StoryEditor

Štát zakročí. Chce sčasti rozviazať podnikateľom ruky

18.07.2013, 14:50
Autor:
turtur
Register účtovných závierok zjednoduší biznis. Firmy ešte aj ušetria.

Podnikateľom sa má čoskoro zjednodušiť biznis. Štát totiž plánuje od januára 2014 zaviesť register účtovných závierok. Už iba tam by mali všetky firmy posielať svoje závierky. Dodnes totiž platí, že ich musia posielať na viaceré miesta, pričom za ich zverejnenia musia aj zaplatiť. Toto by sa malo zmeniť. Register je však dnes zatiaľ v skúšobnej prevádzke.  

Uvidia ich všetci
„Odkiaľ ich môžu získať aj ostatné štátne inštitúcie,“ informovalo HN ministerstvo financií. Okrem toho bude možné, aby tieto závierky videla aj verejnosť, čo prispeje k zvýšeniu transparentnosti podnikania.

Tento rok sa ukladanie účtovných závierok riadi ešte pôvodnou právnou úpravou. Kam musí podnikateľ závierku zaslať, závisí od viacerých okolností. „Väčšina právnickych osôb ju zašle daňovému úradu a do zbierky listín obchodného registra. Účtovná jednotka, ktorá musí mať závierku overenú audítorom, je povinná zverejniť závierku aj v Obchodnom vestníku,“ vysvetlila Barbora Lániková z advokátsklej kancelárie Lanikova Group.

Súčasný stav zaťažuje firmy nielen administratívne, ale aj finančne. Len za zverejňovanie závierok v Obchodnom vestníku zaplatia ročne celkovo 510-tisíc eur. „Porušenie povinnosti zostaviť účtovnú závierku a uložiť ju do registra môže daňový úrad pokutovať. Tomu, kto ju neuloží, hrozí pokuta dve percentá z celkovej sumy majetku vykázanej v účtovnej závierke, najviac však do výšky 100 000 eur. Ale ten, kto závierku ani nepripraví, môže dostať pokutu až do výšky jedného milióna eur,“ upozornila Lániková.

Zjednodušiť sa má viacero vecí
Zostaviť účtovnú závierku musí každá firma bez ohľadu na to, či účtuje v sústave jednoduchého, alebo podvojného účtovníctva. Táto povinnosť sa vzťahuje na zhruba 380-tisíc firiem. V rokoch 2009 až 2011 podali podnikatelia viac ako 1,1 milióna účtovných závierok. Tieto sú už v registri evidované. Do konca roka v ňom pribudnú závierky podané vlani. Od januára 2014 sa už budú dopĺňať automaticky, a to do 15 pracovných dní od ich podania.

Ministerstvo financií ešte chce pre malých podnikateľov, s obratom do 700-tisíc eur ročne, zjednodušiť aj výkazy tvoriace účtovnú závierku. „Od budúceho roka chceme zaviesť zjednodušenú súvahu, výkazu ziskov a strát a skrátenú formu poznámok,“ informoval rezort financií.

Čo je register
účtovných závierok?

Kedy sa robí
účtovná závierka

Čo ju tvorí

Je to centrálny informačný systém verejnej správy na evidovanie účtovných závierok podnikateľských subjektov. Firmy ich budú môcť vkladať v elektronickej, ako aj listinnej podobe do šiestich mesiacov odo dňa, ku ktorému sa účtovná závierka podľa zákona zostavuje. Register sa člení na verejnú a neverejnú časť. Vo verejnej budú prístupné okrem iného aj účtovné závierky obchodných spoločností, družstiev, štátnych podnikov a subjektov verejnej správy. V neverejnej časti budú účtovné závierky fyzických osôb.

Na internetovej stránke registra si vo verejnej časti bude môcť ktokoľvek bezplatne zistiť údaje o ktorejkoľvek firme.

Riadnu účtovnú závierku zostavujú firmy k poslednému dňu účtovného obdobia. V ostatných prípadoch zostavujú mimoriadnu účtovnú závierku. Väčšina spoločností však pripravuje závierku častejšie ako ukladá zákon. Je totiž dôležitým zdrojom informácií pre vedenie firmy.

Keďže ich šéfovia potrebujú rýchlo reagovať na vývoj trhu a svoje hospodárske výsledky, často sa robia aj mesačné závierky. Finančné výkazy účtovnej závierky poskytujú informácie o celkovom hospodárení firmy, jej finančných možnostiach a schopnosti obstáť na trhu.

 

Pri podvojnom účtovníctve:

– súvaha
– výkaz ziskov a strát
- poznámky

Pri jednoduchom účtovníctve:

– výkaz o príjmoch a výdavkoch
– Výkaz o majetku a záväzkoch

 

20. máj 2022 07:10