StoryEditor

Protimonopolný úrad SR informuje o svojej činnosti

04.12.2003, 23:00
Protimonopolný úrad SR informuje o svojej činnosti

1. Začal tieto správne konania:
Tretie strany, najmä spotrebitelia, dodávatelia, odberatelia a konkurenti účastníkov koncentrácie, môžu predložiť úradu námietky voči oznámenej koncentrácii v lehote do 10 dní odo dňa zverejnenia oznámenia koncentrácie.
* dňa 31. 10. 2003 začal úrad správne konanie vo veci koncentrácie podnikateľov The Resolute Fund L.P. Delaware, USA a Invensys Metering Systems a. s., Stará Turá, Slovensko,
* dňa 4. 11. 2003 začal úrad správne konanie vo veci koncentrácie podnikateľov Doughty Hanson & Co Limited, Londýn, Anglicko a SAFT-FERAK a. s., Raškovice, Česká republika,
* dňa 7. 11. 2003 začal úrad správne konanie vo veci koncentrácie podnikateľov Ringier AG, Zofingen, Švajčiarsko a Vydavateľstvo časopisov a novín, spol. s r. o., Bratislava, Slovensko,
* dňa 11. 11. 2003 začal úrad správne konanie vo veci koncentrácie podnikateľov Ster Century Slovak Republic, s. r. o., Bratislava a Metropolis plus, s. r. o., Bratislava,
* dňa 7. 11. 2003 začal úrad správne konanie vo veci koncentrácie podnikateľov SOLE Slovakia, a. s, Bratislava, Krupinská mliekáreň, a. s., Bratislava, TAMMILK, a. s., Bratislava, MLIEKOSPOL, a. s., Bratislava,
* dňa 12. 11. 2003 začal úrad správne konanie vo veci koncentrácie podnikateľov LAPCOM Kft. Győr, Maďarsko a AVÍZO, s. r. o., Bratislava, Slovensko,
* dňa 10. 11. 2003 začalo správne konanie vo veci uloženia pokuty za porušenie § 10 ods. 9 zákona č. 136/ 2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona SNR č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR v znení neskorších predpisov v znení zákona 465/2002 Z. z. podnikateľovi E.ON AG, Düsseldorf, SRN a Ruhrgas AG, a. s., Essen, SRN,
* dňa 14. 11. 2003 začal úrad správne konanie vo veci koncentrácie podnikateľov Peugeot S.A., Paríž, Francúzsko a Trnavainvest I. Trnava, Slovensko,
* dňa 13. 11. 2003 začal úrad správne konanie vo veci koncentrácie podnikateľov Wüstenrot Versicherungs-Aktiengesellschaft, Salzburg, Rakúsko a Wüstenrot poisťovňa, a. s., Bratislava, Slovensko.

2. V uvedenom období nadobudli právoplatnosť tieto rozhodnutia:
* Rozhodnutie č. 2003/FH/3/1/241 zo dňa 23. 10. 2003, ktorým úrad rozhodol tak, že súhlasí s koncentráciou, ktorá spočíva v získaní priamej kontroly podnikateľa General Electric Company, New York, Spojené štáty americké nad podnikom podnikateľa Agfa NDT GmbH, Spolková republika Nemecko a nad časťami podniku podnikateľov AGFA NDT LIMITED, Canley, Veľká Británia, AGFA NDT Inc., Connecticut, Spojené štáty americké, AGFA NDT SA, Limonest, Francúzsko a AGFA-Slovakia, s. r. o., Nové Mesto nad Váhom, pričom súhlas sa viaže na splnenie podmienok. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 7. 11. 2003.
* Rozhodnutie č. 2003/ZK/3/1/254 zo dňa 10. 11. 2003, ktorým úrad rozhodol tak, že správne konanie vo veci nadobudnutia majetkového podielu podnikateľa Západoslovenská energetika, a. s., Bratislava podnikateľom Európska banka pre obnovu a rozvoj, Londýn, Veľká Británia zastavuje, pretože dôvod na konanie nebol daný. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 13. 11. 2003.
* Rozhodnutie č. 2003/FH/3/1/255 zo dňa 10. 11. 2003, ktorým úrad rozhodol tak, že súhlasí s koncentráciou spočívajúcou v získaní kontroly podnikateľom EUROBUS -- INVEST, Budapešť, Maďarská republika nad podnikom podnikateľa JM -- AUTODOPRAVA, s. r. o., Trebišov. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 10. 11. 2003.
* Rozhodnutie č. 2003/FH/3/1/260 zo dňa 13. 11. 2003, ktorým úrad v správnom konaní podľa § 10 ods. 15 zákona. vo veci výnimky zo zákazu vykonávať práva a povinnosti vyplývajúce zo vzniku koncentrácie podnikateľov Slovenská investičná a realitná spoločnosť, a. s., Žilina, FNM SR, Bratislava a Slovenská autobusová doprava Žilina, akciová spoločnosť, Žilina udeľuje výnimku z tohto zákazu. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 14. 11. 2003.
* Rozhodnutie č. 2003/ZK/2/1/232 zo dňa 9. 10. 2003, ktorým úrad zastavil správne konanie vo veci možného zneužitia dominantného postavenia podnikateľom Mgr. Igor Matovič -- regionPRESS, Čajkovského 30, Trnava, pretože podnikateľ Ing. Jana Morikoni -- FORTUNA reklama, Žatevná 6, Bratislava, vzal svoj návrh na začatie správneho konania späť. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 29. 10. 2003.
* dňa 17. 10. 2003 vydala Rada PMÚ SR rozhodnutie č. 2003/DZ/R/1/236, ktorým rozhodla, že podľa § 65 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov zrušuje rozhodnutie PMÚ SR, odboru zneužívania dominantného postavenia č. 2003/DZ/2/1/081 z 7. 5. 2003, ktorým bolo rozhodnuté, že podnikateľ Jana Golembiovská -- NOVOGOL, Solivarská 126/23, 821 03 Bratislava, nie je účastníkom konania vo veci možného zneužívania dominantného postavenia podnikateľom Ryba Žilina spol. s r. o., Hviezdoslavova 5, 010 01 Žilina. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 7. 11. 2003.
* dňa 17. 10. 2003 vydala Rada PMÚ SR rozhodnutie č. 2003/DZ/R/1/238, ktorým rozhodla, že § 63 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov povoľuje obnovu konania, začatého na návrh podnikateľa KABEL TELEKOM, s. r. o., Kolonáda 6, 984 01 Lučenec vo veci zneužitia dominantného postavenia podnikateľom Okresné stavebné bytové družstvo v Rimavskej Sobote, Okružná 50, 979 01 Rimavská Sobota, ukončeného rozhodnutím Rady PMÚ SR č. 2003/ZK/R/2/010 z dôvodu, že toto rozhodnutie sa opiera o dôkazy, ktoré sa ukázali ako nepravdivé. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 10. 11. 2003.
* Dňa 11. 11. 2003 vydala Rada PMÚ SR rozhodnutie č. 2003/FH/R/2/258, ktorým rozhodla, že podľa § 59 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov mení rozhodnutie PMÚ SR, odboru koncentrácií, č. 2003/FH/3/1/088 zo dňa 19. 5. 2003 takto: Výroková časť rozhodnutia znie: PMÚ SR podľa § 22 ods. 1 písm. c) v spojení s § 12 ods. 1 písm. a) zákona č. 136/2001 o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona SNR č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 465/2002 Z. z. rozhodol tak, že súhlasí s koncentráciou, ktorá vznikla podľa § 9 ods. 1 písm. b) v nadväznosti na § 9 ods. 4 písm. b) v spojení s § 9 ods. 6 zákona spočívajúcou v získaní priamej spoločnej kontroly podnikateľmi FIDES Zdravotnícke zásobovanie, a. s., Hlavná 210, 900 23 Viničné a BIAMA, a. s., Pri skladoch 1, 940 01 Nové Zámky, nad podnikom podnikateľa DRUGIMPEX Bratislava, a. s., Tomášikova 30, 821 01 Bratislava na základe Zmluvy o prevode cenných papierov zo dňa 19. 9. 2002 uzatvorenej medzi RNDr. Jozefom Pospíšilom a podnikateľom FIDES Zdravotnícke zásobovanie, a. s., Hlavná 210, 900 23 Viničné a na základe Zmluvy o prevode cenných papierov zo dňa 19. 9. 2002 uzatvorenej medzi RNDr. Jozefom Pospíšilom a podnikateľom BIAMA, a. s., Pri skladoch 1, 940 01 Nové Zámky. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 11. 11. 2003.

3. Odvolanie (rozklad) podané proti rozhodnutiu úradu:
* dňa 5. 11. 2003 dostal úrad rozklad od spoločnosti SLOVENSKÉ AEROLÍNIE, a. s., Trnavská cesta 56, Bratislava proti rozhodnutiu 2003/DZ/2/1/239 zo dňa 20. 10. 2003 vo veci zneužitia dominantného postavenia touto spoločnosťou.

menuLevel = 1, menuRoute = prakticke-hn, menuAlias = prakticke-hn, menuRouteLevel0 = prakticke-hn, homepage = false
22. máj 2024 20:48