StoryEditor

Skončenie podnikania fyzickej osoby -- I. časť

26.06.2003, 00:00

Som podnikateľ -- SZČO. Podnikám už dva roky. Keďže sa mi v podnikaní nedarí a počas dvoch rokov som vykazoval stratu, rozhodol som sa, že zruším živnosť. Chcel by som vedieť, čo všetko je potrebné dodržať a v akých lehotách. Automobil, ktorý mám zaradený v majetku firmy už tretí rok, si môžem ešte v tomto roku doodpisovať, ak by som ukončil podnikanie napr. v júli tohto roku? Môžem požiadať o vrátenie časti zaplatenej cestnej dane? A čo v prípade, ak by som sa rozhodol automobil ešte v tomto roku predať? Musím tento príjem uviesť do daňového priznania?

Zánik živnostenského oprávnenia rieši zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon, ďalej len ŽZ) v znení neskorších predpisov.
Uvedený zákon vymedzuje zánik živnostenského oprávnenia takto:
1. Smrťou fyzickej osoby (podnikateľa), a to v prípade, ak nepokračujú v živnosti dedičia alebo správca dedičstva. Oprávnenie zanikne najneskôr uplynutím 6 mesiacov od skončenia konania o dedičstve, ak nezískajú dedičia vlastné živnostenské oprávnenia.
2. Zánikom právnickej osoby, a to v prípade, ak nejde o premenu obchodnej spoločnosti na inú formu spoločnosti alebo družstva, pri zlúčení alebo splynutí spoločnosti, pri rozdelení spoločnosti.
3. Uplynutím doby, na ktorú bolo živnostenské oprávnenie vydané.
4. Rozhodnutím živnostenského úradu podľa § 58 ods. 1 ŽZ, a to ak:
a) fyzická osoba už nie je spôsobilá na právne úkony a nie je bezúhonná. Neplatí to v prípade spôsobilosti na právne úkony, ak bol ustanovený zodpovedný zástupca;
b) nastanú prekážky v zmysle § 8 ods. 1 až 3 ŽZ, keď živnosť nemôže prevádzkovať fyzická osoba ani právnická osoba, na ktorej majetok bol ukončený konkurz, v období troch rokov po ukončení konkurzu alebo po opätovnom potvrdení núteného vyrovnania, nie však skôr ako po jednom roku od vysporiadania jej záväzkov, ktoré sa viažu ku konkurzu podľa právoplatného rozvrhového uznesenia súdu. Ak podnikateľ spôsobil konkurz alebo nútené vyrovnanie úmyselne, môže prevádzkovať živnosť najskôr po piatich rokoch od úplného vysporiadania jeho záväzkov, ktoré sa viažu ku konkurzu podľa právoplatného rozvrhového uznesenia súdu. Toto sa vzťahuje aj na fyzickú alebo právnickú osobu, voči ktorej sa v uvedenej dobe navrhlo vyhlásenie konkurzu, návrh sa však zamietol pre nedostatok majetku dostačujúceho aspoň na úhradu trov konania. Na prekážku podľa uvedeného sa neprihliada, ak došlo ku konkurzu alebo k nútenému vyrovnaniu v dôsledku úpadku alebo trestného činu tretej osoby;
c) fyzická osoba požiada o zrušenie koncesnej živnosti;
d) fyzická osoba pri prevádzkovaní živnosti poruší podmienky alebo povinnosti určené zákonom ako osobitne závažné.
5. Ak to ustanoví osobitný zákon.
6. Uplynutím lehoty povoleného prechodného alebo trvalého pobytu fyzickej osoby -- podnikateľa alebo jeho zrušením.
7. Dňom uvedeným v oznámení o ukončení podnikania, a to pri ohlasovacích živnostiach. Živnostenský úrad miestne príslušný podľa sídla právnickej osoby alebo bydliska fyzickej osoby môže:
-- z vlastného podnetu alebo iného podnetu živnostenské oprávnenie na jednu živnosť alebo viac živností zrušiť alebo prevádzkovanie živnosti pozastaviť, ak podnikateľ závažným spôsobom porušuje podmienky ustanovené koncesnou listinou, živnostenským zákonom alebo inými osobitnými predpismi,
-- z vlastného podnetu alebo iného podnetu živnostenské oprávnenie na jednu živnosť alebo viac živností zrušiť, ak podnikateľ nezačal prevádzkovať živnosť v lehote dlhšej ako dva roky od vydania živnostenského listu alebo koncesnej listiny,
-- ako aj z podnetu podnikateľa pozastaviť prevádzkovanie živnosti na obdobie najmenej šiestich mesiacov.
Ak v oznámení pri ohlasovacích živnostiach nie je uvedený neskorší deň, živnostenské oprávnenie zanikne dňom doručenia oznámenia o ukončení podnikania živnostenskému úradu. Ohlásenie ukončenia podnikania nemožno vziať späť. Živnostenský úrad informuje o zrušení živnostenského oprávnenia a zasiela v mesačných intervaloch údaje v rozsahu živnostenského registra v zmysle § 60 ods. 2 ŽZ daňovému úradu príslušnému podľa bydliska fyzickej osoby alebo sídla právnickej osoby a orgánu štátnej štatistiky, ktorý má sídlo v jeho územnej pôsobnosti. Živnostenské oprávnenie zaniká dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o jeho zrušení podľa živnostenského zákona. Fyzická osoba -- podnikateľ, ktorý prevádzkoval prevádzkareň alebo viacero prevádzkarní, a tieto zrušil z dôvodu ohlásenia ukončenia živnosti a nebránia tomu vážne dôvody, mal by aspoň tri dni vopred na vhodnom a viditeľnom mieste prevádzkarne označiť termín uzavretia.

Odvody do poisťovní
Podnikateľ ako samostatne zárobkovo činná osoba je účastníkom poistných vzťahov v rámci zdravotného poistenia, nemocenského poistenia, dôchodkového poistenia a poistenia v nezamestnanosti. Podnikateľ vystupuje v poistných vzťahoch ako:
-- samostatne zárobkovo činná osoba (SZČO),
-- zamestnávateľ,
-- plní si povinnosť vo vzťahu k spolupracujúcim osobám a zamestnancom.
Poistné vzťahy upravuje zákon č. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní v znení neskorších predpisov, zákon č. 274/1994 Z. z. o Sociálnej poisťovni v znení neskorších predpisov a zákon č. 387/1996 Z. z. o zamestnanosti v znení neskorších predpisov. Po skončení podnikateľskej činnosti by mal podnikateľ vyrovnať všetky záväzky voči jednotlivým inštitúciám zdravotného a sociálneho zabezpečenia, ako aj voči zamestnancom.
Registračná a oznamovacia povinnosť daňových subjektov: patrí medzi dôležité povinnosti podnikateľa ako daňového subjektu (ďalej len daňovník). Daňové zákony rozlišujú v zásade dva druhy registračnej povinnosti, a to všeobecnú registračnú povinnosť a osobitnú registračnú povinnosť, ktorá sa vzťahuje na niektoré druhy daní, ako napríklad daň z pridanej hodnoty.

Daň z pridanej hodnoty
U daňovníka, v prípade, ak ide o platiteľa dane z pridanej hodnoty (DPH) v zmysle zákona č. 289/1995 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov, je potrebné zrušiť registráciu, a to pred zrušením registrácie platiteľa dane z príjmov. Ak je na platiteľa DPH vyhlásený konkurz, alebo ak je platiteľovi povolené vyrovnanie, končí sa predbiehajúce zdaňovacie obdobie platiteľa dňom, ktorý predchádza vyhláseniu konkurzu, alebo dňom, ktorý predchádza povoleniu vyrovnania. Ďalšie zdaňovacie obdobie platiteľa sa začína dňom vyhlásenia konkurzu alebo dňom povolenia vyrovnania a končí sa posledným dňom kalendárneho mesiaca, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo povolené vyrovnanie. Ďalej je zdaňovacím obdobím platiteľa kalendárny mesiac. Ak ide o platiteľa, ktorému bolo povolené vyrovnanie, je zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac do konca kalendárneho roka, v ktorom bolo povolené vyrovnanie, a pre nasledujúci kalendárny rok sa určí zdaňovacie obdobie v súlade s § 40 zákona č. 289/1995 Z. z. o DPH.
Dňom zrušenia konkurzu sa končí prebiehajúce zdaňovacie obdobie platiteľa. Ďalšie zdaňovacie obdobie platiteľa sa začína dňom nasledujúcim po zrušení konkurzu a končí sa posledným dňom kalendárneho mesiaca, v ktorom bol konkurz zrušený. Ďalej je zdaňovacím obdobím platiteľa kalendárny mesiac, a to až do zrušenia registrácie platiteľa. O zrušenie registrácie je platiteľ povinný požiadať pred zánikom právnickej osoby alebo pred zánikom oprávnenia na podnikanie, ako vymedzuje § 43 ods. 2 zákona č. 289/1995 Z. z. o DPH. Daňový úrad pri zrušení registrácie určí platiteľovi posledné zdaňovacie obdobie a vyzve platiteľa na podanie daňového priznania za posledné zdaňovacie obdobie. Skončením posledného zdaňovacieho obdobia platiteľ prestáva byť platiteľom a do desiatich dní je povinný odovzdať daňovému úradu osvedčenie o registrácii.
(Pokračovanie v pondelok 30. júna)

menuLevel = 1, menuRoute = prakticke-hn, menuAlias = prakticke-hn, menuRouteLevel0 = prakticke-hn, homepage = false
28. január 2023 17:14