21.10.2004, 00:00
Ukončenie lízingu.

Ukončenie lízingu
Som podnikateľ SZČO, účtujúci v sústave jednoduchého účtovníctva. V mesiaci august som skončil finančný lízing zaplatením poslednej splátky lízingu a prevodom motorového vozidla na mňa ako nájomcu. Je výhodné zaradiť automobil do obchodného majetku? Aké výdavky by som si potom mohol uplatňovať? Ako by sa mal zdaniť príjem z prípadného predaja motorového vozidla vedeného v obchodnom majetku v prípade, ak sa rozhodnem, že ho koncom roka predám?
-- Po ukončení lízingu sa odporúča osobný automobil zaradiť do obchodného majetku podnikateľa, inak by podnikateľ musel v roku 2004 opraviť základ dane z príjmov a nájomné uplatňované do daňových výdavkov počas celej doby lízingu, ktoré by prevyšovalo výšku odpisov. V prípade, že podnikateľ má motorové vozidlo zahrnuté do obchodného majetku (účtuje, resp. vedie evidenciu o vozidle ako o obchodnom majetku), je pri posudzovaní daňových výdavkov pri pracovných cestách potrebné brať do úvahy skutočnosť, že daňovým výdavkom sú všetky výdavky preukázateľne vynaložené daňovníkom na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov (musí byť splnená podmienka ich zaúčtovania v účtovníctve daňovníka alebo zaevidovania v evidencii v prípade príjmov z prenájmu). Zákon o dani z príjmov pritom spresňuje rozsah zahrnutia týchto daňových výdavkov v prípade pracovných ciest a spotrebovaných pohonných látok.
SZČO pri používaní motorového vozidla zahrnutého v jeho obchodnom majetku bude ako daňový výdavok pri prevádzke motorového vozidla uplatňovať preukázateľné daňové výdavky v podobe:
-- výdavkov na spotrebované pohonné látky.
Výdavky na spotrebované pohonné látky možno uplatniť v prepočítanej výške podľa cien platných v čase nákupu pohonných látok a podľa spotreby uvedenej v technickom preukaze, pričom pri výpočte sa postupuje podľa § 7 zákona o cestovných náhradách. Ak sa spotreba v technickom preukaze neuvádza, alebo ak sa vozidlo nepoužíva na pracovné cesty, alebo ak sa vozidlo alebo zariadenie používa na prevádzku, pri ktorej nie je spotreba uvedená v technickom preukaze, prepočet sa realizuje podľa spotreby preukázanej iným preukázateľným dokladom môže to byť napr. certifikát autorizovanej skúšobne alebo interná smernica daňovníka. Pri tomto spôsobe zisťovania skutočnej spotreby PHL je daňovník povinný na účely správneho určenia výšky daňového výdavku spotreby PHL sledovať skutočnú spotrebu PHL a viesť osobitné záznamy spotreby PHL v prepočte na 100 km jazdy alebo 1 hodinu prevádzky uvedených motorových vozidiel, záznamy spotreby PHL musí daňovník viesť tak, aby boli súhrnne spracované za vykazované zdaňovacie obdobie.
-- ďalších výdavkov súvisiacich s použitím motorového vozidla, napr. poistné na havarijné poistenie, zákonné poistenie, opravy, údržba, diaľničné poplatky, náklady na servisné prehliadky, STK a pod.
Pod opravami sa v súlade s účtovnými postupmi rozumie odstránenie čiastočného fyzického opotrebenia alebo poškodenia za účelom uvedenia predchádzajúceho alebo prevádzky schopného stavu. Udržiavaním sa rozumie taká činnosť, ktorá spomaľuje fyzické opotrebenie, predchádza jeho následkom a ktorou sa odstraňujú drobnejšie závady. Výdavky na opravu a udržiavanie automobilu sú v zásade uznané za daňové výdavky, pri splnení všeobecných podmienok kladených na daňové výdavky podľa § 2 ods. i) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ZDP) t. j. výdavky musia byt preukázateľne vynaložené na dosiahnutie a udržanie zdaniteľných príjmov, zaúčtované v účtovníctve daňovníka maximálne vo výške a za podmienok určených zákonom o dani z príjmov alebo osobitným zákonom.
Uvedené výdavky na spotrebované PHL a ďalšie prevádzkové výdavky možno uplatniť v plnej preukázateľnej výške za predpokladu, že motorové vozidlo je používané výlučne na pracovné cesty, t. j. na výkon podnikania, samostatnej zárobkovej činnosti alebo prenájmu. Ak by vozidlo bolo používané aj na súkromné účely, nie je možné uvedené výdavky zahrnúť medzi daňové výdavky v plnej výške, ale iba vo výške prislúchajúcej pracovným cestám -- príslušný pomer uplatnenia, resp. neuplatnenia výdavkov sa určí na základe evidencie jázd príslušného motorového vozidla. Dokladom na zúčtovanie spotrebovaných pohonných látok sú doklady o kúpe pohonných látok a evidencia o prevádzke motorového vozidla, t. j. kniha jázd, na základe ktorej daňovník preukazuje údaje o skutočne najazdených kilometroch a čerpaných pohonných látkach. V súlade so zákonom č. 87/1994 Z. z. o cestnej dani v z. n. p. je nutné v prípade, ak podnikateľ použije motorové vozidlo na dopravu pri dosahovaní zdaniteľných príjmov, aby zaplatil cestnú daň. Cestnú daň musí podnikateľ platiť aj v prípade, keď nejde o vozidlo zahrnuté v obchodnom majetku, keďže zákon o cestnej dani daňovú povinnosť viaže na použitie v doprave vykonávanej pri dosahovaní zdaniteľných príjmov, a nie na zahrnutie vozidla v obchodnom majetku. Cestná daň sa zahrnie do daňových výdavkov v plnej výške, pretože súvisí iba s podnikaním, bez ohľadu na rozsah použitia vozidla na súkromné účely. SZČO si nemôže v žiadnom prípade uplatňovať ako daňový výdavok stravné, prípadne vreckové tak, ako to bolo do 31. 12. 2003 pri zahraničných pracovných cestách v zmysle § 24 ods. 2 písm. j) bod 3 zákona č. 366/1999 Z. z. o daniach z príjmov v z. n. p. V prípade, ak sa rozhodnete motorové vozidlo vedené vo firme predať v tomto roku, spadá tento príjem pod § 6 ods. 5 ZDP. Podľa tohto paragrafu sa príjem z akéhokoľvek nakladania s obchodným majetkom daňovníka považuje za príjem z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti a z prenájmu. Uvedený príjem bude predmetom dane z príjmov. Podnikateľ zaúčtuje v peňažnom denníku ako príjem zahŕňaný do základu dane z príjmov v druhovom členení ostatné príjmy.

menuLevel = 1, menuRoute = prakticke-hn, menuAlias = prakticke-hn, menuRouteLevel0 = prakticke-hn, homepage = false
18. august 2022 06:10