StoryEditor

20 daňových „trikov,“ ktoré by ste mali poznať

29.01.2016, 23:01
Autor:
turtur
Živnostníci pozor. Neplaťte viac na daniach ako musíte. Tu sú tipy ako si ich môžete za rok 2015 znížiť.

Blíži sa termín daňových priznaní a vy ako živnostníci si môžete legálne znížiť daň z príjmov za minulý rok, ktoré vám ponúka zákon. Zosumarizovali sme tie najdôležitejšie čísla pre vás za minulý rok a pripájame aj dobré rady, čím sa treba riadiť.


1. Využijete nezdaniteľnú časť na daňovníka za rok 2015
O čo ide: Nezdaniteľná suma sa od roku 2014 nezmenila, keďže sa vypočítava z násobku životného minima, ktoré je od roku 2014 zmrazené. Nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka ovplyvňuje výška jeho základu dane, pričom vzťah medzi týmito dvomi veličinami je nepriamo úmerný – čím je vyšší základ dane, tým je nižšia nezdaniteľná časť na daňovníka.

ČÍSLA:
3 803,33 eura – nezdaniteľná časť na daňovníka (19,2 x životné minimum 198,09 eura)
316,94 eura – nezdaniteľná časť na daňovníka (na mesiac) pri výpočte preddavkov na daň

Tri možnosti, ktoré môžu nastať v praxi:
– Nezdaniteľná suma 3 803,33 eura sa uplatní u daňovníka, ktorý dosiahne základ dane rovný alebo nižší ako 19 809 eur (100-násobok životného minima).
– Ak daňovník dosiahne základ dane vyšší ako 19 809 eur, tak nezdaniteľná časť na daňovníka sa vypočíta podľa vzorca:
8 755,578 – (základ dane : 4) (kde suma 8 755,578 = 44,2-násobok životného minima)
Výsledok sa zaokrúhľuje na eurocenty nahor.
– Ak daňovník dosiahne základ dane 35 022,32 eura a viac, tak nezdaniteľná časť na daňovníka je nula.

2. Uplatníte si nezdaniteľná časť na manželku za rok 2015
O čo ide: Ak ste ženatý alebo vydatá, ešte si budete môcť odpočítať aj nezdaniteľnú časť na manželku alebo manžela. Jej výška sa odvíja od dvoch faktorov: v prvom rade od základu dane daňovníka, v druhom rade od príjmu manželky/manžela. Manžel či manželka musia s vami žiť v domácnosti a splniť aspoň jednu z týchto podmienok: starať sa o dieťa do dovŕšenia 3 či 6 rokov života dieťaťa, poberať príspevok na opatrovanie, byť evidovaná/ý ako uchádzač o zamestnanie, považovať sa za občana so zdravotným či ťažko zdravotne postihnutím.

ČÍSLO: 3 803,33 eura – nezdaniteľná časť na manželku/manžela v roku 2015

Možnosti, ktoré môžu nastať v praxi:
– Ak je základ dane daňovníka nižší alebo maximálne rovný 35 022,31 eura (t. j. 176,8 x životné minimum), nezdaniteľná časť na manželku/manžela sa rovná nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka (3 803,33 eura). V prípade, že má manželka/manžel vlastný príjem, základná suma nezdaniteľnej časti sa znižuje o vlastný príjem manželky/manžela.
– V prípade, že je základ dane daňovník vyšší ako 35 022,31 eura (t. j. 176,8 x životné minimum), nezdaniteľnú časť základu dane na manželku alebo manžela si daňovník vyčísli takto: 12 558,906 – 0,25 x základ dane daňovníka. Ak manželka/manžel má vlastný príjem, tento znižuje výšku nezdaniteľnej časti odpočítaním od uvedeného vzťahu.

3. Uplatníte si nezdaniteľnú časť vo výške dobrovoľných príspevkov do II. piliera
O čo ide:
Rok 2015 je predposledným rokom, v ktorom si môžete znížiť základ dane preukázateľne zaplatenými dobrovoľnými príspevkami na starobné dôchodkové sporenie (II. pilier). Nezdaniteľnou časťou základu dane sú dobrovoľné príspevky na starobné dôchodkové sporenie do výšky dvoch percent zo základu dane daňovníka.   

ČÍSLO:
988,80 eura – v roku 2015 si môžete uplatniť túto sumu na dobrovoľné príspevky v II. pilieri.

POZOR! V daňovom priznaní si môžete znížiť základ dane o sumu preukázateľne zaplatených dobrovoľných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, ktoré ste odviedli od 1. januára do 31. decembra 2015. Príspevky ste mohli platiť dôchodkovej spoločnosti pravidelne alebo aj jednorazovo, napríklad pred koncom roka. Takto si môžete znižovať základ dane až do roku 2016. Najviac si môže uplatniť ročne dve percentá z čiastkového základu dane (nie z hrubého príjmu). Základ dane zamestnanca je rozdiel medzi príjmami a jeho odvodmi, pri príjmoch z podnikania je základom dane rozdiel medzi príjmami a výdavkami.

4. Využijete nezdaniteľnú časť na doplnkové dôchodkové sporenie (III. pilier)
O čo ide:
Od januára 2014 sa zaviedla nová ročná nezdaniteľná časť základu dane na doplnkové dôchodkové sporenie. Ako daňovník si môžete túto nezdaniteľnú časť základu dane uplatniť vo výške preukázateľne zaplatených príspevkov za zdaňovacie obdobie roku 2014. Takto ušetrí na dani maximálne 34,20 eura (alebo 45 eur pri 25-percentnej dani).

ČÍSLO:
180 eur – uplatniť si ich môžete len vtedy, ak ste príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie zaplatili na základe účastníckej zmluvy uzatvorenej po 31. decembri 2013 alebo na základe jej zmeny, ktorou sa zrušil dávkový plán.

POZOR!
Aby uhradené príspevky boli uznané za nezdaniteľnú časť základu dane, platí, že:
– účastnícka zmluva, na základe ktorej boli príspevky uhradené, je uzatvorená po decembri 2013 (prípadne nastala zmena účastníckej zmluvy, kvôli ktorej došlo k zrušeniu dávkového plánu)
– daňovník nemá uzatvorenú účastnícku zmluvu uzatvorenú pred decembrom 2013
Základ dane znižujú aj príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie platené v zahraničí rovnakého alebo porovnateľného druhu.

5. Nezdaniteľné časti základu dane si neuplatníte vždy
O čo ide:
Všetko, čo zarobíte, v daňovom priznaní nemusíte zdaniť.  Existujú štyri nezdaniteľné sumy, ktoré si okrem výdavkov, odvodov môžete odpočítať od svojich zárobkov. Čiastkový základ dane si môžete znížiť o základnú nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka (NČZD), nezdaniteľnú sumu na manželku/manžela, dobrovoľné príspevky na starobné dôchodkové sporenie a príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie. Nie každý však má nárok takto si znížiť príjmy. Rozhoduje aj druh zárobku.

POZOR! Znížiť základ dane si môžete len z aktívnych príjmov, čiže z príjmov zo zamestnania či dohody alebo príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti. Ak máte len príjmy z prenájmu, kapitálové príjmy alebo ste predali dom, tieto príjmy si o nezdaniteľnú sumu znížiť nemôžete.   

Na toto myslite, keď si budete chcieť uplatniť nezdaniteľné časti:
Do príjmov z podnikania sa zaraďujú
– príjmy z poľnohospodárskej výroby, lesného a vodného hospodárstva
– príjmy zo živnosti
– príjmy z podnikania vykonávaného podľa osobitných predpisov
– príjmy spoločníkov verejnej obchodnej spoločnosti a komplementárov komanditnej spoločnosti
Do príjmov z inej samostatnej zárobkovej činnosti sa zaraďujú
– príjmy z vytvorenia diela a umeleckého výkonu a z použitia alebo poskytnutia práv z priemyselného alebo iného duševného vlastníctva
– príjmy z činností, ktoré nie sú živnosťou ani podnikaním
– príjmy znalcov a tlmočníkov za činnosť podľa osobitného predpisu
– príjmy z činností sprostredkovateľov podľa osobitných predpisov, ktoré nie sú živnosťou

6. Uplatníte si daňový bonus na dieťa
O čo ide:
Daňový bonus na nezaopatrené dieťa je ďalšou možnosťou, ako si môže podnikateľ znížiť daň. Podmienkou je mať zdaniteľné príjmy z podnikania v roku 2015 najmenej 2 280 eur (teda musí ísť o aktívne príjmy) a vykázať základ dane. Úľava patrí na dieťa vlastné, manželkino, osvojené alebo v náhradnej starostlivosti, ktoré žije s daňovníkom v spoločnej domácnosti. Daňový bonus možno uplatniť už v kalendárnom mesiaci, v ktorom sa dieťa narodilo. Pri striedavej starostlivosti si daňový bonus na konkrétny mesiac uplatňuje v zásade ten rodič, u ktorého je dieťa na začiatku mesiaca.
ČÍSLO:
256,92 eura – ročný daňový bonus na dieťa v roku 2015
21,41 eura – mesačný daňový bonus na dieťa v roku 2015

TIP HN: Ak si chcete daňový bonus na dieťa uplatniť, musíte s ním žiť v jednej domácnosti. V prípade, ak dieťa vyživujú viacerí daňovníci, daňový bonus si môže uplatniť iba jeden z nich. Zákon o dani z príjmov uvádza, ako postupovať v prípade, ak nárok na daňový bonus vzniká viacerým osobám, a tieto sa nevedia dohodnúť. Vtedy sa nárok na daňový bonus sa prizná v tomto poradí: matka, otec, prípadne iná osoba.  

7. Uplatníte si výhodne daňovú stratu
O čo ide:
Od zdaňovacieho obdobia 2014 sa odpisovanie daňových strát skrátilo zo siedmich rokov na štyri roky. Straty sa likvidujú len rovnomerne, v každom zo štyroch rokov len po štvrtinách. Podnikateľom tak zanikla možnosť určiť si podľa svojich potrieb v jednotlivých rokoch výšku odpisov. Pozor, živnostník, ktorý využíva paušálne výdavky, si daňovú stratu nemôže vykázať.  

POZOR! Ak ako živnostník máte napríklad stratu v rokoch 2012, 2013 a 2014, môžete si ju tiež uplatniť. „Ak živnostník dosiahol v predchádzajúcich rokoch stratu, môže si ju za určitých podmienok uplatniť v prvom roku, keď dosiahne základ dane. V daňovom priznaní za rok 2015 si živnostník môže uplatniť daňovú stratu za roky 2011 – 2014, teda za posledné štyri kalendárne roky, a to rovnomerne jednou štvrtinou,“ radí Jaroslava Lukačovičová, poradkyňa Združenia podnikateľov Slovenska.

Na toto tiež nezabudnite: Zo zákona o dani z príjmov, z časti, ktorá hovorí o odpisovaní strát, vypadlo slovo „najviac“. Tým sa od 1. 1. 2015 odstránila možnosť odpisovania straty rovnomerne počas menej ako 4 rokov, teda za 3 roky po tretinách a za 2 roky po dvoch poloviciach.   

8. Paušál v podnikaní nie je pre každého
O čo ide:
Paušálne výdavky je vhodné využiť, ak poskytujete rôzne služby, teda ak máte nízke skutočné výdavky a nedosiahli by ste nimi 40 percent príjmov. Výhodné sú aj pre ľudí v slobodnom povolaní. Musíte si však viesť evidenciu o príjmoch v časovom slede vrátane prijatých dokladov, ale i o zásobách a pohľadávkach. Musíte podať daňové priznanie typu B. Základ dane si môžete znížiť aj o zaplatené sociálne a zdravotné poistenie.
ČÍSLO:
40 percent – v tejto výške si môžete uplatniť paušálne výdavky z úhrnu príjmov z podnikania
5 040 eur – touto sumou sú v roku 2015 obmedzené paušálne výdavky  
420 eur mesačne – ak ste nepodnikali celý rok, môžete si uplatniť paušál v tejto výške za každý mesiac podnikania

Kedy si môžete uplatniť paušálne výdavky:
– keď sa rozhodnete neuplatňovať skutočné výdavky
– keď nie ste platiteľom dane z pridanej hodnoty alebo ste platiteľom DPH len časť zdaňovacieho obdobia
– keď máte príjmy z podnikania alebo príjmy z inej samostatnej zárobkovej činnosti, alebo príjmy z použitia diela a použitia umeleckého výkonu

9. Pri skutočných výdavkoch sa zaviedli isté obmedzenia
O čo ide:
Ak si uplatníte skutočné výdavky, môžete účtovať v jednoduchom či podvojnom účtovníctve alebo viesť daňovú evidenciu. „Pokiaľ vediete jednoduché účtovníctvo či daňovú evidenciu, do daňových výdavkov vám pôjde len to, čo ste fyzicky uhradili v hotovosti alebo bankovým prevodom. Pozor si dajte pri používaní obchodného majetku aj na súkromné účely, ako sú napríklad autá, počítače či mobily. Musíte sa rozhodnúť, či si na náklady spojené s takýmto majetkom uplatníte 80-percentný paušál, alebo ak majetok používate na podnikanie vyšším percentom, budete musieť vedieť obhájiť jeho používanie pri daňovej kontrole.
TIP HN: Chcete zistiť, či sa vám viac oplatí paušál alebo skutočné výdavky? Spočítajte si, aké sú vaše skutočné výdavky. Potom si vypočítajte, aké vám vychádzajú paušálne výdavky. Vypočítate si ich ako 40 percent z vašich príjmov. Ak vám vyjde číslo vyššie ako 5 040, vaše paušálne výdavky budú 5 040 eur. Keď to máte vypočítané, porovnajte si, kde vám vyšlo vyššie číslo – či pri skutočných, alebo pri paušálnych výdavkoch. Tie výdavky, ktoré vám vyšli vyššie, sú pre vás výhodnejšie.

10. Nezabúdajte na zaplatené zdravotné a sociálne odvody v roku 2015
O čo ide:
Ako živnostníci si okrem iných daňovo uznaných výdavkov na účely dane z príjmov môžete uplatniť aj povinné odvody do zdravotnej a Sociálnej poisťovne, ktoré ste v danom roku 2015 reálne zaplatili. Teda pokiaľ účtujete v jednoduchom účtovníctve.  Tiež si môžete dať do výdavkov všetky odvody uhradené v roku 2015 vrátane nedoplatku na zdravotné poistenie. Na účely určenia predpisu poistného na nasledujúce obdobie sa však k čiastkovému základu dane pripočíta preukázateľne  zaplatené poistné a príspevky na zdravotné a sociálne poistenie, a následne sa určí predpis poistného.
ČÍSLO:
57,68 eura – také boli minimálne mesačné odvody do zdravotnej poisťovne v roku 2015
136,57 eura – také boli minimálne mesačné odvody do Sociálnej poisťovne v roku 2015

TIP HN: Základ dane SZČO (teda fyzickej osoby) v daňovom priznaní vypočíta takto: základ dane z príjmov SZČO = daňové príjmy (zinkasované v roku 2015) mínus daňové výdavky vrátane odvodov (uhradené za rok 2015). Zaplatené odvody si môže v daňových výdavkoch uplatniť ten živnostník, ktorý vedie buď jednoduché účtovníctvo s reálnymi výdavkami, daňovú evidenciu s reálnymi výdavkami, alebo paušálne výdavky v maximálnej výške 5 040 eur ročne.  

11. Pozor na povinné platenie odvodov v roku 2016
O čo ide:
Nielen vysoké dane vám môžu narobiť starosti, ale po podaní daňového priznania vás môžu zaskočiť aj odvody. Vznik, respektíve zánik povinného poistenia sa posudzuje každoročne k 1. júlu (alebo k 1. októbru pri predĺženej lehote na podanie daňového priznania).
ČÍSLA NA ROK 2016:
60,06 eura – také sú minimálne mesačné odvody do zdravotnej poisťovne v roku 2016
142,20 eura – také sú minimálne mesačné odvody  do Sociálnej poisťovne v roku 2016
 
TIP HN: Ak nechcete ako SZČO platiť povinné sociálne odvody, museli ste si ustrážiť hrubý príjem za minulý rok 2015 do úrovne 5 148 eur. Ak ste už teraz presiahli hranicu príjmu 5 148 eur, tak vás odvody v roku 2016 do Sociálnej poisťovne pravdepodobne neminú (teda ak plánujete podnikať ako SZČO aj po 30. júni 2016). Prípadne prerušte živnosť, predĺžte si termín na podanie priznania, alebo prejdite na eseročku a zamestnajte sa v nej za minimálnu mzdu. Keď ešte len začínate so živnosťou v roku 2016, nemáte povinnosť platiť odvody do Sociálnej poisťovne až do 30. júna roku nasledujúcom po roku, v ktorom ste začali podnikať.  

12. Ušetrite na daniach aspoň tri či šesť mesiacov
O čo ide:
Nemáte peniaze na dane a radi by ste ich platili o pár mesiacov neskôr? Dá sa to, ak si priznanie odložíte. Do konca marca treba písomne oznámiť daňovému úradu, pričom odklad si môžete predĺžiť maximálne o tri mesiace. Ak máte aj príjmy z cudziny, termín si môžete predĺžiť až o 6 mesiacov.
ČÍSLA:
do 31. marca 2016 – toto je štandardný termín na podanie daňového priznania za minulý rok 2016
do 30. júna 2016 – toto je termín, dokedy musíte podať daňové priznanie v predĺženom termíne (maximálne 3 mesiace)
do 30. septembra 2016 – toto je maximálny termín odkladu priznania v predĺženom termíne, ak máte aj príjmy zo zahraničia
 
POZOR! Pre živnostníkov je výhodné predĺžiť si termín na podanie daňového priznania v prípade, ak by mali začať platiť povinné sociálne odvody do júla 2016 a nechcú. Prípadne, ak by sa výška ich sociálnych odvodov zvýšila. Pri odloženom termíne na podanie daňového priznania na daň z príjmov platí SZČO až do októbra poistné na sociálne poistenie v pôvodnej sume ako počas 1. polroka, respektíve neplatí, ak túto povinnosť nemala. Odloženie priznania je výhodné aj vtedy, ak ešte nemáte zosumarizované všetky potrebné podklady.  

13. Skombinujte si svoje príjmy
O čo ide:
Výhodné je udržať si príjmy zo živnosti za rok 2015 do hranice 5 148 eur a popritom byť zamestnaný v inej firme napríklad na trvalý pracovný pomer. Odvody na sociálne a zdravotné poistenie za vás bude platiť firma ako váš zamestnávateľ (35,2 % vypočítaných z hrubej mzdy, no platených z firemných peňazí) aj vy ako zamestnanec (13,4 % zrazených z hrubej mzdy). Ak ste zarobili vlani viac ako 5 148 eur, pravdepodobne by vás neminuli od júla 2016 povinné sociálne odvody a vyšlo by vám aj platiť zdravotné odvody.
ČÍSLO:
5 148 eur –  je hranica dosiahnutého príjmu v roku 2015 pre platenie povinných odvodov do Sociálnej poisťovne od 1. júla 2016 do 30. júna 2017
Tip HN: Tiež sa oplatí založiť si živnosť v roku 2016, keďže nemusíte hneď prvý rok platiť odvody na zdravotné poistenie, ale až na základe ročného zúčtovania zdravotnou poisťovňou, keďže ste poistený v zamestnaní. Nezdaniteľné časti základu dane z príjmov môže ako podnikateľ – fyzická osoba využiť iba raz – buď ako živnostník, alebo ako zamestnanec. Výhodné je aj založiť si eseročku, od januára 2016 už nepotrebujete vkladať základné imanie do banky. Môžete si vo vlastnej firme vyplácať minimálnu mzdu 405 eur a platiť len minimálnu daň a odvody.

14. Prerušte živnosť
O čo ide
: Ruinujú vás budúci rok vysoké odvody, ktoré nemáte z čoho platiť? Jednou z možností je prerušiť si živnosť. Podľa súčasnej legislatívy živnosť môžete mať prerušenú minimálne šesť mesiacov, maximálne tri roky. Treba myslieť na to, že živnosť sa vám potom automaticky obnoví. Dovtedy môžete pracovať buď ako zamestnanec, alebo si založíte eseročku. Výška základu dane a výber vhodnej formy podnikania vždy závisí od konkrétnych čísel. Niekedy urobí pri živnostníkovi veľa aj vedenie podvojného účtovníctva namiesto jednoduchého.
ČÍSLO:
6 mesiacov – minimálne na takéto obdobie môžete prerušiť živnosť
Tip HN: Živnosť sa oplatí prerušiť najmä z účtovného a daňového hľadiska na celé mesiace, najlepšie na celý kalendárny rok. Ako to urobiť? Na obvodný úrad - odbor živnostenského podnikania doručíte Oznámenie o pozastavení prevádzkovania živnosti, ktoré si môžete stiahnuť aj z webu. Na tlačive vyznačte dobu, na akú chcete živnosť pozastaviť (najmenej na 6 mesiacov, maximálne na tri roky) obdobie, na ktoré ste sa rozhodli živnosť prerušiť, môžete kedykoľvek zmeniť (avšak len dátum ukončenia prerušenia, nikdy nie dátum začatia). Prerušenie biznisu sa zapisuje aj do živnostenského registra.

15. Spolupracujte s inými živnostníkmi
O čo ide:
Potrebujete vykonať vo firme práce, ale nechcete znášať zbytočnú byrokraciu a behanie po úradoch? Spolupracujte s inými živnostníkmi a vykonané práce nech vám vyfakturujú. Ako prezrádza Martin Palkovič, poradca účtovnej spoločnosti Palkovič, výhodný pri zamestnávaní je pre vás aj študent, ak pracuje na dohodu o brigádnickej práci študenta pri mesačnom zárobku do 200 eur mesačne. „Ešte nasledujú zamestnanci v pracovnom pomere, ktorí majú nárok na odvodovú výnimku, alebo zamestnanci na príspevok na zamestnávanie. Na chvoste efektivity – pomer čistej mzdy a celkových nákladov na zamestnanca – je pracovný pomer a dohody o vykonaní práce a pracovnej činnosti.“
ČÍSLO:
342 369 – počet podnikajúcich živnostníkov na Slovensku v roku 2014

16. Myslite aj na iné dane, ako je daň z príjmov
O čo ide:
Ak podnikáte ako živnostník, podanie daňového priznania za minulý rok vás neminie. Papierové tlačivá mali byť na daňových úradoch v decembri. Interaktívne tlačivá budete môcť použiť v januári. No myslite aj na iné povinnosti, ktoré vás neminú, a to v prípade, ak používate auto na podnikanie alebo ste vlani nadobudli, predali či darovali  nehnuteľnosť.
Tip HN: Do konca januára musíte ako podnikateľ, keď používate v podnikaní auto, podať daňové priznanie k dani z motorových vozidiel. Do tohto termínu musíte aj zaplatiť daň na nové číslo účtu (rovnaké predčíslie pred každý kraj 501 163). Podstatné zmeny sú zjednotenie sadzieb dane pre celé Slovensko, zmena miestnej príslušnosti a zavedenie jednotného čísla účtu, na ktorý budú podnikatelia platiť daň z motorových vozidiel. Ak máte autá evidované vo viacerých krajoch, nepodáte daňové priznanie podľa evidencie vozidla, ale podľa vášho trvalého pobytu ako fyzickej osoby alebo sídla firmy. Preverte si, že nemáte platiť aj daň z nehnuteľností na rok 2016, ktorá sa vyrubuje na základe priznania podaného do konca januára 2016. Platí sa na základe rozhodnutia miest či obcí, pričom tlačivo je odlišné pre fyzické i právnické osoby.

17. Správne tlačivo daňového priznania je dôležité
O čo ide:
Daňové priznanie k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie 2015 ste povinný podať, ak vaše celkové zdaniteľné príjmy dosiahnuté v roku 2015 presiahli sumu 1 901,67 eura. Do celkových zdaniteľných príjmov sa zahrnuje akýkoľvek dosiahnutý príjem, ktorý je predmetom dane (aj z cudziny) a nie je od dane z príjmov oslobodený.  
TIP HN: Ak ste vlani podnikali, ale vaše zdaniteľné príjmy nepresiahli sumu 1 901,67 eura, respektíve vykazujete daňovú stratu, daňové priznanie podať musíte. Nezabudnite, že podávate daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typu B. Tu sa napríklad zmenila časť Prehľad o vzniku daňových strát. Daňová strata z príjmov z podnikania sa zapíše na riadok 44. Na riadkoch 45 až 55 sa rozpisujú staré straty – za roky 2010 až 2013 neuplatnené do 31. decembra 2013. Na riadkoch 49 až 52 sa zase zapíšu odpočítavané straty z roku 2014. Na riadok 55 sa potom uvedie znížený čiastkový daňový základ o stratu z predchádzajúcich zdaňovacích období.
ČÍSLO:
Typ B – tento typ tlačiva daňového priznania k dani z príjmov FO vypĺňate, ak ste vlani mali príjmy z podnikania ako živnostník

18. Naplánujte si dlhšiu daňovú optimalizáciu
O čo ide:
Myslieť na optimalizáciu len dva-tri mesiace pred podaním priznania nie je dobré riešenie. Treba na to myslieť dlhodobejšie, napríklad aj z pohľadu rozvoja vášho biznisu. V takom prípade môžete plánovať svoje investície napríklad tak, že do konca roka kúpite dlhodobý majetok a môžete ho odpisovať. Prípadne nakúpite hmotný majetok, ktorého obstarávacia cena je nižšia ako 1 700 eur. Vtedy sa výdavok uplatní v daňových nákladoch v plnej výške.
ČÍSLO:
31. január – to je termín na podanie dane z motorových vozidiel i na podanie priznania k dani z nehnuteľností
TIP HN: Od roka 2015 sa napríklad zaviedol limit na daňové odpisy pri luxusných autách (nad 48 000 eur). V daňovom priznaní za rok 2015  musíte vedieť posúdiť, či bude pre vás celý ročný odpis (15 000 eur) daňovým výdavkom. Posúdi sa to porovnaním, či máte dostatočný základ dane na jeho pokrytie. Ak budete mať základ dane nad 12 000 eur, bude možné odpis plne uznať. Ak bude základ dane nižší, vypočítate rozdiel medzi ročným a limitovaným odpisom (15 000 – 12 000 eur) a o ten (3 000) si zvýšite základ dane, pričom zaplatíte aj vyššiu daň.

19. Daň z príjmu môžete mať nižšiu
O čo ide:
V prípade, že si udržíte základ dane za rok 2015 pod limitom 19 809 eur, týka sa vás nižšia sadza dane z príjmu. Ak dosiahnete základ dane do 19 809 eur, platíte len 19-percentnú daň (zároveň si nezabudnite uplatniť nezdaniteľnú časť na seba = 3 803,33 eura), pričom príjem prevyšujúci uvedenú sumu sa už zdaňuje 25-percentnou sadzbou dane.
ČÍSLO:
19 % – takúto daň musíte platiť, ak si ako živnostník udržíte základ dane za rok 2015 pod limitom 19 809 eur
TIP HN: Ak vám vyjde v daňovom priznaní vysoká daň, neminú vás preddavky. Na rok 2016 platíte preddavky v prípade, ak vaša daňová povinnosť za vlaňajší rok prekročila 2 500 eur. Ide o povinnú platbu, ktorá sa platí v priebehu zdaňovacieho roka, teda mesačne alebo štvrťročne. Ak bola daňová povinnosť vyššia ako 2 500 eur, ale nižšia ako 16 600 eur, sú povinné štvrťročné preddavky. Keď bola daňová povinnosť vyššia ako 16 600 eur, podnikateľ musí platiť mesačné preddavky na daň z príjmov.
 
20. Využite príspevok z rezortu práce
O čo ide:
Hoci dane platiť musíte, môžete si prilepšiť inak a navyše naštartujete svoje podnikanie. Úrady práce vám môžu poskytnúť aj niekoľko tisíc eur ako príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť.
ČÍSLO:
3 roky – tak dlho musíte po poskytnutí príspevku prevádzkovať samostatnú zárobkovú činnosť nepretržite
Tip HN: Na získanie príspevku z úradu práce musíte na to spĺňať tieto predpoklady: 1. byť v evidencii úradu práce najmenej 3 mesiace, 2. byť v evidencii najmenej 12 mesiacov, ak ste si v období 6 mesiacov pred zaradením do evidencie pozastavili alebo skončili svoju živnosť, 3. musíte požiadať písomne o príspevok, 4. potom musíte robiť živnosť nepretržite najmenej tri roky. Súčasťou žiadosti sú povinné prílohy, podnikateľský zámer spolu s kalkuláciou nákladov. Výška príspevku závisí od celkovej ceny práce, typu regiónu oprávneného na poskytovanie štátnej pomoci a od nezamestnanosti v danom okrese. V Bratislavskom kraji je to 2 832,40 eura, v ostatných 3 398,88 až 4 531,84 eura. Úrad poskytne najviac 60 percent príspevku do 30 kalendárnych dní od uzatvorenia dohody a zvyšných 40 percent po predložení prvej správy po 12 mesiacoch prevádzkovania živnosti.
Snímky: Dreamstime; archív HN
tur, kull, sok

01 - Modified: 2008-01-15 22:00:00 - Feat.: 0 - Title: Ukrajinci nechcú víza do EÚ
01 - Modified: 2022-11-19 13:59:39 - Feat.: - Title: Vedci konečne potvrdili, že za peniaze si skutočne kúpiš aj šťastie. Toto je suma, ktorú na to budeš potrebovať 02 - Modified: 2022-11-14 10:48:50 - Feat.: - Title: Herec Jiří Krampol má hlavu v smútku. Bol naivný a teraz je ľahší o viac ako 7 tisíc eur! 03 - Modified: 2022-11-13 16:00:00 - Feat.: - Title: Keď sa vo vzťahu primiešajú do hry peniaze: Takto dokážu ovplyvniť aj tú najväčšiu lásku 04 - Modified: 2022-11-09 23:00:00 - Feat.: - Title: Komu prekáža daňové kladivo na veľké techno 05 - Modified: 2022-11-08 14:28:03 - Feat.: - Title: Peniaze stačia len na lacné potraviny a oblečenie 27 percent Slovákom, ukazuje prieskum
menuLevel = 1, menuRoute = prakticke-hn, menuAlias = prakticke-hn, menuRouteLevel0 = prakticke-hn, homepage = false
26. november 2022 22:42