže môj zisk je v skutočnosti len na papieri ako rozdiel medzi kúpnou a predajnou zmluvou. Byt som kúpil na hypotéku.
a) Môžem v daňovom priznaní odpočítať úroky z hypotekárneho úveru? Ako sa musia preukázať a za aké obdobie? Od dátumu kúpy až po dobu predaja?
b) Ako môžem preukázať dodatočné investície? Stačia pokladničné bločky (za obklady, dlažby, vstavané spotrebiče) či faktúry – a musia byť písané na moju osobu? Faktúry boli totiž napísané na otca, ktorý má v stavebných predajniach zľavy.


Problematiku predaja nehnuteľností, do ktorej spadá aj predaj bytu, upravujú ustanovenia týkajúce sa tzv. ostatných príjmov. Keďže byt vlastníte menej ako 5 rokov, príjem z predaja uvedenej nehnuteľnosti nie je možné považovať za príjem oslobodený od dane, preto sa stáva predmetom dane z príjmu. Základ dane pri uvedenom príjme sa vypočíta ako rozdiel medzi príjmom z predaja predmetnej nehnuteľnosti a výdavkov preukázateľne vynaložených na jeho dosiahnutie.
Pri príjmoch z predaja nehnuteľnosti zákon umožňuje za daňový výdavok uplatniť i) kúpnu cenu preukázateľne zaplatenú za vec (nehnuteľnosť) ii) finančné prostriedky preukázateľne vynaložené na technické zhodnotenie, opravu a údržbu veci, vrátane ďalších výdavkov súvisiacich s predajom veci okrem výdavkov na osobné účely, ako aj iii) výdavky preukázateľne vynaložené na obstaranie majetku.
Ak sa predmetná nehnuteľnosť obstarala z hypotekárneho úveru, malo by byť možné úroky z hypotekárnych úverov kvalifikovať ako výdavky preukázateľne vynaložené na obstaranie majetku (nehnuteľnosti). Daňovník by však v uvedenom prípade mal vedieť uplatnený výdavok dostatočným spôsobom preukázať.
V prípade faktúr za obklady, dlažby a vstavané spotrebiče, tieto výdavky síce spĺňajú charakteristiku technického zhodnotenia, avšak nespĺňajú všeobecnú charakteristiku daňového výdavku, za ktorý sa považuje okrem iného výdavok, ktorý preukázateľne vynaloží daňovník. Keďže v uvedenom prípade nie je možné preukázať vynaloženie nákladov na technické zhodnotenie samotným daňovníkom, tieto dodatočné investície by nemali byť považované ako daňovo uznaný výdavok.  
Pavol Lukáčik, konateľ firmy Lukáčik & Partners, s. r. o., a daňový poradca
__________________________________________

6. Úsporný dom
Na rodinnom dome mám inštalované solárne panely, takže si vyrábam časť energie na kúrenie aj na ohrev teplej vody z obnoviteľných zdrojov. Viem, že v zahraničí, ak sa tam predá takýto nízkoenergetický dom, sú možné pri zdanení tohto príjmu úľavy. A u nás?
Úľavu na dani z predaja nehnuteľnosti, ak je postavená či zrekonštruovaná v nízkoenergetickom alebo pasívnom štandarde, alebo využíva pri prevádzke obnoviteľné zdroje energie, by sme privítali, ale na Slovensku nie je možné ju uplatniť. Je tu však iná povinnosť – podobne ako napríklad aj v Rakúsku – pri predaji nehnuteľnosti sa musí kupujúcemu predložiť jej energetický certifikát a vybrané hodnoty sa musia taktiež uvádzať v inzeráte.
Avšak späť k úľavám, táto myšlienka sa mi osobne veľmi páči a určite by sa jej politici radi chytili, a to aj napriek tomu, že by to síce znamenalo nižší príjem do štátneho rozpočtu z predaja nehnuteľností, no na druhej strane by to podporilo predaj technológií, ako aj stavebníctvo na Slovensku a peniaze by tak pritiekli z druhej strany.
Karol Galek, člen dozornej rady Slovenskej asociácie fotovoltického priemyslu, zamestnanec združenia Energiepark Rakúsko

__________________________________________

7. Český rezident
Žijem a pracujem v ČR, som teda rezidentom ČR. Na Slovensku vlastním nehnuteľnosť, ktorú prenajímam. Doteraz som ako daňovník s obmedzenou daňovou povinnosťou príjem z prenájmu zdaňoval na Slovensku. Od roka 2013 ho chcem kvôli výhodnosti zdaňovať v ČR. Je to možné?
 
Keďže v uvedenom prípade plynie príjem z prenájmu nehnuteľnosti umiestnenej na území SR daňovému rezidentovi ČR (štátu, s ktorým má SR zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia), je potrebné uplatniť túto zmluvu aj pri zdanení spomínaného príjmu. Podľa článku 6 ods. 1 Zmluvy medzi SR a ČR o zamedzení dvojitého zdanenia príjmy, ktoré poberá rezident ČR z nehnuteľnosti umiestnenej na Slovensku, môžu byť zdanené v SR. Uvedené ustanovenie teda udeľuje právo na zdanenie príjmu v SR. Skutočnosť, či toto právo SR využije, však závisí od slovenských vnútroštátnych právnych predpisov – a podľa nich tento príjem musí byť predmetnom dane v SR. Podľa § 2 písm. g) zákona o dani z príjmov je predmetom dane daňovníka s obmedzenou daňovou  povinnosťou (v tomto prípade daňového rezidenta ČR) príjem plynúci zo zdrojov na území Slovenska vymedzený v ustanovení § 16 spomínaného zákona. V súlade s ustanovením § 16 ods. 1 písm. f) spomínaného zákona sa príjem z nájomného pri nehnuteľnosti umiestnenej na území Slovenska považuje za príjem zo zdrojov na území SR daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou. Z toho vyplýva, že uvedený príjem je predmetom dane v SR. S ohľadom na tieto právne predpisy je uvedený daňovník povinný svoj príjem zdaniť u nás.
Gabriela Dianová, hovorkyňa, Finančné riaditeľstvo SR
____________________________________________

8. Trvalý pobyt bez občana
Po rozvode na Slovensku som odišla do USA s dcérou, ktorá je už dospelá a 8 rokov americká občianka. Je v poriadku, ak jej môj exmanžel dal urobiť trvalý pobyt v SR a vyhotoviť slovenský občiansky preukaz?

Prvý trvalý pobyt na Slovensku získala dcéra narodením. Ten sa mohol kedykoľvek na základe ohlásenia zákonného zástupcu zmeniť, keďže za členov rodiny môže ohlásiť trvalý pobyt jeden z nich a za občana mladšieho ako 15 rokov je povinný hlásiť trvalý pobyt jeho zákonný zástupca. I po rozvode zostávajú exmanželom rodičovské práva a povinnosti, aj keď sa dieťa zverilo len jednému. Možno sa váš manžel nestotožnil s trvalým odchodom dcéry a snažil sa vytvoriť stav, ktorý by jej umožnil kedykoľvek návrat. Aj za predpokladu, že ju po rozvode zverili vám, majú obaja rodičia rovnaké právo rozhodovať o mieste jej pobytu. Nespomínate, či ste dcéru z trvalého pobytu u nás odhlásili. Podľa zákona je totiž občan, ktorý sa pripravuje vycestovať s cieľom trvalo žiť inde, povinný ohlásiť skončenie trvalého pobytu ohlasovni, ktorá vedie údaje o jeho trvalom pobyte. Keďže sa v praxi toto porušenie nesankcionuje, zriedka sa dodržiava a niekedy prináša komplikácie. Zákon pripúšťa v tom istom čase len jeden trvalý pobyt, preto by ste si s exmanželom mali stav vyjasniť a dcére odporučiť, ak o návrate na Slovensko neuvažuje, aby prostredníctvom zastupiteľského úradu SR v USA ohlásila skončenie trvalého pobytu na našom území.
K občianskemu preukazu: vaša dcéra nadobudla slovenské občianstvo narodením. Keďže americké získala pred 8 rokmi, nevzťahovala sa na ňu novela zákona o štátnom občianstve, ktorá od 17. 7. 2010 zaviedla automatickú stratu štátneho občianstva, ak občan SR dobrovoľne nadobudne cudzie. Preto môže byť občiankou SR i USA. S tým súvisí i vydanie občianky. Tú je povinný mať každý, kto dovŕšil 15. rok a má trvalý pobyt na území SR. Ak v danom čase mala vaša dcéra ako občianka SR u nás trvalý pobyt, či už preto, že z neho po odchode nebola odhlásená, alebo preto, že ju k nemu prihlásil jej otec, vznikla i povinnosť rodiča požiadať o vydanie prvého občianskeho preukazu najskôr 90 dní a najneskôr 30 dní pred dovŕšením 15. roku občana. Keďže do 31. 12. 2008 sa vydávali tieto preukazy s údajmi a podľa vyobrazenia podľa predpisov účinných do 30. 6. 2006, k žiadosti sa prikladali dve fotografie. Preto nebola nevyhnutná prítomnosť vašej dcéry pri vydávaní preukazu.

Jana Martinková, advokátka, Advocatus Martinková

________________________________________________

Exmanželova starostlivosť

9. Môže môj exmanžel poberať na Slovensku detské prídavky na dcéru, ak tá je už osem rokov občiankou USA?

Poskytovanie prídavkov na dieťa upravuje zákon č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa. Nárok na prídavok vzniká podľa § 7 po splnení troch podmienok: 1. v prípade starostlivosti oprávnenej osoby (napr. rodiča) o nezaopatrené dieťa, 2. trvalého alebo prechodného pobytu oprávnenej osoby na území SR, 3. trvalého alebo prechodného pobytu nezaopatreného dieťaťa na území SR. Pokiaľ ktorákoľvek z týchto podmienok nebude splnená, nevzniká oprávnenej osobe (rodičovi) nárok na vyplatenie príspevku. Vo vašom prípade je evidentné, že bývalý manžel nespĺňa už prvú podmienku, keďže nezabezpečuje starostlivosť o dcéru. Starostlivosť pritom predstavuje výchovu, výživu, vzdelávanie dieťaťa a plnenie ďalších rodičovských práv a povinností v zmysle zákona o rodine, a túto podľa popísanej situácia zabezpečujete vy. Z vyššie uvedeného teda usudzujeme, že váš bývalý manžel nemá nárok na vyplácanie prídavku na dieťa.

Katarína Bystrická, advokátka, Právne centrum s.r.o.

Denný prehľad správ emailom

Dostávajte každý deň nové informácie zo sveta politiky, ekonomiky a biznisu.

Pred zadaním e-mailovej adresy si prečítajte pravidlá ochrany osobných údajov a používania cookies. Súhlas na odoberanie noviniek môžete kedykoľvek odvolať.